Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Curriculum Analyse

No description
by

Désirée Maréchal

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Curriculum Analyse

Curriculum Analyse

Summa College

Welzijn en Artiest

Pedagogisch Werk
Missie en Visie
Bij het Summa College staat de student centraal, zoals je kunt lezen in onze visie en missie.

Missie (waar wij voor staan)
Onze missie beschrijft kort en bondig wie we in essentie zijn en wat we doen. Het vormt de toetssteen voor alles wat we ondernemen, voor elk besluit of initiatief. Onze missie is mede gebaseerd op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben behaald en de positie die we daarmee hebben opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen wij aan de welvaart in de regio.

Visie (waar wij voor gaan)
In onze visie staat waar we voor gaan, wat onze droom is en wat ons met elkaar verbindt.

Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren.

5 Pijlers:
1. Elke student heeft talent
2. Docenten maken het verschil
3. Klein binnen groot
4. Regio met grote ambities
5. Uitdagende leersituaties

2. Docenten maken het verschil.
Onze docenten bepalen de kwaliteit van het
onderwijs. Zij maken het verschil.
De relatie docent-student vormt daarom de kern van ons onderwijs.
Onze docenten functioneren in teams, waarbinnen ze samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs.
Ook onze docenten dagen wij uit om hun talenten te blijven ontwikkelen.
Want alleen docenten die het beste uit zichzelf halen, kunnen
studenten stimuleren om dat eveneens te doen.

1. Elke student heeft talent.
Ieder mens, elke student, heeft talenten.
Ieder mens heeft ook de motivatie om zijn
talenten te ontwikkelen. Die overtuiging
staat centraal in onze benadering van
studenten. In onze opleidingen ligt
daarom de nadruk op de sterke punten
van een student en is er ruimte om eigen
keuzes te maken. Zo prikkelen we de
nieuwsgierigheid van onze studenten en
dagen we hen uit om steeds het beste uit
zichzelf te halen.
3. Klein binnen groot.
Studenten ontwikkelen zich beter als zij zich veilig en gekend voelen.
Wij bieden onze studenten een omgeving waarin dit kan en zij ertoe doen als individu.
Studenten hebben daarom vooral te maken met hun eigen docenten (onderwijs-teams) en de eigen school.
Zo blijven onze scholen klein binnen groot.
Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs in al zijn facetten goed geregeld is.
Al onze medewerkers dragen hieraan bij.

4. Regio met grote ambities.
Wij maken deel uit van een zeer dynamische regio: Brainport regio Eindhoven. De ambities van onze regio zijn groot en kunnen alleen verwezenlijkt worden als bedrijven en instellingen blijvend beroep kunnen doen op excellente vakmensen die hun kansen en
mogelijkheden maximaal benutten.
Dat stelt hoge eisen aan ons onderwijs, dat steeds zo veel mogelijk moet zijn afgestemd op de behoeften van de bedrijven en instellingen.
Een hechte samenwerking tussen hen en onze scholen is daarom van cruciaal belang.
Samen geven wij vorm aan het onderwijs.

5. Uitdagende leersituaties.
Leren gebeurt het beste wanneer we zelf ervaring kunnen opdoen met de leerstof en die kunnen delen met anderen.
Ook is het belangrijk dat de leersituatie overeenkomt met de
beroepspraktijk.
Daarom richten we ons onderwijs in met herkenbare, in de praktijk voorkomende opdrachten die onze studenten vaak met anderen uitvoeren.
Zo maken we het leren leuker en zorgen we bovendien voor een optimale aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.

Kernwaarden:
professionaliteit
toewijding
verantwoordelijkheid

Leeromgeving:
klas
OLC
praktijk/stage
Het schoolgebouw is in 2012 gerenoveerd met een groot glazen trappenhuis waarmee de school wil zeggen: "we brengen je letterlijk en figuurlijk hogerop". Het gebouw bestaat uit een linker en rechter vleugel waartussen zich de aula bevindt. Een vleugel wordt gefaciliteerd door de opleiding Zorg, de andere vleugel door de opleiding Welzijn en Artiest. De vleugel voor Welzijn en Artiest is overzichtelijk ingedeeld, waarbij de verdiepingen zijn toebedeeld aan één of meerdere opleidingen. Per verdieping is de docentenkamer en de lokalen-nummering identiek. De klassen zijn ruim, en ingedeeld met een digibord. Zowel docenten als studenten missen een goed praktijklokaal binnen de opleiding pedagogisch medewerker, om op school praktijkgericht te kunnen leren.
Het OLC is een ruime bibliotheek met mogelijkheden tot studeren.
Tijdens stage leren studenten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Dit wordt erg positief ervaren door studenten.
Leerdoelen
Kwalificatiedossier
Kerntaak 1 2 3:
werkprocessen

