Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

No description
by

Ngoc Mai

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

1954
1975
1945
1986
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Giai đoạn 1945-1954: Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân
Nhiệm vụ: Kháng chiến kiến quốc
Giai đoạn 1954-1975: Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản
Giai đoạn 1975-1985: Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể
- Bối cảnh lịch sử: tháng 4 năm 75 đánh dấu thắng lợi trong sự nghiệp chống Mỹ
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (14 –20/12/1976):
“Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, tổng kết bài học kinh nghiệm chống Mỹ và là Đại hội thống nhất toàn quốc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội"

Hệ thống chính trị
Nền tảng của Hệ thống chính trị là khối đại đoàn kết toàn dân tộc rộng rãi
Mối quan hệ bên ngoài
Có sự giám sát của xã hội đối với nhà nước và đảng. Sự phản biện giữa Đảng dân chủ đảng xã hội với Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng
Vai trò lãnh đạo của Đảng được thông qua vai trò của Quốc hội và chính phủ, vai trò của cá nhân Hồ Chí Minh
Chính quyền
coi dân là chủ và dân làm chủ,cán bộ sống và làm việc giản dị cần kiệm liêm chính
Mặt trận đoàn thể
Mặt trận Liên Việt và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi làm việc tự nguyện không hưởng lương
Cở sở kinh tế
- Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ mà nông nghiệp là chính, phân tán, tự cấp tự túc.
- Bị kìm hãm và chưa có viện trợ, đầu tư của nước ngoài vào.
nay
Hệ thống chính trị
Nhân dân
Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức
Đảng
Là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội
Nhà nước
Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa
Mặt trận và đoàn thể
Bảo đảm cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc nhà nước, đồng thời là trường học về chủ nghĩa xã hội
Cơ chế chung trong quản lý xã hội
Đảng lãnh đạo + nhân dân làm chủ + Nhà nước quản lý
Hạn chế
Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Hạn chế
Bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả
Thành tựu
-Hoạt động của hệ thống chuyên chính
vô sản thời kỳ 1975-1989 đã góp phần
mang lại những thành tựu mà nhân dân
ta đạt được trong thời kỳ 10 năm đầu.
-Đảng đã coi làm chủ tập thể xã hội chủ
nghĩa là bản chất của hệ thống chuyên
chính vô sản ở nước ta.
Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân từng cấp, từng đơn vị chưa được xác định rõ ràng
Hạn chế
-Duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.
-Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hiện bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới so với những đột phá của cơ chế kinh tế.
-Bệnh chủ quan, duy ý chí; tư tưởng tiểu tư sản vừa tả khuynh, vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nguyên nhân
Khẩu hiệu: "Dân tộc trên hết tổ quốc trên hết"
Cơ sở hình thành
Đường lối chung của CM Việt Nam trong giai đoạn mới
Điều kiện quyết định trước tiên là phải thiết lập và không ngừng tăng cường chuyên chính vô sản, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân
Cơ sở chính trị
Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cơ sở kinh tế
Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Cơ sở xã hội
Liên minh giai cấp công nhân + nông dân + trí thức
Lý luận Mác – Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản
- Mác chỉ rõ: giữa xã hội TBCN và xã
hội cộng sản chủ nghĩa… thích ứng với
thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ, chính
quyền nhà nước của thời kỳ ấy không
thể gì khác hơn là nền chuyên chính
cách mạng của giai cấp vô sản.
- Lênin nhấn mạnh: Muốn chuyển
từ CNTB lên CNXH thì phải
có một thời kỳ chuyên
chính vô sản lâu dài.
Thời kì trước đổi mới
Thời kì đổi mới
Chưa phát huy hết vai trò và chức năng của các đoàn thể trong việc giáo dục, động viên quần chúng tham gia quản lý kinh tế -xã hội.
Hạn chế
a, Mục tiêu và quan điểm
Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị
Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị
Đảng cho rằng: mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là rất chặt chẽ tác động biện chứng với nhau. Vì vậy để thúc đẩy kinh tế phát triển nhất thiết phải đổi mới hệ thống chính trị với những bước đi thích hợp. Đó là một tất yếu khách quan
Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
-ĐH IX cho rằng : “ ……Vị trí của các giai cấp đã thay đổi nhiều cùng những biến đổi to lớn về kinh tế, xã hội... quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân…Lợi ích giai cấpông nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung :
độc lập dân tộc gắn liền với chủ ngĩaxã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
.
- Động lực phát triển đất nước : đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công dân với nông dân và tri thức do Đảng lãnh đạo
Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị
- Hội nghị TW 2 khóa VII (1991) : xuất hiện thuật ngữ xây dựng NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
- Nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền:
+ Quản lý xã hội bằng pháp luật
+Pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội
+ Các quyền của nhân dân được pháp luật đảm
bảo và bảo vệ
Chính trị là sự phản ánh tập trung của kinh tế
Chính trị
Kinh tế
Cơ sở xã hội
Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng HTCT
b, Chủ trương
Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN
Quan điểm
- Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị
- Đổi mới tổ chức và phương thúc hoạt động của hệ thống chính trị
- Đổi mới đồng bộ, toàn diện có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm hiệu quả
- Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hện thống chính trị với nhau và giữa các bộ phận này với nhau
Mục tiêu
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.
Xây dựng Đảng
ĐCS VN là đội tiên phong của giai cấp CN,
của nhân dân lao động và dân tộc VN
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Đặc điểm
Đánh giá sự thực hiện đường lối
Xây dựng hệ thống chính trị
Phương thức lãnh đạo: bằng cương lĩnh, chiến lược, định hướng
Vị trí, vai trò: Đảng lãnh đạo HTCT, liên hệ mật thiết với nhân dân
Giải pháp
Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân
Quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan NN trong thực hiện quyền Lập pháp, hành pháp và tư pháp
NN được tổchức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật và bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
Nhà nước pháp quyền XHCN VN do một Đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của nhân dân, sự phản biện của Mặt trận tổ quốc VN và tổ chức thành viên của mặt trận
Hoàn thiện hệ thống pháp luật tăng tính cụ thể khả thi
Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội
Đẩy mạnh cả cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ
XD hệ thống tư pháp trog sạch lành mạnh,đủ năng lực đảm đương tốt nhiệm vụ.
Tích cực
Nhìn chung sự đổi mới là đúng đắn sáng tạo phù hợp thực tiến, bước đầu đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, khắc phục dần khuyết điểm của hệ thống chuyên chính vô sản trước đây
-
Đảng
: giữ vững nâng cao vai trò của đảng, dân chủ được phát huy, quan hệ với nhân dân được củng cố
-
Nhà nước
:quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn, pháp luật tăng cường
-
Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội
: có nhiều đổi mới về bộ máy, tổ chức, phát huy dân chủ....
Hạn chế
Chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới.
-
Đảng
: buông lỏng sự lãnh đạo, phương thức lãnh đạo còn chậm đổi mới
-
Nhà nước
: việc xây dựng nhà nước pháp quyền chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lý đất nước
-
Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội
: tình trạng xơ cứng, viên chức hóa, còn tồn tại các căn bệnh trầm trọng
Nguyên nhân là do nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa có sự thống nhất cao, thiếu dứt khoát, chưa triệt để
So sánh hệ thống dân chủ nhân dân và hệ thống chuyên chính vô sản
Đảng
Nhà nước
Măt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội
Hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay
mối quan hệ giữa các thành tố
Đường lối cách mạng “
đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược dành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội

Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội
Ban hành cơ chế để Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội thức hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội
Full transcript