Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XDU_FIRI

No description
by

Daniela Urbanova

on 3 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XDU_FIRI

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Urbanová, 370727
Sedláčková, 370325
Tóthová, 369646 OSNOVA Pojem nezisková organizace, základní členění
Proces finančního řízení neziskových organizací
Rozpočty neziskových organizací, tvorba a typy
Získávání finančních prostředků, hospodaření s nimi NEZISKOVÁ
ORGANIZACE právní rámec tvoří Ústava ČR (1/1993 Sb.) a Listina základních
práv a svobod (2/1993 Sb.)
neexistuje jednotná teorie
mezi odborníky je uznávaná charakteristika NNO vycházející z vlastností:
institucionalizovanost (z angl. to be organized)
soukromá povaha – jsou odděleny od státní správy a ta je ani neřídí
neziskovost – mohou dosahovat zisku, ten ale nesmí být přerozdělován
samospráva a nezávislost – disponují vlastními nástroji, postupy a řídí se samy
dobrovolnost – využívání neplacených pracovníků, darů správa věcí:
které mohou vykonat lépe nebo efektivněji
činnosti v oblastech, v nichž nemá zájem podnikat ziskový sektor (humanitární, sociální, kulturní oblasti atp.) DRUHY NNO Občanská sdružení – nejrozšířenější forma (cca 60-70 tisíc OS), členové sdílejí zájmy
Nadace a nadační fondy –plnění obecně prospěšných cílů
Obecně prospěšné společnosti – poskytování obecně prospěšných služeb společnosti
Církev nebo náboženské společnosti
Profesní komory
Politické strany a
politická hnutí
FINANČNÍ ŘÍZENÍ NNO soubor ekonomických aktivit, pomocí nichž se snažíme zabezpečit bezproblémový chod podniku a díky úspěšným realizacím finančních plánů udržet jeho postavení na trhu a odolávat konkurenci
Funkce finančního řízení:
role plánovacího procesu pro efektivní činnost, zdroj informací o výkonnosti a kvalitě
stanovení priorit při využívání zdrojů a minimalizace plýtvání
případné předejití finanční ztrátě
evidence pro dosažení transparentnosti
finanční plánování (vytvoření rozpočtu)
fundraising (získávání prostředků)
hospodaření se získanými prostředky
fáze zhodnocení (výkazy a závěrečné zprávy)
FÁZE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROBLÉMY nemají písemné strategické plány, pouze definice poslání a účelu
žádný dlouhodobější pohled, strategie vícezdrojového financování
snižující se podpořa ze strany EU a státních rozpočtů
ROZPOČET základní nástroj finančního plánování
plán činnosti organizace na určité období vyjádřený v peněžních jednotkách
PŘÍSTUPY K TVORBĚ ROZPOČTU tvorba rozpočtu na základě výsledků organizace z minulých let
tvorba rozpočtu na základě plánu činnosti na další období
kombinace předchozích dvou přístupů
DRUHY ROZPOČTŮ programový rozpočet
zdrojový rozpočet
rozpočet finančním toků
(cash–flow)
PROGRAMOVÝ
ROZPOČET nejznámější a nejpoužívanější druh rozpočtu
je rozdělen podle jednotlivých oblastí činnosti organizace (programů)
je rozdělen na dvě části – výnosy a náklady

KROKY TVORBY rozdělení jednotlivých oborů činnosti
vyjádření přímých nákladů na jednotlivé obory činnosti
vyjádření režijních nákladů organizace
rozdělení režijních nákladů mezi jednotlivé programy
rozdělení zdrojů financí mezi jednotlivé
obory činností ZDROJOVÝ ROZPOČET vyjadřuje, které konkrétní výnosy použijeme ke krytí konkrétních nákladů
ukazuje, kdo všechno se podílí na financování daného programu
sestavuje se pro každý obor činnosti zvlášť

ROZPOČET PENĚŽNÍCH TOKŮ operuje s příjmy a výdaji
rozděluje veškerou činnost organizace
z hlediska financí na tři základní oblasti:
vlastní provoz organizace
hmotné a nehmotné investice
finanční investice
ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Fundraising – aktivity prováděné k zajištění finančních zdrojů, zázemí a lidí pro svou činnost
Metody získávání finančních prostředků:
osobní návštěvy
přímý poštovní styk
veřejné dobročinné
akce
písemná žádost o grant
KDO POSKYTUJE FINANČNÍ PROSTŘEDKY státní instituce a samospráva
nadace
podniky a podnikatelé
individuální dárci
vlastní činnost
HOSPODAŘENÍ SE ZÍSKANÝMI PROSTŘEDKY Operativní finanční řízení:
získávání informací z účetní evidence
porovnávání rozpočtu se skutečností
zjišťování a analýza odchylek
provedení nápravných opatření
kontrola
HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE zásada: rozpočet, účetní evidence a výkazy musí být navzájem kompatibilní
provádění v pravidelných intervalech
prozkoumání každého oboru činnosti jednotlivě
využití trendů
POUŽITÉ ZDROJE HYÁNEK, V. Neziskové organizace: teorie a mýty. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-2105651-0.
JURAJDOVÁ, H. Účetnictví a rozbory ve VS. Studijní materiál k předmětu ESF:BPV_URVS [online]. [cit. 2012-03-06]. Dostupný na WWW: <htts://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2012/BPV_URVS/um>
Neziskovky.cz: Statistika počtu NNO v letech 1990-2010. [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW: <http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_ tabulka_1990_2011txt11819.pdf>
Neziskovky.cz: Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2010 [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW: <http://www.neziskovky.cz/data/ Zprava_o_stavu_NS_2010txt11805.pdf
PLAMÍNEK, Jiří a kol. Řízení neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996.
ŠKARABELOVÁ, S. Vymezení pojmu nestátní nezisková organizace. Centrum pro výzkum neziskového sektoru [online]. [cit. 2012-03-06]. Dostupné z WWW: <http://www.e-cvns.cz/soubory_diskuse/ vymezeni_nno.pdf>
Vláda České republiky. Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2009 [online]. [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/assets/ ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2009.pdf> DĚKUJEME ZA POZORNOST
Full transcript