Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cost Accounting

No description
by

Sercan A

on 29 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cost Accounting

Cost Accounting
DE TOEREKENING VAN DE INDIRECTE KOSTEN
3. Kostenverbijzondering
4. Huidige werkwijze
5. Gewenste werkwijze
6. Knelpunten
&
beheersmaatregelen
INHOUDSOPGAVE
'Cost accounting is a process of collecting, analyzing, summarizing and evaluating various alternative courses of action. Its goal is to advise the management on the most appropriate course of action based on the cost efficiency and capability. Cost accounting provides the detailed cost information that management needs to control current operations and plan for the future.'
1. Bedrijfsomschrijving
7. Conclusie
2. Onderzoeksontwerp
: ±±±±30 minuten
Sercan Atak - 0820344
STICHTING GROTE OF SINT-LAURENSKERK
PWC
HOGESCHOOL ROTTERDAM
Aanleiding:
Stichting Laurenskerk schrijft sinds 2009 ‘rode’ cijfers.
Het bestuur wil zo helder mogelijk inzicht krijgen in de rentabiliteit van alle orders.
Er vindt geen toerekening van de indirecte kosten plaats.
De vraag 'hoe rendabel is een order daadwerkelijk' blijft voor het bestuur vooralsnog onbeantwoord.
‘Het doel van het onderzoek is de rentabiliteit van orders juist in kaart te brengen ten behoeve van de managementrapportages, door middel van een kostenverbijzonderingsmethode toe te passen op de gerelateerde kosten van de orders.’
Doelstelling:
Onderzoeksvragen
1. Welke kostenverbijzonderingsmethodes zijn er? (theoretisch)

2. Wat zijn de huidige kostprijzen van de vier verschillende activiteiten en hoe worden deze berekend? (empirisch)

3. Welke verwachtingen, eisen en randvoorwaarden heeft de Stichting Laurenskerk voor de nieuw gewenste werkwijze
met betrekking tot kostenverbijzondering en op welke wijze kan dit gerealiseerd worden? (empirisch)

4. Waar liggen momenteel de knelpunten voor de Stichting Laurenskerk bij het toerekenen van de (directe en indirecte) kosten aan de activiteiten? (empirisch)

Deelvragen:
Hoofdvraag:
‘Welke kostenverbijzonderingsmethode kan de Stichting Laurenskerk het beste toepassen om een juiste kostprijs te berekenen voor haar activiteiten?’
1.Bedrijfsomschrijving
-
-
2.Onderzoeksontwerp
3.Kostenverbijzondering
5.Gewenste werkwijze
4.Huidige werkwijze
6.Knelpunten
&
beheersmaatregelen
7.Conclusie
Stichting Laurenskerk Rotterdam is opgericht in 1989 te Rotterdam.

Het doel van de stichting is het in stand houden van het monument in de zin van de Monumentenwet en het bieden van een podium voor maatschappij en cultuur.

Culturele producties - 70 eigen en coproducties.
Commerciële evenementen - 80 verhuringen.
Erfgoed - dagelijkse openstelling voor bezoekers en toeristen.
Hervormde Gemeente - kerkdiensten.
Structuur van de organisatie
Methodologie
Afbakening
De kostprijsberekening heeft betrekking op alle vier de activiteiten.

Hervormde Gemeente jaarbasis
Commerciële evenementen orderniveau
Erfgoed jaarbasis
Culturele producties productieniveau
Het onderzoek richt zich uitsluitend op het verbijzonderen van de indirecte kosten.
Het onderzoeksrapport zal een bijdrage leveren om de rentabiliteit van de verschillende activiteiten te berekenen.
De opbrengsten van de verschillenden activiteiten zijn achterwegen gelaten bij het verschaffen van het inzicht in de rentabiliteit van de verschillende activiteiten.
Vier gangbare methodes:
De opslagmethode

Zelfreflectie
De opslagmethode
De kostenplaatsmethode
Activity Based Costing
Time-Driven Activity Based Costing
Momenteel komen de indirecte kosten ten laste van de totale opbrengsten.

2.Wat zijn de huidige kostprijzen van de vier verschillende activiteiten en hoe worden deze berekend?
1.Welke kostenverbijzonderingsmethodes zijn er?
Keuze van een kostenverbijzonderingsmethode
De opslagmethode maakt onderscheidt in de enkelvoudige en meervoudige opslagmethode.
Het uitgangspunt van de enkelvoudige opslagmethode één opslagpercentage
Het uitgangspunt van de meervoudige opslagmethode meerdere opslagpercentages
Keuze van een kostenverbijzonderingsmethode
Implementatie
Wat zou ik anders doen in een soortgelijk onderzoek?

Wat blijf ik hetzelfde doen in een soortgelijk onderzoek?

