Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

xxx xxx

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Bezpieczeństwo maszyn
i urządzeń. Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków.
Podobne zjawiska występują również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych, podobnie jak kilka lat temu w państwach "Piętnastki", stała się w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa 89/655/EWG, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy, której postanowienia zostały przeniesione do polskiego prawa pracy rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami). Aby zapewnić zakładowi utrzymanie ruchu niezbędne jest dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań bezpieczeństwa narzuconych przez unijne dyrektywy bezpieczeństwa i związane z nimi normy bezpieczeństwa. Podstawą wszelkich działań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy powinna być ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń własnego parku maszynowego. Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Kolejnym krokiem jest podjęcie działania, którego celem jest dostosowanie maszyn do wymagań, określonych przez normy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Skutecznym rozwiązaniem problemu są oferowane przez nas systemy zabezpieczeń i obudowy maszyn, spełniające wymagania określone przez dyrektywy bezpieczeństwa. Działania te zapewnią bezpieczeństwo maszyn i sprawią, że posiadany park maszynowy będzie nadal sprawnie funkcjonował. Bezpieczeństwo maszyn w świetle polskich przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne

Art. 215.
§ 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:
1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
2) uwzględniały zasady ergonomii.
§ 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1, określoną w odrębnych przepisach. Art. 216.
§ 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215 § 1, wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia.
§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Art. 217.
Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. (...) Art. 218.
Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.

Art. 219.
Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:
1) będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego,
2) podlegających przepisom o dozorze technicznym,
3) podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego,
4) podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5) podlegających przepisom Prawa atomowego.
Wyposażenie przez pracodawcę stanowiska pracy w maszyny nie spełniające powyższych wymagań jest naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi zatem wykroczenie przeciwko prawom pracownika i tym samym pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami art. 283 Kodeksu pracy. Art. 283
§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze polega, kto:
(...)
3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności," Aktualny wykaz wyrobów (w tym maszyn i urządzeń) podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa lub wystawiania deklaracji zgodności zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 52). Rozdział 3 - Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

§ 51.
1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej "maszynami", powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w Polskich Normach i właściwych przepisach, przez cały okres ich użytkowania.
2. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową.
§ 52. 1. Maszyny z własnymi napędami powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.
2. Maszyny z więcej niż jednym elementem sterowniczym, z wyłączeniem maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręką, powinny być wyposażone w wyłączniki awaryjne wyróżniające się barwą i kształtem. Konstrukcja i usytuowanie wyłącznika powinny, w razie zagrożenia, zapewniać możliwość szybkiego wyłączenia napędu maszyny, także przez osobę nie zatrudnioną przy jej obsłudze.
3. Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii.
4. Ponowne przyłączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi. § 53.
1. Maszyny wielostanowiskowe ze stanowiskami pracy niewidocznymi z głównego stanowiska sterowania powinny być na każdym stanowisku obsługi wyposażone w wyłączniki awaryjne umieszczone w widocznych i dogodnych miejscach, umożliwiające w razie zagrożenia szybkie wyłączenie napędu maszyny także przez osoby nie zatrudnione przy ich obsłudze. Ponowne włączenie powinno być możliwe jedynie w głównym punkcie sterowania po sprawdzeniu i usunięciu przyczyn wyłączenia.
2. Maszyny wielostanowiskowe powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji akustycznej lub optycznej automatycznie uprzedzające o ich uruchomieniu. Sygnały powinny być odbierane na wszystkich stanowiskach pracy przy danej maszynie oraz powinny wyprzedzać jej uruchomienie.
§ 54.
W przypadku zespołowej obsługi maszyny lub gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia, należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i alarmową - łatwo dostrzegalną i zrozumiałą. § 55.
1. Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny.
2. Pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami.
3. Osłony stosowane na maszynach powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej. Osłony niepełne (wykonane z siatki, blachy perforowanej, prętów itp.) powinny znajdować się w takiej odległości od elementów niebezpiecznych, aby przy danej wielkości i kształcie otworów nie było możliwe bezpośrednie dotknięcie tych elementów. Odległości bezpieczeństwa określają Polskie Normy.
4. Maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. § 56.
1. Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu,
2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość,
3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i możliwe,
4) nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi,
5) nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.

2. Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby:
1) zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów,
2) ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.
3. Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.
4. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy. § 57.
Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.
§ 58.
1. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
2. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne.
3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. § 59.
1. Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.
2. Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawianie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.
§ 60.
1. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. § 61.
1. Do obsługi pędni i jej części oraz do nakładania, smarowania i oczyszczania pasów, lin i taśm należy wyznaczyć na stałe pracowników przygotowanych do wykonywania tych prac w sposób bezpieczny.
2. W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne zakładanie i zrzucanie pasów pędnych, lin i taśm. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń przeznaczonych do tego celu.
3. Pędnie powinny posiadać urządzenia do zawieszania pasów pędnych zapobiegające zetknięciu się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędni będącymi w ruchu.
4. Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu napędu maszyny. Wiertarka WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wiertarki
zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, dobrać wiertło odpowiednie do obrabianego materiału
przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
sprawdzić stan techniczny wiertarki (osłony na układzie napędowym) i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej (wyłączników), sprawdzić stan uchwytu
próbnie uruchomić wiertarkę i sprawdzić jej działanie
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.
zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
zdejmować osłony i zabezpieczenia z wiertarki
obsługiwać wiertarkę w rękawicach ochronnych lub z zabandażowanymi palcami
niewłaściwie chłodzić wiertło: chłodzić obrabiany przedmiot lub narzędzie mokrymi szmatami lub pakułami podczas pracy wiertarki
hamować ręką wrzeciono przy wyłączeniu silnika, przytrzymywać nawiercany przedmiot ręką, dotykać wiertła w czasie ruchu
smarować i konserwować wiertarkę w czasie ruchu
zdmuchiwać wióry ustami lub sprężonym powietrzem, usuwać wióry rękami
stosować do oświetlenia stanowiskowego napięcie wyższe niż 24 V
używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi
pozostawiać klucza w uchwycie lub klin w otworze wrzeciona
wiercić metale ciągliwe bez łamania wiórów
mocować lub zdejmować przedmiot w czasie ruchu wrzeciona
pracować z niewłaściwym lub źle naostrzonym wiertłem
używać szafki narzędziowej i urządzeń do składania wyrobów,
ręczne przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
podtrzymywać przy mocowaniu wiertło od dołu
mocować wierteł z uchwytem stożkowym w uchwytach wiertarskich (przeznaczonych do wierteł cylindrycznych)
pozostawiać żadnych przedmiotów na płycie stołu NAKAZUJE SIĘ:
prawidłowo ułożyć i mocować wiertło (w sposób pewny)
opierać wiertło o dno uchwytu
sukcesywnie usuwać odpady
pasy pędne, liny i taśmy pędne napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować po unieruchomieniu maszyny
utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,
przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki
utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
przedmiot mocować mocno w imadle maszynowym (lub przy pomocy śrub dociskowych), ale tak aby nie uległ uszkodzeniu
w razie potrzeby używać ochrony osobiste
małe przedmioty trzymać przy pomocy kleszczy lub ręcznych uchwytów
dosuwać wiertło do przedmiotu ostrożnie i powoli
nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło podczas pracy
wyłączać silnik wiertarki w razie konieczności oddalenia się, przerwy w dopływie prądu, wykonywania pomiarów, mocowania przedmiotu
przy wierceniu głębokich otworów przerywać posuw i usuwać wióry CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
wyłączyć wiertarkę wyłącznikiem (głównym)
uprzątnąć stanowisko pracy z wiórów, chłodziwa, oraz uporządkować narzędzia i sprzęt ochronny ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
wadach i / lub uszkodzeniach wiertarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
wiertarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane tablicą ostrzegawczą "Uwaga naprawa - nie uruchamiać",
bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek Frezarka Osłony stałe i ruchome stosowane we frezarkach mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie możliwości zetknięcia się ręki lub innej części ciała pracownika z wirującym frezem, jak również zabezpieczenie przed rozpryskiem skrawanych wiórów i cieczy chłodzących. Ze względu na różnorodność obrabianych przedmiotów, jak i typów samych frezarek stosuje się wiele rodzajów osłon ochronnych. Na fotografii zamieszczonej poniżej przedstawiono frezarkę pionową z zamocowaną na stole frezarki osłoną stałą z uchylnymi drzwiczkami osłaniającą strefę roboczą oraz osłoną stałą wrzeciona i freza. Podczas obsługi frezarek należy przestrzegać następujących zasad:

