Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interessentanalyse

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interessentanalyse

En interessent er "alle der bliver påvirket af projektet, samt alle der kan have påvirkning på projektet".
Interessentanalyse er et redskab designet til at få styr på følgende indhold:
Projektlederen skal ud af kontoret og rydde vejen for projektet...
Relationer skal skabes og vedligeholdes...
Hvornår laves interessentanalysen?
Den laves som noget af det første, blandt andet fordi den bruges til at:

Interessentanalysen peger frem mod kommunikationsplanen
Hvad er det?
Hvorfor er interessentanalysen vigtig?
Hvordan gør I det?
Interessentanalyse
ED14, februar 2015 - forretningsplanmodul
Det kigger vi
på i dag:
INTERESSENTANALYSE
Hvad er det?
Hvorfor er det vigtigt?
Hvordan gør I det?
I får tid til at gøre det...
Hvad er definitionen
på en interessent?
Hvad er interessentanalyse?
Udfordringen ved interessenter er...
Identificerer potentielle modsatrettede interesser
Viser nøgleinteressenternes forhold til projektets mål
Analysen er fx vigtig,
fordi...
Fremgangsmetode
(Hvor skal du hen på den vandcykel, s. 59)
Det handler om påvirkning i forhold til projektets mål...
Det handler om mennesker. Mennesker er komplekse, uforudsigelige og nødvendige for alle projekters succes.
1. Identificér interessenter
Opstil matrix &
placér interessenter
1. Hvem er de? Identificér interessenterne
2. Kategorisering af interessenterne:
Sortér
Opstil matrix
Placér interessenterne
Fokus: Hvem er de vigtigste?
3. Hvad ønsker de? Hvad er de oplevede fordele og ulemper?
4. Hvad gør vi? --> interessentstyring (stakeholder management)
Power i projekter og porteføljer, s. 27.
Fokus på:
Indflydelse
- hvilken magt og indflydelse har interessenten til at påvirke projektet?
Medvirken
- Hvor nødvendigt er det, at interessenten medvirker, for ay projektet bliver en succes?
Fokus på:
Indflydelse
i fht.
holdning
Gidsel
Eks. ved projekt vedr. indførelse af elektronisk patientjornal:
Sortér
Hvad ønsker de?
Så hvad gør vi?
(Organisation, s. 433)
"Et projekts interessenter er personer, organisationer eller institutioner, der enten har en interesse i det pågældende projekt eller bliver påvirket af det i markant grad".
(Organisation, s. 433)
Projektets interessenter er de personer eller grupper, der påvirker og påvirkes af projektets gennemførsel eller projektets resultater".
(Power i projekter og porteføljer, s. 116)
Bidrager til afdækning af vigtige punkter i risikoanalysen
Skaber fokus på mulighed for udnyttelse af fælles interesser/ potentialer ml. interessenters og projektets mål
Identificerer "fjenderne" (evt. fare for modstand)
"Rettidig omhu"
Giv teamet arbejdsro...
"Den gode projektleder lader folk vide, hvad der sker hele tiden, både teammedlemmer, chefer og kunder. (...) De ved, at både godt og dårligt nyt er lige vigtigt."
(Briner 1996: citeret i Power i projekter... s. 119)
Brainstorm:
Hvem bliver berørt i
projektforløbet
/ bliver berørt af
resultatet
. Det er vigtigt at vælge en idégenereringsmetode, der udnytter gruppedynamikken i projektgruppen.

- udarbejde risikoanalysen
- planlægge kommunikationsindsatsen
- udarbejde/ skærpe målsætningen
- planlægge fremgangsmåden i projektet

(Power i projekter og porteføljer, s. 125)
Hvem laver analysen?
Hele projektgruppen.

Vigtigt projektlederen ikke gør det alene!
Man kan ikke nå alt - så det handler om at finde ud af, hvor man skal bruge krudtet...Trin 3: Oplevede fordele og ulemper for interessenterne

Udvælg de væsentligste interessenter,
Diskutér hvilke fordele og ulemper, de enkelte interessentgrupper kan opleve ved projektet.

Det er vigtigt ikke at beskrive, hvad de burde opleve – set fra projektets synspunkt, men hvad de reelt har af bekymringer og forventninger.

Her kan man med fordel spørge interessenterne selv, f.eks. via interview eller fokusgrupper.

Trin 2:

Interessenterne sorteres i kategorier.
Fx ud fra, hvem man synes er vigtigst i forhold til projektet. Der kan også anvendes en sortering, hvor man ser på:

• Indflydelse, dvs. hvem kan træffe beslutninger om projektet.
• Medvirken, dvs. hvis aktive medvirken er væsentlig for, at projektet bliver gennemført.


