Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sosyal bütünleşme

ver1
by

fatih ortakaya

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sosyal bütünleşme

Sosyal Bütünleşme
Endeksi Çalışması

Giriş ve Genel Gerekçe
Hedefler ve Tematik Alanlar
Araştırma Yöntemi
Projenin izlenmesinde ve değerlendirilmesinde
gelişme ve izleme raporları
kullanılır. Projenin yürütülmesini ve gelişme raporlarının uygunluğunun denetlenmesine ilişkin idare adına Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu (PİDG) oluşturulur
Çalışma Ekibi
2 gelişme raporu ve 1 nihai rapordan oluşmaktadır.
Teslimat Kalemleri
İşin Maliyeti ve Süresi
Giriş ve Genel Gerekçe
Kavramsal Çerçeve
Sosyal bütünleşme türleri
Alanla İlişkili Yürütülen Çalışmalar
Uluslararası örnekler
Ulusal çalışmalar
Çalışmanın Gerekçesi
Hedefler ve Tematik Alanlar
Demografik bilgiler
Eğitim
Sağlık
İstihdam
İkamet ve konut kolaylıkları
Sahip olunan varlıklar ve borçlar
Sosyal güvenlik ve yardım
Sosyal destek

Harcama
Etnik tanımlama
Din
Konuşulan dil
Aile özgeçmişi
Aile etkileşimi ve sosyal etkileşim
Karar alma süreçlerine katılım ve
sivil katılım
Toplumsal etkileşim
Güven ve memnuniyet
Tutum
Yöntem
Türkiye Geneli Örneklem Çalışması
Bölgesel Farklılıkları İçeren Örneklem Çalışması
Endeks Hesaplama Yöntemi Önerisi
Çalışma Ekibi
Proje Koordinatörü
Araştırmacılar
Danışmanlar
Proje Asistanları
Teslimat Kalemleri ve Maliyet
Birinci Gelişme Raporu
İkinci Gelişme Raporu
Nihai Rapor
Gelişme Raporlarının Onaylanması
Sosyal Bütünleşme
Sosyal bütünleşme toplumda bireylerin, farklı sosyal grupların, tabakaların, sınıfların, hatta kurumların ve statülerin fonksiyonel bağlılığını, bu öğeler arasındaki toplumsal ahengi, uyum ve uzlaşmayı ifade eder (Yaka, 2010)
Başka bir ifade ile sosyal bütünleşme bir toplumdaki bütün grupları ve sosyal yapının tüm unsurları ile maddî ve manevî kültür unsurlarının bir araya gelerek, işleyen bir bütün meydana getirecek şekilde birbirlerini tamamlamaları olarak adlandırılmaktadır (Er, 1998)
Tüm bireylerin ırk, cinsiyet, dil ve din farkı gözetilmeksizin haklarını ve sorumluluklarını toplumun diğer bireyleri ile eşit şekilde ve tam olarak idrak ettiği ve topluma bu doğrultuda katkıda bulunduğu eşit ve dinamik bir toplumun oluşturulabilmesi için gerekli değer, ilişki ve kurumların kurulması süreci olarak ifade edilmektedir (Kalkınma, 2012:10)
Sosyal Bütünleşme Türleri
1.Fiziki Bütünleşme / Yersel-Mekânsal Bitişiklik
2.Dış Tesirlerle Bir Araya Gelme
3.Fonksiyonel Bütünleşme
4.Mana Etrafında Bütünleşme
Alanda Yürütülen Çalışmalar
Uluslararası Çalışmalar ve Örnekler
Sosyal Bütünleşme: Yaklaşım ve Sorunlar Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü (The United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD-Mart 1994)
Bütünleşme Ölçümü ve Göstergeleri: Avrupa Konseyi Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü (Council of Eurpoe, Directorate of Social and Economic Affairs-DSEA-1997)
Bütünleşme Endeksi: Çok Boyutlu Kavramın Ölçülmesi: bütünleşme kavramı birleşme ve tutarlılık anlamına gelen “cohesion” kelimesi çerçevesinde ve doğası gereği çok boyutlu bir manada ve kişi temelinde ölçülmüştür (Rajulton ve Ravanera, 2009). Veri kaynağı Kanada Etnik Farklılıklar Anketi (Örneklem büyüklüğü 42.500 kişi)
Ulusal Çalışmalar
BİZ KİMİZ / Toplumsal Yapı Araştırması-KONDA, 2006 Bu çalışmada Türkiye’nin toplumsal yapısını ortaya çıkarmak, ülkedeki etnik ve dinsel aidiyetleri ve bunların coğrafi dağılımlarını, nüfus hareketliliğini ve yarattığı toplumsal dinamiği belirlemek ve kamuoyunun toplumsal mutabakata dair görüşlerini almak amaçlanmıştır. Örneklem boyutu 48.000 kişi
BİZ KİMİZ / Hayat Tarzları Araştırması - KONDA, 2008. Bu çalışma ile değişen gündelik hayatın ritmini, değişen Türkiye insanını, değişen çevresel olguları, toplumun kültürel dinamiklerini incelemek, toplumdaki yeni yaşam tarzları, tercihleri ve alışkanlıkları üzerinden toplumsal kümelenmeleri ortaya çıkararak bu kümelenmelerin siyasi fikirlerini, tercihlerini ve beklentilerini anlamaya çalışmak amaçlanmıştır. Örneklem boyutu 6.482 kişi
BİZ KİMİZ / Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler Araştırması-KONDA2010. Bu çalışma ile sade vatandaşın Kürt meselesi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak, toplumun “demokratik açılım” a nasıl baktığını tespit etmek, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri belirlemek, halkın kimlik ve vatandaşlık meselelerine bakış açılarını tespit etmek ve Kürtlere ilişkin en gerçek demografik verileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Örneklem boyutu 10.393 kişi
Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları
Çalışmanın Gerekçesi
Etnik kimlik ve köken temelinde bilginin tutulduğu bir veritabanının olmayışı
Toplumsal farklılıklar ve zenginliklerin toplumun bütünleşmesi/ayrışması üzerindeki etkisinin zamana göre değişiminin modellenmesi ihtiyacı
Toplum içindeki farklı grup ve kişilerin sağlanan hizmet ve fırsatlara erişim durumunun bilimsel olarak incelenmesi ihtiyacı
Alana ilişkin akademik yayınların sınırla sayıda olması ve istatistiksel olarak ülke ya da bölge tahmini verememesi
Geniş kapsamlı olarak yürütülen saha çalışmalarının da bütünleşme veya ayrışmaya yönelik olarak bir endeks çalışması oluşturmaması
Çalışmanın düzenli olarak tekrar edilmesi ihtiyacı
Demografik Bilgiler
Hanedeki tüm kişiler için yaş, cinsiyet, medeni durum, doğum yeri, hane nüfusu (referans kişiye göre yakınlık durumu)

