Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Guide för samarbete med tolk

No description
by

Transkulturellt Centrum

on 11 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Guide för samarbete med tolk

Att tänka på
innan
du beställer tolk

1.Försök att exakt ta reda på vilket språk tolkningen ska ske på
– patientens nationalitet eller ursprungsland berättar inte alltid säkert
om vilket språk som är hans eller hennes egentliga modersmål.

2.Ta reda på om din klient har några önskemål om kön på tolken .
Försök alltid att respektera eventuella önskemål om kvinnlig tolk.

3.Fråga gärna efter de tolkar som du har haft ett gott samarbete med
tidigare. Upprepade samtal med en klient görs med fördel tillsammans
med samma tolk.
1. Ha din enhets uppgifter tillhands, tex kundnummer hos tolkförmedlingen.

2.Beställ i första hand en auktoriserad tolk med sjukvårdskompetens om du ringer från sjukvården, i andra hand en auktoriserad tolk. Viktigt att veta är dock att det i endast 40 av de 200 främmande språk/dialekter som talas i landet förekommer auktorisation, varav 37 språk har sär­skilt auktoriserade sjukvårdstolkar.

3.Uppge vad besöket ska handla om och vilka som ska vara med så är tolken förberedd. Lägg gärna till tid innan besöket för att kunna introducera tolken i vad som kommer att ske, om det ska göras vissa bedömningar eller för att förklara vissa begrepp som kan vara svåra att direktöversätta.
Att tänka på
när
du beställer tolk
Språktolkars kvalifikationer
delas in i tre nivåer
ST-tolk = sjukvårdsauktoriserad språktolk
AT-tolk = auktoriserad språktolk
ÖT-tolk = godkänd språktolk
1.Tolken bör inte vänta tillsammans med klienten innan samtalet. Tolken riskerar då att hamna i lojalitetskonflikt och att bli tillfrågad om att utföra tjänster eller få upplysningar om klienten som försätter denne i en etiskt vansklig situation.

2. Använd avsatt tid före samtalet för att introducera tolken i vad som är tänkt att ske under besöket. Om du kommer att använda vissa bedömningsinstrument/ blanketter etc. så kan det vara en idé att även visa dessa. Detta för att ert samarbete ska gå smidigt under själva besöket.
Att tänka på
innan/ i anslutning
till
samtalet
1.Tolken lyder under samma tystnadsplikt som behandlaren – det kan vara bra att börja samtalet genom att be tolken att presentera sig och sin tystnadsplikt inför patienten/klienten.

2. Sitt i rummet så att tolkbrukare och klient lätt kan ha ögonkontakt (triangel)

3.Använd jag form (tex ” Jag undrar hur du sover om nätterna” och inte ”Kan du fråga henne om hur hon sover om nätterna”) och koncentrera din uppmärksamhet på patienten – inte på tolken.

4. Tala gärna i kortare stycken så att tolken hinner med att översätta. Att tolka kräver koncentration så kom ihåg att pausa om du har längre samtal.

5. Tolken ska bara tolka och inte dras in i samtal.

6.Be inte tolken att översätta dokument. Det är ett specifikt uppdrag.

7. Låt inte patientens/klientens minderåriga barn tolka! – det är att lägga ett för stort ansvar på ett barn.

8.Undvik att använda närstående som tolk, förklara noga varför det inte är lämpligt. Ett skäl är att risken då är stor att patientens utsagor förvanskas.
Att tänka på
under
samtalet

1. Skriv under kvitto på utfört uppdrag. Om samarbetet fungerat bra, skriv ner namnet på tolken och hör dig för om du kan uppge hennes/hans namn vid kommande tolkbehov.

2. Rapportera eventuella avvikelser. Exempel på avvikelser: Tolken har inte avtalad/beställd kompetens, tolken uteblir, tolken är mer än 15 minuter sen. Tolken har inte varit neutral, opartisk eller hållit tystnadsplikt.
Att tänka på
efter
samtalet
Ibland blir tolken tillfrågad om att tolka eller översätta det som man uppfattar som kulturella beteenden hos en patient. Det finns många risker med detta. Det är tillexempel inte säkert att tolken och klienten har samma referenser och värderingar bara för att de talar samma språk

Vår rekommendation är att behandlaren/tolkanvändaren istället ställer frågor om kultur/beteende direkt till patienten/klienten och dess nätverk.
Reflektioner kring att rådfråga tolken vid kulturella oklarheter i samtalet.
2016
Full transcript