Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ksiądz Stanisław Konarski - największy z tych, co pracowali nad naprawą Rzeczypospolitej

No description
by

Alina Langa

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ksiądz Stanisław Konarski - największy z tych, co pracowali nad naprawą Rzeczypospolitej

Stanisław Konarski, a właściwie Hieronim Franciszek Konarski, urodził się w 1700 r. w Żarczycach koło Jędrzejowa w województwie sandomierskim.
Następnie wykładał poezję
i wymowę w szkołach pijarskich. W latach 1719-1721 w
Podlińcu

na Spiszu, potem - od 1722 r.
- w
Warszawie
.
W 1725 r. - z inicjatywy i dzięki pomocy swego długoletniego protektora, Jana Tarło wyjechał do Włoch, gdzie odbywał studia w Collegium Nazarenum w Rzymie, uczelni o zmodernizowanym profilu humanistycznym i matematyczno -fizycznym.
W latach 1729-1730 przebywał we
Francji
,
Niemczech
i
Austrii
, zapoznając się z nowatorskimi metodami nauczania i tamtejszymi koncepcjami polityczno-ustrojowymi.
Po powrocie do kraju podjął się wraz z Józefem Jędrzejem Załuskim zgromadzenia i wydania drukiem konstytucji sejmu walnego
Volumina Legum
.
Konarski nie pozostawał biernym obserwatorem współczesnych mu wydarzeń w kraju. Napisał
Rozmowę pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach
, w której wyraźnie już żądał ograniczenia prawa veta i wskazywał na szkodliwość zrywania sejmów.

Po śmierci króla Augusta II przystąpił do stronnictwa Stanisława Leszczyńskiego.
Rozwijał na jego rzecz działalność publicystyczną -
Rozmowy poufne
, oraz dyplomatyczną.
Stopniowo przybliżał się się do życia politycznego, podejmując,
z polecenia władz zakonnych, reformę szkolnictwa.
Początkowo (1736–1737)
w
Krakowie
i
Rzeszowie
,
a następnie (1738–1741) w
Wilnie
,
i (od 1745) we
Lwowie
.
Działania reformatorskie urzeczywistnił jednak głownie w Warszawie, otwierając w 1740 Collegium Nobilium, w którym pełnił do 1756 funkcję rektora.
Duże znaczenie przypisywał teatrowi, sam jest autorem wystawionej w 1756
Tragedii Epaminondy
. W Collegium Nobilium zrezygnował z repertuaru łacińskiego, tworząc młodzieży polskiej szansę zapoznania się z dorobkiem nowoczesnej dramaturgii.
Zmierzał do podniesienia kultury języka. Napisał
Grammatica latina ad usum iuventutis Scholarum Piarum
. Praca ta spełniała funkcję elementarza z zarysem arytmetyki.

Kształtowaniu kultury językowej poświęcił również pracę
De emendandis eloquentiae vitiis (O poprawie wad wymowy)
, gdzie przeciwstawił się używaniu języka łacińskiego kosztem naruszania logiki wypowiedzi i przesadnym eksponowaniu kunsztownej metaforyki.
Całościową reformą Rzeczypospolitej Konarski zajął się w opublikowanym anonimowo fundamentalnym dziele
O skutecznym rad sposobie albo O utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów
, podtrzymując w nim ideały demokracji szlacheckiej, z dominacją stałego sejmu i odpowiedzialnej przed nim wzmocnionej władzy centralnej. Domagał się zniesienia liberum veto, przekonując o sensowności głosowania większościowego.
Reformowanie szkoły ujawniło się także w podręczniku retoryki
De arte bene cogitandi ad artem bene dicendi necessaria
, kształtującym umiejętność wystąpień publicznych, czego wymagała polska kultura polityczna.
W
O religii poczciwych ludzi
Konarski zaatakował oświeceniową moralność oddzieloną od religii, proponując karanie osób kolportujących pisma atakujące religię i dobre obyczaje.
Praca ta naraziła go na krytykę ze strony nuncjusza A.M. Duriniego.
Otworzył szkołę
na myśl nowożytną przez nauczanie języków, prawa, historii i geografii.
Stanisław Konarski tworzył poezję. Z jego młodzieńczych dokonań cenniejsze są wiersze religijne, które wyróżniają się poprawnością formalną
i szczerością uczuć.

