Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ

No description
by

kübra ilknur

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ

GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ
Grupların İşlevleri
İnsanlar neden çeşitli gruplara girme ihtiyacı hissederler?

Var olan bilgiler bize insanların çeşitli nedenlerden ötürü gruplara katıldıklarını gösteriyor.Gruplara katılmak önemli psikolojik ve sosyal gereksinimleri karşılamamıza yardım eder.Gruplar aynı zamanda kendimizi güvende hissetmemizi sağlar.Grup üyeliği olumlu bir sosyal kimlik edinmemizi sağlar.
GRUP NEDİR?
Sosyal psikolojiye göre bir kalabalığın grup olabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar,kendilerini bir grup olarak hissetmeleri gibi koşul öne sürülmüştür.Bu tanıma göre grup; genel olarak etkileşim halinde olan birden fazla insan anlamı taşır.
2.Grubun Bireysel Tutum Değişimine Etkisi
Tutum değişimi grup normu doğrultusundaysa grup bunu artırıcı rol oynar, eğer grup normuna ters düşüyorsa grup bu tutumun değişimini engelleyici rol oynar.Örneğin Kore Savaşı'nda Çinlilerin esir aldıkları askerlerin tutumlarında hatta giderek dünya görüşlerinde yarattıkları değişim sosyol psikologları bu konuda derinlemesine inceleme yapmaya zorlamıştır.
3.Grubun Bireyin Verimliliğine Etkisi
a.Sosyal Hızlandırma
Grup içinde bireyin yalnız olduğundan daa fazla iş ortaya çıkardığını savunur. Ancak grup içinde olmak bazen bireyin verimini artırmakta bazen de azaltmaktadır.
Grubun Bireye Etkisi (Grup Dinamiği)
Grup-birey ilişkilerine yönelen araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar 3 kısımda toplanabilir.
1.Grubun birey üzerindeki normatif etkisi
2.Grubun bireysel tutum değişimine etkisi
3.Grubun bireyin verimliliğine etkisi
1.Grubun Birey Üzerindeki Normatif Etkisi
Birey, grup içinde yalnız olduğu zamankinden farklı davranmaktadır.Dittes ve Kelley yaptıkları deneylerde birbirlerinde pek farklı olmaya deneklerin bazılarına "grup seni seçti; sana değer veriliyor,grup içinde kalman isteniliyor" şeklinde bilgi verilirken diğer bazılarına "seni isteyenler de var istemeyenler de, ortadasın, durumun ileride iyileşebilir de" şeklinde bilgi verilmiştir.Bir üçüncü kısım üyelere ise "grup seni seçmedi,grup içinde olman fazla değerli görülmüyor" denilmiştir.
Üç statü kesiminden ortancası statü derecesini yükseltmek için grup normlarına daha büyük bir hevesle uyma davranışı göstermişlerdir.Bu davranışları yalnızken de göstermişlerdir.Buradan da anlaşılacağı üzere bu kesimdeki bireylerde "benimseme ile uyma" söz konusudur.
En alt düzeydeki grup üyelerinde ortadakiler kadar olmamakla beraber uyma davranışı görülmüştür.Grup üyeleri grup dışında normlara uymadıkları için "itaat ile uyma" söz konusudur.
En üst statüde olanların kazanabileceği kadar statü kazandıklarına inandıkları için uyma davranışının ortadakilerden daha az olduğu görülmüştür.
Steiner gruplarda yapılan işleri üç farklı grupta toplamıştır.
a.Sosyal Hızlandırma
b.Sosyal Kaytarma
c.Eleştrisiz Grup Tartışması
b.Sosyal Kaytarma
Grupta bulunan insanların emeklerinin toplamı sonucu ortaya bir iş çıkarılacağı durumlarda işten kaytarma meydana gelebilir.Sosyal kaytarmayı önlemek için grup içinde herkesin ne yapıp yapmadığının saplanabilir hale getirilebilir,grup üyelerinin başarılı olmayı bir değer olarak önemsemelerini sağlanabilir ya da her grup üyesinin kendisini ve grubun tümünü belli standartlar ışığında değerlendirebilmesi için olanağa sahip olmalıdır.
Sosyal Hızlandırma ve Sosyal Kaytarma
Sanna'ya göre bu iki olgu, Bandura'nın kişisel etkinlik kuramı çerçevesinde anlaşılabilir.Bu kuramda insan güdelerinin iki türlü beklenti tarafından belirlendiği öne sürülüyor:
1.Kişisel etkinlik beklentisi
2.Sonuç beklentisi
Kişisel Etkinlik ve Sonuç Beklentilerinn Sosyal Hızlandırma ve Sosyal Kaytarmadaki Rolü
İnsanlar, olumlu bir değerlendirme öngördüklerinde ve başaracakalrına inandıklarında üst düzeyde bir çaba gösterirler ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışırlar.Bu bulgulara bakarsak sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarma birbirinden ayrı değil,birbirleriyle son derece ilişkili olgulardır.
c.Eleştrisiz Grup Tartışması
Bu teknikte grup içinde herkes bir problemin çözümü hakkında aklına gelen her şeyi eleştri korkusu olmadan söyleyebilmekte,fikirlerini ortaya koyabilmekte ,böylece grup üyelerine geniş bir özgürlük tanınmaktadır.
3.Sosyal Kimlik
Grubun birey üzerindeki etkisi, bireyin benliğinin ait olduğu gruplara bağlı olarak şekillenmesinde de kendini gösterir.Örneğin" ben Türk'üm","ben kadınım" dediğimizde belli gruplara ait olduğumuzu belirtiriz.
Bireyselliğin Yitirilmesi:
Bireylerin zaman zaman grup içinde bireysel kimliklerini kaybedebildikleri görülür.Grup üyeleri kendi kimklerinin belirgin olmadığını düşündükleri zaman kendilerine has bir kimlikleri olduğunu daha kolay unutur.
Grup Yapısı ve Süreci
a.İletişim Yapısı
Grup etkinliğini belirleyen bir etken olarak "grup içi iletişim" örüntüsünü inceleyen Leavis bu konuda yaptığı çalışmalarda 4 iletişim örüntüsü kullanmıştır.
En çok faaliyet daire örüntüsünde görülmektedir fakat en az başarılı olan grup yine dairedir.Faaliyetin en az başarının en çok olduğu ve merkezdeki lişi dışında üyelerinde en az memnunluk yaratan bu örüntüdür.
b.Yetkeci Demokratik Grup Yapısı
Yetkeci grup düzeninde lider iletişim örüntüsünün merkezi olduğundan tüm iletişim ona yapılır ve üyelerin kendi aralarındaki sesli iletişimi çok kısıtlanmıştır.Üyeler arasında yakın kişisel ilişki gelişmez.Liderin orada olmaması halinde düzen bozulur.
Demokratik liderin grubunda ise lider kararları kendisi vermez.Tartışma özgülüğü içinde grup bi bütün olarak karar verir.
c.Etkileşim Süreci Çözümlemesi ve Liderlik Oluşumu