Göç etme durumu (Sebebi, zorunlu göç kapsamında mı, nereden göç etti, ne zaman göç etti? daha önceden göç etti mi? Etti ise sebebi neydi?)

Eğitim
Okulların tür dağılımı,
Okulların yerleşim yerine göre dağılımı
Okul öncesi eğitime katılım oranları
Okul başarı oranları
Sahip olunan son okul derecesi (ya da sertifikası)
Yüksek öğretime katılım
Ortalama okullaşma süresi
Zorunlu temel eğitime katılma durumu
Zorunlu temel eğitimi tamamlayamadı ise sebebi
Devam edilen okul türü (devlet okulu/özel okul kolej v.s.)
Okuldaki eğitim araçları,
Okuldaki eğitim müfredatı,
Okuldaki eğitim kalitesi,
Sınıf nüfusunun kalabalıklığı
Öğretmenlerin, idarecilerin ve okuldaki hizmetlilerin öğrencilere karşı davranışları
Eğitim personelinin kullandığı dil
Rehberlik hizmetlerinin etkinliği
Okulun ikamet yerine uzaklığı
Okula ulaşım (toplu taşıma araçlarının varlığı ve etkinliği)
Okulların temel ihtiyaçlarının karşılanma durumu (ısınma, temizlik, aydınlatma v.s.)
Sağlık
Genel olarak hastalıklardan dolayı gerçekleşen ölümler
Doğum oranları,
Engellilik durumu, (Raporu varsa engellilik oranı)
Yaşanılan sağlık sorunları
Kronik ruhsal sağlık sorunu
Sürekli ilaç tedavisi gerektiren bir rahatsızlığın varlığı
Sağlık kuruluşuna gitme sıklığı
Sağlık sorunları yaşandığı zaman öncelikli olarak sağlık kuruluşu tercihi ve tercih sebebi
Okul öncesi çocukların sağlık ocaklarına götürülme ve aşılarının düzenli olarak yaptırılması
Sağlık hizmetlerine erişim / ulaşım sorunu
Sağlık kuruluşlarının temizlik ve bakımından memnuniyet
Sağlık kuruluşlarınca sağlanan sağlık eğitim programlarına katılma sıklığı
Sağlık personeli tarafından kendilerine gösterilen davranış ve tutum
Sağlık personeli (doktor, hemşire, hasta bakıcı v.s.) sayısının yeterliliği
İstihdam
Son 12 aydaki ana aktivite (çalışma, okul, çocuk bakımı, v.b.)
Ücretli çalışan, kendi hesabına çalışan ya da ücretsiz aile işçisi
Çalışmıyor ise çalışmama nedeni
Son 12 ayda çalışılan hafta sayısı
Günlük ortalama çalışma saati
İş ve meslek grubu, meslek düzeyi
Çalıştığı iş sektörü (uygunsuz bir işte çalışmak zorunda kaldı mı?)
Uzmanlık isteyen mimarlık, avukatlık, öğretmenlik, mühendislik, doktorluk, yöneticilik ve devletin farklı ve etkin görevlerinde çalışma oranı,
Son 12 ay içerisinde işte kullanılan dil
İşte kullanılan diğer diller
Aynı etnik kökendeki iş arkadaşı sayısı
Son 12 aydaki ana geçim kaynağı (gelirin elde edildiği sektör ve miktarı)
Son 12 aydaki toplam kişisel gelir
Son 12 ayda hanehalkından gelir getiren kişi sayısı
Son 12 aydaki toplam hanehalkı geliri
İş ve meslek edindirmeye yönelik kurslara katılım durumu
Cinsiyet ve yaşa göre, mesleki eğitim ve eğitim konusuna göre profesyonel mesleki eğitim alma oranı,
Mesleki ve profesyonel mesleki niteliklere sahip olma ve iş piyasasına girme ya da daha çok eğitim alma,
İkamet
Oturulan konutun türü
Konutun mülkiyet durumu
Konuttaki oda sayısı
Konutta kullanılan ısınma türü
Konutta sıcak su ve yemek pişirme için kullanılan yakıt türü (ayrı ayrı)
Konut kolaylıkları (evde bulunan eşyalar ve niteliği)
Konut kolaylıkları (banyo duş, mutfak, su deposu, doğalgaz, elektrik sistemi, asansör v.s.)
İkamet edilen yerden memnuniyet
İkamet edilen çevrenin güvenliği
İkamet edilen çevrenin temizliği
İkamet edilen yerin çevresinde kültürel ve sosyal olanakların varlığı (park, bahçe ve rekreasyon alanları)
İkamet edilen yerin nüfus yoğunluğu / kalabalıklığı
İkamet edilen yerin etnik dağılımı
İkamet yeri tercihindeki öncelikler
İkamet yerinin şehir merkezine ve kamu hizmetlerine mesafesi
Konutun toplu taşıma hizmetlerine mesafesi
Sahip Olunan Varlıklar ve Borçlar
Sahip olunan gayrimenkul (değeri, sayısı ve çeşidi)
Araç varlığı (değeri, sayısı ve çeşidi)