• przed uruchomieniem wrzeciona frezarki należy sprawdzić stan techniczny obrabiarki,
• przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny lub ewentualnie zastosować:
o osłony ruchomych części nie biorących udziału w procesie frezowania chroniące przed przypadkowym dotknięciem częścią ciała przez operatora lub innych osób,
o osłony strefy roboczej chroniące pracowników przed odrzucanymi wiórami (szczególnie podczas szybkościowego frezowania metali frezami o dużej średnicy lub głowicami frezowymi),
o osłonę trzpienia frezarskiego wystającego poza okular,
o osłonę śruby mocującej frez i trzpień wystającej poza korpus frezarki,
• przed przystąpieniem do pracy należy:
o zapoznać się z dokumętacją techniczno – ruchową frezarki,
o sprawdzić działanie urządzeń napędowych, sterujących i obieg smarowania frezarki,
• przy szybkościowym frezowaniu metali wyłączenie frezarki powinno się odbywać przez wyłączenie ruchu noża, a następnie – posuwu stołu,
• sprawdzić stan i funkcjonowanie sprzęgiełka rozłączającego korbki i kółka służące do ręcznego posuwu stołu ze śrubą pociągową stołu w przypadku włączenia posuwu mechanicznego,
• sprawdzić we frezarkach sterowanych numerycznie stan działania automatycznego mechanizmu mocowania narzędzi i przyrządów we wrzecionie,
• ustawić barierki lub odpowiednio oznakować barwami ostrzegawczymi miejsca wysuwania się stołu frezarki poza jej korpus lub obrabianego przedmiotu, w przypadku gdy obrabiany przedmiot ma większe gabaryty niż stół frezarki,
• do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów należy stosować urządzenia transportowe, tj.: wciągniki, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem,
• podczas pracy na frezarce należy używać wyłącznie narzędzi skrawających i przyrządów dostosowanych do określonego procesu frezowania, przedmiot i narzędzia skrawające powinny być prawidłowo i pewnie zamocowane,
przed włączeniem obrotów wrzeciona frezarki, frez powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu,
nie wolno zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych frezarek,
naprawy frezarek powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez pracodawcę,
niedopuszczalne jest usuwanie wiórów sprężonym powietrzem lub ręcznie (gołą dłonią),
do usuwania wiórów z przestrzeni roboczej należy stosować narzędzia ręczne (np.: pędzle, zmiotki) lub urządzenia (np. elektromagnetyczne lub pneumatyczne),
niedopuszczalne jest chłodzenie narzędzia lub obrabianego przedmiotu za pomocą mokrego czyściwa,
nigdy nie należy hamować ruchu wrzeciona ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów,
nie wolno w czasie mechanicznej obróbki sprawdzać dłonią dokładności obróbki, wymiarów przedmiotu obrabianego i dokonywać innych podobnych czynności,
nie dotykać ręką przedmiotu obrabianego w czasie ruchu wrzeciona,
niedopuszczalne jest dokonywanie czynności smarowniczych i konserwacyjnych w przypadku, gdy instrukcja obsługi nie zezwala na taką czynność (np.: gdy na frezarce prowadzone jest frezowanie),
nie wolno układać w trakcie obróbki na stole frezarki narzędzi, sprzętu, przyrządów pomiarowych, itp.,
nie wolno chłodzić obrabianego przedmiotu i narzędzia przy pomocy mokrych szmat, pakuł w czasie trwania obróbki,
nie wolno podczas frezowania zdejmować jakichkolwiek osłon,
nie wolno dopuszczać do obsługi frezarki inne osoby bez zgody przełożonego,
nie dopuszczalne jest samodzielne naprawianie uszkodzeń we frezarce. Szlifierka Ze względu na bezpieczeństwo obsługi szlifierek wskazane jest, aby ściernica uchwycona była tarczami dociskowymi o możliwie dużej średnicy. Im większą zastosuje się średnicę tarcz dociskowych, tym bardziej ściernica będzie odciążona od naprężeń wewnętrznych wywołanych siłą odśrodkową w czasie pracy. Tarcze dociskowe nie mogą przylegać do ściernicy całą swą powierzchnią. Powinny one mieć wgłębienia w części środkowej tak, aby powierzchnie tarczy przylegające do ściernicy tworzyły kształt pierścienia. Przedmiot obrabiany można mocować w różnego rodzajach uchwytach, w imadle lub bezpośrednio na stole szlifierki za pomocą docisków, klocków oporowych, śrub mocujących, itp.. Urządzenia mocujące powinny być łatwo dostępne, wygodne w obsłudze, pewne w działaniu. Wszelkie elementy służące do zaciskania powinny być umieszczone w polu widzenia i obsługiwane z jednego miejsca. Operator obsługujący szlifierkę powinien nosić odpowiednią odzież roboczą, która powinna być opięta, gdyż luźno noszona odzież, np. nie zapięte rękawy, może zostać pochwycona przez wirujące narzędzie i doprowadzić do powstania urazu u operatora. Ponadto powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, np.: okulary, ochronniki słuchu, fartuchy skórzane, itp. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na szlifierkach należy przestrzegać następujących zasad:

należy pamiętać, iż najniebezpieczniejszym elementem szlifierki, mogącym stać się przyczyną wypadku, jest ściernica,
do szlifowania wolno używać tylko ściernic nie uszkodzonych. Każdą ściernicę, a zwłaszcza o większych wymiarach (o średnicy po nad 250 mm) przed założeniem na szlifierkę trzeba wyważyć staty cznie,
po zamocowaniu nowej ściernicy na wrzecionie szlifierki i zabez pieczeniu jej osłoną należy uruchomić ją próbnie na biegu jało wym, przy roboczej prędkości, na czas kilku minut. W czasie wykonywanej próby szlifierz powinien stać z boku szlifierki, a nie w płaszczyźnie obrotów ściernicy. Po pomyślnie wykonanej próbie, tzn.: jeżeli ściernica nie uległa rozerwaniu, oraz po dokładnym obejrzeniu, czy nie pojawiły się na niej rysy lub pęknięcia, można przy stąpić do pracy.,
ręczne lub zmechanizowane dosuwanie przedmiotu obrabianego do ściernicy lub ściernicy do przedmiotu powinno być wykonane powoli tak aby uniknąć uderzenia co może spowodować pęknięcie i rozerwanie się ściernicy,
podczas szlifowania przedmiotu na szlifierce, używać tylko tych powierzchni ściernic które są do tego celu przeznaczone (powierzchnia czołowa szlifować od czoła, powierzchnia boczna szlifować z boku ściernicy), przy szlifowaniu na mokro trzeba przed końcem pracy zamknąć dopływ cieczy chłodzącej, a następnie nie przerywając pracy ściernicy pozostawić ją tak na kilka minut, aby ciecz mogła być wydalona z porów ściernicy na skutek działania siły odśrodkowej. Pozostawienie, bowiem mokrej ściernicy w stanie spoczynku powo duje gromadzenie (ściekanie) się cieczy chłodzącej w jej dolnej części. Zmienia się wskutek tego położenie środka ciężkości ściernicy, co po ponownym uruchomieniu może spowodować jej rozerwanie.,
po zakończeniu pracy należy całą szlifierkę oczyścić i przetrzeć na oliwioną szmatą. Utrzymywanie maszyny w czystości i właściwa kon serwacja przedłuża okres jej sprawności i jest czynnikiem podnoszą cym bezpieczeństwo pracy.,
nie wolno szlifierki będącej w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR),
prace konserwacyjne oraz naprawcze powinna przeprowadzać osoba wyznaczona przez pracodawcę i mająca odpowiednie kwalifikacje,
nie pozostawiać szlifierki będącej w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
można wznowić pracę na szlifierce dopiero po usunięciu wszelkich uszkodzeń,
prace na szlifierce wykonywać gdy wszystkie zabezpieczenie i osłony są zainstalowane na szlifierce
podczas szlifowania nie wskazane jest sprawdzanie dłonią gładkości powierzchni obrabianego przedmiotu, nie należy szlifować przedmiotów bez stosowania ochron dróg oddechowych, jeżeli szlifierka nie posiada sprawnego systemu odpylającego lub zraszającego,
