Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cykl życia organizacji

No description
by

Bartek L.

on 12 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cykl życia organizacji

Spis Treści
1. Co to jest organizacja
2. Cykl życia organizacji
3. Cykl życia organizacji wg. L. Greinera
4.Sumaryczny model cyklu życia organizacji (Quinn, Cameron)
5. Artykuł
6. Bibliografia
Co to jest organizacja?
Organizacja jest ustrukturalizowanym systemem złożonym z czterech
podstawowych elementów:

-Celów realizowanych przez organizację
-Ludzi wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami zachowania
-Wyposażenia materialno-technicznego i technologicznego
-Formalnej struktury
Cechy charakterystyczne organizacji:

-powoływanie w sposób zaplanowany do realizacji określonych celów
-sformalizowana struktura organizacyjna
-przejrzysty podział pracy
-wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy
-istnieje wymiana personelu
-dominują stosunki rzeczowe
Sumaryczny model cyklu życia organizacji (Quinn, Cameron)
Faza dopracowania struktury
· Krystalizowanie struktury,
· Decentralizacja,
· Rozszerzanie domeny działalności,
· Dostosowywanie i odnawianie organizacji
Cykl życia organizacji wg. L. Greinera
Cykl życia organizaji
Cykl życia organizacji
• Tworzenie organizacji to akt kreacji uruchamiany najczęściej przez przedsiębiorców
• Ciągłość działania (trwanie) organizacji związane jest procesami zmiany, dostosowania, rewitalizacji i stabilności.
• Cykl życia organizacji (na podobieństwo cyklu życia ludzi) jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia

Jakie według Was są etapy życia organizacji?
ETAP I
NARODZINY - POWSTANIE
Głównym celem przedsiębiorstwa jest walka o przetrwanie i utrzymanie się na rynku. Podmiot jest mały i prosty, zarządzany przez jednego człowieka. Strategia, jaka jest realizowana, polega na nastawieniu się na szybkie wykorzystanie pojawiających się szans.
ETAP I
WZROST - EKSPANSJA
W tym czasie firma określa swoją pozycję rynkową, identyfikując misję i stosunek do innych podmiotów występujących na danym rynku.
W fazie tej głównym jej celem jest zgromadzenie takich zasobów materialnych (kapitał rzeczowy, ludzie) i symbolicznych (reguły funkcjonowania, struktura wewnętrzna, wiedza itp.) które pozwolą na jej narodziny, przetrwanie i utrzymanie się na rynku.
ETAP II
STABILIZACJA - RÓWNOWAGA
Stabilizacja z jednej strony oznacza zakończenie etapu rozszerzania wielkości firmy, jej zasobów i możliwości wytwórczych.
Z drugiej natomiast firma broni swojej pozycji rynkowej ograniczając możliwości jej redukcji przez inne firmy.
Ten etap z punktu widzenia funkcjonowania firmy charakteryzuje się równowagą.
Organizacja posiada zdolność absorpcji zasilania zewnętrznego i względnie sprawnego dostosowywania się do bardziej znaczących bodźców rynkowych.
ETAP III
STABILIZACJA - STAGNACJA
Stagnacja oznacza malejącą zdolność organizacji do wchłaniania zasilania zewnętrznego i osłabienie zdolności organizacji do właściwego reagowania jej na bodźce
ETAP IV
SCHYŁEK
W tym okresie przedsiębiorstwo przegrywa konkurencję z innymi firmami działającymi na rynku, nie jest w stanie poprawnie reagować na sygnały i bodźce rynkowe, wykazując przy tym wyraźną tendencję do redukcji swoich zasobów ludzkich i rzeczowo – finansowych.
ETAP V
ZANIK - ŚMIERĆ
Tego typu regresja w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia musi doprowadzić do zaniku organizacji. Ten ostatni fakt zamyka cykl życia organizacji.
Otwieracie firmę dystrybucyjno - produkcyjna. Opiszcie jej życie.
Cykl życia organizacji wg. L. Greinera
-Każde stadium rozwoju organizacji zawiera w sobie zalążki kryzysu
- Sposób zarządzania w jednym stadium jest mało przydatny w innym
- W organizacjach rozrastających się stare porządki i style porzywódcze są zastępowane nowymi
Faza I - wzrost przez kreatywność
- Postawa przedsiębiorcza szefa - właściciela
- Praca w małych zespołach
- Osobista kontrola właściciela
- Innowacyjność działań
- Zabieganie o stworzenie porduktu i znalezienie nabywców
- Nieformalna struktura organizacyjna
- Często niedocenianie znaczenia organizacji pracy i zarządzania
Kryzys przywództwa
KRYZYS PRZYWÓDZTWA
FAZA I
FAZA II
Wynikający z braku wystarczających umiejętności menedżerskich właściciela
FAZA II- wzrost przez keirowanie i kolektywność
- Scentralizowanie struktur organizacyjnych
- Sformalizowanie zasad funkcjinowania organizacji
- Wzrost specjalizacji i podzału pracy
- Racjonalizacja wykorzystywania zasobów
- Rozwój funkcji planowania i kontroli
Kryzys autonomii
KRYZYS AUTONOMII
FAZA II
FAZA III
Wynikający z wysokiego stopnia biurokratyzacji i coraz wolniejszej reakcji na zmiany w otoczeniu
FAZA III- wzrost przez decentralizację i delegację
- Zwykle powstaje struktura dywizjonalna z dużą samodzielnością wyodrębnionych oddziałów
- Delegowanie odpowiedzialności i przekazywanie władzy na niższe szczeble
- Dążenie do zachowania równowagi między zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
- Cel organizacji to ekspansja rynkowa

