Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De pluriforme samenleving

No description
by

Annemiek Lubbers

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De pluriforme samenleving

Wat is cultuur?
De pluriforme samenleving
Cultuur
alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen
Oppervlakkige uitdrukkingen
De buitenste laag
De zichtbare en tastbare uitdrukkingen, symbolen en rituelen van een cultuur.
Normen en waarden
Niet direct zichtbaar
Dit zijn de regels voor ‘goed gedrag’ waarvan de oppervlakkige uitdrukking de gevolgen zijn.
Respect voor ouderen
Grondaannames
De binnenste laag
Grondaannames zijn basale opvattingen over goed en kwaad, normaal en abnormaal, die verbonden zijn aan zeer fundamentele zaken.
Grondaannames zijn die dingen 'die gewoon zijn zoals ze zijn'.
Nature vs. Nurture
Wat bepaalt de cultuur?
Wordt gedrag aangeboren of aangeleerd?
Nature
Nurture
Aangeboren eigenschappen bepalen jouw bedrag
Jouw gedrag wordt bepaald door jouw opvoeding.
Cultuurkenmerken
Waaraan herken je een cultuur?
Normen
Waarden
Kennis
Gewoonten
Kunst
Sport
Symbolen
Feestdagen
Cultuurgroepen
Een cultuurgroep vormen mensen met een gemeenschappelijke cultuur.
Multiculturele samenleving:
Veel mensen uit verschillende cultuurgroepen leven in 1 land. (cultuurgroepen op basis van etniciteit)
Allochtoon
Autochtoon
Pluriforme samenleving
Veelzijdige samenleving
Omdat we over alle cultuurgroepen samen spreken. Gaat verder dan etnische verschillen.
Grote culturele diversiteit
Verschillende culturen leven deels naast en deels met elkaar.
Vormen gemeenschappelijke culturele kenmerken samen de dominante Nederlandse cultuur.
Culturen
Dominante cultuur


Subcultuur
Tegencultuur
alle kenmerken die geaccepteerd worden door de meeste mensen in een samenleving.
wanneer binnen een groep bepaalde normen, waarden en andere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur.
vb. religieuze en etnische culturen
die zich duidelijk verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of daar zelfs een bedreiging voor vormen.
vb. feminisme of antiglobalisten.
'Cultuur beweegt'
Cultuur = dynamisch!
tijd
plaats
groep
Pak je mobiel!!!
1. ga naar: http://answergarden.ch/view/90700
2. beantwoord de daar gestelde vraag!
Cultuuroverdracht
Hoe geef je cultuur door?
Socialisatie
het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.
Resultaat
= een individu past zich aan aan de cultuur.
Socialisatie/cultuuroverdracht:
Aanpassen van het individu aan de omgeving


Overlevingsmechanisme van de cultuur
Socialisatie
Waar?
Socialiserende instituties
instellingen, organisaties en collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt.
Gezin
School
Werk
Vriendenkring
Geloofskring
Maatschappelijke groeperingen
Socialisatie
Hoe?
Imitatie
het gedrag (cultuur) wordt nagedaan en zo doorgegeven.
Socialisatie
Hoe?
Informatie
Via overdracht van informatie krijg je de cultuur of bepaald gedrag mee.
Sociale controle
Overdracht met dwang
Sociale controle
de manieren waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden.
'Het is de motor van socialisatie en zorgt ervoor dat mensen zich niet onmaatschappelijk gedragen.'
Sociale controle
Formeel


