Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

No description
by

ismail aysad gudekly

on 14 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

SİYASET

BİLİMİNE
GİRİŞ

"İnsan doğası gereği siyasi bir hayvandır."
İlgi Çekici
İktidar ve Kaynaklar
İşbirliği
X
Çatışma
Söz Kimde Olmalı?
İyi Toplum
"En Üstün Bilim"
.
.
Sosyal
Bir

Faaliyet

Siyaset
Dialog
Monolog
I. Bölüm

Anahtar Konular
Bir faaliyet olarak siyasetin tamamlayıcı unsurları nelerdir?
"Siyaset" farklı düşünürler ve gelenekler tarafından nasıl anlaşılmaktadır?
Siyaset tüm sosyal kurumlarda mı mevcuttur yoksa sadece birinde mi?
Hangi yaklaşımlar benimsenmelidir?
Bilimsellik?
Kavramlar, modeller ve teoriler ne gibi rol oynar?
SİYASETİN
TANIMI
KURAL
ÇATIŞMA
İŞBİRLİĞİ
Hannah Arendt
Elbirliği Etmek
Çatışma
-
Çıkar
-
Uzlaşma
Hükümet Etme Sanatı Olarak
Siyaset
SİYASETİ
İncelemek...
Felsefi Gelenek
Eski Yunan...
Siyaset felsefesi temelde etik, yerleşik veya
normatif
sorunlarla meşgul olur. "
Bu şudur
"dan
ziyade "
bu şu olmalıdır
" veya "
şöyle olsun
"la
ilgilenir. Platon ve Aristoteles kurucu babalarıdır.


Bu isimler "geleneksel" olarak adlandırılan alanın temelini oluşturmuştur.
Ampirik
Gelenek

Siyasi analizde ampirik yaklaşımın temel özelliği;

Siyasi gerçekliğe
duygusal
olmayan ve tarafsız bir temel oluşturma çabasıdır.
Normatif yaklaşım, yargıda bulunması
ve öneriler sunması anlamında "emredici" iken
bu yaklaşım analiz etme ve açıklama çabası bakımından betimleyicidir.
(Nedirden ziyade NE olmalıdır?)
Normatif
David Hume
Betimleyici siyasi analiz;
felsefi temelini 17. YY'dan itibaren John Locke
ve David Hume tarafından yayılan ampirisizm
doktrininden almıştır.
John Locke
Ampirisizm doktrini,
deneyin bilginin tek temelli
olduğunu ve dolayısıyla bütün
hipotezlerin ve teorilerin bir gözlem
süreciyle test edilmesi gerektiğini ileri sürer.

Auguste Comte


entellektüel bir akım
Pozitivizm
Peki ya Bilimsel
Gelenek
?
Karl Marx
Tarihsel Materyalizm
Marx
ve
Engels
tarafından ortaya konulan Diyalektik Materyalizm'in doğadan topluma doğru geliştirilerek tarihsel süreçlerin anlaşılmasında ve açıklanmasında kullanılmasıyla formüle edilen yöntemsel yapı. Diyalektik Materyalizmde olduğu gibi Tarihsel Materyalizm'i de bir felsefe dizgesi olarak anlayıp açıklamanın yanı sıra, bir bilim yöntemi dahası bir bilimsel kuram olarak değerlendiren düşünceler de vardır. Bu görüşler, Marksizm içindeki eğilimlere göre çeşitli ayrımlar gösterirler.
1870'lerde 'siyaset bilimi' dersleri
Oxford
,
Paris
ve
Colombia
Üniversitelerinde
müfredata girdi...
Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Hak gibi kavramlar
ampirik
olarak doğrulanamadığı için kimi
zaman anlamsız olarak görülmektedir.
Davranışsalcılık
Nedir?
Sosyal teorilerin sadece araştırma için
gerekli nicel verileri sağlayan gözlemlenebilir
davranışlar temeli üzerine inşa edilmesi
gerektiğine inanmak.
Yeni
Gelişmeler
Formel
Siyasi Teori
Siyasi
İktisat Teorileri
Kamu
Tercihi Teorileri
KAVRAMLAR
iDEAL
Tip
Sonsuz bir karmaşık realiteden onun
mantıksal sonuçlarını göstererek bir anlam
çıkarma çabasıyla gerçekleşen zihinsel bir inşadır.
Weberyen ideal tip örnekleri:

Otorite

Bürokrasi
Siyasi
İdeolojiler

"Filozoflar çeşitli şekillerde sadece dünyayı yorumladılar. Oysa mesele onu değiştirmektir..."
Karl Marx
Anahtar
Konular
1. Siyasi İdeoloji nedir?
2. İdeolojilerin temaları, teorileri ilkeleri neler?
3. İdeolojiler nasıl revizyona uğrar?
4. İdeolojilerin yükselişi ve düşüşü
5. İdeolojilerin sonu olabilir mi?
Liberalizm
Muhafazakarlık
Sosyalizm