Deel conclusies
Conclusie
Aanbevelingen
Vervolgstudie
De kostenplaatsmethode
Activity Based Costing
Time-Driven Activity Based Costing
De kostenplaatsmethode worden de indirecte kosten verdeeld op basis van de functie van de kosten in het bedrijfsproces.
Tussenstations Kostenplaatsen
Verdeelsleutels
Activity Based Costing heeft raakvlakken met de kostenplaatsmethode.
Bij de Activity Based Costing worden activiteiten gebruikt voor het verzamelen en verdelen van de kosten.
Bedrijfsproces splitsen in activiteiten
Cost drivers
Time-Driven Activity Based Costing kent dezelfde toepassing als de Activity Based Costing.
Cost driver de duur van een activiteit
De tijdsduur wat wordt ‘berekend’ is in werkelijkheid een schatting van het management.
De methodes verschillen onderling in de complexiteit, nauwkeurigheid, in de kosten en in de stuurinformatie. P.25
Culturele producties globale kostentoerekening
Commerciële evenementen geen kostentoerekening
Erfgoed geen kostentoerekening
Hervormde Gemeente geen kostentoerekening
‘Wanneer kiest een organisatie voor welke kostprijsmethode?’
Datamatrix
Twee aspecten:
Wat wil het bestuur met de kostenverbijzonderingsmethode bereiken?
Met welke gegeven factoren uit de context heeft het bestuur te maken?
3. Welke verwachtingen, eisen en randvoorwaarden heeft de Stichting Laurenskerk voor de nieuw gewenste werkwijze met betrekking tot kostenverbijzondering en op welke wijze kan dit gerealiseerd worden?
De verwachtingen, eisen en randvoorwaarden
Gewenste mate van verfijning
Verhouding tussen de directe en indirecte kosten
Datamatrix
Kostendragers
Hoofd-, hulp- en zelfstandige kostenplaatsen
Eerstverdeelde kosten
Doorbelastingen
Kostprijzen
Kostendragers
De vier hoofdactiviteiten:
Culturele productie
Commerciële evenementen
Erfgoed
Hervormde Gemeente
Kostenplaatsen
Hulpkostenplaatsen:
Huisvesting 44% van de indirecte kosten
Organisatiekosten 10% van de indirecte kosten
Zelfstandige kostenplaatsen:
Directie (afdeling) 14% van de indirecte kosten
Administratie (afdeling) 6% van de indirecte kosten
Hoofdkostenplaatsen:
Culturele coördinatie (kernfunctie) Culturele programmering
Sales & Marketing (kernfunctie) Verhuur locatie voor evenementen
Uitvoer (kernfunctie) Vier kostendragers
Eerstverdeelde kosten
Hulpkostenplaatsen:
Huisvesting € 244.690
Organisatiekosten € 57.500
Zelfstandige kostenplaatsen
Directie € 81.450
Administratie € 36.490
Hoofdkostenplaatsen:
Culturele coördinatie € -
Sales & Marketing € 1.600
Uitvoer € 140.350
Totale indirecte kosten € 562.080 p.112, 113 & 114
Doorbelastingen
Hulpkostenplaatsen:
Huisvesting vierkante meters
Organisatiekosten aantal werkplekken
Zelfstandige kostenplaatsen:
Directie aantal personeelsleden
Administratie aantal verwerkte facturen
Hoofdkostenplaatsen:
Culturele coördinatie draagt direct bij aan culturele producties
Sales & Marketing draagt direct bij verhuur locatie voor evenementen
Uitvoer aantal uur dat de kerk wordt gebruikt in een jaar
De financiële gegevens voor het kostenplaatsmodel zijn afgeleid uit de begroting van 2014 normale bezetting.
Doorbelastingtarieven P.115
Kostprijzen
Culturele producties:
• Directe kosten € 121.631 Gemiddeld per productie € 1.962
• Indirecte kosten € 90.553 Gemiddeld per productie € 1.461
• Totale kosten € 212.184 € 3.422

Commerciële evenementen:
• Directe kosten € 201.950 Gemiddeld per order € 2.623
• Indirecte kosten € 241.229 Gemiddeld per order € 3.133
• Totale kosten € 443.179 € 5.756

Hervormde Gemeente:
• Directe kosten € 21.260
• Indirecte kosten € 98.629
• Totale kosten € 119.889

Erfgoed:
• Directe kosten € 20.779
• Indirecte kosten € 131.669
• Totale kosten € 152.449

Totale kosten Stichting Laurenskerk € 927.700 P.118
Categorie 'rood' grote risico’s met betrekking tot het verbijzonderen van kosten.
Categorie 'geel' gemiddelde risico’s met betrekking tot het verbijzonderen van kosten.
Categorie 'groen' geen grote risico’s met betrekking tot het verbijzonderen van kosten.
Categoriseren:
• Kostenverbijzonderingsmethode - geen consistente methode
• Tariefbepaling - de verkooptarieven zijn niet gebaseerd op de kostenprijzen
• Afstemming voor- en nacalculatie - standaardkostprijzen niet vastgesteld
Categorie 'Rood'
Dimensie 'gevolg':
Het doel van het onderzoek is de rentabiliteit van orders juist in kaart te brengen ten behoeve van de managementrapportages, door middel van een kostenverbijzonderingsmethode toe te passen op de gerelateerde kosten van de orders.
Knelpunten:
Beheersmaatregelen:
Kostenverbijzonderingsmethode - in hoofdstuk 5 gekozen toerekeningsmethode
Tariefbepaling - de verkooptarieven baseren op de kostenprijzen
Afstemming voor- en nacalculatie - standaardkostprijzen en meerdere registraties
1. Welke kostenverbijzonderingsmethodes zijn er? (theoretisch)

Vier gangbare methodes.

