Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tuottaja taidetoimikunnassa

No description
by

Anna Vesen

on 2 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tuottaja taidetoimikunnassa

Kehittämistyön tuloksena syntyi ratkaisu tuottajan tehtävien määrittelyyn ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen sekä vahvistusta alueellisen taidetoimikunnan kehittäjärooliin. Tuloksina esitettiin konkreettisia kehittämisehdotuksia, joita tilaajaorganisaatio voi hyödyntää uudistustyössään.

Lisäksi kehittämistyöprosessi kirkasti omaa tuottajarooliani. Hahmotin, että vahvuuteni tuottajana on luovien alojen kehittämiskentän tuntemus, kokonaisuuksien hahmottaminen ja rakenteellinen kehittäminen.

Työ myös lavensi ymmärrystäni tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta ja uskon, että jatkossa voin suhtautua tutkimukseen luontevampana arkisen työn välineenä, jota voi ketterillä menetelmillä toteuttaa myös ilman stressiä.
Hypoteesi
Tuottaja taidetoimikunnassa
Kehittämistyön tavoitteet
Havaintoja toimintaympäristön muutoksista
Havaintoja läänintaiteilijatyön ohjauksesta
Tutkimusongelma
Taiteen edistäjä ja luovien alojen kehittäjä
Työn tilaaja
Tutkimuksen rakenne
Kehittämisehdotukset
Läänintaiteilijoiden tehtäville ei ole ollut yhtenäistä kuvausta, vaan kukin alueellinen taidetoimikunta on voinut linjata työtä oman näkemyksensä ja valitsemansa taiteen- tai kulttuurinalan tarpeiden mukaan.


Työlle ei ole asetettu pitkän tähtäimen kehittämistavoitteita eikä strategisia painopisteitä.

Raportointivelvoitteesta huolimatta läänintaiteilijatyö on hyvin itsenäistä ja itseohjautuvaa.

Omalla kohdallani tuottajan työnkuva on ollut varsin selkeytymätön.
Taidetoimikunnan tuottajan työnkuvan tulee keskittyä taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen.
Työn tulee nivoutua taidetoimikuntalaitoksen oman strategian kautta kulttuuripolitiikan strategiaan ja peilautua myös alueelliseen luovan alan kehittämisen kokonaisuuteen.
Työn tulisi olla koordinoitua, rakenteellista kehittämistyötä yksittäisten, kertaluonteisten tuotantojen sijaan.
Osa työstä tulisi tuotteistaa palveluiksi, jotka olisivat valtakunnallisesti yhtenäisiä ja tasa-arvoisesti saavutettavia.
Tuottajatyön kehittäminen edellyttää selkeää strategista linjausta, koulutetun tuottajaosaamisen määrätietoista hyödyntämistä, tuottajatehtävien määrittelyä sekä toimintatapojen valtakunnallista yhtenäistämistä.


Taidealalla on tyypillistä jo nyt itsensä työllistäminen ja kasvavissa määrin myös yrittäjämäinen toiminta. Taiteilijat eivät siis oleta, että heitä elätettäisiin kokonaan julkisin varoin, vaan etsivät mahdollisuuksia tulla paremmin toimeen työstä kertyvillä tuloilla.

Taidetoimikuntalaitos ei kuitenkaan toistaiseksi ole nähnyt, että taiteilijoiden elinkeinojen kehittäminen voisi liittyä taiteenedistämiseen. Taidetoimikuntalaitos ei ole aktiivisesti osallistunut luovan talouden eikä luovien alojen kehittämiseen valtakunnallisella tasolla.
Voisiko taiteenedistäminen sisältää apurahoituksen lisäksi muita järjestelmällisiä keinoja,
jotka edistäisivät taiteen harjoittajien toimeentuloa?
Pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön kannalta tämänkaltainen työtehtävien linjaus on riittämätön.
Työn tekijä
Anna Vesén
läänintaiteilija-tuottaja
Taidetoimikunnan tuottajalla on kaksoisrooli: tuottajassa kiteytyy sekä taiteenedistäjä
että luovan alan kehittäjä.