Hayvan varlığı (kırsal alan için)
Birikim miktarı ve türü
Borç ya da taksit varlığı (borç türü –temel ihtiyaçlar için ve ev ya da araba gibi diğer ihtiyaçlar için, kime, miktarı ve süresi)
Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım ve Sosyal Destek
Sağlık güvence türü
Sosyal güvence türü
Genel sağlık sigortası gelir tespit durumu
İş sahipleri için ödediği prim miktarları
Primlerin ödenmesinde yaşanan güçlükler
Son 1 yıl içerisinde alınan sosyal yardım türü, miktarı ve kimden alındığı
Güven, Memnuniyet ve Tutum
Herhangi bir psiko-sosyal destek alma durumu
Psikolojik destek alma yönünde bir eğilimi var mı?
Devlet tarafından sağlanan sosyal hizmet faaliyetleri hakkındaki bilgi düzeyi
Harcama
Temel gıda malzemeleri için yapılan aylık harcama miktarı
Konut için yapılan aylık harcama miktarı (kira, ısınma, elektrik, su, kalorifer, v.s.)
Giyim için yapılan aylık harcama miktarı
Tüketim malzemeleri için aylık harcama miktarı (temizlik, v.s.)
Eğitim masrafları
Sağlık masrafları
Haberleşme, internet v.s. harcamaları
Ulaşım harcamaları
Alkollü içecek
Sigara
Etnik Tanımlama
Etnik köken
Etnik kökenin önemi
Etnik kimlik
Etnik kimliğin önemi
Farklı etnik kökendeki kişilerin evlilik oranları / komşulukları / iş yapabilme durumları ve etkileşimi
Konuşulan Dil
Evde çocukluk döneminde öğrenilen ilk dil
Şuan öğrenilen ilk dili anlayabilme durumu
Şuan öğrenilen ilk dili konuşabilme durumu
Bir diyalog kurabilecek kadar konuşulabilen diğer diller
Diğer dilleri konuşma becerisi
Evde kullanılan temel dil
Evde kullanılan diğer diller
Arkadaşlar ile konuşulan temel dil
Arkadaşlar ile konuşulan diğer diller
15 yaş ve altı aile fertleri ile kullanılan dil
15 yaşından küçük kardeşler ile kullanılan dil
Kendi dilinde eğitim talebi
Zorunlu temel eğitim dışında orta ve yüksek öğretimin kendi dilinde olmasının değerlendirilmesi
Dil eğitimi konusunda talepler
Aile Özgeçmişi
Katılımcı 15 yaşına kadar genellikle kiminle yaşadı (anne, baba yahut anne/baba figürü olan kişiler)
15 yaşına kadar en az 3 yıl boyunca aile ile birlikte yaşayan yetişkin kişinin varlığı ve katılımcı ile olan ilişkisi
Annenin etnik kökeni
Annenin ana dili
Eşin etnik kökeni
Eşin dini
Eşin dil bilme durumu
Eşin ilk dili (ana dili)
Çocuğun dil bilme durumu
Çocuğun ana dili
Çocuğun katılımcının dilini bilmesinin katılımcıya göre önemi
Çocuğun eşinin dilini bilmesinin katılımcıya göre önemi
Aile Etkileşimi ve Sosyal Etkileşim
Son 12 ay içerisinde akrabalar ile görüşme sıklığı
Doğum yerindeki aile
Türkiye’ye geldikten sonraki doğum yerini ziyaret etme durumu (göçmenler için sorulacak)
Annenin/babanın/büyükanne ya da büyükbabanın doğduğu yerde yaşayan aile bireyleri
Annenin/babanın/büyükanne ya da büyükbabanın doğduğu yeri ziyaret etme durumu
Annenin/babanın/büyükanne ya da büyükbabanın doğduğu yerde yaşayan aileyi son 12 ayda ziyaret etme sıklığı
Diğer ülkelerde yaşayan aile
Diğer ülkelerde yaşayan aileyi/yakınları son 12 ay içerisinde ziyaret etme sıklığı
Anne ya da baba tarafında akraba olunan kişiler ile görüşme sıklığı
Katılımcının kendi ile aynı etnik kökende olan arkadaş sayısı
Katılımcının 15 yaşına kadar kendi ile aynı etnik kökende olan arkadaş sayısı
Katılımcının etnik kökenine göre kendi adetlerini ve geleneklerini devam ettirmesinin önemi
Din
Dinin önemi
Diğer kişiler ile birlikte dini görevlerini yerine getirme sıklığı
Kendi başına dini görevlerini yerine getirme sıklığı
Din
Karar Alma Süreçlerine Katılım ve Sivil Katılım
Katılımcının ikamet yeri yakınlarında ya da yaşadığı şehirdeki etnik ya da kültürel kulüp ya da kuruluşları bilme durumu
Son 12 ay içerisinde etnik ya da kültürel kulüp ya da kuruluşlara katılma ya da üye olma