2. Wat zijn de huidige kostprijzen van de vier verschillende activiteiten en hoe worden deze berekend? (empirisch)

Niet inzichtelijk.

3. Welke verwachtingen, eisen en randvoorwaarden heeft de Stichting Laurenskerk voor de nieuw gewenste werkwijze met betrekking tot kostenverbijzondering en op welke wijze kan dit gerealiseerd worden? (empirisch)

Inzicht krijgen.

4. Waar liggen momenteel de knelpunten voor de Stichting Laurenskerk bij het toerekenen van de (directe en indirecte) kosten aan de activiteiten? (empirisch)

Momenteel worden de behoeften niet tegemoet gekomen.

Welke kostenverbijzonderingsmethode kan de Stichting Laurenskerk het beste toepassen om een juiste kostprijs te berekenen voor haar activiteiten?
Analyses van de verschillende invalshoeken en de eisen, verwachtingen en randvoorwaarden.


Kosten & baten analyse.
Het model raadplegen alvorens de definitieve offerte wordt opgesteld.
Tarieven baseren op standaardkostprijzen.
Kostenplaatsmethode raadplegen bij het opstellen van budgetten.

Kritisch kijken naar de verkooptarieven.
De kostenplaatsmethode komt de eisen, verwachtingen en randvoorwaarden van het bestuur tegemoet.
Het aandeel van de directe kosten in de totale kosten is relatief klein in vergelijking tot de indirecte kosten.
De kostenplaatsmethode volgt de organisatiestructuur.
De stichting heeft een geringe organisatiecomplexiteit.
De stichting heeft te maken met geringe concurrentie.
In overeenstemming met de eisen van het bestuur moet de methode niet al te ingewikkeld zijn.
Het is gewenst dat de methode zich tussen de grove en de verfijnde methode positioneert.
Moet niet teveel tijd en geld kosten.
Deze aantallen zijn gebaseerd op gemiddelde aantallen van de voorgaande jaren en liggen ongeveer gelijk aan de verwachtingen van 2014/2015.
Kostendragers
‘Wanneer kiest een organisatie voor welke kostprijsmethode?’
Doel: Wat wil het bestuur met de kostenverbijzonderingsmethode bereiken?
Context: Met welke gegeven factoren uit de context heeft het bestuur te maken?
Doel:
• Een kostprijs waarbij zowel directe als indirecte kosten zijn toegerekend aan de vier hoofdactiviteiten.
• Inzicht krijgen in de winstgevendheid van de activiteiten.
• Inzicht krijgen in de kosten en activiteiten die deze kosten veroorzaken.
• Hulp bij het nemen van beslissingen om activiteiten te continueren dan wel activiteiten af te stoten.
• Een mogelijkheid verfijnde voor- en nacalculatie te verrichten.
• Een mogelijkheid om periodieke vergelijkingen te maken tussen de kosten en de opbrengsten en toekomstige forecast‘s op te stellen.
• Hulp bij het opstellen van interne rapportages richting het bestuur.

Context:
Sinds 2009 wordt rode cijfers geschreven.
De stichting is deels een profit en deels een non-profit organisatie.
Beperkte concurrentie.
De Stichting Laurenskerk heeft een geringe organisatiecomplexiteit.

Verhouding tussen de directe en indirecte kosten:
- de opslagmethode 39% direct.
Eisen, verwachtingen en randvoorwaarden:
- de kostenplaatsmethode, Activity Based Costing en Time-Driven Activity Based Costing.
Context en gewenste mate van verfijning:
- Activity Based Costing en Time-Driven Activity Based Costing.
De kostenplaatsmethode
Doorbelastingen P.117
Categorie 'Geel' en 'Groen' P.51 & 52
De kostprijsberekening en stuurinformatie grote lijnen tegemoet
De kostenplaatsmethode
Complexiteit en organisatiestructuur
Korte omschrijving van de Stichting Laurenskerk.
Aanleiding
Doelstelling
Hoofdvraag
Deelvragen
Methodologie
Afbakening
Theoretisch kader
Huidige werkwijze met betrekking tot kostprijsberekening.
Eisen, verwachtingen en randvoorwaarden.
Keuze voor een kostenverbijzonderingsmethode.
Implementatie.
Inhoudsanalyse van de eerdere behandelde deelvragen.
Deelconclusies

Conclusie
Aanbevelingen
Vervolgstudie
4. Waar liggen momenteel de knelpunten voor de Stichting Laurenskerk bij het toerekenen van de (directe en indirecte) kosten aan de activiteiten?
Full transcript