Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szanse i zagrożenia współczesnego świata !

No description
by

Oliwia Bierska

on 9 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szanse i zagrożenia współczesnego świata !

Szanse i zagrożenia współczesnego świata !
Problemy społeczno-ekonomiczne - przeludnienie
Do najważniejszych problemów współczesnego świata należą problemy demograficzne. Na początku naszej ery liczba mieszkańców Ziemi wynosiła od 200 do 400 mln i w kolejnych wiekach tylko znacznie wzrastała. Dopiero od połowy XVII wieku można zaobserwować stałe i coraz szybsze zwiększanie się liczby ludności na świecie. Po zakończeniu II wojny światowej wzrost ten jest jeszcze gwałtowniejszy.
Liczba mieszkańców na Ziemii według szacunków ONZ
Zagrożenia wspóczesnego świata
Współczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących. Wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązana przyczynowo. Na przykład, przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, ubytek lasów, zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, epidemie i zarazy, rosnąca przestępczość, terroryzm, szerzenie narkomanii, etc. Wzajemne łączenie się problemów prowadzi do lawinowego narastania, a ich rozwiązywanie staje się coraz trudniejsze. Czy grozi nam kryzys demograficzny, żywnościowy i ekologiczny? Czy współczesna medycyna znajdzie sposób walki z chorobami cywilizacyjnymi nękającymi świat? Czy zagraża nam ocieplenie klimatu? Takich pytań we współczesnym świecie pojawia się coraz więcej. Wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi.

Problemy ekologiczne-zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe wywołują liczne schorzenia i choroby, stanowiąc istotne zagrożenie zdrowia oraz życia człowieka. Zanieczyszczenia powietrza najczęściej oddziałują w sposób systematyczny, w małych dawkach, wywołując schorzenia chroniczne. Jednak, w szczególnych przypadkach mogą wywoływać ostre dolegliwości. W przypadku roślin uprawnych zanieczyszczenia pochodzące z powietrza atmosferycznego prowadzą do spadku plonów w rolnictwie, w wyniku zakwaszenia gleby, jak i bezpośredniego szkodliwego oddziaływania na rośliny. Straty w lasach związane są zarówno ze zmniejszeniem ich produktywności, jak i ze zniszczeniem drzew w wyniku wysokich stężeń szkodliwych gazów w atmosferze. W odniesieniu do globalnych zmian klimatycznych najistotniejsze są jednak oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy roślinne i wodne.
Przeludnienie na Ziemii
Największe tempo wzrostu liczby ludności charakteryzuje kraje słabo rozwinięte. Ponad połowa mieszkańców Ziemi zamieszkuje: Chiny, Indie, Indonezję, Brazylię, Bangladesz, Pakistan, Nigerię, Meksyk. Szczególnie duży przyrost naturalny występuje na kontynencie afrykańskim. Problemem jest jeszcze nierównomierne rozmieszczenie ludności. Można wyróżnić kilka obszarów o wyjątkowo dużej gęstości zaludnienia. Należą do nich miedzy innymi: Azja Południowo-Wschodnia (Chiny Korea Japonia Indochiny Indonezja i Filipiny) południowa część Indii, Europa bez Rosji i krajów skandynawskich oraz północno wschodnia cześć Stanów Zjednoczonych.

Problemy ekologiczne -

Zanieczyszczenie wód

Działalność rozwijającego się przemysłu nie zawsze jest, jak dotąd, zgodna z racjonalnymi zasadami gospodarki wodno - ściekowej, określonymi w obowiązujących aktach prawnych. Duże ilości wody, jakie są pobierane do celów produkcyjnych, nie są w należyty sposób oczyszczane. Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub na pola irygacyjne prowadzi do ograniczania dyspozycyjnych zasobów wód niezanieczyszczonych oraz stwarza poważne zagrożenie i trudności dla ujęć komunalnych. Obok przemysłu, również rolnictwo, poprzez stosowanie dużych ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, może niekiedy wpływać na pogorszenie się jakości wód ujmowanych przez wodociągi.

Ubytek lasów
W lasach będących w stanie równowagi ilość pochłanianego i uwalnianego dwutlenku węgla jest zbliżona i nie wpływa na globalny bilans dwutlenku węgla. Jednak masowe wycinanie lasów i zmniejszanie ich areału powoduje, że w wyniku naszej działalności zmagazynowany w roślinach węgiel trafia do atmosfery. Należy zdać sobie sprawę, że hektar lasu wchłania rocznie prawie 250 ton CO2 i produkuje prawie 10 razy więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych.

