Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

naujas valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo ap

No description
by

NMA

on 11 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of naujas valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo ap

Biudžetinių įstaigų grupės
Pareigybių lygiai
Kintamoji atlyginimo dalis
Darbo užmokesčio sandara
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Nustatoma pareiginės algos koeficientais;
Koeficientas dauginamas iš bazinio dydžio (130,5 eur);
Pareiginės algos pastovioji dalis
Koeficientų nustatymas
Priemokos ir premijos
Priemokos, už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu vykdymą.
Pagal darbuotojo užimamos pareigybės lygį (A2 arba B);
II grupė
Pareigybių skaičius
nuo 51 iki 200
I grupė
Pareigybių skaičius
201 ir daugiau
III grupė
Pareigybių skaičius
50 ir mažiau
Aukštasis išsilavinimas:
A1 magistras;
A2 bakalauras.

Aukštesnysis ar
specialusis
vidurinis išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas
Nebūtinas išsilavinimas
Neturintys einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, jį privalo įgyti iki 2022-01-01
A B C D
Pareiginė
alga
Pastovioji
dalis
Kintamoji
dalis
Priemokos
Premijos
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi kiekvieno darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo sutartyje.

Visus nustatytus koeficientus galite rasti Vidaus tvarkos taisyklių priede „Agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo ir finansinio skatinimo tvarka“ .
Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojo turima profesinio darbo patirtis nustatoma įvertinus darbuotojo darbo Agentūroje trukmę bei pristatytus dokumentus iš ankstesnių darboviečių;
Prašome iki vasario 22 d. pristatyti dokumentus apie kitose darbovietėse įgytą profesinio darbo patirtį, analogišką nurodytam jūsų pareigybės aprašyme, arba pažymas, kad kitose darbovietėse vykdytos funkcijos buvo analogiškos nustatytoms pareigybės aprašyme.
Darbuotojo turimą profesinio darbo patirtį (Darbuotojų turima profesinio darbo patirtis peržiūrima kas mėnesį);
Darbuotojo atsakomybės už pareigybės aprašyme nustatytų užduočių atlikimo lygį;
Konkrečios profesijos darbuotojų paklausą darbo rinkoje ir jų trūkumą viešajame sektoriuje bei darbo krūvį;
Agentūrai skirtus asignavimus darbo užmokesčiui.
Priėmimo metu
Po vertinimo
Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius ir atrankos rezultatus. Tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

Atlikus kasmetinį darbuotojo veiklos vertinimą ir įvertinus darbuotojo veiklą labai gerai arba gerai (nustatoma metams).

*Ne daugiau kaip 30 proc. pareiginės algos dydžio
• Premijos, atsižvelgiant į Agentūros finansines galimybes, galės būti skiriamos atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, arba įvertinus labai gerai biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą, bet ne dažniau kaip vieną kartą per metus.
*Premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio
Metinės veiklos vertinimas
Tikslas – kiekvienais metais iki sausio 31 d. įvertinti biudžetinių įstaigų darbuotojų pasiektus rezultatus pagal iš anksto nustatytas metines užduotis.

Nustatytos užduotys turi būti:
aiškios;
įvykdomos;
turėti nustatytą įvykdymo terminą.

Pirmą kartą užduotys nustatomos iki 2017 m. vasario 28 d.

Pirmą kartą Metinis veiklos vertinimas atliekamas iki 2018 m. sausio 31 d.
Darbuotojų veikla vertinama kasmet, jei darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje biudžetinėje įstaigoje.

Darbuotojo, kuris trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, už kuriuos vertinama veikla, eina pareigas toje biudžetinėje įstaigoje, veikla nevertinama.

Metinės veiklos vertinimo rezultatai
Profesinio darbo patirtis
Konkretūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai priklauso nuo Jūsų sukauptos profesinio darbo patirties.


Apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.
Darbuotojų darbo patirtį ir jos atitikimą dabartinėms funkcijoms vertins sudaryta komisija.
Prašome iki vasario 21 d. pristatyti dokumentus apie analogiško profesinio darbo patirtį ankstesnėse darbovietėse.
Darbuotojams, laiku nepristačiusiems pažymų, apie profesinio darbo stažą, iki kol jie pristatys pažymas, darbo užmokestis bus skaičiuojamas pagal darbuotojo darbo Agentūroje trukmę ir Agentūros turimas pažymas apie darbuotojo stažą.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Jūs pateikėte dokumentus, patvirtinančius daugiau negu 10 metų Jūsų turimą analogišką darbo patirtį, papildomų dokumentų teikti nebereikia.
Pareigybių grupės

1) Biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

2) Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

3) specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

4) kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

5) darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui – darbininkai.

Siūlymas nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir galima teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;


Siūlymas nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį;


Siūlymas vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies;


Siūlymas vieniems metams sumažinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažiau, negu tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai
Full transcript