Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autoprezentacja Dagmara Szczecińska PP2

No description
by

Dagmara Szczecińska

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autoprezentacja Dagmara Szczecińska PP2

Proces uczenia się przez całe życie nosi w sobie niesamowity potencjał dlatego moje plany na przyszłość zmierzają ku doskonaleniu realizacji projektów współpracy międzynarodowej eTwinning, Comenius. Moim marzeniem jest również rozwój edukacji montessoriańskiej a tym samym indywidualizacji uczenia się, poprawa jakości kultury edukacji. Żywię wielką nadzieję iż swoją wiedzą, umiejętnościami będę w stanie przysłużyć się młodym pokoleniom i Polsce - mojej umiłowanej ojczyźnie.

Wszystkie dane osobowe zostały przetworzone za zgodą właścicieli
według art. 24. ust. 1. pkt. 3
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Dziękuję za uwagę:)
§ 7 ust. 2, pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
złożenie wniosku, przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie i realizacja zajęć hospitowanych przez opiekuna i obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna – konsultacje: słabe- brak systematyczności, dobra ale nie bardzo dobra organizacja pracy, wartościowanie działań, uczenie się współpracy i mocne strony.
Wzbogacanie warsztatu pracy o pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem, karty pracy o zróżnicowanej trudności, materiały plastyczne pierwszego i drugiego obiegu;
Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe lub sprawdzone metody i techniki. Organizacja konkursu międzyprzedszkolnego „Nowa Sól w różnych porach roku”. Systematyczna realizacja zadań zawartych w planie rocznym pracy przedszkola z uwzględnieniem harmonogramu uroczystości np. „Sprzątanie świata – happening ekologiczny”, „Dzień Drzewa”, „Dzień Ziemi”, „Bezpieczeństwo –Przepisowy Ruch Drogowy” (teledysk).
Dagmara Szczecińska
nauczyciel kontraktowy
Publicznego Przedszkola 2
wykształcenie wyższe magisterskie
Pedagogika; Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
data rozpoczęcia - zakończenia stażu:
01.09.2010 - 31.05.2013


§ 7 ust. 2, pkt 5
umiejętność
posługiwania się
przepisami dotyczącymi systemu oświaty
Posługiwanie się aktami prawnymi dot. awansu zawodowego nauczyciela przy planowaniu, realizacji oraz podsumowaniu okresu stażu a także przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego.
Posługiwanie się
aktami prawnymi przy organizacji wycieczek, zapraszaniu gości, tworzeniu i aktualizacji strony BIP
oraz strony internetowej, prezentacji prac dziecka oraz informacji skierowanych do rodziców - GIODO.
Posługiwanie się aktami prawnymi przy tworzeniu dokumentacji np. program wychowawczy; udzielanie i organizacja pomocy psych.-ped,
program eTwinning.
Posługiwanie się aktami prawnymi oraz wewnętrznymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola przy współpracy z rodzicami: statut przedszkola, regulamin przedszkola, koncepcja pracy przedszkola, program wychowawczy, program profilaktyczny, program edukacji ekologiczno – zdrowotnej, system nagród i kar, program wychowania przedszkolnego, regulamin bezpieczeństwa, roczny program pracy i inne.
Posługiwanie się aktami prawnymi regulującymi współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole np. poradnia psych.-ped., miejski ośrodek pomocy społecznej, powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna.
Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela jest bycie zdolnym, by powiedzieć
"Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała"

Maria Montessori

Dzieci
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Społeczność Rodziców
Opiekun stażu
Koleżanka z grupy
Pracownicy techniczni
Środowisko lokalne

Rozwój osobisty
Moim największym wsparciem jest moja rodzina
oraz autorytety: M. Curie - Skłodowska, M. Kamiński, M. A. Krąpiec, A. Einstein, M. Montessori, Prof. M. Dudzikowa, Prof. B. Śliwerski, Prof. R. Łukaszewicz
Kształtowanie własnej osobowości ze szczególnym uwzględnieniem strony moralnej i estetycznej. Pielęgnowanie takich wartości jak: uczciwość, szacunek, prawdomówność, kultura osobista, zdyscyplinowanie, patriotyzm, odpowiedzialność.
Praca jest dla mnie pasją. Interesuję się socjologią edukacji, kulturą edukacji, zmianą. Uwielbiam mroźną północ, wieś i Polskę.
Środowisko wspomagające:
sprawozdanie 06.06.2013
Johann Heinrich Pestalozzi
"Niech nasza praca będzie dla nas zawsze czymś nowym,
nasz cel niech będzie zawsze nowy,
niech nasza siła i wola odnawia się każdego dnia"