nie regulować stolika (podpórki) szlifierki podczas ruchy ściernicy.
w trakcie szlifowania (po wyłączeniu szlifierki) oczyszczać i sukcesywnie usuwać odpady ze stolika szlifierki,
wymianę narzędzia (ściernicy) wykonywać tylko po wcześniejszym odłączeniu szlifierki od zasilania,
przestrzeń robocza lub jej część szlifierki ( oprócz szlifierek –polerek) powinna być osłonięta urządzeniami ochronnymi,
szlifierki z regulacją prędkości obrotowej wrzeciona ściernicy powinny mieć blokadę uniemożliwiającą przypadkowe zwiększenie otworów szlifierskich powyżej dopuszczalnych dla zamocowanej ściernicy,
zwrot ruchu obrotowego roboczego wrzeciona ściernicy powinien być oznaczony trwale za pomocą dobrze widocznej strzałki, umieszczonej na osłonie ściernicy lub na wrzecienniku,
dopuszcza się niestosowanie osłon ściernicy na automatach i półautomatach do obróbki bieżni łożysk oporowych, w których zastosowane są urządzenia zabezpieczające przestrzeń roboczą, z automatyczną blokadą,
konstrukcja osłon ściernic w szlifierkach pracujących bez płynu smarująco–chłodzącego powinna przewidywać wykorzystanie osłon również jako urządzenia do odbioru zanieczyszczonego powietrza,
płótno ścierne szlifierek taśmowych powinno być osłonięte na całej jego długości z wyjątkiem roboczej przestrzeni obrabiarki,
ściernica uszkodzona nie może być używana,
nie wolno dokonywać pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu narzędzia,
używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki, itp.,
przedmiot mocować mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu,
przy wykonywaniu prac na urządzeniu mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Strugarka Bezpieczeństwo użytkowania strugarek w dużej mierze zależy od prawidłowego zamocowanie przedmiotu. Przy mocowaniu przedmiotu w imadle maszynowym, które to jest najczęściej stosowane w strugarkach poprzecznych, przesuw roboczy narzędzia skrawającego powinien być skierowany ku szczęce stałej imadła, a nie w kierunku szczęki ruchomej, która jest mniej sztywne, przez co może pod wpływem sił skrawania nastąpić wyrwanie przedmiotu obrabianego z imadła. Zasadę tą należy stosować również przy mocowaniu przedmiotu obrabianego bezpośrednio na stole strugarki za pomocą docisków, klocków oporowych, śrub mocujących, itp.. Urządzenia mocujące powinny być łatwo dostępne, wygodne w obsłudze, pewne w działaniu i pewnie przymocowane do stołu strugarki. Wszelkie elementy służące do zaciskania powinny być umieszczone w polu widzenia i obsługiwane z jednego miejsca. Manipulacja rękami w czasie mocowania przedmiotu nie powinna odbywać się bezpośrednio w sąsiedztwie noży strugarki. Podczas obsługi strugarki należy przestrzegać następujących zasad:


• przed uruchomieniem strugarki należy sprawdzić stan techniczny obrabiarki ,
• przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny lub ewentualnie zastosować:
o osłony strefy roboczej chroniące pracowników przed odpryskującymi wiórami,
• ustawić barierki lub odpowiednio oznakować barwami ostrzegawczymi miejsca (przestrzeń) wysuwania się stołu strugarki poza jej korpus lub obrabianego przedmiotu,
• do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów należy stosować urządzenia transportowe, tj.: wciągniki, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem,
• podczas pracy na strugarce należy używać wyłącznie narzędzi skrawających i przyrządów dostosowanych do określonego procesu skrawania,
• podczas mierzenia przedmiotu obrabianego uniwersalnymi przyrządami strugarkę należy wyłączyć,
• przedmiot obrabiany i narzędzia skrawające powinny być prawidłowo i pewnie zamocowane,
• nie wolno zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych strugarek, •naprawy strugarek powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez pracodawcę i z kwalifikacjami,
•niedopuszczalne jest usuwanie wiórów sprężonym powietrzem lub ręcznie (gołą dłonią),
•do usuwania wiórów z przestrzeni roboczej należy stosować narzędzia ręczne (np.: pędzle, zmiotki),
•niedopuszczalne jest chłodzenie narzędzia lub obrabianego przedmiotu za pomocą mokrego czyściwa,
•nie wolno w czasie skrawania sprawdzać dłonią dokładności obróbki,
•niedopuszczalne jest dokonywanie czynności smarowniczych lub konserwacyjnych w przypadku, gdy instrukcja obsługi nie zezwala na taką czynność (np.: gdy strugarka jest uruchomiona),
•nie wolno układać w trakcie obróbki na stole lub na łożu strugarki narzędzi, sprzętu, przyrządów pomiarowych, itp.,
•nie wolno przechowywać w łożu lub pod stołem strugarki żadnych przedmiotów, jak np. szmat, pakuł, narzędzia, itp. Przecinarka tarczowa Przecinarki tarczowe powinny być wyposażone w osłony uniemożliwiające dostęp do ostrzy (zębów) obracającej się piły (w przypadku, gdy głowica robocza pozostaje w spoczynku), do piły podczas cięcia (z wyjątkiem miejsca obsługi) oraz do urządzenia oczyszczającego piłę podczas jej ruchu. Zastosowane osłony w przecinarce powinny chronić przed wyrzucanymi odłamkami (np. cząstkami piły, cząstkami materiału obrabianego, wiórami powstającymi podczas cięcia). W przecinarkach tarczowych dostęp do piły powinien być uniemożliwiony kombinacją osłon stałych i osłon zamykających się samoczynnie (Fotografia zamieszczona niżej). Osłona zamykająca się samoczynnie odsłania niezbędną część ostrza piły potrzebną do cięcia materiału i podczas powrotu głowicy do pozycji spoczynkowej powinna automatycznie zakryć ostrze piły. W przypadku, gdy ruch lub stopień zamknięcia osłony zamykającej się samoczynnie zależy od położenia głowicy roboczej, w przecinarce powinny być zastosowane odpowiednie urządzenie ochronne (np. sprężyny powrotne lub odciążające, zatrzaski-zapadki) zapobiegające opuszczeniu się głowicy roboczej z położenia spoczynkowego do pozycji roboczej. Podczas wykonywanej pracy należy:


• sukcesywnie usuwać odpady, wióry oraz przecięty materiał,
• odsunąć piłę lub tarczę od przedmiotu obrabianego w czasie postoju maszyny,
• wymieniać narzędzia tylko w czasie postoju maszyn,
• nie wolno pozostawiać przecinarki będącej w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
• wymianę narzędzia (piły taśmowe, tarcze) wykonywać tylko po wcześniejszym odłączeniu przecinarki od zasilania,
• przecinarka uszkodzona nie może być używana,
• nie wolno dokonywać pomiarów bezpośrednich podczas ruchu piły taśmowej lub tarczowej,
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki, itp.,
• po zakończeniu pracy należy całą przecinarkę oczyścić i przetrzeć na oliwioną szmatą. Utrzymywanie maszyny w czystości i właściwa kon serwacja przedłuża okres jej sprawności i jest czynnikiem podnoszą cym bezpieczeństwo pracy.,
• nie wolno przecinarki będącej w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR),
• prace konserwacyjne oraz naprawcze powinna przeprowadzać osoba wyznaczona przez pracodawcę i mająca odpowiednie kwalifikacje. Dziękujemy za uwagę.

Aneta Zyskowska
Marta Borkowska
Piotr Kurcewicz
Full transcript