Vurdér det samlede billede og planlæg, hvad der skal gøres i forhold til interessenten og hvornår.
Vær konkret! Definér milepæle, ansvarspersoner og opfølgnings-/evalueringsrutiner for håndteringen af interessenterne.


Eksterne interessenter

Ingen mulighed for at påvirke centrale beslutninger
aktive medvirken heller ikke nødvendig.
Ikke her man bruger alt krudtet.
Ofte kan man nøjes med at orientere dem via massekommunikation.
Overvåg udvikling: F.eks. kan pressen pludseligt få interesse og påvirke de øvrige interessentgrupper. (I så fald får pressen ny placering)

FX - leverandører, andre afdelinger/ erhvervsakademier på landsplan...
lille eller ingen mulighed for at træffe beslutninger om projektet
medvirken nødvendig for succes
informér og involvér

Fx medarbejderne i en organisation, hvor der er indført nyt IT-system. Eller patienterne på et hospital, hvor der er formuleret en kost- eller rygepolitik.
Ressourcepersoner
stor indflydelse på projektet
aktive medvirken nødvendig
involvér så meget som muligt, fx direkte i arbejdsgrupper/ projektgruppen/ eller vha. interviews, personlige møder, workshops

Fx de personer, der skal arbejde på projektet enten i projektgruppen eller som faglig ekspertise, der tilkaldes ad hoc. Det kan også være personer fra interesseorganisationer eller lignende.

Fx arkitekten bag ruminddeling og "mobile moduler", rektor, bestyrelse, programchefer, driftschef, videnchef...
Grå eminence

stor mulighed for at påvirke væsentlige beslutninger i projektet
behøver dog ikke levere en større arbejdsindsats
udøver indflydelse åbent eller skjult
skal høres og spørges til råd (fx som referencegruppe eller følgegruppe) - gerne personligt, interviews osv.

Det kan f.eks. være personer med stor uformel magt i organisationen, som man ikke har taget i ed. Eller personer i ledelsen, departementet eller i en magtfuld interesseorganisation.
DAGENS
OPGAVE

(Power i projekter og porteføljer)
(Organisation)
(Fra International markedsføring)
DÉT SKAL
I AFLEVERE:
1. Dokumentation af jeres brainstorm og opstilling af matrix (vi vil gerne se jeres kategorisering af interessenterne). Dokumentation:
Tydelige
kamerabilleder er ok.

2. En plan for håndtering af minimum de vigtigste 5 interessenter.
Dokumentation: Udfyld selve skemaet fra fronter
Deadline = tirsdag 16. februar
som en del af endelig aflevering.
OK at vedlægge ovenstående som bilag og referere til resultaterne i opgaven, der hvor det er relevant.
(Fra "Power i projekter og porteføljer")
Vent med at
spekulere i
håndtering...
Trin 4: Strategi for håndtering
"Hvor skal du hen på den vandcykel":
Fokus på kommunikation!
Brug fremgangsmetoden, som vi har gennemgået:
1. Identificér interessenterne forbundet med jeres forretningsplaner/ koncepter. I laver en brainstorm, hvor I skriver interessenter på postits - så mange, I kan komme i tanker om. Brug god tid på denne øvelse!

2. Kategorisér alle interesenterne ved at placere dem i matrixen ud fra aktiv medvirken vigtig/ mindre vigtig og indflydelse stor/ lille (brug et A3-ark og tegn akserne i hånden)

3. Udvælg de vigtigste (minimum 5) interessenter og udfyld analyseskemaet med fokus på "oplevede fordele og ulemper"

4. Diskutér hvordan interessenterne skal håndteres og udfyld denne sidste del i analyseskemaet

5. Dokumentér undervejs
I skal nu i gang med at lave jeres interessentanalyser...
Jeg er her til vejledning indtil kl. 12.
Rigtig god fornøjelse
med jeres analyser og
forretningsplaner!
Findes der nogen gidsler her på KEA design, efter vi flyttede ind i på Campus???
FX pressen, hvis den fatter interesse for projektet...
Hvis pressen er "under kontrol", er den bare "ekstern"
fx tekniske nørder ifbm IT-projekt
Typisk dem det går ud over i praksis,
som ikke bliver spurgt
(folkeskolelærere i fht reform?)
Kan evt. neutraliseres eller flyttes -
fx frivilligcentrene i fht. Frivillighedens Dag
fx hovedsponsoren, ledelse
Er interessenten positiv eller negativ?
Men den skal I ikke lave
i denne sammenhæng...
Full transcript