Son genel seçim, il genel seçimi ve yerel seçimlerde oy kullanma
Oy vermedeki öncelik
Etnik kökene göre oy verme eğilimi
Katılım sağlanan ya da üye olunan kuruluş ya da kulüp türü
Son 12 ay içerisinde bu grup ya da kuruluşların faaliyetlerine katılma sıklığı
Katılımcı ile aynı etnik kökende olan kuruluş ya da gruplardaki katılımcı sayısı
Son 12 ay içerisinde grup ya da kuruluşlardaki aktiviteler için gönüllü olma
Önemli enstitü ve kuruluşlarda yönetici pozisyonundaki oranların dağılımı (ticari birliktelikler, okul yönetimi, okul aile birlikleri, iş konseyleri ve sendikaları)
Toplumsal Etkileşim
Katılımcının
15 yaşına kadar
ve
şuan
etnik kökeni, dili, kültürü, ten rengi, şivesi ya da dini yüzünden kendisini toplum içerisinde rahatsız hissetme sıklığı (Hisseti ise bunun nedeni: etnik köken, kültür, din, dil, ten rengi, şive?)
Son 5 yıl içerisinde katılımcının etnik kökeni, dili, kültürü, ten rengi, şivesi ya da dini yüzünden bir ayrımcılık ya da haksız bir tutum ile karşılaşma durumu ve sıklığı (Karşılaştı ise bunun nedeni: etnik köken, kültür, din, dil, ten rengi, şive?)
Katılımcının ayrımcılık yaşadığı yer
Son 1 yıl
ve
son 5 yıl
içerisinde bir suçun mağduru olma durumu
Son 5 yıl içerisinde nefret suçu mağduru olma durumu (Eğer oldu ise bunun nedeni: etnik köken, kültür, din, dil, ten rengi?)
Katılımcı etnik kökeni, dili, kültürü, ten rengi, şivesi ya da dini yüzünden nefret suçu mağduru olma endişesi
Karşılaştırmalı olarak suç, mahkumiyet ve beraat oranları
Polis veya adli birimlerce ayrımcılık temelinde bir davranış eğilimi bulunup bulunmadığı
Irkçı şiddet suçları, ırkçı taciz ve benzer ırkçı olaylar