Kryzys kontroli
KRYZYS KONTROLI
FAZA III
FAZA IV
Wynikający z faktu osiągnięcia przez oddziały organizacji własnych celów odbiegających od opracowanych przez centralę
Faza IV- wzrost przez koordynację
- Celem organizacji staje się jej konsolidacja
- Następuje dalszy wzrost i różnicowanie organizacji
- Powstają wzorcowe reguły i procedury postępowania ułatwiające koordynację
- Rozwijane są systemy rachunkowości i menedźerskie

Kryzys biurokatyzacji
KRYZYS BIUROKRATYZACJII
FAZA IV
FAZA V
Wynikający z nadmiernej biurokratyzacji oraz bezosobowego traktowania pracownika
Faza V- Wzrost przez współpracę
- Wykorzystanie potencjału pracowników przez zwiększenie autonomii ich działania
- Struktura dywizjonalna jest zwykle przekształcona w macierzową
- Przepisywanie zespołom wspólnej odpowiedzialności za zadania
- Wprowadzane są tzw. Koła jakości i samodzielne zespoły robocze
- Dominuje kreatywne rozwiązanie problemów i wdrażanie innowacji

Faza przedsiębiorczości
· Wielość pomysłów,
· Porządkowanie zasobów,
· Niewielkie potrzeby w zakresie planowania i koordynacji
Bibliografia
Faza formalizacji i kontroli
· Formalizowanie reguł
· Tworzenie procedur
· Struktura organizacyjna stabilizuje się
· Nacisk na sprawność i efektywność
· Organizacja staje się coraz bardziej konserwatywna
Faza zespołowości
Mapa myśli
Wspólne podsumowanie !
Dziękujemy za uwagę

Opracowali:
Kamila Górzyńska
Kamila Krajewska
Dariusz Zarzycki
Bartłomiej Lubianiec
· Struktura i komunikacja mają charakter nieformalny
· Pracownicy pracują wiele godzin
· Pracownicy mają poczucie misji
· Innowacyjność
· Pracownicy są mocno zintegrowani
1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, W-wa, 2012

2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red). Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWE, W-wa, 2010

Obrazy pobrane ze strony:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
„Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących
na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian
wewnątrz, zbliża się koniec.”
Jack Welch, szef General Electric
https://pl.wikipedia.org/wiki/Larry_E._Greiner
Full transcript