Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cyfrowa Szkoła

Poglądowo o programie rządowym ogłoszonym 3 IV 2012
by

Malgorzata Rostkowska

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cyfrowa Szkoła

Cyfrowa Szkoła
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Czas trwania programu:
od 4 kwietnia br. do 31 sierpnia 2013 r.
Rząd zdecydował, że
pilotażowo będzie realizowany program,
którego
głównym celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w edukacji.
Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.
Chodzi także
o

monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół
o nowoczesny sprzęt informatyczny.
Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja
o realizacji programu wieloletniego.
„Cyfrowa szkoła"
ma być realizowana
w czterech obszarach
:
e-szkoła
wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem TIK.
e-uczeń
zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego
e-nauczyciel
• przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;

• przeszkolenie
40 „e-trenerów"
i
1200 „e-moderatorów"
, którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;

• organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok.
19 tys. szkolnych „e-koordynatorów"
, których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu
i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;
„e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
• rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;

• przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.
§ 8.1 - Szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów
1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).
Na poziomie kraju

program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy
z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów.
Działania z zakresu „e-nauczyciel"
i „e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: „e-szkoła" i „e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.
MEN
MAC
ORE
Kto tym rządzi?
Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny)
wystąpiły z wnioskiem
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem TIK.
Szkoły i organy prowadzące

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować
wkładem własnym
na poziomie co najmniej
20 proc
. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.
(Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych, są wydatkami inwestycyjnymi, kwota wkładu własnego powinna wynosić co najmniej 50% kosztów danego rodzaju pomocy dydaktycznych)
.


Wysokość dotacji celowej
przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych
będzie zależeć od wielkości szkoły:

• szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do
90 tys. zł.
; (wkład własny
22 500
zł)
• szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do
140 tys. zł;
(wkład własny
35 000
zł)
• szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do
200 tys. zł.
(wkład własny
50 000
zł)

Zgodnie z programem,
organy prowadzące
, którym udzielono wsparcia,
będą musiały zadbać
o to, aby
szkoły zrealizowały
określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.
Za wkład własny uważa się:

środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący w 2012 r. na zakup pomocy dydaktycznych z wykazu określonego w programie.
W ramach zakupu pomocy dydaktycznych organy prowadzące powinny zapewnić
techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie obsługi zakupionego sprzętu
.
Konieczność przeprowadzenia tego typu szkolenia powinna być
uwzględniona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczącej zakupu pomocy dydaktycznych, a ich realizacja odbywać się w ramach wynegocjowanej kwoty na dostawę sprzętu. (uzasadnienie do uchwały str. 6 oraz § 6.3 rozp.)
Organy prowadzące szkoły
będą swobodnie podejmowały decyzje
w zakresie wyboru pomocy dydaktycznych, oprogramowania i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK, ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych
W ramach udzielonego wsparcia finansowego organy prowadzące są obowiązane zainstalować, uruchomić i zintegrować zakupiony sprzęt komputerowy
i inne urządzenia w celu uzyskania funkcjonalności określonych w pkt VI 2.
Na organy prowadzące szkoły został w programie nałożony
obowiązek zapewnienia usługi
administrowania
tym sprzętem i urządzeniami. Uzasadnienie do uchwały str. 8

oraz § 6.4 rozp
§
§ 7.1 rozp.
Or
gany prowadzące są obowiązane zapewnić
zrealizowanie w szkołach zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania.

1)
powołanie szkolnego e-koordynatora
, którego zadaniem jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV-VI...;

2)
uczestnictwo e-koordynatora w szkoleniach
koordynowanych przez ORE;

3)
uczestnictwo nauczycieli klas IV-VI
w organizowanych przez e-koordynatora formach wsparcia;

4)
uczestnictwo co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)
uczestnictwo co najmniej 50% nauczycieli klas IV-VI
w koordynowanych przez e-moderatorów
międzyszkolnych sieciach współpracy
nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (co najmniej w 4 spotkaniach i zorganizowanie co najmniej od 2 do 6 lekcji otwartych, udostępnienie od 3 do 9 scenariuszy lekcji, zrealizowanie od 2 do 6 projektów edukacyjnych, zorganizowanie co najmn. od 3 do 9 godz. zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK)
§ 8.2 Warunki udostępniania uczniom przenośnych komputerów do korzystania w domu ustala dyrektor szkoły
Terminy:
§ 10.1 -
do dnia 18 kwietnia 2012

dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
występuje do organu prowadzącego
z wnioskiem
o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
§ 11.1 -
do dnia 30 kwietnia 2012 r. organ
prowadzący
występuje do wojewody z wnioskiem
o udzielenie wsparcia finansowego
§ 15 -
do dnia 14 maja 2012 wojewoda
przekazuje
ministrowi

informację
o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego
§ 16 -
Wojewoda udziela dotacji organom
prowadzącym,..., termin
wydatkowania dotacji
, nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia 2012 r
.
§ 17 -
do dnia 10 czerwca 2013
r.
szkoły składają organom
prowadzącym
sprawozdania
z realizacji zadań
§ 18 -
do dnia 30 czerwca 2013
r.
organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania
(zestawienie ilościowe wydatków, ocenę realizacji przez szkoły zadań, zaangażowanie nauczycieli, ocenę efektów wdrożenia, charakterystykę problemów
i barier w realizacji zadania)
§ 19 -
do dnia 15 lipca 2013

wojewodowie
dokonują oceny efektów realizacji programu i składają sprawozdanie
ministrowi
MEN.
§ 20 - do celów bieżącego monitoringu realizacji programu, na żądanie ministra,
szkoły,
organy prowadzące oraz wojewodowie
są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet
dotyczących programu oraz są obowiązani
do udziału
w badaniach
Instytutu Badań Edukacyjnych.
Zapraszam do wejścia na naszą platformę Moodle
poprzez stronę OEIiZK
http://www.oeiizk.waw.pl
Dziękuję za uwagę
Model organizacji i finansowania działań programu pilotażowego
w czterech obszarach (str. 3 załącznika do uchwały)
Full transcript