Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkolenie wstępne BHP na stanowisku pracy: pracownik call center

No description
by

Anna Wójkiewicz

on 12 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkolenie wstępne BHP na stanowisku pracy: pracownik call center

Szkolenie wstępne BHP
na stanowisku pracy:
pracownik call center

Opracowanie:
Anna Wójkiewicz Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)‏ - zdrowie jest to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego
i socjalnego, a nie tylko brak choroby lub niesprawności. PODSTAWOWE DEFINICJEBezpieczeństwo pracy - to stan warunków
i organizacji oraz zachowań pracownika, zapewniajacych wymagany poziom ochrony ich zdrowia i życia przed zagrożeniami procesu pracy.Higiena pracy - kształtowanie warunków
i środowiska pracy w sposób zapewniajacy zachowanie zdrowia. OBOWIĄZKI
PRACODAWCY ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiagnięć nauki i techniki organizowanie pracy
w sposób zapewniajacy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy zapewnienie przestrzegania
w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń zapewnienie wykonania nakazów, wystapień, decyzji i zarzadzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy informowanie pracowników
o ryzyku zawodowym, jakie wiaże się z wykonywana praca stosowanie środków zapobiegajacych chorobom zawodowym badania lekarskie:
- wstępne,
- okresowe,
- kontrolne wyznaczenie koordynatora sprawujacego nadzór nad bezpieczeństwem pracy pracowników zatrudnionych
w tym samym miejscu poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym
w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się
w rejonie o grożącym im niebezpieczeństwie stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem dbać o należyty stan maszyn, urządzeń
i sprzętu oraz
o porządek i ład
w miejscu pracy współpracować
z pracodawcą
i przełożonymi
w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp OBOWIĄZKI
PRACOWNIKA znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach
i poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym PRAWA PRACOWNIKA Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa
i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
Musi zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego. PRAWA PRACOWNIKA Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej
w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy
i stwarza zagrożenie dla innych osób. KONSEKWENCJE NARUSZENIA
PRZEPISÓW BHP
PRZEZ PRACOWNIKA Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy - pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany oraz również karę pieniężną wobec pracownika nie przestrzegającego przepisów bhp. WYPADEK PRZY PRACY
(Ustawa z dn. 30.10.2002r.) które nastąpiło
w związku
z pracą doprowadziło do urazu
lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną jest to zdarzenie nagłe wykonywać prace
w sposób zgodny
z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych poleceń PIERWSZA POMOC Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(art. 162 § 1 Kodeksu Karnego) OMDLENIE otworzyć okno albo wyprowadzić osobę na świeże powietrze,

rozluźnić ubranie pod szyją osobie omdlałej,

ułożyć w pozycji czterokończynowej na czas 1-3 minuty,

sprawdzać przytomność i co minutę kontrolować oddech,

po trzech minutach zadzwonić po pogotowie nr 112,

ułożyć taką osobę w pozycji bocznej ustalonej. EPILEPSJA (PADACZKA) zabezpieczyć chorego przed upadkiem, skaleczeniem, potłuczeniem głowy, tułowia i kończyn itd., zapewnienie ochrony głowy przed urazami,

rozpięcie choremu paska, kołnierzyk w koszuli,

kontrola oddechu i drożności dróg oddechowych

po napadzie ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej, aby uniknąć zakrztuszenia lub zadławienia,

wezwać pogotowie, szczególnie jeśli napad się przedłuża. NIE WOLNO !!!

-> wkładać nic twardego między zęby !
-> otwierać na siłę zaciśniętych szczęk !
-> powstrzymywać na siłę drgawek !
-> robić sztucznego oddychania !
(bezdech podczas napadu jest jednym z objawów)
-> podawać choremu żadnych płynów!
-> krępować ruchów chorego !
-> budzić chorego po ataku ! ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
- U DZIECI CUKRZYCA Jeśli niemożliwe jest rozpoznanie, czy poszkodowany
jest chory na hiper- czy hipoglikemię, należy:

-> jeśli poszkodowany jest świadomy:
podać mu strzykawkę z insuliną,

-> jeśli poszkodowany jest nieświadomy:
ułożyć go w pozycji bezpiecznej, wezwać pogotowie, kontrolować funkcje życiowe,
zadbać o utrzymanie ciepła ciała chorego. ZATRUCIA -> pamiętać o swoim bezpieczeństwie,
-> zwalczać zaburzenia groźne dla życia
(brak oddechu, brak oznak krążenia),
-> zidentyfikować trucizny,
-> wezwać pomoc,
-> spróbować zahamować wchłanianie trucizny,
-> nieprzytomnego poszkodowanego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i kontrolować jego funkcje życiowe.


NIE WOLNO !!!
prowokować wymiotów. PORAŻENIE PRĄDEM -> wezwać pogotowie,
-> ocenić obrażenia ciała: przy złamaniach
i zwichnięciach unieruchomić uszkodzone części ciała, oparzenia chłodzić
i zabezpieczyć,
-> nieprzytomnego poszkodowanego ułożyć w pozycji bezpiecznej,
-> przy objawach wstrząsu rozpocząć odpowiednie postępowanie przeciw-wstrząsowe. ZAWAŁ SERCA -> zapewnić spokój w bezruchu,

-> nie podawać pokarmów, zakazać palenia,

-> nie podawać żadnych leków
(chyba że chory posiada przy sobie
leki zapisane przez lekarza),

-> ułożyć poszkodowanego w najwygodniejszej
dla niego pozycji,

-> jak najszybciej zapewnić fachową pomoc
przez wezwanie pogotowia. POZYCJA BOCZNA USTALONA Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej 112

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 600 100 300

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 601 100 100 NUMERY ALARMOWE W POLSCE Gdzie? -> miejsce wypadku
Co? -> rodzaj wypadku
Ile i jak? -> liczba poszkodowanych i stan poszkodowanych
Co robisz? -> informacje o udzielonej dotychczas pomocy
Kim jesteś? -> dane personalne osoby wzywającej pomocy

NIGDY PIERWSZY NIE ODKŁADAJ SŁUCHAWKI WEZWANIE POMOCY,
MELDUNEK O WYPADKU Zagrożenie pożarowe - zespół czynników wpływających na powstanie
i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to na wystąpienie niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt, roślin oraz dorobku materialnego kulturalnego zbiorowości ludzkich. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych
i technicznych środków zabezpieczenia ppoż. oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA wyślij kogoś do bramy wjazdowej, aby poprowadził straż pożarna
do miejsca pozaru podporzadkuj się zaleceniom pracowników straży pożarnej podejmij ewakuację osób zagrożonych wezwij pomoc
straż pożarna
tel. 998 poinformuj
współpracowników
i zawiadom
przełożonego POŻAR - POSTĘPOWANIE przystap do gaszenia pożaru OBOWIĄZKI
UCZESTNIKA
EWAKUACJI nie zatrzymuj się
i nie poruszaj się
w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji ZACHOWAJ
SPOKÓJ poruszaj się
szybkim krokiem
w kierunku
ewakuacji w przypadku utraty orientacji, poruszaj się w budynku według znaków ewakuacyjnych DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ
I ŻYCZĘ BEZPIECZNEJ
I PRZYJEMNEJ PRACY

ANNA WÓJKIEWICZ
Full transcript