Diğer
İdeolojik

Gelenekler
Faşizm

Anarşizm
Feminizm
Çevrecilik

Dini Fundamentalizm
Peki
Siyasi
İdeoloji Nedir
LİBERALİZM
MUHAFAZAKARLIK
Unsurlar:
Bireycilik
Özgürlük
Akıl
Eşitlik
Hoşgörü
Rıza
Anayasacılık
Fransız devrimiyle birlikte iktisadi ve siyasi
değişime tepki olarak ortaya çıktı.
Herhangi bir reform düşüncesini peşinen
reddeder.
Otokratik
ve Tepkisel
"Muhafaza etmek için değişim"
Edmund Burke
Muhafazarlığın
Unsurları
Gelenek
Pragmatizm
Beşeri Mükemmel Olmayış
Organizmacılık
Hiyerarşi
Otorite
Mülkiyet
Paternalist

Muhafazakarlık
Yeni

SAĞ
NEO
Liberalizm
Muhafazakarlık
Sosyalizm
Unsurları
Topluluk
Kardeşlik
Sosyal Eşitlik
İhtiyaç
Sosyal Sınıf
Ortak Mülküyet
Öncelikle sosyalizm, sosyalistlerin neyi hedeflediklerinden, politik olarak ne yaptıklarından ve bunun hangi sonuçları olduğundan başka bir şey değildir. Sosyalizm, uzun süren, kendisini her zaman yeniden icat eden ve günümüzde de esas itibariyle yenileyen bir temel akımdır...
Bitmekte olan 18.Yüzyıl’daki Büyük Fransız Devrimi, aydınlanma ve İngiltere’de buhar makinası
ve dokuma makinelerinin icadı ile başlayan sanayi devrimi, modern sosyalizmin tinsel, politik, sosyal ve iktisadî koşullarını yarattılar...
Marksizm
Batı kapitalizmin başlıca düşmanı
Marx & Engels
UNSURLAR
Tarihsel Materyalizm
Diyalektik Değişim
Yabancılaşma
Sınıf Çatışması
Artık Değer
Proleterya Devrimi
KOMÜNİZM
Ortodoks

Komünizm
Modern
Marksizm
Sosyal
Demokrasi
Üçüncü
YOL
FAŞİZM
ANARŞİZM
FEMİNZM
ÇEVRECİLİK
DİNİ
FUNDAMENTALİZM
DEMOKRASİ
Antik Yunan
yi
tanımlamak
Halk Kimlerden Oluşur?
Totoliter

Demokrasi
Halk Yönetiminin Sınırları Nelerdir?
Radikal
Demokrasi
Demokrasi Modelleri
Klasik
Demokrasi
Koruyucu
Demokrasi
Kalkınmacı
Demokrasi
Halk
Demokrasisi

Farklı

Görüşler
Plüralist Yaklaşım
Elitist Yaklaşım
Korporatist
Yaklaşım
Yeni Sağ
Yaklaşım
Marksist Yaklaşım
DEVLET
Anahtar Konular
1. Devlet nedir ve onu hükümetten ayıran nedir?
2. Devletin Gücü
3. Devletin Gücü iyi mi yoksa?
4. Devletin rolleri
Devlet Nedir?
Kurumlar Bütünü
Toprak Birliği
Felsefi bir Düşünce
Zorlama ve Baskı Aracı
Devleti Anlama Perspektifleri
1. İdealist
2. Fonksiyonalist
3. Örgütsel
Hegel - Sosyal Varoluş
1. Aile
2. Sivil Toplum
3. Devlet
Devletin Rolü ve Amacı
Sosyal Devletin İdamesi
Sosyal İstikrarın Sağlanması
ZAYIFLIĞI?
Devlet bir hükümet aygıtı
Kamusal
Devlet Sivil Toplum ayrışması
Devletin 5 Anahtar Özelliği
Devlet Egemendir.
Kamusaldır.
Meşrulaştırma Uygulamasıdır.
Hükümet Aracıdır.
Birliktir.
Devlet ile Hükümet Arasındaki
Farklar
1. Devlet Hükümetten Daha Geniştir.
2. Devlet Süreklidir.
3. Hükümet Devletin bir Aracıdır.
4. Devlet Gayri şahsi bir otorite icra eder.
5. Devlet tüm vatandaşların çıkarlarını ve genel iradeyi temsil ederi.
Full transcript