Taiteenedistäminen ei ole ristiriidassa luovan alan kehittämisen kanssa, vaan osa sitä.

Tuottajuusosaamista hyödyntämällä alueellisilla taidetoimikunnilla olisi mahdollisuus kasvaa taidehallinnon aluevirastosta merkittäväksi
luovien alojen kehittäjäorganisaatioksi.
taiteenedistämisen strategisen ohjauksen puute
alueellisten taidetoimikuntien keskinäisen koordinoinnin puute
tuottajaosaamisen puute
tuottajaresurssin linjauksien puute
yhtenäisten työkalujen puute
hahmottaa läänintaiteilija-tuottajan roolia taiteenedistämisen ja luovien alojen kehittämisen rajapinnalla

hahmottaa alueellisen taidetoimikunnan roolia kulttuurituotannollisena yksikkönä, jolla on merkitystä myös luovan alan kehittämisen kokonaisuudessa
Kehittämiskohde
Valtion resursoima taiteenedistämistyö
Alueellisen taidetoimikunnan tuottajan työnkuva
Alueellisen taidetoimikunnan toiminta
1. teoreettinen tutkimusosa
taidetoimikuntalaitoksen organisaatiorakenne ja resurssit
kulttuurituottajan ammattiosaaminen
kulttuurituotannon muutokset
luovan alan ja luovan talouden käsitteet ja suhde taiteen edistämiseen
taiteilijoiden tarpeita tuottajuudelle

2. empiirinen tutkimusosa
havainnointi ja itsereflektio
läänintaiteilija-tuottajille suunnattu kysely
Art Hub -hanke case-esimerkkinä
taiteenedistämisen ja luovan alan kehittämisen asiantuntijoiden haastattelu

3. kehittämisosa
yhteenvetoa tutkimusosioista, toimenpide-ehdotuksia, jotka vastaavat tutkimuksen haasteisiin

Taidetoimikuntalaitoksen tehtäviin kuluu taiteilijoiden toimeentuloedellytysten kehittäminen.

Koulutettujen taiteen ammattilaisten määrä on taidetoimikuntalaitoksen yli 40 toimintavuoden aikana kasvanut. Kaikille taiteenharjoittajille ei voida turvata toimeentuloa valtion apurahoilla tai avustuksilla.

Valtion tuki taiteelle ei tule kasvamaan, toimijoiden on löydettävä muita rahoitusmuotoja entisten rinnalle. Tällä hetkellä taidetoimikuntalaitoksen vastaus taiteilijoiden toimeentulon kehittämiseen on apurahojen kehittäminen.
Voisiko läänintaiteilija-tuottajien osaamista hyödyntää strategisesti merkittävässä taiteenedistämistyössä?

Liittyykö luova talous taiteenedistämiseen? Mikä on alueellisten taidetoimikuntien rooli luovien alojen kehittämisessä?

Mikä on tuottajien työnkuva tällä hetkellä ja mitä se voisi tulevaisuudessa olla? Mitkä ovat työn kuvan kehittämisen edellytykset?
Opinnäytetyö on siis ammatillisen näkemykseni mukaan rakennetun hypoteesin testaamista erilaisten lähdemateriaalien ja omien tutkimusten kautta.

Hypoteesin toteutuessa tuloksena on taidetoimikuntaorganisaation ja erityisesti alueellisen taidetoimikunnan kehittäjäroolin kirkastaminen ja monipuolistaminen ja tuottajan työnkuvan kehittäminen sen osana.
Tuloksia
Kiitos!
Metropolia Ammattikorkeakoululle ja opettajille oppimisen mahdollisuudesta,
Hämeen taidetoimikunnalle
opiskelun ja työn yhteensovittamisen
mahdollisuudesta
ja
ennenkaikkea
uskomattomille opiskelijatovereille
vertaistuesta ja kannustamisesta!
Full transcript