Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normalitet og afvigelse

No description
by

Ditte Andersen

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normalitet og afvigelse

Normalitet og afvigelse
Becker: Et teoretisk perspektiv
Jenkins: Kategorisering som præmis
White: Dekonstruktion af identitetskonklusioner
Analyse øvelse

Howard S. Becker: Afvigelses-sociologi som teoretisk perspektiv
Richard Jenkins: Kategorisering som præmis
Al menneskelig viden er afhængig af kategorisering
Indre-ydre dialektik
Forskellige typer af social kategorisering:
Administrativ
Videnskabelig
Michael White:
Dekonstruktion af kategorier
Naturalistiske fremstillinger af liv og identitet
Dekonstruktion af naturalistiske forståelser
Praktiske strategier
Analyse øvelse
Data fra mit ph.d. projekt
udleveres og gennemgås
Oplæg til gruppe arbejde
Fælles diskussion

Et kritisk afsæt: Mennesker og handlinger afviger ikke 'i sig selv'
En ny forståelse: Sociale afvigelser er samfundsskabte
Karrierespor, master-/medfølger
træk og selvopfyldende profetier
Common sense

forståelse af normalitet/afvigelse:
Noget ER normalt, andet ER afvigende (iboende kvaliteter)
Samfundsforskningen

viderefører denne forståelse med spørgsmål, der udelukkende fokuserer på den individuelle afviger. Fx:
Hvorfor er nogen individer afvigende?
Hvilke karakteristika har afvigerne til fælles?
Hvordan kan 'vi' (professionelle, politisk ansvarlige) få 'dem' til at være mindre afvigende?
Afvigelses-definitioner, som Becker kritiserer:
Den statistiske

(et barn, der ikke leger, som et gennemsnitligt barn, er afvigende).
Problem: Forholder sig ikke til afvigelsen betydning/relevans
Den patologiske/symptom-orienterede

(et barn, der ikke har en 'sund' lege adfærd er afvigende).
Problem: Forudsætter konsensus om, hvad der er sundt/normalt, hvilket ikke findes.
Den regel-orienterede

(et barn, der bryder med den sociale gruppes regler for leg, er afvigende).
Problem: Regler er flertydige
Sociale grupper skaber afvigelse fordi de:
1. konstruerer sociale regler/forventninger og dermed grobund for regel/forventnings-brud
2. anvender de sociale regler på specifikke mennesker
Forventninger til, hvordan børn skal lege, er forudsætningen for at se deres leg/ikke-leg som afvigende

"Afvigeren er en person, som denne etiket er blevet hæftet på med succes; afvigende adfærd er adfærd, som mennesker betegner som afvigende."
Afvigelser er ikke et resultat af egenskaber iboende menneskers handlinger eller væsen, men et resultat af andre mennskers anvendelse af regler og sanktioner. (Becker i den originale Outsider, 1963)


"Outsidere" forsøger ikke at forklare afvigende handlinger, men opfordrer til, at vi (også) interesserer os for relationen mellem mennesker, der udpeges som afvigere og de mennesker, der udpeger. Dvs. ikke kun fokuserer på den individuelle afviger. (Becker efterskrift 1971, Järvinen 2005)

Processen i at identificere en afviger:
Hvem udpeger hvem? Hvad udpeger de? Under hvilke omstængigheder bliver udpegningen accepteret af andre?
(Becker efterskrift 2005)
Afvigerkarrierer

Trin 1:
Et menneske gør noget afvigende
Neutraliseringsteknikker (Sykes & Matza):
i. Jeg kunne ikke gøre for det
ii. Det var harmløst
iii. Det var nødvendigt (fx hævn)
iv. Fordømme fordømmere

Trin 2:
Udvikler en smag for afvigende handlinger

Trin 3:
Stemples som afviger

Trin 4:
Bliver en del af en afvigende gruppe/subkultur
Mastertræk
: Fx læge, sygeplejerske, muslim, stofmisbruger, homoseksual

Medfølgertræk
: Karakteristika udledt af master status

Stereotypisering
(Tajfel): Læg fx mærke til kønnede omtaler af personer med ukendt køn (læger, sygeplejersker, statsminister, bilister) og øvrige forventninger (eksempel: når professionelle indretter institutioner)


Selvopfyldende profetier

Når et mennske mødes som 'generelt afvigende' frem for 'specifikt afvigende' produceres en selvopfyldende profeti. Adgang til konventionelle grupper begrænses (fx som følge af institutionsanbringelse eller andre sanktioner), hvilket kan bidrage til en selvforstærkende proces.