Udział w różnorakich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ODN Zielona Góra i inne instytucje – kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, konferencje m.in.:
1. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE
2. Kurs pedagogiki Marii Montesorii
3. Techniki plastyczne stosowane w pracy z dziećmi (okolicznościowe)
4. Zajęcia muzyczno – rytmiczne usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne w edukacji przedszkolnej
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu
6. Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak
7. Metody badania zagrożenia dysleksją
8. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
9. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania
10. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę „Świat liczb Willy’ego”
11. Realizacja nowej podstawy programowej w przedszkolu z zastosowaniem najnowszej wiedzy dotyczącej rozwoju psychoruchowego dziecka
12. Przygotowanie nauczyciela kontraktowego do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
13. eTwinning Contact Seminar Malta „Doskonalenie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem eTwinningu i narzędzi Web 2.0. we wczesnej edukacji”
14. III Europejska Konferencja Specjalistyczna Wehrfritz
15. XVI Krajowa Konferencja Edukacyjna EDU TRENDY
16. 8 FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
17. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Montessori Wspólna Droga

§ 7 ust. 2, pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Działanie w myśl zasady: DIAGNOZA-PROGNOZA-ZMIANA. Diagnoza przedszkolna: wstępna, śródroczna i końcowa (arkusz obserwacji PP2, GE-5, SGS). Współpraca z rodzicami, pozyskiwanie informacji o dziecku. Wnikliwa obserwacja dziecka. Zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy. Zachęcanie do przeprowadzenia badań w poradni psych.-ped., rozwijania zdolności przez udział w zajęciach dodatkowych np. Szkoła Muzyczna, Pracownia Plastyczna „Mozaika”. Uwzględnianie zaleceń do pracy z dzieckiem.
Organizacja kącika pomocy psych.- ped. (materiały do pracy M. Montessori, dary F. Froebla, pakiet zabawek dla maluchów E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i inne). Opracowanie KIP dla dzieci objętych pomocą. Praca z dzieckiem wymagającym pomocy psych.-ped. Współtworzenie programu wychowawczego.
Wsparcie dzieci w rozwijaniu swoich zainteresowań, zdolności przez obecność na konkursach, turniejach, meczach poza przedszkolem (mecz koszykówki, konkurs tańca NDK, turniej judo, Dzień Flagi).
Współorganizowanie wycieczek promujących region lubuski,
a w szczególności miasto Nowa Sól – Muzeum Miejskie, podróżnik Jurek Romejko, Nadleśnictwo Nowa Sól, Park Krasnala, SP3, Pracownia plastyczna „Mozaika”, Biblioteka dziecięca, Urząd Miejski, Remiza Strażacka, Teatr Lubuski
im. L. Kruczkowskiego, Szkoła Muzyczna, ZHP, Cmentarz miejski, jednostka wojskowa JS 3006, zakład fryzjerski, sklep spożywczy, kwiaciarnia, poczta, apteka, pobliski las, działki ogrodowe oraz spotkania z gośćmi.
§ 7 ust. 2, pkt 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Bieżące tworzenie i aktualizacja strony internetowej przedszkola oraz utworzenie i aktualizacja profilu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Bieżące opracowywanie środków dydaktycznych, pełnej dokumentacji nauczyciela z wykorzystaniem komputera (projekty miesięczne, sprawozdania, raporty, arkusze kalkulacyjne, opinie o dziecku i in.).
Udział w programie e-Twinnig, który w pełni bazuje na technologiach ICT; wnioskowanie do MZdOP o zakup laptopa dla celów realizacji projektu. Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z dzieckiem: programy dydaktyczne, Gogle Earth, Voki, Vacaroo, Smilebox, Wordle, Glogster; korzystanie zasobów portali wiedzy dla nauczycieli: Scholaris, Khan Academy.
Bieżące wykorzystywanie zaplecza komunikacji technologicznej: Skype,
e- mail, Facebook, Twitter, Twinspace i Twinblog , w nawiązywaniu i wzmacnianiu kontaktów zawodowych oraz współpracy z rodzicami.
Promowanie platformy InfoRodzic – wygrana 6-miesięczny darmowy dostęp.