Leerinhoud:
Kwalificatiedossier:
Kerntaak 1: opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak.
Werkprocessen
1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind
1.2 stelt een activiteitenprogramma op.
1.3 maakt een plan van aanpak.
Kerntaak 2: opvangen en begeleiden van het kind/ de jongeren.
Werkprocessen
2.1 ondersteunt het kind/de jongere bij ontwikkeling en opvoeding.
2.2 biedt het kind persoonlijke verzorging.
2.3 draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden.
2.4 biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
Kerntaak 3: uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken.
Werkprocessen
3.1 werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep.
3.2 werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.
3.3 stemt de werkzaamheden af met de betrokkenen.
3.8 evalueert de werkzaamheden.
Integrale
leerlijn

Ondersteunende
leerlijn:
Nederlands
(Engels)
Burgerschap
Rekenen
Het ministerie van Onderwijs heeft voor Nederlands, rekenen en Engels algemene eisen opgesteld. Deze eisen zijn niet voor alle opleidingen en leerjaren hetzelfde. Alle cohorten moeten de examens (Tio, Coe en schoolexamens) minimaal eenmaal gemaakt hebben. Voor het cohort dat gestart is in 2013 geldt voor Nederlands en rekenen de eis dat ze 2F niveau halen en voor Nederlands minimaal een 5 als gemiddeld eindcijfer van de examens. Wanneer rekenen niet gehaald wordt, kunne ze niet zakken. Voor de overige 2 cohorten geldt dat ze minimaal één keer de examens gemaakt moeten hebben, maar ze kunnen niet zakken wanneer ze geen voldoende behalen.
Burgerschap is terug te vinden binnen de integrale leerlijn en de basisleerlijn. Er geldt een inspanningsverplichting voor studenten en het behalen van studiepunten.
Loopbaan begeleiding
(zowel op school als op stage)
Portfolio
Pop/ Pap/ gesprekken
Integrale
opdracht

Conceptuele
leerlijn

Vaardigheden
leerlijn

Docentrollen:

Doel van de functie :
Draagt zorg voor het onderwijs zodat aan de eisen die de studenten en de overheid stellen aan het onderwijs wordt voldaan.

Begeleidt, in voorkomende gevallen, het onderricht in de praktijk van het beroep.
Stuurt, in voorkomende gevallen, onderwijsondersteunend personeel aan.
Benodigde competenties voor deze functie:
Pedagogisch competent (BIO)
Vakinhoudelijk en didactisch competent (BIO)
Interpersoonlijk competent (BIO)
Organisatorisch competent (BIO)
Competent in reflectie en ontwikkeling (BIO)
Competent in het samenwerken met collega's (BIO)
Competent in het samenwerken met de omgeving (BIO
Kernwaarde 1 Professionaliteit
Kernwaarde 2 Toewijding
Kernwaarde 3 Verantwoordelijkheid

Resultaatgebied 1: Draagt zorg voor onderwijs

Eindresultaat:
Draagt zorg voor het onderwijs zodat aan de eisen die de studenten en de overheid stellen aan het onderwijs wordt voldaan.

Kernactiviteiten:

• het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces;
• het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
• het begeleiden van individuele en groepen studenten;
• het mede organiseren van stages en het mede verwerven van stageplaatsen;
• het begeleiden van studenten bij hun stages, afstudeeropdrachten, werkstukken e.d.;
• het beoordelen van werkstukken, stageverslagen en het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens.

Resultaatgebied 2: Begeleider/coach

Eindresultaat:
Treedt op als begeleider/coach voor de studenten zodat studenten alle begeleiding ontvangen die ze nodig hebben.

Kernactiviteiten:

• het analyseren van hulpvragen, problemen en klachten van studenten die als bedreigend worden ervaren voor het (sociaal) welbevinden;
• het begeleiden van individuele of groepen studenten bij (te verwachten) problemen in de leer-/stagesituatie en het zonodig verwijzen naar externe (hulpverlenings)instanties;
• het - zonodig in samenwerking met andere collegae en/of specialismen - begeleiden van individuele studenten bij (de nazorg van) de beroepsopleidingen binnen de beroepsbegeleidende en -opleidende leerweg;
• het zich oriënteren op de leer-/stagesituatie en op ontwikkelingen daarbuiten die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van de student;
• het regisseren van het leerproces van de individuele student.


