Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Další vzdělávání 2014-2020

No description
by

Jiří Braňka

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Další vzdělávání 2014-2020

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM
VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora dalšího vzdělávání převážně v OP Zaměstnanost
kvality v dalším vzdělávání
kariérového poradenství v celoživotní perspektivě
nabídky dalšího vzdělávání
podpora účasti na dalším vzdělávání u těch cílových skupin, které jsou nejvíce ohrožené ztrátou uplatnění a dlouhodobou nezaměstnaností
Podpora rozvoje obecných kompetencí

Připravujeme meziresortní dohodu o spolupráci a koordinaci v rámci obou operačních programů

Bude ustavena pracovní skupina pro přípravu i implementaci

Spolupráce jak v oblasti dalšího vzdělávání, tak sociálního začleňování
Díky za pozornost a za Vaše názory!

Jiří Braňka
branka@nvf.cz
SPOLUPRÁCE MŠMT - MPSV V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
Závislost výsledků vzdělávání na rodinném prostředí je v ČR vysoká a neustále roste
Další vzdělávání je velmi málo otevřené lidem s nízkou kvalifikací a lidem mimo zaměstnání. Přínosy DV pro nízkokvalifikované skupiny jsou přitom nejvýraznější.
Výsledky absolventů středního odborného studia bez maturity ve čtenářské gramotnosti jsou horší než průměr zemí OECD.
I v méně kvalifikovaných profesích jsou obecné dovednosti důležité, zejména pak numerické, schopnost práce v týmu a schopnost organizovat si vlastní pracovní úkoly a čas. Je na ně třeba klást vyšší důraz i v počátečním odborném vzdělávání.
PIAAC
Proč z oboru odešli?
PROPOJENÍ POČÁTEČNÍHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRINCIPY:
Úpravy školních vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli k dosažení požadovaných klíčových a odborných kompetencí žáků a k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Vytvoření integrovaného vzdělávacího systému zahrnujícího počáteční i další vzdělávání, jejichž vzdělávací programy budou akreditovány podle jednotných pravidel
Využití NSK zohledňující jak požadavky trhu práce, tak i priority vzdělávací politiky
Systém bude postaven na profesních kvalifikacích a EQF
Jednotná pravidla akreditace vzdělávacích programů pro počáteční i další vzdělávání, založená na splnění státem garantovaných výstupů a využívající pro validaci rozsahu a náročnosti vzdělávání kreditní systém
Jak budeme měřit?
Fungující systém
Počet revidovaných RVP
Podíl studujících v revidovaných RVP
Charakteristika
Koncepční projekt (jediný v SC5)
Příjemcem bude MŠMT/NÚV
Cílová skupina: žáci SŠ, studenti VOŠ a VŠ
Výstupem budou:
- Jednotný rámec pro ověření výsledků učení pro PV a DV
- Funkční systém pro správu, rozvoj a aktualizaci garantovaných výstupů, založený na široké kooperaci relevantních aktérů
- Revidované RVP pro střední odborné vzdělávání
Co bude dále obsahovat?
Aktivity projektu:
Překlopení výsledků učení definovaných zaměstnavateli (popsaných ve standardech NSK) do kurikula oborů vzdělání (do profesních znalostí a kompetencí, znalostí a kompetencí odborného základu)
Ohodnocení učebních jednotek počátečního i dalšího vzdělávání kredity ve smyslu ECVET
Nastavení pravidel pro udělování akreditací vzdělávacím programům pro počáteční i další vzdělávání a pro prostupnost a návaznost programů počátečního a dalšího vzdělávání
Spuštění systému pro správu, rozvoj a aktualizaci soustavy oborů vzdělání a profesních kvalifikací, kreditního systému a pro udělování akreditací, založeného na široké kooperaci vzdělavatelů, zaměstnavatelů a dalších relevantních aktérů
PODPORA SÍTÍ ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH DOSPĚLÉ
PRINCIPY:
Podpora sítí škol – center celoživotního učení, zaměřená na:
- přípravu nových nástrojů a vstupní diagnostiky;
- rozvoj profesních kompetencí pracovníků odborných škol a neškolských institucí DV;
- přípravu a realizaci procesu uznávání pro vybrané profesní kvalifikace
- využití nových i stávajících nástrojů (materiály pro vstupní diagnostiku; program; konkrétní zadání pro ověření kompetencí; materiály pro doprovodné šetření) a
- možnost ověření využití kreditového sytému v procesu uznávání.

