Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5. Arbeid

No description
by

Kjell Nyland

on 30 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5. Arbeid

Kompetansemål
Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
Gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter den kan reduseres
Diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
Gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked
Gjennom hele oppveksten reflekterer de fleste om aktuelle yrker i voksen alder
Arbeid - viktig del av hvem vi er og av vår identitet
Det er stor forskjell på hvordan ulike yrker er lønnet
Det påvirker bosted, levekår, fritidsaktiviteter
Arbeidstiden vil også variere – noen jobber kveld / natt / dag / overtid / på reise / fleksibilitet
Det er også forskjell på ansettelse: fast / tidsavgrenset
Det påvirker muligheten til å få lån til bolig
Det er også forskjell på i hvor stor grad en kan styre eget arbeid / bli hørt
Hva skal du bli?

Norge er en velferdsstat - ingen skal lide nød
Uten jobb får en mindre å leve for
Hvis en har vært i jobb og mister jobben, har en rett på dagpenger (60% av lønnen)
En mottar dagpenger i inntil 2 år
Overgang til sosialstønad – behovsprøvd – et kommunalt ansvar
Arbeidsledighet kan også skape ensomhet og psykiske problemer
Arbeidsledighet
Arbeidsmiljøloven skal skape et trygt arbeidsliv, uten helsefare og med muligheter for selvrealisering
Loven inneholder også regler for ansettelse, oppsigelse, arbeidstid, overtidsbetaling og tilpasning til den enkelte, og rettigheter de ansatte har til å påvirke arbeidsstedet sitt gjennom fagforeninger
Reglene for avskjed og oppsigelse er blant de viktigste
Avskjed = miste jobben pga regelbrudd eller ikke å ha utført jobben tilfredsstillende
Oppsigelse = miste jobben pga at arbeidsgiveren ikke lenger har bruk for din arbeidskraft
Fagforeningen er med i forhandlinger om hvem som må gå
Rettigheter i jobben
Arbeidsmiljøloven: arbeidsgiver har plikt til å gi alle skriftlig arbeidsavtale (m/arbeidstid)
Det er forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår
Hvorfor er det så store forskjeller?
Hva forklarer forskjellene?
Tariffavtale: regler for normal lønn, pensjonsordninger, ferie, permisjoner og overtidsbetaling
Tariffavtaler gjelder oftest for fagforbund
Fagforbund forhandler med en arbeidsgiverforening (flere bedrifter)
Eks. fagforbund; Fellesforbundet, Fagforbundet
Eks. arbeidsgiverforeninger; Teknologibedriftenes Landsforbund, Kommunenes sentralforbund
Fagforbund er med i en hovedsammenslutning.
LO, Unio, YS og Akademikerne
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største hovedsammenslutningen for arbeidsgiverorganisasjoner
Tariffavtaler
Yrker med mange kvinner har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte yrker
Er kvinner mindre opptatt av lønn?
Hvorfor er det slik?
Har vi likestilling?
I Norge har vi full lønn under sykdom – langtidssykefravær er derfor en utfordring for velferdsstaten
Korttidsfravær betales av arbeidsgiver, mens langtidsfravær dekkes av staten
Politikere er opptatt av utviklingen i sykefraværet
Fraværet er forskjellig hos menn og kvinner (se tabell side 119)
Forklaring av tabellene
Kvinner har høyere fravær enn menn, og forskjellen er økende
Tabellene sier ikke noe om årsakene til denneutviklingen
Forklaringer er større belastningsskader, graviditet og dårligere helse
Hva forteller fraværsstatistikken?
5. Arbeid
Hvordan unngå arbeidsledighet?
Om en får jobb avhenger av
Situasjonen i arbeidsmarkedet
Hvor godt en kan konkurrere om jobbene i dette markedet
To gode råd for å unngå arbeidsledighet:
Ta utdanning
Økt teknologisering gjør at det er få yrker som ikke krever utdanning
Produksjonsbedrifter har flyttet til lavkostland
Velg din egen vei
Selv om ungdom tar utdanning, kan de bli stående uten jobb
Kompliserte samfunn trenger spesialiserte yrker
Det er viktig at ungdom velger ulik utdanning som er tilpasset et slikt arbeidsmarked
Det er viktig å velge utdanning som en har interesse for
Arbeidsmarkedstiltak
Når arbeidsmarkedet endrer seg, kan en oppleve at ingen lenger har behov for utdanningen og erfaringen din
Andre kan oppleve sykdom eller skader som hindrer en i å fortsette med samme arbeid
NAV-kontorene er behjelpelig med å finne nye typer arbeid
Det kan innebære hjelp til ny utdanning
Det kan også være kurs i det å søke nytt arbeid
Alle tiltak som har som mål å hjelpe arbeidsledige tilbake til jobb, kalles arbeidsmarkedstiltak
Likevektsledighet
Arbeidsledighet har ikke bare konsekvenser for den arbeidsledige
Den gjør det også vanskeligere å opprettholde gode velferdsordninger
Å unngå høy arbeidsledighet er et viktig politisk mål
Full sysselsetting = alle som ønsker det er i inntektsgivende arbeid
Likevektsledighet = arbeidsledighet mellom 2-4%
Er det lavere ledighet blir det press i økonomien. Arbeidsledigheten er så lav at bedriftene må tilby høyere lønn i konkurransen om viktig arbeidskraft. Hvis lønningene stiger mer enn i konkurrerende utenlandske bedrifter, får vi større problemer med å få solgt produktene våre.
Hvis arbeidsledigheten synker, vil en føre en stram finanspolitikk – økte skatter
Fare for press i økonomien er også grunnen til restriktiv bruk av oljepenger
Når hver forhandler for seg
Noen har individuell arbeidsavtale
Arbeidstakere kan ta med seg kompetansen sin og gå over til en konkurrent
Da gir arbeidsgiver gode vilkår for å holde på vedk.
Arbeidsoppgaver som kan gjøres av hvem som helst, er vanskeligere å bedre i individuelle forhandlinger
Når fagforeningen forhandler for alle
Små lønnsforskjeller i Norge
Kollektive forhandlinger er viktige her
Arbeidsgiver forhandler med ledere i fagforeninger
Fagforening består av ansatte i samme bransje/yrke
Hovedoppgave: forhandle frem best mulige lønns- og arbeidsvilkår + forsvare medlemmene i konflikt
Forhandling og konflikt
En tariffavtale gjelder normalt i 2 år
Da er det fredsplikt – alle typer arbeidskonflikter er forbudt – streiker og lockout
Unntaket er kortvarige politiske streiker
Under forhandlingene om ny tariffavtale har partene konfliktrett – streik og lockout
Det skjer om en ikke har kommet til enighet etter mekling – foregår hos riksmekleren som leder forhandlingene
Regjeringen kan stanse en konflikt ved å fremme lov om tvungen lønnsnemnd, dersom konflikten truer liv og helse eller sentrale nasjonale interesser. En gruppe oppnevnt av regjeringen utformer da ny tariffavtale
Hvor mange er organisert?
Hvis arbeidstakere går til streik, kan ikke arbeidsgiver skifte dem ut med nye eller si opp de streikende
I bransjer der de fleste er organisert, vil virksomheten stanse helt om arbeiderne streiker
Drøyt halvparten av alle ansatte i Norge er organisert i en fagforening
Andelen varierer mellom ulike bransjer
Det er færrest organiserte i varehandel og hotell- og restaurantbransjen. Her er også lønnsnivået lavest
Full transcript