İkamet edilen yerde yaşanılan hırsızlık olayı sıklığı
Sahip olunan varlıklara kasten zarar verilme durumu
Yaşanılan olumsuz olaylardan ötürü adli birimlere başvurma durumu ve tutumu (Başvurmadı ise sebebi)
Güvenlik birimlerinden memnuniyet durumu
Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu hizmetlerinden memnuniyet durumu ve hizmetleri kullanma sıklığı
Katılımcının şuan için geneli itibariyle yaşam memnuniyeti
Katılımcının en çok neyden ve kimden mutlu olduğu
Katılımcının eğitim ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet durumu
Katılımcının genel olarak memnuniyetsizlik duyduğu alanlar (okul, iş, ev ve evlilik, sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri, v.s.)
Katılımcının çoğu kişinin güvenilir olup olmasına bakmaksızın insan ilişkilerinde çok dikkatli olunması söylemi
Katılımcının ailesindeki kişilere, komşularına, iş arkadaşlarına ya da okul arkadaşlarına güven durumu
Geleceğe dönük umut ve beklentiler (iş, ev, çevre, v.s.)
Katılımcının ülke için gördüğü en önemli sorun alanları
Demokratikleşme süreci hakkındaki bilgi durumu ve sürece ilişkin beklentileri
Aileye, etnik ya da kültürel gruba, kasabaya, şehre, bölgeye ve Türkiye’ye aidiyet hissi
Veri Kaynakları
Ulusal ve uluslararası literatür
Alanla ilişkili yapılan saha çalışmaları
TÜİK tarafından yapılan hanehalkı bütçe, gelir ve yaşam koşulları ile yaşam memnuniyeti anketleri
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temin edilecek bilgiler
Ana alan anket uygulaması
Araştırma Deseni
Daha önceki geniş kapsamlı saha çalışmalarında hedef kitlenin heterojenliği üzerinde durulmuş ve bu vesile ile örneklem çapları büyük olarak belirlenmiştir.
(Örneklem boyutu: Kanada 57.000 Kişi, KONDA 2006'da 48.000 kişi)
Türkiye Geneli Tahmin Verebilecek Çalışma:
Yaygın olarak görülen 3 etnik ana unsur (Türkler, Kürtler ve diğer etnik kökenden olanlar) 3 tabaka üzerinden Türkiye tahmini
(1.500 hanehalkı)
Bölgesel Düzeyde Tahmin Verebilecek Çalışma:
Yaygın olarak görülen 3 etnik ana unsur ve 12 İBBS- Düzey-1 Bölgesi => 3 X 12 = 36 tabaka üzerinden İBBS Düzey-1 ve Etnik kökene göre tahmin
(22.000 hanehalkı)
50 hane ile nitel saha çalışması
Analiz Aşamaları
Saha çalışması:
Literatür Taraması
50 hane ile derinlemesine görüşme
Taslak anketin hazırlanması
Anketin geçerlilik ve güvenilirlik analizi
Pilot anket çalışması
Anketin revize edilmesi
Örneklemin belirlenmesi
Örnekleme alınan kişilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ilgili verilerinin temini
Ana alan anket uygulaması
Verilerin temizlenmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi ve analize hazır hale getirilmesi
Veri Analizi:
Değişken havuzunun oluşturulması
Faktör analizi yapılması (araştırmacı takdirinde)
Bağımlı değişkenin üretilmesi
Endeks için istatistiksel modelleme çalışması yapılması (lineer ya da non-lineer modelleme)
Modellenen değerin endeks (0-100) değerine dönüşümünün yapılması
Aynı hanelere ilişkin periyodik olarak yapılacak saha çalışmaları ile veri toplanması ve oluşturulan
veri havuzu üzerinden
Panel veri analizi
yapılması.
Proje Koordinatörü
Sosyal ve iktisadi bilimler (ekonomi, sosyoloji, istatistik, ekonometri, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri gibi) alanında akademisyen olarak çalışmalıdır.

