Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.Соціаль

No description
by

Roma Spivachenko

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.Соціаль

Interests
Education
Experience
References
Становлення системи ринкових відносин в Україні зумовило необхідність перегляду напрямів розвитку компаній як суб’єктів цих відносин. Відбувається послідовна приватизація підприємств, принципово змінюються мета і місія суб’єктів господарювання, значно поширюються можливості підприємств на фондовому та інвестиційному ринках. З огляду на зазначені зміни в сучасному економічному просторі відбувається реформування системи управління підприємствами. Необхідною умовою ефективного управління суб’єктами господарювання є наявність якісного інформаційного забезпечення менеджменту за всіма напрямами керування підприємством.
Означені зміни обумовлюють потребу в перегляді місця та значення бухгалтерського обліку як мови бізнесу. Адже саме бухгалтерський облік надає інформацію щодо діяльності суб’єктів управління. До того ж ці дані строго документовані, а порядок виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації користувачам регламентовано в суттєвих аспектах.
Зміна підходу до цілей господарювання призвела до того, що одержання прибутку та постійне прагнення до його збільшення перестало бути єдиною метою господарювання. Рівнозначним завданням стає досягнення соціальної мети. І ці два напрями діяльності нерідко вступають між собою в конфлікт, який виникає через недосконалість функціонування механізму так званої досконалої конкуренції. Узгодження цих цілей можна досягти за умови поєднання принципів ринкової економіки та соціальної направленості, що втілено в концепції соціально орієнтованої ринкової економіки.
Work Experience
Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.Соціальний бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік належить до тих наук, результат яких суттєво залежить від людського чинника: від життєвих інтересів, прагнень, інтелектуальних здібностей та професійних навичок, рис характеру, системи цінностей та рівня культури.
В підтвердження цьому можна навести вислови таких відомих вчених, як проф. Ф.Ф. Бутинець, проф. М.С. Пушкар та проф. Я.В. Соколов. “Все економічне життя тримається не на математичних схемах, а на психологічному переконанні осіб, зайнятих в господарському процесі”. У сучасний період історії роль цінностей полягає в тому, що вони виступають одним з видів пізнавальної діяльності. Важливе значення має орієнтація досліджень на аксіологію, яка є соціально-орієнтованою системою для суб’єкта.
За словами Ж. Рішара, “бухгалтерський облік – одна із сфер соціальної практики. Він зародився задовго до того, як став об’єктом права.
Соціальний облік у міжнародній практиці передбачає надання інформації про кадри, продукцію та послуги і орієнтований на недопущення або скорочення масштабів забруднення навколишнього середовища.

Вітчизняні науковці під соціальним обліком пропонують розуміти розширення меж бухгалтерського обліку за двома напрямами – збільшення складу показників бухгалтерської звітності та концентрація уваги на обліку соціальних витрат, основна частина яких пов’язана з екологією (екологічно орієнтований облік).
Це, відповідно, впливає на деформацію вартісного виміру”. Управлінські рішення, прийняті на основі інформації, сформованої в системі недостовірного обліку, впливають як на процес господарювання всередині суб’єкта, так і на зовнішнє оточення, порушуючи інтереси суспільства, що негативно впливає на майбутнє підприємства та його власників.
Щоб дослідити будь-яке явище в сфері економіки перш за все слід віднайти його витоки та вивчити його розвиток, на підставі чого можна будувати прогноз. Враховуючи це, необхідним є вивчення історії обліку з погляду відображення в ньому різних сторін соціальної діяльності підприємства.