Poźniejsze liryki, nawołujące do miłości ojczyzny i cnoty, mieszczą się w nurcie klasycyzmu.
Większe zainteresowanie badaczy budzi jego twórczość dramatyczna, stanowiąca pierwszą w literaturze polskiej oryginalną próbę dramatu opartego na wzorach francuskiego klasycyzmu.
Stanisław August wyróżnił
go w 1771 r. - na dwa lata
przed śmiercią księdza
Konarskiego - medalem
Sapere auso
(Temu, który odważył się być mądrym)
.
W 1718 r. przyjął śluby zakonne.
Konarski zmodyfikował metody wychowania, podtrzymał jednak typowy dla szkoły wyznaniowej fundament religijny, traktowany jako warunek skuteczności wychowawczej.
Zadania uczelni określił w mowie
De viro honesto et bono cive ab
ineunte aetate formando
(Mowa o kształtowaniu człowieka uczciwego i dobrego obywatela)
.
Pochodził z średniozamożnej rodziny szlacheckiej, skoligaconej jednak z możnymi familiami
- z rodem Tarłów i Czermińskich.
KSIĄDZ STANISŁAW
KONARSKI
NAJWIĘKSZY Z TYCH, CO PRACOWALI NAD
NAPRAWĄ RZECZYPOSPOLITEJ
PUBLICYSTA
PISARZ POLITYCZNY
POETA
DRAMATURG
PEDAGOG
REFORMATOR SZKOLNICTWA
PIJAR
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PUBLICYSTA
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
PISARZ POLITYCZNY
POETA
POETA
POETA
POETA
POETA
POETA
POETA
POETA
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
DRAMATURG
REFORMATOR SZKOLNICTWA
REFORMATOR SZKOLNICTWA
REFORMATOR SZKOLNICTWA
REFORMATOR SZKOLNICTWA
REFORMATOR SZKOLNICTWA
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PIJAR
PREZENTACJĘ WYKONAŁA:
ALINA
LANGA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLEŚNICY
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Jan Tarło
Józef Jędrzej Załuski
August II
Stanisław Leszczyński
,,Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz."
A. M. Durini
Dzieła Konarskiego poruszały sprawy ważne dla kraju. W jego utworach czytelnik może odnaleźć aluzje do sytuacji politycznej ówczesnej Polski.
W dramacie
Tragedia Epaminondy
tytułowy bohater to wódz tebański, który odnosi zwycięstwo w wojnie ze Spartą i ratuje ojczyznę przed niewolą i zagładą. Chcąc osiągnąć ten cel, wchodzi w konflikt z prawem, przedłużając samowolnie okres sprawowania władzy.
Bibliografia:
Historia literatury polskiej
J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953
Zarys dziejów literatury polskiej
J. Kleiner, W. Maciąg, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990
Oświecenie
M. Klimowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
Myśl Historyczna Polskiego Oświecenia
A. F. Grabski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
O skutecznym rad sposobie
H. Olszewski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989

Fotografie:
http://www.ornatowski.com/places/rzeczpospolita.htm
http://www.wasiak.jcom.pl/adamski_index.html
http://www.dawnypiotrkow.pl/picture.php?/658/categories
http://www.mbtrybunalska.pl/pliki/rycina.jpg
http://www.emersonkent.com/images/europe_1730.jpg
http://www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/bzaluski/
http://www2.oss.wroc.pl/old/pd/obrazki/leges.jpg
http://www.starodruki.ihuw.pl/static/starodruki/8_TC/8_TC_Ss.Tyt/M.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocny#mediaviewer/File:August_II_Mocny.jpg
http://www.numizmato.pl/images/500_zl_2020_Stanislaw_Leszczynski.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Collegium_Nobilium_11.jpg
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=42788&from=FBC
http://www.theatre-architecture.eu/en/db/?theatreId=920
http://iocus.pl/wp-content/uploads/2012/08/stara-ksiazka-720.jpg
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23284&from=publication
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=121&from=publication
http://www.genealogia.okiem.pl/tron/konarski_stanislaw.htm
http://fotoo.pl//out.php/i224568_1808747-stare-ksiegi-na-jasnym-tle.jpg
http://www.digart.pl/praca/840318/i.html
http://maski.net.pl/wp-content/uploads/2010/08/03.jpg
http://www.zszopolelubelskie.pl/podstrony/patron/medal_sapere_auso.jpg
http://www.pch24.pl/images/min_mid_big/mid_3671.jpg

