Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brugerindflydelse

InspirationsBazar, Socialforvaltningen KBH K
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brugerindflydelse

(nogle få) Dilemmaer og udfordringer
Ophævelse af institutionsbegrebet på voksenområdet
Loven om social service 1998: Fokus på individuel behovsvurdering med respekt for den enkeltes selvbestemmelse
BRugerindflydelse
Empowerment
Kært barn...
De pårørende ved bedst, hvad der er godt for Carl, og derfor er det OK, at de bestemmer, hvad hans arv skal bruges til
Carls ønske om et musikanlæg er vigtigst
- han skal selv bestemme, hvad arven skal bruges til
Personalets relation til Carls pårørende betyder meget for hans fremtid - derfor er det bedst at føje dem i sager, der ikke 'er så vigtige'
Carls arv...
Inspiration, Dilemmaer og redskaber...
Selvbestemmelse
Demokrati
Hvad er en bruger?
En bruger af et socialt tilbud i Danmark...
...hvad er et socialt tilbud?
Et socialt tilbud:

- fx dagtilbud for mennesker med udviklings-hæmning, bosted for hjemløse, værested for mennesker med psykiske lidelser
Brugerindflydelse på de sociale tilbud, som man er bruger af.
Bruger
inddragelse
...handler om måden
Bruger
indflydelse
...handler om effekten
Hvad handler
brugerindflydelse om?

Sikre ligeværd
Sikre respekt og autonomi – at blive taget alvorligt
Skabe fællesskab og mulighed for deltagelse
Skabe mulighed for at tage ansvar
Nedbryde barrierer for indflydelse
Finde modet til at slippe kontrollen
Hvorfor brugerindflydelse?
Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse.

Formål:
Skabe overblik over eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse
Indkredse nogle områder hvor brugerindflydelse kan forventes at have effekt.
Brugerindflydelse kan
foregå på flere niveauer:
- individuelt
- kollektivt
- organisatorisk niveau
- samfundsmæssigt
Brugerindflydelse er altid
kontekstafhængig
:
Afhængig af faktorer som fx
- magt: Hvem sætter dagsordenen?
- ressourcer
- individet/brugernes 'træning'
- metoder
- personale/ledelse - faglighed
- fysiske rammer
- jura
- ...hvad ellers?
Brugerindflydelse kan iværksættes formelt og uformelt...
Mange
målgrupper
, der har forskellige behov, kompetencer, ønsker osv.

Brugere
Medarbejdere
Ledere
Pårørende
Brugerorganisationer
Samfundsniveau
Loven om social service:
§ 16: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud [...] får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene

§ 141: ...handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Pædagogiske planer: Pædagogiske planer handler om det sociale tilbuds indsats [...] både borger og sagsbehandler sige god for indholdet af den pædagogiske plan

FN's Handicapkonvention
'Retten til at gå i hundene'
Omsorgspligt vs. omsorgssvigt og magtanvendelse samt motivation af brugerne
Arbejdsmiljø
Hjem vs. arbejdsplads - menneskerettigheder vs. arbejdsmiljølov
Guide til mere brugerindflydelse
www.brugerindflydelse.dk

Medbestemmelse
Brugerindflydelse
Brugerinddragelse
Idekatalog. Brugerindflydelse – også i voksenlivet!?, SUS, 2015


Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse – 4 tendenser og 7 forandringsområder, SUS, 2014


Guide til mere brugerindflydelse, SUS, 2014


Redskabs- og metodekatalog. Ideer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud
(under udarbejdelse, SUS)
Mere inspiration
Afdæk
Inden I går i gang med at arbejde med brugerindfldelse, er det vigtigt, at I skaber et fælles engagement og motivation blandt brugere, medarbejdere og ledere.

Start med at afdæk:
Hvad er brugerindflydelse for jer?
Hvad har brugerne allerede indflydelse på?
Hvad vil brugerne gerne have mere indflydelse på?
Hvad skal forandres for at give mulighed for mere brugerindflydelse?


Gode råd

Redskaber:
Skab et forum for dialog mellem brugere, medarbejdere og ledere
Formuler en fælles vision
Bindeks.dk
Arbejd
Vælg
Når I har afdækket jeres erfaringer og ønsker, skal I vælge, hvad I vil arbejde med. Arbejd med én ting ad gangen over en kortere periode, ellers risikerer I, at engagementet og overblikket forsvinder.

Tal sammen om følgende spørgsmål:
Hvem er med til at vælge og prioritere, hvad der skal arbejdes med?
Har I de nødvendige kompetencer? Eller er der brug for kompetenceløft?
Står jeres ressourcer – fx tid og økonomi – mål med jeres ambitioner om mere brugerindflydelse?

Gode råde


At arbejde med brugerindflydelse er ikke noget, man gør én gang – det er et fortløbende arbejde, der kræver opmærksomhed. For at bevare fokus er det en god ide, at I arbejder systematisk over en på forhånd defineret periode med målbare mål og en tydelig organisering af indsatsen.

