Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Els residus

by Julio & Maria Mercè
by

mm cm

on 13 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Els residus

ELS RESIDUS
Classificació dels residus segons la procedència
Un residu és qualsevol material resultant d'un procés de fabricació, transformació, utilització, consum o neteja que es llancen un cop utilitzades.
Poden ser:

- Líquids
- Sòlids
- Gasosos
-Tòxics
- No tòxics
- Orgànics
- Inorgànics
Residus Sòlids Urbans
Són els que s'originen a partir de les activitats domèstiques i del sector serveis (comerços, hoteleria i hosteleria, cases....).
Residus del sector primari
Són els residus procedents de les explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres.
Residus industrials
Els tipus de residus més comuns són els orgànics com restes d'animals i de plantes.
També es poden originar residus químics que poden ser tòxics, com fertilitzants o adobs químics.
Són els que produeixen a partir d'activitats industrials, la construcció i la generació d'energia.
Es poden distingir en:
- Inerts
- Perillosos
- Similars als residus sòlids urbans.
Residus radioactius
Són tots aquells materials que contenen isòtops radiactius en proporcions considerades perjudicials.

Les fonts de residus radiactius són les centrals nuclears, la industria, els hospitals (equips de medicina nuclear) i la investigació.
Restes de minerals d'urani i altres restes que contenen radionúclids.
Residus mèdics i de laboratoris
Són els residus generats en hospitals, clíniques i laboratoris farmacèutics. Alguns poden ser assimilats als domèstics, però altres tenen una classificació especifica.

Els residus tòxics i perillosos són tots aquells que poden contenir certers substàncies o matèries que poden suposar un risc per a la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient.

- Productes de neteja: aerosols, productes amb amoniac, lleixius...,
- Productes derivats de l'automobil: anticongelants, olis o bateríes.
- Altres productes: medicaments, pintures, dissolvents, insecticídes, fertilizants...

Gestió dels residus
La gestió de residus és el conjunt de processos encaminats a donar als residus produïts el destí més adequat des del punt de vista medi ambiental, d'acord amb les seves característiques, possibilitats de recuperació o reutilització i de disposició final.
Julio César Fuentes Hernández

Maria Mercè Campins MelisCiències del món contemporani

1r Batx. B

- Reduir:

accions per reduir la producció d'objectes susceptibles de convertir-se en residus

- Reutilitzar:

accions que permeten tornar a utilitzar un producte per donar-li una segona vida, amb el mateix us o un de diferent

- Reciclar:

conjunt d'operacions de recollida i tractament de residus que permeten reintroduir-los en un cicle de vida i obtenir productes nous
Classificació dels RSU per a la seva gestió
Els residus no tòxics o no perillosos són tots aquells que no contenen substàncies o matèries que suposin un risc per a la salut humana, els recursos naturals o el medi ambient.

Aquests són tots aquells biodegradables o que poden passar per un procés de reciclatge.
Problemes derivats dels residus
- Abocadors de deixalles que contaminen els sòls i les aigues subterrànies.
- Residus tòxics que arriben als rius, llacs, mars i oceans contaminant l'aigua destuint la vida aquàtica.
- Organoclorats (residus tòxics) com pesticídes, dissolvents i PBC (substància química usada per la indústria electrònica), que provoquen malaties als éssers vius.
- Residus radioactius que es soterren o bé s'emmagatzemen en cementiris nuclears.
Són molt difícils d'eliminar i poden provocar mutacions genètiques i càncer.
Full transcript