Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROBLEMİ TANIMLAMA

No description
by

gamze tarım

on 4 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROBLEMİ TANIMLAMA

2.BÖLÜM:PROBLEMİ TANIMLAMA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Pegem Akademi Yayıncılık
Şener Büyüköztürk
Özcan E. Akgün
Şirin Karadeniz
Funda Demirel
Ebru Kılıç
http://www.slideshare.net/ozgurkaragoz54/3-aratrma-problemi-tanmlama

muratgokdere.net/forstudents/arastirma.ppt

http://msbay.files.wordpress.com/2009/10/7-hafta-arac59ftc4b1rma-problemi-nedir-nasc4b1l-belirlenir.pdf
PROBLEM VE ARAŞTIRMA PROBLEMİ
PROBLEM
Problem;teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru veya meseledir.

Hayatımızda karşımıza birçok problem çıkmakta ve bunları farklı yollarla çözmeye çalışmaktayız.

Karşılaştığımız veya belirlediğimiz problemleri çözmek için;
problemin ne olduğunu tanımlar,
nasıl çözeceğimize ilişkin varsayımlarda bulunur,
problem ve çözüm yollarına ilişkin bilgiler toplar ve bu bilgilere dayanarak belirlediğimiz çözüm yollarını deneriz.
"Araştırmanın tanımlanması, çoğu kez çözülmesinden daha önemlidir."
Albert Einstein
Örneğin;
Elinizi kaldırmadan aşağıdaki 9 noktanın hepsinden geçerek dört tane düz doğru (doğrular birbirinin üzerinden geçebilir) çiziniz.
Bir araştırma problemi bir problem tespiti ile başlar.
Araştırma problemi, sizin gerçekleştireceğiniz araştırma ile çözüm bulmayı planladığınız sorundur.
Genel olarak araştırma konusu ve araştırma problemi birbirine karıştırılmaktadır.
Araştırma konusu;
araştırma yapmayı düşündüğünüz alandaki bir konudur ve araştırma problemine göre oldukça kapsamlıdır. (Bilgisayar destekli eğitim, ingilizce öğretimi vb.)
Araştırma konusunun bir araştırma problemine dönüşebilmesi için kapsamının daraltılması gerekmektedir.
Problemi belirlemek için öncelikle araştırma fikri bulunmalıdır.
ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Araştırma fikrinin belirlenmesi bir araştırma sürecinin başladığını göstermektedir.Böylece bulunan araştırma fikri sonucunda araştırma konusu da belirlenebilir.

Araştırmanın Fikir Kaynakları
Günlük yaşam (yaşamımızda karşılaştığımız veya gözlemlediğimiz sorunlar)

Uygulamalar (kendi uygulamalarımız veya çevremizdeki diğer uygulamalarda karşılaştığımız sorunlar)

Geçmiş Araştırmalar (literatürdeki araştırma sonuçlarımız)

Kuramlar
LİTERATÜR TARAMASI
Literatür taraması sizin ilgilendiğiniz konuya ilişkin bilgileri bulmanızı, araştırmanıza kuramsal bir temel kazandırmanızı ve sizinkine benzer çalışmaların sonuçlarını görmenizi sağlar. Literatür taraması sayesinde araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış çalışmalar incelenir, konuyla ilgili geniş çaplı bilgi elde edilir, araştırmacının araştırma problemi hakkındaki düşünceleri netleşir.

DEĞİŞKENLER
1.Nitel Değişken:
Betimsel bir özelliktir.Sembol ya da sıfatlarla ifade edilirler.Azlık,çokluk(miktar) belirtmez.Bir nesnenin ya da bireyin sahip olduğu özelliğin sınıflandırılabilir olmasıdır.
2.Nicel Değişken:

Sayısal bir özelliktir.Azlık-çokluk (miktar) belirtir.Bir nesnenin ya da bireyin sahip olduğu özelliğin düzeyinin sayısal olarak belirtilmesidir.
3.Sürekli Değişken:
İki birim arasında sonsuz değer alan değişkendir.Hem tam sayı ile hem de ondalıklı sayılarla ifade edilen değişkendir.(Kitabın uzunluğu 25,6 cm dir)
4.Süreksiz Değişken:

İki birim arasında sınırlı sayıda değer alan değişkendir.Ondalıklı ifade edilemez sadece tam sayı ile ifade edilir.(Aile 8 kişiliktir)
5.Bağımlı Değişken:

İki özellik arasındaki etkileşim sürecinde etkilenen değişken, bağımlı değişkendir.Bağımlı değişken, bir etken özelliğin meydana getirdiği sonuç yada değişimdir.
6.Bağımsız Değişken:

İki özellik arasındaki etkileşim sürecindeki etkileyen yani neden olan değişken bağımsız değişkendir.Bağımsız değişken etkisi araştırılan değişkendir.

