Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ТУХАЙ

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ТУХАЙ

2. Төрийн албан хаагчийн анкетийг хэрхэн бөглөх вэ?
Төрийн албан хаагчийн анкетыг энэхүү журмын 5 дугаар хавсралтад заасан “Анкет бичих санамж”-ийг ашиглаж бичнэ.

Төрийн албан хаагчийн анкет дахь мэдээлэл өөрчлөгдсөн тухай бүр ажилтан ажиллаж байгаа байгууллагынхаа хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтанд мэдэгдэж, хувийн хэрэгтээ нэмэлт, баяжилт хийлгэж байх үүрэгтэй.
Төрийн албан хаагчийн анкетанд тухайн байгууллагад ажилд орох үед авахуулсан зураг наана.

Төрийн албан хаагчийн анкетанд нэмэлт бичилт хийх боломжгүй тохиолдолд түүнийг шинэчилж байна.
Төрийн албан хаагчийн анкет”-ын “Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал” гэсэн хэсэгт албан хаагчийн албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрд холбогдох тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн тэмдэглэл хийж байна.
3. Нэмэгдэл хуудас гэж юу вэ?
Төрийн албан хаагчийн анкетанд ороогүй боловч зайлшгүй мэдэж байвал зохих зарим мэдээллийг тусгаж байх зорилгоор нэмэгдэл хуудсыг ашиглана.
Төрийн албан хаагчийн анкетанд баяжилт хийх болон нэмэгдэл хуудасны бичилтийг холбогдох мэдээллийн эх үүсвэр (тогтоол, шийдвэр, албан хаагчийн өөрийн нь өгсөн мэдээлэл зэрэг)-ийг үндэслэн хийж байна.
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРГИЙН БҮРДЭЛ
1. Албан тушаал(ажлын байр)-ын баталгаажсан тодорхойлолт
2. Төрийн албан хаагчийн анкет
3. Нэмэгдэл хуудас (Маягт N 2)
4.Хувь хүний намтар
5.Бүтээлийн жагсаалт
6.Ажил байдлын тодорхойлолт
7.Төрийн жинхэнэ албанд орсон тухай нотлох баримт бичиг
8. Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, дипломын зохих журмын дагуу баталгаажуулсан хуулбар
9.Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад материал
10. Биеийн зураг (4х6 см)
11. Албан хаагчийн танилцуулга
12. Албан тушаалын карт

1.Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ?
Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан стандарт, аргачлалын дагуу тухайн ажлын байрны зорилго, зорилт, чиг үүрэг, уг албан тушаалд тавих ерөнхий ба тусгай шаардлага зэргийг тусгаж байгууллагаас боловсруулж, баталж гаргасан ажлын байрны тодорхойлолт байна.
Асуулт бүрийг
бүрэн хариулж бичнэ
Байгууллага,
албан тушаалын нэрийг
товчлон
бичиж болохгүй
Төрийн албан
хаагчийн анкетын эцэст
түүнд орсон мэ
дээлэл үнэн зөв болохыг
баталж бичсэн хүн
гарын үсгээ зурж огноо
бичнэ
4. Хувь хүний 3-н үеийн намтар хэрхэн бичих вэ?
Хувь хүний намтрыг үнэн зөв бичихийн тулд энэхүү журмын 6 дугаар хавсралтад заасан “Хувь хүний намтар бичих санамж”-ийг ашиглана.
Хувь хүний намтрыг А 4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр өмнө нь үдэхэд зориулсан 3.5 см-ийн зайтай бичнэ.
Хувь хүний намтрыг санамжийн дагуу тухайн албан хаагчаар үнэн зөв бичнэ.
5. Бүтээлийн жагсаалтанд юу юу багтах вэ?
Бүтээлийн жагсаалтад туурвин нийтлүүлж, нийтийн хүртээл болгосон ном, зохиол, судалгаа шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, өөрөө санаачлан болон биечлэн оролцож боловсруулж зохих журмын дагуу батлуулсан үзэл баримтлал, хөтөлбөр, төсөл, үндсэн чиглэл, зохих журмын дагуу баталгаажсан шинэ бүтээл оновчтой санал зэргийг оруулна.
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ТУХАЙ
/ТАЗ-ийн 18-р тогтоол/
МЭРГЭЖИЛТЭН С.ӨЛЗИЙХИШИГ

6. Ажил байдлын
тодорхойлолтыг
юунд ашиглах вэ
Тухайн албан хаагчийг албан тушаалд томилох, албан тушаал дэвшүүлэх, шилжүүлэх, албан тушаалаас чөлөөлөх, халах, төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт болон төрийн албаны мэргэшлийн шалгаруулалтад ороход ашиглана.
6.1 Ажил байдлын
тодорхойлолтыг
хэрхэн бичих вэ
Тодорхойлолтод тухайн албан хаагчийн боловсрол, ур чадвар, мэргэшлийн бэлтгэл, туршлага, ажил хэрэгч шинж чанар зэрэг нь тухайн албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж байсныг давуу ба сул талын тодорхой жишээ баримттайгаар тусгасана.
7. Төрийн жинхэнэ
албанд
орсон тухай
нотлох
баримт бичиг
Төрийн албаны тухай хуулийн 17.3-д заасны дагуу төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад орж тэнцсэнийг нотлох баримт бичиг
Төрийн албаны тухай хуулийн 12.1-д заасны дагуу жинхэнэ албанд анх орохдоо тангараг өргөсөн хуудас.
Эзэмшсэн боловсрол,
мэргэжлийн гэрчилгээ,
дипломын наториатаар
баталгаажуулсан хуулбар
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

Full transcript