Eksempel:
En ung mand viser sporadisk interesse for radikale, muslimske holdninger. Nogen opdager det og udtrykker mere eller mindre officielt en anklage/mistanke om ekstrimistiske/terroristiske tilbøjeligheder.
Det kan medføre formelle eller uformelle begrænsninger/sanktioner/udstødninger. Men det medfører også muligheder for, at han kan opbygge en identitet omkring det at være i opposition til det konventionelle samfund, som mistænker ham. (jf. teknik iv)


"Bogens centrale budskab - at udpegningen eller stemplingen af en person som afviger kan skubbe personen længere ud i samfundets udkant, end han eller hun ellers ville være kommet - er i dag commonsenseviden, f.eks. i arbejdet med unge lovbrydere." (Järvinen 2005, s. 9)

Er I enige? Er det commonsense for socialpædagoger? Hvordan integreres denne viden i så fald i daglig praksis?
Evt. Milwaukee eksempel
Kategoriseringer er en del af al social interaktion:

Vi
opfatter
verden og andre mennesker gennem kategorier

Vi
beskriver
verden og andre mennesker gennem kategorier

Kategoriseringer handler om
"hvem vi er"
og er afgørende for vores sociale identitet
”Selvidentifikation indebærer den vedvarende
frem-og-tilbagegående bevægelse i form af indre-ydre-dialektikken. Individet præsenterer sig for andre på en bestemt måde. Denne præsentation accepteres (eller accepteres ikke) og bliver en del af individets identitet i andres øjne. Det får feedback på sin fremtræden via andres reaktioner og denne feedback reflekteres og integreres (eller integreres ikke) i selvidentiteten. Hvilket måske modificerer den måde, hvorpå individet præsenterer sig for andre osv. Som det fremstilles her, forekommer det simpelt, sekventielt og lineært; i praksis er det dog mangfoldigt, synkronisk og ofte ganske kompliceret.”
(Jenkins 2006: 73)

Organisationer (fx døgninstitution, ungdomsklub, kontaktpersonordning) allokerer formelt og uformelt ressourcer og sanktioner.

"Administrative allocation is a privileged process whereby categories become consequential. Categorization in this context is likely to count disproportionately in the lives of the categorized." (Jenkins 2000: 18)

Eksempler: Berettiget/ikke-berettiget til en kontaktperson, adgang/ikke adgang til ungdomsklub, egnet/ikke-egnet som beboer på døgninstitution)
"science as applied to humans is one of the most pervasive and significante contexts of collective social categorization [...] these become consequential [...] when turned into testable criteria og individual categorization and/or intervention." (Jenkins 2000: 20)

Eksempler: Diagnoser, dna, race, sociale klasser, personlighedstyper

Potentielt opfattet som master status (fx autisme?)
Videnskab skaber potientelt meget formaliserede kategoriseringer.
"Categorization is unavoidable in knowing the social world, and in all social identification. There is no necessary equation of categorization with stigmatization or oppression. Categorization can be positive and valorizing."
(Jenkins 2000: 20)
Identitet opfattes i den naturalistiske forståelse som et produkt af naturen, en essens i menneskets kerne (s. 182)

"Det er i disse misforståelsers kontekst, den narrative praksis kan fremstilles som en "frigørende"praksis, der antages at frigøre mennesker, så de kan leve et liv, der mere præcist afspejler deres "sande natur", deres "essentielle menneskelighed" og deres "autencitet"
Indholdet i "menneskenaturen" er et historisk og kulturelt produkt:

"det, der anses for menneskenaturens primære essenser og elementer, forandrer sig fra tidsalder til tidsalder." (s. 182)

Selve ideen om at mennesker har en essens er en relativt ny opfindelse (inspiration fra Foucault)

"Tillæggelse af personlige egenskaber har været et generelt og voksende fænomen i den vestlige kultur gennem flere århundreder og har især haft vind i sejlene med formuleringen af den moderne liberale teori" (s. 184)


De naturalistiske forståelser rummer farer og begrænsninger:

De giver anledning til normaliserende domme ('selvkontrol' forventes, brud = afvigelse)
De giver grobund for patologiserende diskurser
(afvigelser tolket som individuelle forstyrrelser)
De overser/marginaliserer det flerstemmige
De svækker nysgerrigheden
Dekonstruktion via spørgsmål:

Eksempel med "dynamikken i relationer" s. 185

Enhver forestilling er muliggørende og begrænsende

Det handler ikke om at afskaffe nogle forkerte forestillinger med nogle sande, men at åbne nye muligheder
Hvordan udpakker man en negativ identitetskonklusion?

Eksempler: Daniel, Jane

Eksternalisering:
a) Bistå folk med at bryde med negative identitetskonklusioner ved at fremstille problemet som problemet og ikke mennesket som problemet
b) bane vej for andre samtaler, der kan bidrage til udforskning og etablering af mere positive identitetskonklusioner

Åbne muligheder for nye måder at være på i verden og andre måder at tænke om livet på.
Hvordan (og hvorfor) udpakker man positive/foretrukne identitetskonklusioner?

Eksempler: Helen (modstandskraft, mrs. Murphy), Joe (intuition, mormoren, familierne)

Modstand er almindeligt: "Ønsket om fortsat at hygge os med vores velkendte og anerkendte opfattelse af livet og identiteten er stærk [...] en afvisning af denne udfordring og opretholdelsen af den personlige tryghed kan være forbundet med betydelige omkostninger - den kan bidrage til et tyndt levet liv."

Stille spørgsmål der inviterer til tykkere beskrivelser, se etiketterne som symboler, finde flerstemmighed
Full transcript