I kan overveje følgende:
Hvem skal arbejde med brugerindflydelse ?
Har alle et præcist billede af, hvad der arbejdes med, og hvad formålet er?
Er der en præcis rollefordeling for, hvem der gør hvad?
Hvordan kan I splitte jeres vision op i midre konkrete mål, der skaber overblik?


Gode råd

Redskaber:
Nedsæt en arbejdsgruppe bestående af brugere, medarbejdere og ledere
Lav tids- og målplan

Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelægglsen og beslutninger om det tilbud, brugeren benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis direkte de afgørelser, der træffes.

Brugerinddragelse handler om, måden (hvordan og hvornår) brugeren bliver spurgt og hørt.
Brugeren er med til at træffe beslutninger om og har reel indflydelse på tilrettelæggelsen af det tilbud, han eller hun modtager.

Brugerindflydelse handler om, hvor meget brugeren er med til at bestemme i praksis (effekten).
Brugerindflydelse er ikke noget, man får - det er noget man har. Det er en grundlæggende rettighed (Serviceloven, §16, Retssikkerhedsloven §4 og FN's handicapkonvention).

Det er sjældent brugerne selv, der tager initiativ til brugerindflydelse, fx fordi:

Brugerne har ikke viden om deres rettigheder og er vant til at andre tager beslutninger på deres vegne.
Brugerne er autoritetstro og føler, at de er afhængige af andres hjælp.
Brugernes liv er så kaotiske, at brugerindflydelse ikke optager dem.
Brugere, der har levet et langt og aktivt liv, ønsker ikke nødvendigvis at blive involveret aktivt i dagligdagen.
Hvis I vil brugerindflydelse, har I medarbejdere og ledere et stort ansvar.

Brugerindflydelse kræver en indsats, fx:

En kulturændring på jeres arbejdsplads
Ændring af vaner og holdning
Organisatoriske forandringer
Forandring af synet på medarbejdernes faglighed
"Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem."
Medarbejder
www.brugerindflydelse.dk

Dilemma
Dilemma
To dilemmaer der går igen.....

Arbejdsmiljø
Hjem vs. arbejdsplads - menneskerettigheder vs. arbejdsmiljølov

'Retten til at gå i hundene'
Brugerindflydelse vs. omsorgssvigt

"En kollega syntes, det var svært at slippe kontrollen og lade brugerne tage meget mere ansvar. Hun var bange for, at der kunne ske alvorlige svigt, eller klager fra de pårørende. Men heldigvis fandt hun ud af, at der ikke skete noget ved at give slip!"
- Medarbejder

#1
Sørg for at brugere, medarbejdere og ledere er med i afdækningen


#2
Søg inspiration udefra


#3
Skab mulighed for at tale om modstand, tvivl og frustationer. Både når den viser sig blandt brugere og medarbejdere - uden at selve beslutningen om mere brugerindflydelse er til diskussion
"Det er svært med alt det, vi skulle holde op med. Vi skulle træde et skridt tilbage. Det var ok, at det var træls. Husk på, at folk har valgt pædagogfaget, fordi de gerne vil give noget til andre. Nu skal de holde op med det"
Medarbejder
HUSK på:

at skabe brugerindflydelse er ofte en lang proces. Det er vigtigt, at I er tålmodig, også når forandringerne synes små.

Rigtig god fornøjelse!
Til sidst...
"Brugerindflydelse har gjort det sjovere at komme på arbejde."
Medarbejder
#1

Det er vigtigt, at alle brugere og medarbejdere får løbende og tilstrækkelig information om arbejdet med brugerindflydelse.

Arbejdet skal være konkret, hverdagsrelateret og et kortere forløb. Det gælder om at holde momentum og skabe synlige resultater undervejs i forløbet.


#1

Vær vedholdende! Forandringer tager tid, og alle er måske ikke lige engagerede hele vejen.


#2
Sørg for videndeling og sparring på tværs af eventuelle afdelinger på arbejdspladsen.
De fem organisationer, der var med i udviklingsarbejdet:

Plejehjemmet Danahøj

Organisationen Nordhøj
ULF Ungdom

Overførstergården
SAND - De hjemløses landsorganisation


I skal høre om....

En definition af brugerindflydelse.
Hvilke forandringer kan brugerindflydelse skabe.
Inspiration til arbejdet med brugerindflydelse
Bevidsthed om egne behov
Brugerne bliver mere bevidste om og bedre til at udtrykke egne behov

Ansvar og ejerskab
Brugerne oplever større ansvar for hinanden, medarbejdere og ledelse, og de får mere ejerskab for det sociale tilbud

Initiativ og spontanitet
Brugerne bliver mere initiativrige, og brugerne og medarbejderne bliver mere spontane

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledelse bliver bedre

Sociale relationer og netværk
Brugernes sociale relationer og netværk styrkes - også til medarbejderne og ledelsen

Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen
Der er større åbenhed og gennemsigtighed på det sociale tilbud på tværs af brugere, medarbejdere og ledelse

Større anerkendelse af brugernes ressourcer
Medarbejdere og ledelse anerkender og trækker mere på brugernes ressourcer
7 forandringsområder
Full transcript