Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych

No description
by

Kuba Kołando

on 12 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych
FONTS
Oszczędzanie , inwestowanie i spekulacja
Oszczędzanie - oszczędzanie można rozumieć jako ochronę czegoś, co posiadamy.
Niemal każdy posiada jakąś kwotę pieniędzy odłożoną „na czarną godzinę”.
Inwestowanie - inwestowanie jest dość podobne do oszczędzania – w obu przypadkach rezygnujemy
z konsumpcji dzisiaj na rzecz konsumpcji w przyszłości. Oszczędzanie od inwestowania różni się ryzykiem.
Aby inwestować, trzeba najpierw oszczędzić
Spekulacja - Pierwsza, bardzo ważna różnica polega na
tym, że inwestować możemy niemal we wszystko (i na każdym rynku), a spekulować możemy
jedynie na płynnych rynkach, na których możemy zawrzeć transakcje.
Rynek finansowy
Jest to miejsce, na którym dokonywane są
transakcje.
Przedmiotem obrotu na rynku finansowym są instrumenty finansowe
Instrument finansowy
Instrument finansowy to prawo majątkowe, czyli przysługujące nabywcy instrumentu
uprawnienie do realizacji jakichś korzyści majątkowych. Nie oznacza to jednak, że nabywca
zawsze zrealizuje jakąś korzyść majątkową – może się zdarzyć, że poniesie stratę, bo uprawnienie
może okazać się mniej warte niż zapłacona zań cena. Co więcej, niekiedy nabycie instrumentu
finansowego wiąże się z przyjęciem pewnego zobowiązania i można stracić więcej,
niż się zainwestowało. Instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na giełdach lub na mniej
zorganizowanych formach rynku
Do najbardziej znanych instrumentów finansowych należy zaliczyć papiery wartościowe:
akcje , obligacje i certyfikaty inwestycyjne. Ponadto do instrumentów finansowych zaliczymy m.in. instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa i waluty obce. Katalog instrumentów finansowych jest znacznie szerszy, jednakże
pozostałe instrumenty są z punktu widzenia rynku finansowego mniej istotne
Rynek pieniężny
Rynek pieniężny to segment rynku finansowego, na którym dokonywane są transakcje
krótkoterminowymi instrumentami finansowymi.
Krótkoterminowe papiery dłużne, to dłużne instrumenty finansowe o pierwotnym terminie
zapadalności poniżej 1 roku. Dłużny instrument finansowy to rodzaj poświadczenia
pożyczki, którą emitent instrumentu zaciąga u nabywcy tego instrumentu. Zaś pierwotny
termin zapadalności to okres, jaki upłynie od momentu emisji instrumentu do jego planowanego
wykupu. Instrumentami rynku pieniężnego są bony skarbowe, instrumenty emitowane przez
państwo, lub bony komercyjne (commercial papers – instrumenty emitowane przez spółki).
Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy to miejsce, w którym dokonywane są transakcje długoterminowymi
instrumentami finansowymi.
Zaliczamy do nich obligacje oraz akcje. Obligacje to długoterminowe instrumenty dłużne,
czyli instrumenty o pierwotnym terminie zapadalności od roku „wzwyż”. Natomiast akcje
z reguły emitowane są na czas nieokreślony, a zatem z zasady są instrumentami długoterminowymi. W Polsce organem, który nadzoruje rynek kapitałowy Komisja Nadzoru Finansowego
Rynek terminowy
Rynek, na którym zawierane są transakcje tzw. instrumentami pochodnymi to rynek
terminowy.
Szczegółowo kwestie te zostaną przedstawione w rozdziale 6, więc w tym miejscu ograniczymy
się jedynie do krótkiego wyjaśnienia umożliwiającego zrozumienie terminologii.
Instrumenty pochodne (kontrakty terminowe lub opcje) to takie instrumenty finansowe,
które pochodzą od innych – tzw. instrumentów bazowych. W dużym uproszczeniu – nabywca
lub sprzedawca instrumentu pochodnego zobowiązany jest do wykonania określonej transakcji
w określonym terminie w przyszłości. W związku z tym segment rynku, na którym dokonywany
jest obrót instrumentami pochodnymi, nazywany jest rynkiem terminowym.
Instrumenty pochodne oparte na instrumentach finansowych (nazwijmy je finansowymi
instrumentami pochodnymi) są stosunkowo nowym wynalazkiem – rozwinęły się w latach
70. XX w. Wcześniej instrumenty pochodne przez długi czas były wykorzystywane na rynku
surowców i płodów rolnych – określmy je mianem towarowych instrumentów pochodnych.
Dlatego też rynek instrumentów pochodnych nazywany był często rynkiem towarowym.
Obecnie (z uwagi na rozwój finansowych instrumentów pochodnych) ważniejszym segmentem
rynku terminowego staje się obrót właśnie finansowymi instrumentami pochodnymi.
Ponadto ze względu na rosnącą konkurencję poszczególne rynki zaczynają oferować zarówno
finansowe, jak i towarowe instrumenty pochodne. Wyodrębnienie rynku towarowego
staje się zatem coraz trudniejsze. Ustalmy więc, że nazwiemy go rynkiem terminowym. Pozwoli
nam to na klarowną systematykę poszczególnych segmentów rynku finansowego.
Inne segmenty rynku finansowego
Przede wszystkim należy zająć się obrotem pieniądzem innym niż ujętym w ramach rynku pieniężnego – walutami obcymi. Segment rynku finansowego, na którym dokonywany jest obrót walutami obcymi, nazywany jest rynkiem walutowym.
Funt szterlinga
Funt szterlinga , zwany również funtem brytyjskim, dzieli się na 100 pensów i jest to oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii.
kod międzynarodowy :
GBP
Juan chiński
Waluta Chińskiej Republiki Ludowej
kod międzynarodowy:
CNY
Jen Japoński
Jednostka walutowa Japonii
Kod
Międzynarodowy:
JPY
Struktura rynku kapitałowego
Rynek pierwotny
Rynek pierwotny to nowe emisje papierów wartościowych. Spółka dokonuje emisji np. akcji, które są kupowane przez inwestorów. Środki pozyskane od inwestorów wykorzystywane są przez spółkę zgodnie z celami emisji. Kluczową kwestią jest tutaj przepływ kapitału od inwestorów do spółki.

Rynek wtórny
Na rynku wtórnym sytuacja wygląda inaczej niż na rynku pierwotnym. Po obu stronach transakcji są inwestorzy – jedni z nich sprzedają, a inni kupują „używane” papiery wartościowe. Jedni zyskują, inni tracą, ale z tego tytułu do spółki nie płyną żadne pieniądze – przepływy finansowe dokonywane są wyłącznie pomiędzy inwestorami. Rynek wtórny jest nam znany dużo lepiej, bo jest to miejsce dokonywania transakcji papierami wartościowymi, czyli po prostu giełda papierów wartościowych.
Rynek giełdowy i pozagiełdowy
Rynek giełdowy to po prostu giełda papierów wartościowych, a rynek pozagiełdowy – cała reszta.
Czym jest giełda papierów wartościowych? Przyjmuje się, że aby rynek mógł nosić miano giełdowego, spełnione powinny być następujące warunki:
Transakcje zawierane są w określonym miejscu (tzn. na giełdzie),
Określone są warunki zawierania transakcji,
Rozpowszechniane są informacje dotyczące zawartych transakcji
Określone są wymagania dotyczące notowanych instrumentów
Giełda Papierów Wartościowych
Pierwsze notowania Giełdy Papierów Wartościowych odbyły się 16 kwietnia 1991 r.
Full transcript