Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

METODA ETNOGRAFICZNA

No description
by

Magdalena Pach

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of METODA ETNOGRAFICZNA

METODA ETNOGRAFICZNA
Etnografia
jest skierowana na zrozumienie społeczeństwa w dokładny i systematyczny sposób lub dostarczenie odpowiedzi na pytania o przejawy życia społecznego i organizacyjnego. Nie bada ona jednak całego społeczeństwa, lecz skupia się na grupie w relatywnie małej skali, a niekiedy nawet na pojedynczym osobniku.

Może być stosowana w antropologii, socjologii, ekonomii, pedagogice, nauce o książce i informacji.

Etnographic research, etnography
Etnografia jako metoda badawcza
- Posługuje się zwykle specyficznie zmodyfikowanymi technikami pozyskiwania danych.
- Przynależy do grupy technik obserwacji, ale jednocześnie znacząco się różni.
- Zajmuje się badaniem ludzi w ich naturalnym otoczeniu metodą zbierania danych, uchwyconych w czasie codziennych czynności życia społecznego, w które włączony jest badacz jako uczestnik i wobec których nie jest nakładane żadne pojmowanie pochodzące z zewnątrz grupy np. postawiona uprzednio hipoteza.
- Podstawowymi jej cechami są realizm, odzwierciedlenie i przedstawienie.
Etnografia – odrębna technika wśród gamy typów naukowej obserwacji
Etnografia
- brak hipotezy
- teoria generowana w trakcie procesu
Stan badań (piśmiennictwo, badacze)
- Monika Kostera
- Tomasz Kruszewski
- Stefan Nowak
- Martyn Hammersley
- Michael Angrosino
- James Spradley
- Alex Stewart
- John Brewer
- Michael Burawoy
- Fielding Niegel
Zapis badań:
Badacz pracując w terenie musi pamiętać o sporządzaniu notatek terenowych. Zapis powinien być prowadzony regularnie i powinien dotyczyć wszystkiego co badacz usłyszał od respondentów. Wynikiem badania etnograficznego jest raport etnograficzny. Przyjmuje on formę narracji, rozbudowanej opowieści, która daje czytelnikowi możliwość pośredniego doświadczenia badanej społeczności. Cechą, która wyraźnie odróżnia etnografię od innych metod badawczych jest sposób zapisu relacji z badań odtwarzający ze stenograficzną precyzją rozmowę i zachowanie obserwowanego. W relacji nie brak danych o chwilach milczenia, oznakach komunikacji niewerbalnej oddających faktyczny przebieg zdarzenia. Etnograf powinien dosłownie cytować sformułowania używane przez informatora by przedstawiony opis był zgodny z rzeczywistością przez niego widzianą.
Obserwacja
- istnienie dokładnie sprecyzowanego założenia
- poznawany proces jest możliwy do przewidzenia
Etnografia znajduje zastosowanie w bibliotekoznawstwie m.in. w badaniu organizacji i funkcjonowania biblioteki. Dzięki niej jesteśmy w stanie dokładnie określić relacje panujące między określonymi typami czytelników a bibliotekarzami, po czym dopasować zakres i poziom usług bibliotecznych do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Innym obszarem badawczym bibliotekoznawstwa może być poznanie stosunku klientów i personelu biblioteki do katalogów, inwentarzy, urządzeń technicznych. Wartościowe informacje o stosunkach panujących w bibliotekach otrzymamy też w obszarach relacji międzypracowniczych. Prywatnych opinii o zwierzchnikach oraz innych współpracownikach, ich kompetencjach, zaangażowaniu, predyspozycjach do wykonywania określonych obowiązków nie da się tak dokładnie poznać stosując inne techniki badawcze, jak wywiady czy klasyczne obserwacje.
Etnografia w bibliotekoznawstwie
Etnografia w informatologii
Może nam służyć do określania poziomu przystępności poszczególnych źródeł informacji przez użytkowników, dokonywanego w trakcie korzystania z nich. Interesujące wyniki można osiągnąć w wielu szczegółowych badaniach społeczeństwa informacyjnego oraz znajdującego się na pograniczu informacji naukowej e-learningu i jakości kształcenia za jego pomocą. Generalnie etnografię możemy stosować wszędzie tam, gdzie badamy faktyczne relacje człowiek-informacja.
Dzięki tej metodzie możemy sprawdzić jakim wpływom poddawany jest proces czytania. Metoda pozwala spojrzeć z innej perspektywy na motywacje czytelnicze, zrozumieć dojrzałość czytelniczą uczniów, a także właściwie dobrać odpowiednią lekturę do pracy w ramach edukacji czytelniczej lub biblioterapii. W dużym stopniu literatura mogłaby być weryfikowana poprzez jakościowe badania terenowe przeprowadzone wśród potencjalnych odbiorców książek.
Inne zastosowanie:
Natura badań etnograficznych
Kroki badacza posługującego się metodą etnograficzną:
- wybór projektu
- budowa pytań
- dobór danych (poszukiwanie właściwego terenu)
- przygotowanie materiału terenowego
- analiza informacji
- pisanie etnografii
Obiekty badań w etnografii

- aktor (czyli ktoś, kogo obserwujemy w jego naturalnej scenerii)
- informator (przy czym każdy informator stanie się aktorem, natomiast aktor informatorem już niekoniecznie, np. niemowlę bawiące się książką)
Techniki etnografii:
a) rozmowa:
- rozmowa przyjacielska
- wywiad etnograficzny
- elastyczność
- etapowość
- ewolucyjność
Elementy wywiadu:
Oprócz jasno sprecyzowanego celu wyróżniamy 2 elementy:
a) etnograficzne wyjaśnienie, rodzaje:
- dotyczące projektu badań
- przyczyn rejestrowania wywiadu
- naturalnego języka informatora
- treści poszczególnych wywiadów
- rodzajów zadawanych pytań przez badacza pytań
b) etnograficzne pytania:
- pytania opisowe
- pytania konstrukcyjne
- pytania kontrastowe

- Wyniki zaczerpnięte z terenu są bardzo obszerne i trudne do interpretacji oraz zmierzenia.
- Do zrozumienia środowiska niezbędna jest ogromna liczba godzin obserwacji. Stąd badania są drogie i trudne do powtórzenia w innych programach.
- Nie jest możliwe zaobserwowanie i zanotowanie wszystkich występujących zachowań. Stąd badacz wciąż musi podejmować decyzje, które informacje zachować, a które pominąć.
- Obserwator często staje się aktywnym uczestnikiem środowiska. Może to prowadzić do emocjonalnego zaangażowania i wpłynąć na obiektywizm zebranych danych.


- Dostarcza bardzo dokładny obraz studiowanego środowiska.
- Daje większe od innych metod prawdopodobieństwo sformułowania nowychkoncepcji i hipotez.
- Zebrane z naturalnego otoczenia dane dają bardziej ugruntowane hipotezy i teorie.
- Ponieważ nie ma początkowych hipotez, obserwator nie zakłada pojawienia się konkretnych zjawisk.

WADY
ZALETY
Dziękujemy za uwagę!
Wywiad jakościowy:
- Bronisław Malinowski,
- Franz Boas,
- Alfred Radclife – Brown,
- Edward Evans – Pritchard,
- Jacek Olędzki
Full transcript