Örnek olarak;
öğrencinin tutumunun başarısına yönelik etkisinin araştırılmasında etkileyen faktör öğrenci tutumu bağımsız, etkilenen faktör olan başarı bağımlı değişkendir.

HİPOTEZ
ÖNEM

AMAÇ

SAYILTI

Örneğin;
Araştırma konum; teknoloji destekli öğretim,
Bu konunun alt konuları; bilgisayar destekli öğretim veya internet destekli öğretim vb.

Öncelikle sizin ilginizi çeken konunun, alt konularını belirledikten sonra ön araştırma yaparak bu alanlarda yapılan araştırmaları incelemeniz gerekmektedir. Böylece konuyu daraltabilir veya alt konulardan birini seçebilirsiniz.
Araştırmada problem durumu bir soru cümlesi olarak ifade edilebilmektedir. Fakat araştırma sorusu ve problemi genelde birbirine karıştırılmaktadır.
Araştırma sorularının toplamı araştırma probleminin ne olduğunu tanımlamaktadır. Yani araştırma soruları cevaplandığında araştırmada ele alınan problem durumu da çözümlenmiş olur.
Araştırma problemini belirlemek için birçok araştırma sorusu yazabileceğimiz gibi araştırma problemini belirleyip ardından araştırma sorularını veya alt problemleri de yazabiliriz.
Tümevarım veya tümdengelim yöntemini kullanarak yazacağımız bu araştırma soruları ve problemlerinin araştırılabilir olması gerekmektedir.

Araştırılabilir nitelikte iyi bir problem ve sorular nasıl olmalıdır?
Akla yatkın,
Anlamlı,
Açık ve anlaşılır,
İfadeleri olasılık veya emir kipi şeklinde olmayan(yapabilmek,yapmalıdır gibi),
Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir
Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmayan,
Orijinal ve özgün,
Etik olmalıdır.
Araştırılabilir/Araştırılamaz Sorular;

3G cep telefonları,toplumsal yaşamı kolaylaştırmakta mıdır?
Öğrencilerin üniversite giriş sınavındaki Türkçe başarı puanları ile birinci sınıftaki Türkçe başarıları arasında bir ilişki var mıdır?
Eğitim fakültesi 2.sınıftaki kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre bilgisayar kullanma süreleri daha fazla mıdır?
Üniversite öğrencileri interneti hangi amaçlar için kullanmaktadırlar?
6 yaşındaki çocuklar anasınıfına gitmeli midir?
Aşağıdaki şekillerin hangisinin ortasındaki daire daha büyüktür?
Araştırma probleminizde geçen kavramları mutlaka derinlemesine araştırmanız ve üzerinde düşünmeniz gerekmektedir.
Araştırma probleminizin tartışmalı olmaması gerekmektedir.
Araştırma problemlerini tanımlarken literatürün taranması gerekir.
Hipotez (hypothesis), bir araştırmacının olası sonucuna dair yapılan tahminlerin ifadesidir. Olaylar arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik bilimsel bir öneri, bir önermedir.
Bir başka değişle hipotez değişkenler arasındaki ilişkileri belirten test edilebilen önermelerdir.
İstatistiksel anlamda hipotez bir veya daha fazla anakütle hakkında ileri sürülen, doğru ya da yanlış olması mümkün olan iddia veya ifadedir.
Hipotez yazmak, araştırmanın kuramsal temellerine dayalı olarak tahminler yürütmemize, araştırmanın sonucu üzerinde daha derinlemesine düşünmemize ve araştırdığımız problemdeki değişkenler arasında ilişki durumu kurup kurmadığımıza dair karar vermemize yardımcı olmaktadır. Diğer yandan hipotez araştırmacıya araştırma sürecine ilişkin bir yol göstericidir.