Ekonomik gelişme ve genel olarak Türk ekonomisi ve toplumu, ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişme, gelir eşitsizliği, sosyal bütünleşme ve ayrışma, güvenlik politikaları ve terörizm gibi alanlarda akademik çalışmaları ve yayınları bulunmalıdır.

Sosyal alanla ilgili araştırmalarda saha uygulamaları konusunda tecrübesi ve yayınları bulunmalıdır.

Profesör düzeyinde olmalıdır.

Araştırmacılar
Proje ekibinde üniversitelerin iktisat
(psikoloji)
, sosyoloji ve istatistik, alanlarında çalışan ve her alandan bir akademisyen olmak üzere
3 (üç) araştırmacı
bulunacaktır.
Yoksulluk, ekonomik gelişme ve genel olarak Türk ekonomisi ve toplumu, ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişme, gelir eşitsizliği, istatistiki/ekonometrik modelleme ve analiz, genel denge modelleri, sosyal bütünleşme ve sosyal ayrışma, güvenlik politikaları, gibi alanlarda akademik çalışmaları ve yayınları bulunmalıdır.

En az doktor düzeyinde olmalıdır.

Asistanlar
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren
istatistik ve psikoloji
bölümlerinden lisans derecesi almış ve saha uygulaması tecrübesine sahip
2 proje asistanı
olacaktır.

Proje asistanları projeye ilişkin tüm süreçlerin takibinden, akademisyenler ile saha çalışmasını yürütecek yüklenici ile gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanmasından, projeye ilişkin raporların derlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu olup idare, akademisyen grubu ve yüklenici arasında iletişim noktası görevini üstlenecektir
Birinci Gelişme Raporu
Proje iş planı, iş takvimi çalışma ekibinin özgeçmişleri
Ulusal ve uluslararası literatür taraması (saha çalışmaları, yüksek lisans ve doktora tezleri, TÜİK'in yaptığı araştırmalar)
50 hane ile derinlemesine görüşme, (araştırmacılar ve asistanlar tarafından yürütülecektir.)
Taslak anketin hazırlanması,
Panel veri analizi için değişken havuzunun oluşturulması,
Taslak örneklem planının belirlenmesi
(İşin süresi 1-1,5 ay)


İkinci Gelişme Raporu
Pilot anketin uygulanması, anketin geçerlilik-güvenilirliğinin sınanması ve revize edilmesi,
Örneklem planının netleştirilmesi,
Ana alan anket uygulaması için, uygulama kılavuzunun hazırlanması, anketör eğitiminin verilmesi ve saha organizasyonunun yapılması,
Panel veri analizi hazırlıklarına devam edilmesi,
(İşin süresi 1-1,5 ay)

Nihai Rapor
İdare’nin yazılı talebi ile diğer kurum ve kuruluşlardan örneklem çerçevesinde bulunan kişilere ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin temininin sağlanması,
Nicel saha çalışmasının tamamlanması,
Verilerin analiz edilmesi ve söz konusu dönem çalışmalarına ilişkin raporun oluşturulması,
Sosyal bütünleşme endeksine ilişkin istatistiksel modellerin oluşturulması, oluşturulan modellerin her bir tabakaya göre karşılaştırılması,
Panel veri analizi için modelleme çalışması neticesinde sosyal bütünleşme/ayrışmayı etkileyen anlamlı ve diğer değişken setleri üzerinden bir elektronik veri havuzunun oluşturulması,
(İşin süresi 3 hafta - 3,5 Ay)
Dinlediğiniz için teşekkürler...
A. Fatih ORTAKAYA
Uzman / AR-GE Dai. Bşk.
Full transcript