d.Liderlikte Yol Farklılaşması
Liderlerde rol farklılaşması genel olarak:
1.Yeni kurulmakta olan gruplarda
2.Üyelerinin yapılan işi tatmin edici bulmadıkları guplarda göülür.
Liderliğin Kavramsallaştırılması
a.Etkileşim Liderlik Modeli
b.Kişisel Liderlik Modeli
c.Ortamsal Liderlik
d.Fiedler'in Etkin Liderlik Modeli
e.Karizmatik Liderlik Modeli

Liderliğe Etki Eden Eden Faktörler
a.Kültürün Etkisi
b.Cinsiyetin Etkisi
Gruplarda Kara Verme
a.Riske Girme
Riske gime eğiliminde olan kimselerin grup içinde daha ikna edici, daha etkili olduğu düşünülebilir.
Risk içeren karar verme konusunda kişi yalnız başına olduğu zaman kararın tüm sorumluluğunu kendi omuzlarında taşıyacak buna karşılık gup içinde bu sorumluluğu başkalarıyla paylaşacağı için daha fazla riske girme cesareti gösterecektir.
b.Uçlara Kayma
Grupların her konuda bireylerin tek başına yaptıkları seçimlerin ortalamalarından daha uçlara doğru kaydıkları görülür.
c.Gruplarda Uzlaşma
Grup içinde bir karara varmadan önce kişiler birbiriyle tartışır, göüş alışverişinde bulunur ve çoğunlukla bir noktada birleşir,yani uzaşmaya varırlar.
d.Grup Düşünü
Irving Janis "grup düşünü"terimini uzlaşmaya ulaşmak için gösterilen olağanüstü çaba sonunda zihinsel etkinlik,gerçeğe uygunluk ve ahlaki yargıların kalitesinin düşmesini betimlemek için kullanmıştır.
Janis grup düşünün oluşumunda 3 etkenden bahsetmiştir.
1.Grup üyelerinin birbirine bağlılığı
2.Tehdit edici bir durum
3.Yapılan ve süreçsel yanlışlardır.
Sosyal Çıkmazlar:Grup çıkarları ve kişisel çıkarlar
Kişilerin çıkarlarıyla grupların çıkarları çatışabilir ve kişiler gruptaki tüm insanları düşünmek yerine kendi kısa vadeli istek ve çıkarlarını ön planda tutabilir.Böyle durumlara sosyal psikolojide sosyal çıkmazlar adı verilir.
Sosyal çıkmazların çözümü var mııdr?
a.Bencil davranışların cezalandırılması
b.Eğitim
c.Grupla özdeşleşme
d.Eşgüdümlü işbirliğine yönelimin desteklenmesi
e.Grup tartışmalarına olanak sağlamak
Bir Grup Dinamiği Uygulama Alanı:Duyarlılık Eğilimi
Grup olayının 3 temel ilkesi şöyledir:
a.Derhal ve doğrudan tepki:Gruptaki bir üye söz ve davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini onların göstediği tepkilerle doğrudan öğrenir.
b.Burada ve şimdi yaklaşımı:Grup çerçevesi dışında kalan başka yerlerdeki olaylar grup için önemli değildir.Grup için o anki durum önemlidir.
c.Grup sürecine eğilme:Grup iletişim ve etkileşiminin nasıl oluştuğu,grubun nasıl oluştuğu,grubun nasıl geliştiği ve değiştiği ele alınır.
Full transcript