Örneğin;
Firestone ve Lassa firmalarının ürettikleri lastiklerin kaliteleri aynıdır biçiminde hipotez kurabiliriz. Bu hipotezde görüldüğü gibi bir konu hakkında öne sürülen ve doğruluğu henüz ispatlanmamış görüşler hipotezlerdir. Hipotezler üzerinde çeşitli işlemler yapılarak ifadenin “doğruluğu/yanlışlığı” araştırılır.
Hipotezler, araştırma sorusunda değişkenler arası ilişkileri tahmin etmek üzere iki farklı şekilde kurulur. Bu hipotezler,
• Sıfır (Null) Hipotez
• Alternatif Hipotez
Sıfır (Null) Hipotez:
İki değişken arasında ilişki bulunmadığı ya da gruplar arasında farkın bulunmadığını belirten hipotezdir. H0 şeklinde gösterilir.
H0 : Adidas ve Nike marka ayakkabıların ortalama dayanma süreleri birbirine eşittir.
Alternatif Hipotez:
İki değişken arasında bir ilişki bulunduğu ya da gruplar arasında farkın olduğunu belirten hipotezdir. H1 şeklinde gösterilir.
H1 : Adidas marka ayakkabıların dayanma süresi Nike marka ayakkabılarına göre daha yüksektir.

İyi bir hipotezin taşıması gereken özellikler:
• Kuramsal bir temele dayanmalı
• Bilinenlerle ciddi çelişkinin olmaması gerekir
• Değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamalı
• Test edilebilir olmalı

Örnek:
Çocukların internet kullanma süreleri, akademik başarılarını etkilemekte midir? Şeklinde verilen araştırma probleminin;bağımlı, bağımsız değişkenlerini bulunuz. Sıfır ve alternatif hipotezleri kurunuz.

Cevap:
Bağımlı değişken (Y) : Çocukların akademik başarıları
Bağımsız değişken (X) : İnternet kullanım süresi
H0 : Çocukların internet kullanım süresi, akademik başarılarını etkilemez.
H1 : Çocukların internet kullanım süresi, akademik başarılarını etkiler veya Çocukların internet kullanım süresi arttıkça akademik başarıları azalır.
veya çocukların internet kullanım süresi arttıkça akademik başarıları artar şeklinde kurulabilir.

Örnek:
ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Eğitimde Araştırma dersini alan öğrencilerin başarı notları ile dersi alış sayıları arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir. Verilen araştırma probleminin bağımlı, bağımsız değişkenini bulunuz. Sıfır ve alternatif hipotezlerini kurunuz.

Cevap:
Bağımlı değişken (Y) : Öğrencilerin başarı notu
Bağımsız değişken (X) : Öğrencilerin dersi alış sayısı
H0 : ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Eğitimde Araştırma dersini alan öğrencilerin başarı notları ile dersi alış sayıları arasında ilişki yoktur.
H1 : ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Eğitimde Araştırma dersini alan öğrencilerin başarı notları ile dersi alış sayıları arasında ilişki vardır.

Yukarıdaki örnekte kurulan hipotezleri semboller
kullanarak ifade edelim.
H0 hipotezini,
Başarı notu ile dersi alış sayısı arasında ilişki yoktur
hipotezini
H0 : rbn-das=0 şeklinde formülize edebiliriz.
H1 hipotezini ise,
Başarı notu ile dersi alış sayısı arasında ilişki yoktur
H1: rbn-das ≠0 şeklinde formüle edebiliriz.

Alternatif (H1) hipotezi tek yönlü ya da yönsüz olarak olarak kurulabilir.
Örneğin;
Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında ilişki var mıdır şeklindeki araştırma sorusunda
H0 : Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında ilişki yoktur.
H0 : rib-tb=0
H1 : Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında ilişki vardır (yönsüz hipotez).
H1 : rib-tb ≠0
H1 : Öğrencilerin İngilizce dersinde ki başarıları Türkçe dersindeki başarılarından daha yüksektir.
H1 : rib >rtb

Araştırma ile toplanan veriler üzerinde gerekli analizler yapılarak elde edilen bulgular sonucunda hipotez reddedilebilir veya kabul edilebilir.
Yapılan analizler sonucunda H0 hipotezinin kabul edilmesi; değişkenler arasında ilişki veya farkın olmadığını gösterirken reddedilmesi ise değişkenler arasında ilişki veya farkın olduğunu gösterir.

Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir. Çalışmanın neyi araştırmayı planlandığı, açık ve net bir biçimde bu bölümde gösterilebilir.
Öncelikle araştırmanın genel amacını ifade eden bir genel amaç yazılabilir. Ardından bu genel amacı gerçekleştirmek üzere hangi alt amaçların gerçekleştirileceği belirtilir. Bu genel ve alt amaçlar düz cümle, soru cümlesi şeklinde veya hipotez şeklinde yazılabilir. Bu alt amaçlar değişkenler arasındaki ilişkilerin yazılması ile oluşturulur.

Alt amaçlar soru cümlesi olarak;
Betimsel
Korelasyonel
Karşılaştırmalı
olarak üç farklı formatta yazılabilir.
Betimsel sorular, bir durumun ne olduğunu betimlemek amacıyla genelde “nedir?” ifadesi kullanılarak yazılır. Örneğin; Öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? şeklindeki bir alt amaç ifadesi betimsel bir sorudur.
Korelasyonel soru cümlesi değişkenlerin yapısına ve yönüne odaklıdır. Örneğin; öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarıyla öğrenme stratejileri ve motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Sorusuna örnek olarak verilebilir.
Karşılaştırmalı soru cümlesi gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanabilir. Örneğin; öğrencilerin matematik dersine yönelik motivasyonları arasında cinsiyete göre anlamlı fark var mıdır? Gruplar arası karşılaştırmalara örnektir. Öğrencilerin matematik dersine yönelik öğretim yılı başındaki motivasyonları ile öğretim yılı sonundaki motivasyonları arasında anlamlı farklılık var mıdır? Sorusu gruplar içine örnektir.
Bu bölümde araştırmamızı yapmamız sonucunda kime,neye hangi oranda katkı getireceğini açıklayacağız.
Araştırmamız ya kurama yeni bir bilgi kazandırarak kuramsal ya da var olan bir sorunun çözülmesini sağlamalı veya var olan durumun iyileştirilmesiyle ilgili uygulamaya bir katkı sağlamalıdır.
-Araştırmanın önemi, araştırmacının araştırmayı yapmadaki kendi amacını ortaya koymasıdır.
-Araştırmanın amacı nesneldir.
-Araştırmacının amacı özneldir. Yani yorum ve tartışmaya açıktır.
Araştırmamızın önem bölümünü yazarken cevaplandırmamız gereken sorulardan bazıları şunlar olabilir :
-Araştırmamız sonucunda elde edilen bilgiler, araştırma yapacağımız konu alanına ilişkin kuramsal bilgilere hangi oranda katkı sağlayacaktır ?
-Bu konu alanında çözmek için seçtiğimiz sorun neden önemlidir ?
-Araştırmamız sonucunda elde edilen bilgiler ve deneyimler konu alanının uygulamaları açısından nasıl ve hangi oranda yararlı olacaktır?

Sayıltı araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir.
Genelde hipotez ve sayıltı birbirine karıştırılmaktadır.
Araştırma sürecinde hipotezin doğruluğu test edilerek kabul veya reddedilir. Sayıltı ise doğru olduğu kabul edilerek araştırma gerçekleştirilir.
Araştırma sürecinde sayıltı herhangi bir biçimde doğrulanmaz veya reddedilemez.
Araştırmamızda neleri sayıltı olarak kabul edebiliriz ya da neleri sayıltı olarak kabul edemeyiz ?
-Öncelikle sayıltı olarak belirlediğimiz önermenin doğru olduğundan emin olmamız gerekmektedir. Araştırma raporumuzda önermeyi açık ve net bir şekilde ifade etmemiz gerekir.
Örneğin;
“ Ebeveynlerin alternatif değerlendirme yöntemlerine
(gösteri,tartışma,deney,proje) ilişkin görüşleri nelerdir ? “ şeklinde bir araştırma problemi için şu sayıltılar söz konusu olabilir :
-Ebeveynlerin eğitim durumları gibi kontrol değişkenlerinin katılımcılar arasında değişiklik göstermediği.
-Veri toplama araçlarına verilen cevapların doğru ve samimi olduğu.
-Bunlara daha birçok sayıltı eklenebilir. Ancak araştırmamızda gereğinden fazla sayıltı olması sonuçların geçerliliği hakkında kuşkuya düşülmesine neden olabilir. Bu nedenle sayıltıları olabildiğince azaltmamız önerilmektedir.