Muzyka:
Sinfonia concertante for oboe and orchestra
Antoni Milwid
W 1709 r. młody Konarski rozpoczął naukę u oo. pijarów w Piotrkowie.
Ksiądz Stanisław Konarski był pragmatycznym i wszechstronnym reformatorem szkolnictwa, wielkim pijarem. W przeciwieństwie do tych, którzy poprzestają na wymyśleniu pięknego projektu i krytykowaniu tego, co im się nie podoba, on ustawał w pracy dopiero wtedy, gdy swoje myśli wprowadził w życie.
Propagowane przez księdza Konarskiego idee są wciąż aktualne, niewygasłe.
Został zaliczony do grona najbardziej zasłużonych postaci narodu polskiego.
1. W 1718r. ksiądz Konarski przyjął śluby … .
2. W 1740r. Ksiądz Konarski otworzył w tym mieście Collegium Nobilium.
3. „ … Epaminondy” - tytułowy bohater to wódz tebański, który odnosi zwycięstwo w wojnie ze Spartą i ratuje ojczyznę przed niewolą i zagładą.
4. Pisarz zajmujący się artykułami, komentarzami i tekstami polemicznymi dotyczącymi aktualnych wydarzeń i problemów.
5. Członek katolickiego zakonu założonego w XVI w. w Rzymie. W 1709 r. w takim zakonie młody Konarski rozpoczął naukę.
6. Osoba pisząca utwory literackie cechujące się fabularnym układem zdarzeń i dominacją dialogu, zwykle przeznaczone do realizacji scenicznej.
7. Ksiądz Konarski przebywał w tym kraju w celu zapoznania się z nowatorskimi metodami nauczania i tamtejszymi koncepcjami polityczno-ustrojowymi (z tego kraju wywodzi się zwyczaj strojenia choinki).
8. Całościową reformą Rzeczypospolitej ksiądz Konarski zajął się w opublikowanym anonimowo fundamentalnym dziele „O skutecznym rad … albo O utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów”.
9. W „O … wad wymowy”, ksiądz Konarski przeciwstawił się używaniu języka łacińskiego kosztem naruszania logiki wypowiedzi i przesadnym eksponowaniu kunsztownej metaforyki.
10. Ksiądz Konarski domagał się zniesienia liberum … , przekonując o sensowności głosowania większościowego.
11. Ksiądz Konarski przebywał w tym kraju w celu zapoznania się z nowatorskimi metodami nauczania i tamtejszymi koncepcjami polityczno-ustrojowymi (ten kraj słynie z Luwru, Sekwany, Lazurowego Wybrzeża).
12. „ … poufne” - powstały po śmierci króla Augusta II.
13. Stanisław … - autor dzieła „Głos wolny wolność ubezpieczający”. Po śmierci króla Augusta II ksiądz Konarski przystąpił do jego stronnictwa.
14. Ksiądz Konarski przebywał w tym mieście w latach 1738 – 1741 (obecnie stolica Litwy).
15. Ksiądz Konarski podjął się wraz z Józefem Jędrzejem Załuskim zgromadzenia i wydania drukiem konstytucji sejmu … Volumina Legum.
16. W 1725 r. Konarski wyjechał do Włoch, gdzie odbywał studia w Collegium Nazarenum w … , uczelni o zmodernizowanym profilu humanistycznym i matematyczno -fizycznym.
17. Liryki księdza Konarskiego, nawołujące do miłości ojczyzny i cnoty, mieszczą się w nurcie … .
18. Stanisław Konarski - właściwie … Franciszek Konarski.
19. Ksiądz Konarski przebywał w tym mieście od 1745 roku (obecnie miasto na Ukrainie).
20. … Nobilium.
21. Stanisław August wyróżnił księdz Konarskiego medalem „Sapere auso” (Temu, który ... się być mądrym).
22. W historii Konarski zapisał się jako reformator … i życia politycznego w Polsce XVIII w.
23. Konarski napisał „Rozmowę pewnego ziemianina ze swoim … o teraźniejszych okolicznościach”, w której wyraźnie żądał ograniczenia prawa veta i wskazywał na szkodliwość zrywania sejmów.

Krzyżówka
Full transcript