Opracowanie dyplomów, podziękowań, wizytówek przedszkola, folderu przedszkola oraz Teczki powitalnej dla nowych rodziców.
§ 7 ust. 2, pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i innych nauk pokrewnych – wzbogacanie biblioteczki; wypożyczanie książek, czasopism z biblioteki UZ, biblioteki C. Norwida - poznawanie i wdrażanie do pracy z dziećmi i ich rodzicami pomocnych metod, technik i narzędzi (elementy metod: MDS, M. Montessori, wczesnego nauczania matematyki
G. Friedrich’a, F. Froebla, odimiennej metody czytania I. Majchrzak,
ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastyki twórczej R. Labana, C. Orffa, rozwoju umysłowego E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Pedagogika zabawy, Klanza, metody aktywizujące: mapa pojęciowa, linia czasu, gry planszowe, burza mózgów).
Poszukiwanie przykładów rozwiązań
w teorii oraz wśród kompetentnych osób – bezpośrednio u źródeł np. porady koleżeńskie, konsultacje mailowe ze środowiskiem naukowym oraz trenerami ODN.
Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców
„Nowa podstawa programowa w świetle wymagań XXI wieku”, „Jak wychowywać dziecko na miarę XXI wieku?”,
„Sześciolatek w szkole – czy moje dziecko jest już gotowe?”, warsztaty dla rodziców dzieci niskoskoncentrowanych
„Jak rozwijać oko, które widzi, rękę, która jest posłuszna (rozumowi) duszę, która czuje?”.
Opracowanie dokumentacji przedszkolnej np.
projekty miesięczne, bazy pracy, opinie o dziecku, KIP, PDW, informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i in.
Codzienna rzetelna praca z dzieckiem zgodna z ramowym rozkładem dnia, współpraca z przełożonymi, zespołem nauczycielskim, technicznym oraz współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym a w szczególności z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.
Uwzględnianie w pracy możliwości GMINY- MIASTO NOWA SÓL, zadań formułowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz zaleceń MEN.
Rozwój zawodowy
od wychowanków
kryzys ekonomiczny
eurosieroctwo bezrobocie migracja
wykluczenie przemoc
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji PP2 – dokumentacja: statut przedszkola, regulamin przedszkola, koncepcja pracy przedszkola, program wychowawczy, program profilaktyczny, program edukacji ekologiczno – zdrowotnej, system nagród i kar, program wychowania przedszkolnego, regulamin bezpieczeństwa, roczny program pracy i inne.
Organizacja przestrzeni: różnorodność kącików, kąciki sezonowe, dostępność zabawek, dbałość o funkcjonalność, estetykę, czystość i porządek.
Planowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii: projekty miesięczne, harmonogram uroczystości grupowych, zajęć dodatkowych, koncertów i spektaklów, wycieczek, odwiedzin zgodnie z harmonogramem dnia.
Codzienna, rzetelna praca z dzieckiem i grupą, bazująca na aktualnej podstawie programowej: zabawa swobodna, praca indywidualna, zabawy na świeżym powietrzu, czynności higieniczno – porządkowe.
Działanie w myśl zasady: DIAGNOZA-PROGNOZA-ZMIANA. Ewaluacja – projekty miesięczne, arkusz samooceny.

Systematyczne prowadzenie dokumentacji: dziennik, projekty miesięczne, arkusze obserwacji, zeszyt kontaktów z rodzicami, zeszyt spraw organizacyjnych i innych, projekty zajęć hospitacyjnych. Systematyczna realizacja działań, zleconych przez dyrektora: apteczka, edycja zdjęć i tworzenie folderów, bieżące tworzenie i aktualizacja strony internetowej przedszkola oraz utworzenie i aktualizacja profilu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, promocja przedszkola – kontakty z mediami lokalnymi, koordynator ds. pomocy psych.-ped.
Full transcript