Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalp anatomisi

Kalp anatomisi hakkında genel bilgi: Dış görünüm, iç görünüm, yapısı, uyarımı ve damarları...
by

Samil SEFERGIL

on 10 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalp anatomisi

KALP anatomisi COR (KALP-YÜREK) Cor (kalp), dolaşım sisteminin merkezidir. İçi boş ve kassel bir organdır. Tepesi aşağıda, tabanı yukarıda, hafif basılmış bir koni şeklinde'dir. aorta ile columna vertebralis'e truncus pulmonalis ile akciğerlere v. cava cranialis ile apertura thoracis cranialis'e v. cava caudalis ile diaphragma'ya Direkt bağlantıları Pericardium kalbin şekline uyan ve onu dıştan çepeçevre saran torba şeklinde bir örtüdür. Kalbe giren ve kalpten çıkan damarların kalbe yakın kısımlarını da örter. Pericardium
pericardium fibrosum
perikardium serosum
-lamina parietalis
-lamiva visceralis (epicardium)
cavum pericardii
liquor pericardii sinus transversus pericardii Pericardium serosum'un lamina parietalis'i lamina visceralis halinde kalbin üzerine devrilirken, büyük damarların kökünde iki çıkmaz oluşturur. sinus obliquus-pericardii Genel olarak equidede yüreğin 3/5, ruminant ve susta 5/7 medial hattın solunda yer alır. ruminant ve sus'ta dik olarak 3.-5. kaburgalar arasında equidede 45 – 50 derecelik açıyla 3.-6. kaburgalar arasında carnivorda neredeyse yatay vaziyette ve 3.-7. kaburgalar arasında Yeri ve Duruşu Kalp göğüs boşluğunda, mediastinum'un iki yaprağı arasında, pericardium denilen bir torbanın içinde yer alır. Büyük bir kısmı göğüs boşluğunun solunda bulunur. Pericardium aracılığıyla yaptığı bağlantıları Equide ve ruminatlarda lig. Sternopericardiaca aracılığıyla sternum'a Carnivor ve sus'ta lig. Phrenicopericardiacum ile diaphragmaya lamina parietalis ile lamina visceralis'in birbirine geçiş yerindedir aorta ile truncus pulmonalis'i saran yaprak arasındadır. Kalbin dış yüzü parlak ve kaygandır. Bu parlaklık kalbin dış yüzünü örten epicardium veya diğer adıyla lamina viscera1is'ten ileri gelir. Kalbin geniş olan ve yukarıda yer alan tabanına basis cordis, altta bulunan tepe, uç kesimine de apex cordis denir. Kalbin dış yüzünde az veya çok miktarda yağ ile dolu başlıca üç oluk görülür.
Bu oluklar:
sulcus coronarius
sulcus interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister)
sulcus interventricularis subsinuosus (sulcus longitudinalis dexter) Apex cordis'te, sulcus interventricularis paraconalis ile sulcus interventricularis subsinuosus'un birleştiği yerde incisura apicis cordis denilen bir çentik bulunur. Kalbin yüzleri ve kenarları facies auricularis
facies atrialis margo ventricularis dexter (margo cranialis)
margo ventricularis sinister (margo caudalis) Sulcus coronarius: Atrium'larla ventriculus'lar arasındaki sınırı dıştan belirleyen bir oluktur. Kalbin etrafını çepeçevre dolaşır. Sadece facies auricularis'te truncus pulmonalis ile kesintiye uğrar. Aynı zamanda ventriculus'ların basis'ini oluşturur. Bu oluk içinde a. coronaria sinistra'nın ramus circumflexus sinister'i, a. coronaria dextra'nın ince bir dalı ve v. cordis magna bulunur. Sulcus interventricularis paraconalis: Kalbin sol yüzü yahut auricular yüzü üzerinde bulunan bir oluktur. İki ventriculus arasındaki sınırı belirler. Sulcus coronariustan başlar. Apex cordis'e kadar uzanır. Bu oluğun içinde a. coronaria sinistra'nın ramus interventricularis paraconalis ismindeki dalı ile v. cordis magna'nın aynı isimli dalı bulunur. Sulcus interventricularis subsinuosus: Sulcus interventricularis paraconalis'e nazaran daha sığ bir oluktur. Sulcus coronarius'tan başlar. Bu oluk içinde a. coronaria dextra'nın ramus interventricularis subsinuosus adındaki dalı ile v. cordis media seyreder. Yukarıda bildirilen oluklardan başka bir de sulcus intermedius vardır. Sadece sığırda bazan da köpekte bulunur. Margo ventricularis sinister üzerinde yer alır. Sulcus coronarius'tan başlar, apex cordis'e varmadan sonlanır. Diğer oluklara nazaran daha sığdır. İçinde ramus circumflexus sinister'in bir dalı ramus intermedius (marginis ventricularis sinistri) seyreder. Dıştan bakıldığı zaman yüreğin bir bütün organ olduğu görülür. Oysa içten dikey bir bölme ile iki yürek yarımına ayrılır. Yürek yarımlarından biri önde ve sağ tarafta bulunur. Sağ atrium ve sağ ventriculus tarafından oluşturulur. Sağ atrium ve sağ ventriculus'u kapsayan yürek yarımı venöz kan içerir.
Diğer yürek yarımı arkada ve sol tarafta yeralır. Sol atrium ve sol ventriculus tarafından oluşturulur. Sol atrium ve sol ventriculus'u kapsayan yürek yarımı arteriel kan içerir. Kalbi içten iki yan yarıma ayıran dikey (vertikal) bölmenin iki atrium arasındaki kesimine septum interatriale, iki ventriculus arasındaki kesimine septum interventriculare denir. Septum interatriale'den farklı olarak septum interventricularis'in büyük bölümü kalın bir kas tabakasından yapılmıştır.
