Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Absolutyzm czy republika???????????

No description
by

Justyna Kopeć

on 28 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Absolutyzm czy republika???????????

Absolutyzm czy republika?
W nowożytnych monarchiach absolutnych obywatelstwo wiązało się z
poddaństwem

państwowym
. Wszyscy ludzie mieli równe obowiązki wobec władcy, nie posiadali jednak żadnych praw. W XVII w. za sprawą
Johna Locke'a
prawo obywatelskie odróżniono od wrodzonych praw człowieka.
Rewolucja Angielska
Rewolucja angielska 1640-1660, przewrót polityczny, ustrojowy i społeczny w Anglii, który doprowadził do przejściowego obalenia monarchii i wprowadzenia
systemu

republikańskiego
. Poprzedził ją burzliwy rozwój gospodarczy Anglii w XVI i początku XVII w., jak również dążenie panującej dynastii Stuartów do rządów absolutystycznych.

Po rewolucji angielskiej rządy objął
Oliver

Cromwell
(jako lord protektor) oraz przeprowadził wiele reform wzmacniających państwo. Po jego śmierci władze objęli
Stuartowie
. Zostali jednak zdetronizowani w imię "sławetnej rewolucji" (1688 r.), po której władzę objął
Wilhelm III Orański
. Wydarzenia te doprowadziły do osłabienia władzy królewskiej na rzecz parlamentu.
Podłoże ideologiczne rewolucji
John Locke
Locke wspierał ide

trójpodziału

władzy
. Jednakże w przeciwieństwie do Monteskiusza, twierdził, że władza powinna dzielić się na
ustawodawczą
,
wykonawczą
oraz zajmującą się polityką zagraniczną, czyli władzę
federacyjną
.


Monteskiusz
Według teorii Monteskiusza w państwie powinien panować
trójpodział władzy państwowej
. Odrębne instytucje miały pełnić rolę
ustawodawczą
, inne
wykonawczą
, a jeszcze inne -
sądowniczą
. Żadna z wymienionych władz nie powinna uzyskać przewagi nad pozostałymi, gdyż rządy skupione w rękach jednej instytucji lub osoby z czasem prowadzą do nadużyć.

Jean Jacques Rosseau
Głosił hasła równości, był zwolennikiem republiki. Twierdził że
ogół ludzi powinien mieć wpływ na władzę
. Domagał się zreformowania ówczesnej edukacji tak żeby dzieci mogły swobodnie wyrażać uczucia i żyć w zgodzie z naturą.

Obywatele czy poddani?
Dualizm gospogarczy
Wschodnia
Zachodnia
Europa


Powrót do zależności lennej-refeudalizacja.
Głównie rolnictwo, trójpolówka, brak nowoczesnych narzędzi.
System folwarków pańszczyźnianych, osobiste przywiązanie chłopa do ziemii i pana.
Wschód stał się
folwarkiem Europy
(stamtąd eskportowano towary rolnicze na zachód)

Silny rozwój miast, migracje ze wsi.
Na angielskiej wsi proces grodzeń pastwisk.
Rozwój przemysłu i manufaktur.
System cechowy
(cechy zrzeszały rzemieślników z tej samej dziedziny).
Rozwój włokiennictwa.
Upadek rolnictwa, eksportowano towary ze wschodu, dlatego pojawiło się zjawisko
nożyc cenowych
, czyli towary rzemieślnicze były tańsze od żywności (n.p. buty były tańsze niż chleb, bo buty produkowano w manufakturach, a pszenicę trzbea było sprowadzać ze wschodu)
Rzeczpospolita - - królestwo czy republika?
W Polsce monarchia ukształtowała się w XVIII - XIV w.
1493 - pierwsze zebranie dwuizbowego sejmu walnego.
Pierwszym sejmującym był król i to on zwoływał parlam1ent co 2 lata.
Drugi stan - członkowie rady królewskiej (dygnitarze państwowi i ziemscy, arcybiskupi i biskupi, zasiadający w izbie wyższej, czyli senacie).
Trzeci stan - reprezentanci sejmików ziemskich zasiadający w izbie poselskiej.
Konstytucja "Nihil novi".
"Liberum veto" (jedna z przyczyn późniejszego krysysu polskiego parlamentaryzmu).
Wolna elekcja od śmierci ostatniego Jagiellona.
Sejmiki ziemskie (rodzaj samorządów szlacheckich) funkcjonowały od XVII w.
Na sejmikach przedsejmowych wybierano posłów na sejmy walne i przekazywano im instrukcje a na sejmikach relacyjmych wysłuchiwano sprawozdania tych osób.
Zwoływano też sejmiki elekcyjne, kapturowe oraz deputackie.
Szlachectwo i magnateria
Szlachectwo uzyskiwano drogą dziedziczenia lub nobilitacji. Każdy ród miał swoje zawołanie i herb. Szlachta dzieliła się na:
magnaterię
,
średnią szlachtę
,
szlachtę zagrodową
i tzw.
gołotę
W drugiej polowie XVII wieku nasiliły się wpływy magnaterii, przyczyniło się to do kryzysu w państwie

Konfederacje
to związki szlachty - zawiązywano w celu obrony praw albo suwerenności kraju. Pierwszym
rokoszem
, czyli wystąpieniem szlachty przeciw władcy była "
wojna

kokosza
" Stanowiła ona wyraz sprzeciwu wobec polityki. Zapoczątkowała ona ruch egzekucji praw i dóbr

Konfederacje
Wzorzec obywatela
Andrzej Frycz Modrzewski
-
- zrównanie w prawach wszystkich warstw społecznych
Piotr Skarga
-
- wzmocnienie władzy króla

krytykowano
ustrój

feudalny
, dążono do jego ograniczenia oraz zwiększenie udziału we władzy przedstawicieli innych stanów

Justyna Kopeć i Maria Knapik
Karol I
oraz jego egzekucja
dziękujemy za uwagę
Full transcript