Resultaatgebied 3: Bijdrage aan ontwikkeling onderwijs

Eindresultaat:
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs zodat het onderwijs vernieuwend is en een kwalitatief hoog niveau heeft.

Kernactiviteiten:

• het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijsprogramma;
• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving;
• het participeren in werk- en projectgroepen van de organisatorische eenheid betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het leergebied;
• het doen van voorstellen ter verbetering van het begeleiden van individuele studenten bij (de nazorg van) de beroepsopleidingen binnen de beroepsbegeleidende en -opleidende leerweg.

Resultaatgebied 5: Bijdrage aan verwezenlijking van doelstellingen

Eindresultaat:
Draagt bij aan de activiteiten van de organisatorische eenheid en/of ROC Eindhoven zodat de verwezenlijking van doelstellingen wordt ondersteund.

Kernactiviteiten:

• het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
• het meewerken aan organisatorische voorzieningen en wijzigingen zoals de opzet van de studierichting, wijzigingen van groepen, onderwijsruimten, lesmateriaal, methoden enz.;
• het onderhouden van contacten met externe deskundigen, instellingen en bedrijven.

Competentie overzicht:
Basiscompetenties deze functie

Pedagogisch competent (BIO)
Definitie:
Het realiseren van een veilige werkomgeving die studenten houvast en structuur biedt om zich zodanig sociaal-emotioneel en moreel te ontwikkelen dat zij zelf verantwoording kunnen nemen voor hun leer- en leefloopbaan.

Vakinhoudelijk en didactisch competent (BIO)
Het realiseren van het didactisch doel om beroepsbeoefenaren / vakmensen voor de toekomst op te leiden in een krachtige leeromgeving die gebaseerd is op realistische en reële beroepscontexten, c.q. contexten voor vervolgonderwijs.

Interpersoonlijk competent (BIO)
Op een zodanig professionele manier met anderen omgaan dat een coöperatieve werksfeer ontstaat.

Organisatorisch competent (BIO)
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om de doelen te kunnen bereiken; zorg dragen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte werkomgeving.

Competent in reflectie en ontwikkeling (BIO)
Op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroeps-opvattingen nadenken; zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden.

Competent in het samenwerken met collega?s (BIO)
Het leveren van een actieve, professionele bijdrage aan een goed (pedagogisch en didactisch) werkklimaat, aan een goed gezamenlijk resultaat en aan een goede (school)organisatie.

Competent in het samenwerken met de omgeving (BIO
Het op een professionele manier samenwerken en communiceren met derden (o.a. klanten; ouders en andere personen die bij de vorming en opleiding van zijn studenten betrokken zijn).

Kernwaarde 1 Professionaliteit

a. Ik blijf op de hoogte van ontwikkelingen in mijn vakgebied en branche en integreer deze in de uitvoering van mijn werkzaamheden.
b. Ik stel samen met mijn collega’s meetbare doelen vast, plan acties om deze doelen te bereiken, voor de acties uit, evalueer ze en stel ze eventueel bij.
c. Ik vraag en geef constructieve feedback op houding, gedrag en resultaten. Ik gebruik feedback om te leren en geef anderen de mogelijkheid om dat ook te doen.

Kernwaarde 2 Toewijding

a. Ik zet mij maximaal in voor het succes van de student. Bij alles wat ik doe, stel ik mijzelf de vraag of het een bijdrage levert aan het succes van onze studenten.
b. Ik ga tot het uiterste om resultaten te behalen. Bij tegenslagen denk ik niet in problemen, maar in oplossingen.
c. Ik ben een goede ambassadeur van mijn organisatie.

Kernwaarde 3 Verantwoordelijkheid

a. Ik zorg dat ik weet wat er van mij wordt verwacht.
b. Ik neem initiatief en heb eigenaarschap voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
c. Ik toon voorbeeldgedrag in woord en daad, overal en altijd.
d. Ik kom mijn afspraken na. Lukt dit niet, dan breng ik betrokkene(n) direct op de hoogte en stel een alternatief voor.Profiel, missie en strategie
Strategie
Het Summa College wil een uitdagende leeromgeving bieden en een goede persoonlijke begeleiding, zodat iedereen - jong en oud, werkend en niet-werkend- succes kan boeken in zijn of haar eigen (leer)loopbaan. Daarnaast vindt het Summa College het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de regio en de mensen die er wonen en werken.