Głód, choroby, kataklizmy ...
W naszych czasach, co wyda się dziwne, ludzie głodują. Nie dzieje się to bezpośrednio na naszych oczach choć w Polsce nie trudno byłoby znaleźć takich ludzi. Te wydarzenia rozgrywają się w Afryce i w biedniejszych krajach. W Afryce także jest największy odsetek ludzi umierających na AIDS. Tam dzieci rodzą się już z tą chorobą, a jeśli nie to mają wielkie predyspozycje, aby zachorować na nią w przyszłości. Czy to nie straszne tracić ludzi, gdyż nie można nic z tym zrobić. Umrzeć na „dżumę” XX wieku jest na pewno okropnie, można się jedynie pocieszać, że na pewno, lepiej im jest w tym życiu pozagrobowym. Jednak ludzie nie tylko umierają. Ludzie tracą dach nad głową, nie mają swojego dobytku, w które włożyli dużo pracy. Tracą wszystko na co pracowali całe swoje życie, czasem można mieć pretensję do siebie za to co się stało, bo to przez nas jest efekt cieplarniany powodujący podobne kataklizmy. Naukowcy próbują znaleźć jakiś środek zabezpieczający, lecz na razie bez powodzenia. Możemy mieć nadzieję, ż ew końcu ktoś znajdzie antidotum zwalczające całe zło, zanieczyszczenia, choroby i głód.

Wojny i terroryzm
Problematyka bezprawnych zawładnięć statkami powietrznymi oraz innych czynów zagrażających bezpieczeństwu żeglugi powietrznej, która od kilkunastu lat znajduje się w centrum uwagi opinii światowej, stała się po 11.09.2001 r. tragicznym symbolem wynaturzeń i zagrożeń, jakie mogą powstać przez wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć technicznych w transporcie dla celów przestępczych. Na określenie aktów tego rodzaju coraz częściej w doktrynie oraz praktyce używany jest termin "terroryzm lotniczy".
Szanse współczesnego świata - przystąpienie Polski do Uni Europejskiej
Gwałtowny rozwój gospodarczy, technologiczny, rozwój medycyny, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dają szanse człowiekowi rozwoju m.in. otwarcie zagranicznych rynków pracy, integrację międzynarodową,rozwój szkolnictwa.
Rozwój mediów i nowych technologi
Rozwój mediów i nowych technologii, daje człowiekowi szansę szybkiej komunikacji np. poprzez Internet można współpracować z ludźmi na całym świecie, co niewątpliwie ułatwia pracę. Można również kupować różne artykuły, nie wychodząc z domu lub płacić rachunki.

Przystąpienie do NATO
Przyjęcie Polski do NATO - 12 marca 1999 r. - stanowi z pewnością jedno z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. Daliśmy temu wyraz w nowej "Strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej", przyjętej przez rząd 4 stycznia 2000 r. Uznaliśmy, że sojusz stanowi podstawę bezpieczeństwa i obrony Polski, jest także głównym czynnikiem stabilności polityczno-wojskowej w Europie.

Rozwój gospodarki na świecie
Zmienność i dynamika rozwoju współczesnej gospodarki światowej osiągnęła stan nigdy dotąd niespotykany w dziejach. Na jej kształt oddziałuje dziś wiele nowych czynników. Świat stał się "globalną wioską", w której trwa nieustanny przepływ ludzi, towarów, usług i nowych technologii. Oznacza to zmianę w dotychczasowym układzie sił między głównymi potęgami światowymi, modyfikuje treść i formy sprawowania władzy, a także głęboko przekształca warunki życia ludzi, nadając im niejednokrotnie nową formę i uwarunkowania. Powoduje to postęp wielu grup społecznych i całych narodów. Jednak wielka jest także liczba ludzi, którzy żyją w nędzy i ubóstwie, na marginesie tego szybkiego rozwoju. Na początku XXI wieku nierówności pomiędzy narodami i wewnątrz poszczególnych państw przybrały rozmiary rażące i nigdy wcześniej na taką skalę nie odnotowywane.

Ochrona środowiska
Ostatnie dziesięciolecia, ze względu na silne procesy urbanizacyjne, tu idee chronienia naturalnego krajobrazu miały ewolucję, mianowicie w kierunku tzw. planowego ukształtowania naturalnego krajobrazu, czasami też restytucji obszarów zdegradowanych przez rabunkową gospodarkę. Aby chronić krajobraz naturalny organizuje się też regionalne- lokalne parki krajobrazowe, czasami rezerwaty przyrody, czy rezerwaty archeologiczna a także strefy krajobrazu chronionego, albo liczne pomniki przyrody. Wszystkie metody planowania tego krajobrazu dotyczą potrzeb gospodarczych oraz społecznych czy też warunków środowiska przyrodniczego poprzez określenie sensu czy wkomponowania wszystkich elementów zagospodarowania terenu, a to wiąże się z licznymi ustaleniami prawnymi.
Prezentację wykonała Oliwia Bierska kl. 2b
Full transcript