SINIRLILIKLAR
Sınırlılıklar, araştırmanızın temel, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlarını belirlediğiniz bölümdür. Araştırmanızda yapmak isteyip de yapamadığınız, bazı nedenlerden dolayı vazgeçmek zorunda kaldığınız durumları sınırlılıklar bölümüne yazabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte verilen araştırma probleminin sınırlılıkları şunlar olabilir;
Araştırmanın uygulanacağı evrem ve örnekleme ilişkin sınırlılık: Araştırma, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Ankara Atatürk İlköğretim Okulunda çocukları 2,4,6 ve 8. Sınıfta öğrenim görmekte olan ebeveynler ile sınırlıdır.
Araştırmanın kuramsal boyutlarına ilişkin sınırlılık: Araştırma, alternatif değerlendirme yöntemlerinden portfolyo ve performans değerlendirme yöntemleri ile sınırlıdır.
Veri toplama araçlarına yönelik sınırlılık: Araştırmada veri toplama araçları anket tekniği ile sınırlıdır.
Bu örnekten de görülebileceği gibi araştırmada birçok sınırlılıklar belirlenebilir. Ancak bu sınırlılıkları olabildiğince azaltmak ve sadece yapmak isteyip de zaman, kontrol, maliyet vb. nedenlerden ötürü yapamadığımız noktaları sınırlılık olarak tanımlamak daha iyi olacaktır.
TANIMLAR
Tanımlar, araştırmanızda geçen anahtar kelimelerin tanımlarına veya ne ifade ettiklerinin belirtildiği bölümdür. Bu bölümdeki tanımları zaten literatür taraması sırasında bulmuş olacaksınız. Araştırmanıza temel teşkil eden ve problem cümlenizde yer alan değişkenlerin ve kavramların hepsini tanımlamanız gerekmemektedir. Sadece pek fazla bilinmeyen veya yoruma açık olabilecek noktaları tanımlamanız, araştırmanızı okuyanların ne kastettiğinizi anlamaları adına yararlı olacaktır. Bu tanımları sözlüklerde olduğu gibi kavramsal şekilde veya uygulamada nasıl yapılacağı, aşamalarının neler olduğunu anlatan işlevsel şekilde de tanımlayabilirsiniz.
Uygulama
Bu bölüm ile bilimsel bir araştırma sürecine nasıl başlayacağınızı öğrenmiş bulunmaktasınız. Aşağıda verilen etkinliği, kendi belirleyeceğiniz bir araştırma problemini tanımlamak için kullanınız.
Örneğin;
iyi yapılandırılmış bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının öğrenci başarısına etkisini araştırdığınızı düşünelim. Burada bilgisayar destekli öğretim yazılımını tanımlamamayı seçebilirsiniz. Ancak iyi yapılandırılmış bilgisayar destekli öğretim yazılımı kavramını tanımlamanız ve iyi yapılandırılmış kelimeleri ile neyi ifade etmek istediğinizi belirtmeniz gerekir. Bu tanımı yaparken literatür taraması ile ulaştığınız kaynaklarda bu kavrama ilişkin tanımları yapmış olan kişilerin tanımlarını kullanarak bu kaynaklara referans verebileceğiniz gibi kendiniz, bu tür yazılımlarda olması gereken işlevleri, özellikleri vb. sıralayarak da bu kavramı tanımlayabilirsiniz. Matematik dersine yönelik tutumları, “Matematik tutum ölçeğinden elde edilen puan” olarak açıklamakta işlevsel tanımlamaya bir örnektir.
Kaynakça
HAZIRLAYANLAR
20140631 Gamze TARIM
20140475 Ayça IŞIKTAŞ
20140635 Yeliz ÇETİN
20140606 Aslı Dilara KURT
20140602 Fedakar ÇAKIR
20140499 Tülay RÜSTEMOĞLU
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz :)
Literatür tarama süreci şekilde görüldüğü gibi kum saati modeli ile açıklanabilir.
Literatür taraması yapmak için farklı stratejiler bulunmaktadır. Öncelikle, araştırma konusuna ilişkin anahtar kelimelerin bir listesini çıkarmanız yararlı olacaktır. Ardından indeks ve dizinlerde bu anahtar kelimeler ile arama yapabilirsiniz.
İndeksler, makale , kitap ve diğer materyallerin adı, yazarı, yayınlandığı yer vb. bilgileri listelemektedir.
Dizinler ise aynı zamanda yayınların özetlerine de yer vermektedir.
İnternet üzerinden ulaşılabilinen indeks, dizin ve elektronik veri tabanlarında belirlediğiniz anahtar kelimeler ile arama yaparak birincil ve ikincil kaynaklara ulaşabilirsiniz.
Literatür taramasında birincil kaynakların vurgulanması asıldır.
Birincil kaynaklar;
– Orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Özgün kitapların ve makalelerin yayınlandığı dergiler bu kaynak türüne örnek olarak verilebilir. Bu dergilere örnek olarakta Eğitim Araştırmaları dergisi verilebilir.
– Bunlar bir kuramcı, araştırmacı ya da tarihsel olaya katılan biri tarafından yazılırlar.
İkincil kaynaklar;
– Kuramsal ve ampirik (deneysel çalışma) niteliğindeki önceki birincil kaynakların bir sentezidir.
– Bunlar orijinal bir araştırmayı özetleyen ve tartışan ansiklopedi veya dergilerde yer alan makalelerdir.
Eğitim alanına ilişkin çeşitli indeks, dizin ve elektronik veri tabanlarına örnek olarak;
British Education Index (BEI) : Eğitim alanındaki yaklaşık 300 dergiyi kapsamaktadır.
Education Index (EI): Eğitim alanında yaklaşık 300 dergiyi içermektedir. Makalenin bibliyografisini (yazar, başlık ve dergi adı) vermektedir.