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень .
На нашу думку, екологічний облік має знайти відображення в загальній системі бухгалтерського обліку, тільки у цьому випадку він стане ефективним інструментом виконання умов еколого-економічної політики держави. Взаємозв'язок складових частин бухгалтерського та екологічного обліку у сільськогосподарських підприємствах описано у дослідженнях Пелиньо Л. М.
Тому у вузькому сенсі деякі фахівці вводять термін «екологічний облік». Екологічний облік концентрує увагу на необхідності обліку витрат, пов’язаних з екологічним напрямом. Прихильники екологічного обліку наголошують на складанні окремих звітів, зокрема екобалансів, які стануть підставою для користувачів оцінювати «запаси екологічно чистих сировини і матеріалів».
Оскільки соціальний облік та, зокрема, екологічний облік передбачають тільки необхідність більшої деталізації окремих об’єктів обліку в аспекті екологічної спрямованості, він не може виступати як самостійна облікова система та має розглядатися виключно в контексті додаткової вимоги щодо аналітичності бухгалтерської інформації.

Виконали студенти групи Б 5/1
Мельник Владислав
Співаченко Роман
На вході в таку систему знаходиться суб’єкт з його апаратом дослідження, умовами отримання знань (життєві інтереси, прагнення, інтелектуальні та емоційні здібності), а на виході –результат пізнання, отримана нова інформація, система концептуального знання.
Соціальна позиція дослідника орієнтує його на відбір сучасної інформації у відповідності до особових та суспільних інтересів. Облік і контроль повинні слугувати державі, суспільству, окремому працівнику, захищати їх інтереси.
Все це свідчить про те, що бухгалтерський облік має велике соціальне значення. Розглядаючи соціальний аспект еволюції бухгалтерського обліку в ринкових умовах, польський вчений Е. Бужин зазначає: “Ринкове регулювання господарської діяльності не може узгодити цілі підприємства з суспільними цілями не лише враховуючи практичну неможливість досконалої конкуренції (що може бути певною мірою скориговане втручанням з боку суспільства), але також у зв’язку з тим, що облік, який ведеться на підприємствах, є не комплексним, не враховує в повній мірі суспільних витрат і доходів.

Ми вважаємо за доцільне формувати систему обліку сільськогосподарських підприємств у поєднанні бухгалтерського, управлінського, податкового та екологічного обліку. При цьому, необхідним вбачаємо виокремлення екологічного складника у кожній із структурних частин системи обліку. Аналогічно повинна функціонувати і система контролю, а екологічний аудит – як одна із функцій управління охороною навколишнього природного середовища. Структуру такої системи нами представлено на рисунку 1.
Отже, екологічний облік сільськогосподарських підприємств повинен діяти як цілісна система, що включає такі складові: фінансовий облік; управлінський облік та звітність за екологічними показниками; внутрішній контроль; екологічний аудит. При цьому, фінансовий екологічний облік охоплює традиційну німецьку систему еко-балансів: баланс "витрати-випуск"; баланс процесів; баланс продукції; баланс місця розташування виробництва, яку пропонуємо доповнити балансом сировини (рис. 2.)

Ціль соціального (бухгалтерського) обліку – створити інформаційну систему, яка дозволяє будь-який факт господарського життя підприємства зіставити з соціальними потребами суспільства.
У соціальному обліку виштовхуємося з проблемою вимірника. Наприклад, встановлення екологічного обладнання можна показати у вигляді понесених витрат на його придбання, а також у вигляді скорочення шкідливих стоків , але величину цього суспільного прибутку важко виміряти. Аналогічна ситуація в наданні соціальної реклами. Друга складність полягає в невизначеності форм та змістів звітів. Найпростіші шляхи вирішення цієї проблеми полягають в тому, щоб додавати декілька елементів до основних фінансових звітів.
Об’єктами соціального обліку є витрати на екологію, оцінка людської діяльності, інтелектуальний капітал, розподіл доданої вартості.
Одним з дискусійних питань соціально-орієнтованого обліку є склад елементів соціальних витрат. Як правило, до них відносять витрати, спрямовані на захист прав споживачів, екологічні витрати, витрати на містобудування, комунальні податки, на поліпшення умов та охорону праці, на покращання соціальних умов проживання працівника і його сім’ї, утримання їдальні, ясел, літніх таборів, пралень. У зв’язку з цим доцільно проаналізувати, які показники можна використовувати на основі даних фінансового обліку і які перетворення слід провести, щоб отримувати необхідні показники.

Full transcript