- PLUS: Podpora škol formou zjednodušených projektů (šablon)??
Jak budeme měřit?
Počet zapojených škol
Počet zapojených neškolských vzdělávacích institucí
Počet podpořených osob (pedagogičtí pracovníci, lektoři)
Počet podpořených osob (účastníci kurzů)
Charakteristika
Systémový projekt na úrovni klíčových příjemců
Příjemcem budou kraje
Další aktéři v projektu budou zaměstnavatelé, neškolské instituce dalšího vzdělávání ...
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, pracovníci neškolských institucí dalšího vzdělávání (?)
Co bude dále obsahovat?
Aktivity projektu:
příprava nových nástrojů a vstupní diagnostiky;
rozvoj profesních kompetencí pracovníků odborných škol a neškolských institucí DV;
příprava a realizace procesu uznávání pro vybrané profesní kvalifikace;
možnost ověření využití kreditového sytému v procesu uznávání.
Přidaná hodnota projektu:
využitelnost nástrojů pro žáky předčasně odcházející ze vzdělávání či žáky, kteří studium úspěšně nedokončí
vzájemný přenos inovací (užší kontakt DV s novými požadavky trhu práce vede k jejich rychlejšímu včleňování do vzdělávacích programů počátečního vzdělávání)
uplatnění dovedností a znalostí pracovníků škol získaných v rámci DV do počátečního vzdělávání – např. spolupráce se zaměstnavateli
PŘÍNOSY
Vyšší účast na DV
Zlepšení vnímání DV a jeho přínosu pro uplatnitelnost
Vyšší relevance DV k regionální poptávce po profesích a kvalifikacích
Tematický cíl 8:
Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Tematický cíl 9:
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Tematický cíl 10:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST

Tematický cíl 10:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování
Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a obdobného vzdělávání s cílem zvýšit účast a úrovně dosaženého vzdělání
Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, rozvoji dovedností a kompetencí pracovních sil
ZŮSTALI V OBORU?
2003
SŠ S VÝUČNÍM LISTEM V TEXTILNÍ VÝROBĚ: ZMĚNY PROFESNÍ STRUKTURY
Ex-ante kondicionalita:
Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:
opatření na podporu provádění politiky celoživotního učení a zvyšování kvalifikace a zajištění zapojení zúčastněných stran a partnerství s nimi,
opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností odpovídajících potřebám různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé účastnící se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, migranti a další znevýhodněné skupiny),
opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž prostřednictvím úsilí o účinné provádění nástrojů pro transparentnost (například evropský rámec kvalifikací, národní rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy).

OP VVV
Prioritní osa 1:
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Prioritní osa 2:
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum
Prioritní osa 3:
Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání (předškolní-sekundární)
Specifický cíl 3: Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace
Tvorba a realizace nových a inovace stávajících kurzů CŽV včetně tvorby a realizace kurzů orientovaných dle požadavků aplikační sféry;
Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění realizace kurzů CŽV;
Podpora účastníků se specifickými potřebami ve studiu kurzů CŽV.
PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV):
Specifický cíl 5: Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce
Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace (PK)
Zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního a neformálního, zájmového a DV prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení.
PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU):
Účast na dalším vzdělávání nad průměrem EU, problém v jeho efektivitě a přínosu pro uplatnitelnost
Nízké vnímání významu dalšího vzdělávání u značné části dospělé populace
Nízká účast na dalším vzdělávání u skupin, které jsou nejvíce ohrožené nízkou uplatnitelností či ztrátou zaměstnání
Malá dostupnost a kvalita kariérového poradenství pro studenty i dospělé
Nejen profesní vzdělávání, obecné dovednosti jsou rovněž nesmírně důležité pro uplatnitelnost
Strategická a koncepční podpora dalšího vzdělávání není dostatečná

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
OP Z
Prioritní osa 1:
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2:
Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3:
Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4:
Efektivní veřejná správa
Specifický cíl : Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
Další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;
Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů;
Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích;
Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání;
Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním;
Poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
Podpora odborné praxe a stáží v podnicích;
Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce;


Specifický cíl: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
Zajištění provázanosti výstupů Národní soustavy kvalifikací se systémem rekvalifikací a systémem dalšího vzdělávání;
Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly;
Rozvoj funkčních sítí místních aktérů na podporu zaměstnanosti jakožto nástroj koordinované podpory individuálního klienta při hledání zaměstnání, zvyšování nebo změny kvalifikace;
Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu;

Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad
Zkvalitnění odborného vzdělávání a zvýšení jeho relevance pro trh práce Podpora učňovské přípravy a odborných stáží
Poskytnutí prvních pracovních zkušeností (umístění na nejméně 6 měsíců)
Podpora náboru mladých pracovníků a podpora vytváření pracovních míst
Podpora zahájení podnikání
Odborné vzdělávání a příprava
Podpora mobility mladých pracovníků
Programy druhé šance
Programy přechodu ze školy do práce a poskytování pracovní asistence
Pracovní rehabilitace

Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené (např.: programy na podporu rodičovských kompetencí, programy na podporu uplatnění se na trhu práce, programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí, právní a finanční gramotnosti, programy na podporu dobrovolnictví apod.);
Vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání;
Full transcript