Eğer araştırma konunuz hakkında çok fazla bilgi sahibi değilseniz ilk başvuracağınız kaynak kitaplar olacaktır. Aynı zamanda ansiklopediler, sözlükler veya el kitapları( Handbook) da size yardımcı olabilir. Eğitim alanında kullanabileceğiniz bazı el kitapları;
Handbook of Research on Teacher Education
Handbook of Research on Teaching
Kitapların yanı sıra periyodik olarak yayınlanan dergilerdeki makaleleri de son zamanlarda yapılan çalışmaları incelemek için kullanabilirsiniz. Eğitim alanında bazı yerli ve yabancı dergilere örnek olarak;
Teaching and Teacher Education
Teaching in Higher Education
Eğitim Araştırmaları (http://www.aniyayincilik.com.tr)
Eğitim ve Bilim (http://www.ted.org.tr)
Yerli ve yabancı dergilere üniversite kütüphanelerinden veya TÜBİTAK’ın bilgi ağı ULAKBİM ´i kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kütüphanelerin bir çoğu bilgisayar veya internet üzerinden tarama yapılmasını sağlayacak sistemler kullanmaktadır. Bu elektronik tarama ile araştırmalara hızlı bir biçimde göz gezdirirken araştırmanın aradığınız çalışma olup olmadığını anlamak için yayının başında bulunan özet kısmına bakabilirsiniz. Araştırmaları derinlemesine okurken kendinize göre notlar almanız faydalı olacaktır. Not kartlarınızı 4N 1K modelini kullanarak hazırlayabilirsiniz.

4N 1K modeline göre literatür taraması özeti
Literatür taramasını internet kullanarak da yapabilirsiniz. Bunun için belirlediğiniz anahtar kelimeleri kullanarak arama motorlarına girmeniz gerekmektedir. Birden fazla kelime yazılacaksa bu kelimeler çift tırnak (“”) arasında yazılmalıdır. AND ve OR kelimelerini kullanarak arama motorlarında arama yapabilirsiniz. AND kelimesi araştırma kapsamınızı daraltırken OR kelimesini genişletmektedir.

Literatür taraması yapılarak araştırmalar özetlendikten sonra son aşamada literatüre ilişkin rapor yazılır. Literatür raporları şu bölümlerden oluşur;
Giriş:
Bu bölümde araştırma konusu ile ilgili genel bilgiler sunulur. Araştırmacı, araştırmayı niye yapacağını ve problemin neden önemli olduğuna ilişkin ipuçları verir.
Gelişme:
Bu bölümde diğer araştırmacıların probleme ilişkin neler buldukları özetlenir.
Özet:
Literatürde neler bilindiği, şu anda nelere eğilim olduğu ve hangi yönlerin eksik olduğu genel olarak belirtilir.
Problem durumu:
Tüm bu aşamalardan sonra problemin temelleri, nedenleri, ilişkili araştırma sonuçları ve önemi verildikten sonra artık problem olarak belirlenen soru cümlesi yazılarak bu bölüm sonlandırılır.


Değişkenlerin Sınıflandırılması
Full transcript