Bu nedenle bu bölüme pars muscularis denir.
Septum interventriculare'nin en üst kısmındaki ince fibröz yapıdaki bölümüne ise pars membranacea'dır. Atrium Sinistrum (Sol kulakcık) Atrium Sinistrum (Sol kulakcık) Atrium sinistrum (sol kulakcık) kalbin sol ve arka kesiminde, ventriculus sinister'in üstünde yer alır. ostium venorum pulmonalium öne ve sola dönük bir auricula sinistra iç yüzünde Mm. pectinati valvula foraminis ovalis ostium atrioventriculare sinistrum anulus fibrosus valva atrioventricularis sinistra (valva bicuspidalis veya valva mitralis) cuspis septalis ve cuspis parietalis Ventriculus Sinister (Sol karıncık) Ventriculus sinister (sol karıncık), kalbin solunda ve arka kesiminde yer alır. Aynı zamanda atrium sinistum'un altında bulunur. Dış yüzü dışbükeydir. Boşluğu dardır. Boşluk kalbin ucuna (apex cordis'e) kadar uzanır. Bu nedenle apex cordis sadece sol ventriculus'un duvarları tarafından oluşturulur. Ventriculus sinister'in duvarı kalındır. Bu kalınlık fonksiyonel bir zorunluluğun sonucudur. Duvarının iç yüzünde iki tane m. papillaris bulunur. Bunlar m. papillaris subauricularis (m. papillaris anterior) ve m. papillaris subatrialis'tir. (m. papillaris posterior). Her bir m. papillaris'ten çıkan ve sayıları 6-10 arasında değişen chorda tendinea'lar ostium atrioventriculare sinistrum'un iki kuspisine tutunur. Ventriculus sinister ile atrium sinistrum arasındaki iştiraki sağlayan delik ostium atrioventriculare sinistrum'dur. Bu delikte iki kuspisli, valva atrioventricularis sinistra (valva bicuspidalis veya valva mitralis) denilen bir kapak bulunur.
Ventriculus sinister aorta'nın başlangıç deliği olan ostium aortae'yi de kapsar. Bu delik (ostium aortae), ostium atrioventriculare sinistrum ile aynı doğrultuda, ancak onun sağında yer alır. Deliğin ağzında valva aortae denilen bir kapak bulunur. Aorta'ya gönderilen kanın ventriculus sinister'e geri dönmesini önleyen bu kapak, üç semilunar kapakcıktan oluşur. Bu semilunar kapakçıklardan biri valvula semilunaris septalis'tir, ostium aortae'nin arkasında yeralır. İkincisi valvula semilunaris dextra'dır, aynı deliğin sağında yer alır. Üçüncüsü ise valvula semilunaris sinistra'dır. Ostium aortae'nin solunda bulunur. Semilunar kapakcıkların serbest kenarlarında, noduli valvulorum semilunarium denilen kabartılar ya da kalınlaşmalar ile, lunulae valvulorum semilunarium adı verilen yarımay şeklinde dar bölgeler bulunur. Noduli valvulorum semilunarum, üzerinde bulunduğu kapakçığın damar duvarına yapışmasına engel olur. Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)
Atrium dextrum (sağ kulakçık), kalbin sağ ve ön kesiminde ventriculus dexter'in üstünde yer alır. Gelişimini tamamlamış bir kalbte atrium dextrum, asıl atrium boşluğu ve sinus venorum cavarum diye iki kısım gösterir. Bu iki kısım crista terminalis denilen belirgin bir kabartı ile birbirinden ayrılır. Bu crista'ya dıştan sulcus terminalis adı verilen bir oluk uyar. Sinus venorum cavarum ise iki vena cava'nın delikleri arasındaki düz alandır. Yada v. cava caudalis, v. cava cranialis ve sinus coronarius'un açıldığı yerdir. Bu duruma göre atrium dextrum ostium venae cavae caudalis’i, ostium venae cavae cranialis'i ve ostium sinus coronarii'i kapsar. Atrium dextrum ayrıca ventriculus dexter ile iştirakini sağlayan ostium atrioventriculare dextrum'u da kapsar. İki vena cava'nın açıldığı yerin arasında bir tümseklik vardır. Kas ipliklerinin oluşturduğu bu tümseğe tuberculum intervenosum denir. Tuberculum intervenosum hem vena cava'lar ile zıt yönde gelen kan akışının birbirine engel olmamasını sağlar, hem de kanın venlere geri dönmesine engel olur. Ostium sinus coronarii, ostium venae cavae cranialis'in tabanında ya da atrium'un alt duvarı ile septum interatriale'nin birleşim yeri yakınında bulunur. Deliğin ağzında valvula sinus coronarii denilen bir kapak bulunur. Kapak deliğin sağ tarafında yer alır ve pek belirgin değildir. Sinus coronarius'a v. cordis magna, v. cordis media, v. cordis parva, adındaki venalar açılır. Septum interatriale'nin atrium dextrum'a dönük yüzünde, açık renkli, yuvarlak, çukur bir saha görülür. Fossa ovalis adı verilen bu çukur saha intrauterin hayattaki foramen ovale'nin kapanmasından oluşur. Bazı durumlarda bu delik açık kalabilir.
Atrium dextrum sol tarafa dönük, üçgen şeklinde bir auricula dextra'ya sahiptir. İç yüzünde Mm. pectinati bulunur.
Full transcript