Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: «Облік основних засобів»

No description
by

on 23 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: «Облік основних засобів»

Відповідно до МСБО 16 «Основні засоби»,
основні засоби
– це матеріальні об'єкти, що їх:

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Оцінка після визнання
Модель собівартості

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
«Облік основних засобів»

Собівартість об'єкта основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:

а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання;
б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його
собівартістю.

Суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою або
модель собівартості
, або
модель переоцінки
, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів.
Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Модель переоцінки
Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.
Клас основних засобів

це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності суб'єкта господарювання.
Прикладами окремих класів активів є:
а) земля;
б) земля та будівлі;
в) машини та обладнання;
г) кораблі;
ґ) літаки;
д) автомобілі;
е) меблі та приладдя;
є) офісне обладнання.

Кожну частину об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо.
Амортизаційні відрахування
за кожен період слід визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу.
Суму активу, що амортизується, слід розподіляти на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації.

Амортизацію активу починають
, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизацію активу припиняють
на одну з двох дат, яка відбувається раніше:
- на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5,
або
- на дату, з якої припиняють визнання активу.
Слід припиняти визнання балансової вартості об'єкта основних засобів:
а) після вибуття, або
б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.

Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, слід включати до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСБО 17 не вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Прибутки не слід класифікувати як дохід.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, слід визнавати як різницю між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта.


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
Full transcript