In het Strategisch Uitvoeringsplan 2006-2010 heeft het Summa College haar doelstellingen (actielijnen) beschreven voor de komende jaren. Dit zijn:

meer studenten bereiken
meer succes voor de studenten
betere doorstroom van mbo naar hbo
groeiend vakmanschap in onderwijs
een stevige verankering in de regio
De doelstellingen uit het Strategisch Uitvoeringsplan zijn vertaald naar gerichte maatregelen en te bereiken resultaten. (te vinden in prestatie-afspraken 2006-2010)


Groeperingsvormen:
klas
loopbaangroep
IO groep (werk-/ studiegroep)
Bronnen en materialen:
boeken (Angerenstein)
internet
ELO (Fronter)
praktijk

Toetsing:
theorietoetsen; -examen
praktijktoetsen; -examen
projectexamen

Tijd:
Jaartaak en Rooster. Tijd is voor docenten en studenten vastgelegd in het rooster. Volgend jaar komt dit er anders uit te zien, aangezien we door een aangepaste urennorm, meer onderwijsuren moeten gaan vullen. (10 en 11 maart 2014 wordt dit door de 3 teams van de opleiding Pedagogisch Werk, vormgegeven)
Voor docenten worden de werkzaamheden ook vastgelegd in de jaartaak. Door bezuinigingen bij facilitaire diensten, zijn er werkzaamheden bij docenten gekomen die ervaren worden als werkdruk verhogend. Om alle werkzaamheden uit te voeren zoals omschreven in de visie en missie, zou de tijd die de werkzaamheden betreft, eens goed in kaart gebracht moeten worden.
Basishoudingslijst: ter ondersteuning
voor studenten in hun ontwikkeling
wisselend portfolio: criteria lijst?
Nederlands en rekenen wordt getoetst d.m.v. landelijke
examens (Tio en Coe) en mondelinge examens
vanuit de school --> 2F toetsing.
Burgerschap (zie leeractiviteiten)

soms adhoc materiaal dat niet
terug te vinden is (bijvoorbeeld: BPZ,
maar ook lesbrieven andere vakken
die niet meer op ELO (Fronter) staan)

Resultaatgebied 4: Levert bijdrage aan contractactiviteiten

Eindresultaat:
Levert, binnen het eigen leergebied en/of het eigen team, een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van min of meer bestaande (standaard) contractactiviteiten zodat de aanwas van nieuwe studenten wordt gestimuleerd.

Kernactiviteiten:

• het ontwikkelen van (delen van) cursussen voor van bedrijven, instellingen en/of individuele studenten;
• het acquireren van klanten voor het leveren van afgeronde, kleinschalige, standaard- c.q. bestaande producten voor met name de eigen orderportefeuille/omzet c.q. het leveren van bijdragen aan het genereren van opdrachten voor nieuwe markten en klanten en het verwerven van opdrachten in dit kader;
• het uitvoeren van opdrachten bestaande uit de zelfstandige uitvoering van cursussen, trainingen en opleidingen, advies- en consultancyopdrachten c.q. het, veelal in een projectmatige, organisatorische context, meewerken aan grotere en vernieuwende, niet standaardopdrachten onder leiding van een ander type docent.

Resultaatgebied 6: Begeleiding stagiaires

Eindresultaat:
Begeleidt, in voorkomende gevallen, stagiaires zodat de stagiaires optimaal worden ondersteund bij hun opdracht.

Kernactiviteiten:

• het uitvoeren van de stageafspraken zoals deze zijn verwoord in het stageplan;
• het onderhouden van de contacten met de praktijkbiedende organisatie(s);
• het beoordelen van de (potentiële) stageplaats(en) en het zonodig treffen van maatregelen om de kwaliteit van de stageplaats(en) te waarborgen waar de stagiaire zijn/haar stage-ervaring kan opdoen.

Leer activiteiten:
integrale opdrachten (theorie + praktijk)
basisleerlijn (lessen + workshops)
BPV
taal en rekenen (onderdeel van IO + aparte lessen)
burgerschap (onderdeel van IO, themadagen, opdrachten)
keuzeruimte (verplichte activiteiten, activiteiten uit catalogus, zelf in te brengen activiteiten)
loopbaanbegeleiding (groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken, opdrachten)
ondersteunende activiteiten (wanneer studenten tegen bepaalde problemen aanloopt, die niet tijdens het gewone programma opgelost kunnen worden --> doorverwijzing van loba naar studentbegeleider

Kerntaken Leren Loopbaan Burgerschap

1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken
2: Stuurt de eigen loopbaan
3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding
4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie
5: Functioneert als kritisch consument
6: Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte
7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)

Full transcript