Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИО

No description
by

Monika Stoyanova

on 24 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИО

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ЗА 2015 г.
РАЗМЕР НА БФП НА ПРОЦЕДУРИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ОПРР 2014-2020
ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРР ПРЕЗ 2015
Ревизирана версия (2.0)
на ОПРР 2014-2020 е изпратена за одобрение от ЕК през м. август 2015 г. Измененията отразяват решението на КН, прието с писмена процедура на 03.07.2015 и на ІІІ-то заседание (06.10.2015 г.) за
намаляване на междинните стойности на финансовите индикатори за 2018 по приоритетните оси (сертифицирани средства)
, които трябва да бъдат постигнати до края на 2018 г. от 393 млн.евро, в това число 334,7 млн.евро - ЕФРР, на 246 млн.евро, в това число 209,7 млн.евро - ЕФРР, като разликата се поема от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
Обобщение на проведените оценки
През 2015 г. не са извършвани оценки на ОПРР 2014-2020

През 2015 г. е изготвен проект на План за оценка на ОПРР 2014-2020

Проектът на План за оценка е съгласуван с междуведомствената работна група за оценка на ЕСИФ и с Европейската комисия (Звеното по оценка към ГД „Регионална и урбанистична политика)

Планът за оценка на ОПРР 2014-2020 ще бъде представен за одобрение на Комитета за наблюдение през първата половина на 2016 г., в съответствие с изискванията на чл. 114 от Регламент 1303/2013

РЕШЕНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Напредък по финансови инструменти 2014-2020
Постигнат напредък към края на 2015 г.:
-
Октомври 2015 г.
– подписани споразумения за техническа помощ, между Министерство на финансите и ЕИБ, ЕБВР и Световната банка.
-
Ноември-Декември 2015 г.
– разработване на вътрешните процедури на ФМФИБ, Финансовите споразумения и Инвестиционните стратегии;
- Назначаване на Надзорен и Управителен съвет.
На 22 Юли 2015 с Разпореждане на Министерски съвет бе създаден Фонд мениджър на финансовите инструменти в България

Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е
одобрена от Европейската комисия
с решение № C(2015) 4138 от
15.06.2015 г.
Напредък за 2015 г.:
Публикувани са
8 процедури
за предоставяне на БФП на обща стойност
2,241 млрд. лв. или 74,2% от бюджета на програмата.

Издадени са
4 заповеди
за предоставяне на БФП на обща стойност на
88 млн. лв.
за одобрените бюджетни линии на УО на ОПРР.
Пето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

12 май 2016 г. , Велико Търново

ОДОБРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОПРР 2014-2020
На 10.07.2015 по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е обявена
1 процедура
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
на
стойност над
1,372 млр
д.
лв. или 45%
от бюджета на ОПРР.
На 31.08.2015 по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ е обявена
1 процедура
“Енергийна ефективност в периферните райони“ на
сто
йност над
207 млн. лв. или 7%
от бюджета на ОПРР.

На 17.12.2015 по ПО 3 “Регионална образователна инфраструктура“ са обявени
2 процедури
– “Култура и спорт в училищe“ и „Подкрепа за професионалните училища в Република България “ на обща стойност над
180 млн. лв. или 6%
от бюджета на ОПРР.

На 15.12.2015 по ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е обявена
1 процедура
„Регионални пътища” с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ на обща стойност над
379 млн. лв. или 12,6%
от бюджета на ОПРР.

По ПО 8 “Техническа помощ” са обявени
3 процедури:
- Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 на стойност 7 млн. лв. или 0,24% от бюджета на ОПРР.
- Бюджетна линия за Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 на обща стойност 91 млн. лв. или 3% от бюджета на ОПРР.
- Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР на стойност 1 млн. лв. или 0,04% от бюджета на ОПРР.
23.06.2015 г.
03.07.2015 г.
10.07.2015 г.
30.07.2015 г.
Одобрено изменение в Интегрираната годишна работна програма (ИГРП) за 2015 г.

Одобрено изменение за намаляване на финансовите индикатори, които да бъдат постигнати до края на 2018 г.

Одобрение на методология и критерии за оценка на проектни предложения по Приоритетна ос 1.
Одобрение на методология и критерии за избор на операции по ПО 8 “Техническа помощ”.
Одобрение на методология и критерии за оценка на проектни предложения по ПО 2.
През 2015 г. са проведени 4 заседания на Комитета за наблюдение и са проведени 5 писмени процедури:
21.08.2015 г.
Съгласно одобрения Годишен план за информация и комуникация по ОПРР за 2015 са проведени следните дейности
На 28.05.2015 ОПРР 2014-2020 е представена официално.
На 22.06.2015 са подписани споразуменията по ПО 1 с 39-те общини Междинни звена по ОПРР 2014-2020 г;.
На 11.12.2015 е проведено Годишно информационно събитие – конференция за напредък по ОПРР 2014-2020 г.
През 2015 са проведени обучения за бенефициенти и междинни звена
Информационен ден по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ (ПО 1).
Информационен ден по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони” (ПО 2).
Обучение за структуриране на междинните звена.
Обучения за бенефициенти по ПО 1 (4 групи) за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020.
Обучение за междинните звена по ПО 1 (2 групи) за приложимост на правилата за държавна помощ.
Управляващият орган на ОПРР подготви и одобри инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ОП 1.

Действия за изпълнение на предварителните условия
Неизпълнени
общи условия
Частично изпълнени тематични условия
4. Обществени поръчки
(предстоящи действия – нов ЗОП + обучения по обществени поръчки)
7. Статистически системи и индикатори за резултат
(Разработени са унифицирани форми за метаданните за всеки индикатор за резултат по ОПРР. Предстоящи действия – Н/П)

7.1. Транспорт
(За ОПРР е изготвена Методика и критерии за приоритизиране на пътните отсечки и списък с приоритетни пътни отсечки.
Предстоящи действия – изготвяне на Национална мултимодална транспортна стратегия)

9.2. Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и дискриминацията
(Изпълнява се Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите.
Предстоящи действия– разработване на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Стратегията
9.3. Здраве
(Изпълнява се Национална здравна стратегия.
Предстоящи действия - приемане на Национална здравна карта)


ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

МАРИЯ СТАНЕВСКА
Началник отдел „Изпълнение на програмните приоритети“
Напредък по финансови инструменти 2014-2020


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

МАРИЯ СТАНЕВСКА
Началник отдел „Изпълнение на програмните приоритети“
Full transcript