Informeel
= gebaseerd op geschreven regels.
= gebaseerd op beleefdheidsvormen en andere ongeschreven regels.
En beide kunnen ook positief en negatief zijn!
Vier vormen van sancties:
Formele positieve sancties
Formele negatieve sancties
Informele positieve sancties
Informele negatieve sancties
Sociale Controle
Internalisatie
Mensen maken de cultuur zich zo eigen dat zij zich automatisch gaan gedragen zoals de groep dat van hen verwacht.
Identiteit
Het 'wij'-gevoel
Als je je identificeert met de groep/je verbonden voelt met een groep --> kan er een soort 'wij-gevoel' ontstaan.
Sociale identiteit
Als jij je identificeert met een bepaalde groep, spreek je van je sociale identiteit.
Persoonlijke identiteit
Naast je sociale identiteit, heb je ook een persoonlijk identiteit.
Aangeboren eigenschappen
Aangeleerde cultuurkenmerken
Individualistische samenleving
In een individualistische samenleving wordt de nadruk gele op het individu (de eigen ontplooiing en ontwikkeling).
Collecitivistische samenleving
In een collectivistische samenleving ligt de nadruk op het collectief --> je kijkt dus naar de groep, naar meer dan alleen je zelf.
Zijn we nog loyaal?
Loyaal
De mate waarin je trouw bent aan je groep.
Jouw culturele identiteit?
Wie ben jij?
Naam, leeftijd etc.
Waar ben je geboren? Regio en land.
Man/vrouw
Heb je een godsdienst of geen?
Beroep: wat wil je worden?
Wat is je jongerencultuur? (Maak combinaties)
Geef jouw culturele identiteit weer op papier.
Hoofdvraag
Hoe ziet de culturele diversiteit van Nederland eruit?
Culturele diversiteit
Er bestaan grote culturele verschillen tussen groepen mensen in ons land.
Regio: stad en platteland
Stad
Platteland
individuele vrijheid
vereenzaming
onverschilligheid
grote(re) betrokkenheid
beklemming
bemoeizucht
Maar onder de regio's zelf zijn ook veel verschillen.
Stel daarbij jezelf de volgende vraag:
Wat is het eerste wat in je opkomt als je aan ...... denkt?
Generatie: jong en oud
Er zijn ook culturele verschillen tussen de generaties.
Generatieconflict
ouders en kinderen staan tegenover elkaar en begrijpen elkaars visie en leefstijl niet.
Generatie: jongerencultuur
'Echte'
Mix
Neem je onderdelen van jongerenculturen die je mixt tot je eigen cultuur.
Bijv. haarstijl van de ene, kleding van de andere, muziekstijl etc.
Beroep
Bedrijven ontwikkelen hun eigen bedrijfscultuur.
Bedrijfscultuur
alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden.
Sekse: mannen en vrouwen
Rolpatronen
verwachtingen hoe iemand zich moet gedragen.
Biologisch bepaald
Cultureel bepaald (veranderlijk)
Herkomst: allochtoon en autochtoon
Het land van herkomst is voor velen een cultureel kompas.
Eerstegeneratie-
allochtonen
degenen die daadwerkelijk ergens anders geboren zijn en hun cultuur mee hebben genomen naar het land waar ze nu wonen.
Tweede generatie
Hier geboren als kind van ouders die van de eerste generatie zijn. Zitten er tussenin: de oude cultuur en de nieuwe cultuur.
Godsdienst
Bij godsdienst of kerk horen bepaalde gebruiken en opvattingen die van elkaar kunnen verschillen.
Nederland is veranderd
Voor de Tweede Wereldoorlog
Sterke gezagsverhoudingen
Groot verschil in de sociaal-economische klassen
Sterke verzuiling
Gezin = middelpunt samenleving
Vrouwen = handelingsonbekwaam
Onderwijs: weinig kans om door te leren
Hoe kan het veranderen?
Welvaart
Wederopbouw & Marshallhulp
Welvaart nam enorm toe --> luxegoederen
Consumptiemaatschappij
Vakantiedagen en vrijetijdsindustrie
Nieuwe verhoudingen
Meer geld --> meer mogelijkheden: bijv. onderwijs
Sociale mobiliteit stijgt
Grotere mondigheid
Gezag verliest vanzelfsprekendheid
Meer aandacht voor het individu -->
individualisering
Ontstaan jongerenculturen
Welvaart en meer vrije tijd zorgde voor meer geld voor de jongeren om te spenderen --> krijgen hun eigen geld, dat ze uit gaan geven
aan het inrichten van hun eigen leven.
Jongerencultuur
Nozems
Hippies
Provo's
Punkers
Vaak openlijk verzet tegen de gevestigde orde
Invloed van de kerk
Vanaf 1960
Aantal katholieken, hervormden en gereformeerden neemt af --> kunnen zich niet meer vinden in de strenge
regels van de kerk.
Tegelijkertijd: ontzuiling
Ontkerkelijking
Het afnemen van kerkbezoek.
Secularisatie
Mensen maken zich los van de kerk en het geloof.
interesse voor religie blijft wel bestaan
niet-christelijke religie komen op
spiritualiteit
Ontzuiling
Het afnemen en op veel gebieden zelfs verdwijnen van de invloed van de zuilen in de Nederlandse samenleving.
Vrouwenemancipatie
Oorzaak
Economische groei --> steeds meer vrouwen gaan
werken en worden daardoor economisch onafhan-
kelijk.
Veranderingen
Economisch onafhankelijk
Eerlijkere verdeling van huishoudelijke taken
Meer arbeidsmogelijkheden
Gevolgen
Andere minderheidsgroepen komen ook op voor gelijke rechten.
Invloed van de media
Publieke omroep
Door de overheid gesubsidieerde omroepen van Nederland.
Uit protest tegen de publieke omroep begon Radio Veronica --> piratenzender.


RTL = eerste commerciële zender op TV (1989)
Immigratie naar Nederland
Multi-etnische samenleving
Etnos = volk
Multi = veel
Dus een samenleving met veel volken erin.
Waarom migreren mensen?
Politieke motieven


Economische motieven


Sociale motieven
- Oorlog
- Vervolging
- Werken in een internationaal bedrijf
- Vanwege armoede
- Familie
- Trouwen met een Nederlander en hier
een gezin stichten
Geschiedenis van migratie
Religieuze vluchtelingen
Hugenoten
Joden
Protestanten/katholieken uit Zuidelijke Nederlanden
Economische redenen
Handelaren
Mijnwerkers
Na de Tweede Wereldoorlog
Mensen uit de vroegere koloniën
Nederlands-Indiërs
Molukkers
Surinamers
Antillianen
1949
1975
1986/2010
Arbeidsmigranten
Gastarbeiders
'50-'70
Eerst: Italië en Spanje
Later: Marokko en Turkije
In Nederland waren arbeiders nodig --> gastarbeid.
Verwachting: na jaren werken weer terugkeren.
Kennismigranten
Een kennismigrant is een immigrant die toestemming heeft om in een land te werken op grond van haar of zijn kennis.
ICT
Wetenschap
Europese Unie
Immigranten uit de EU worden altijd toegelaten.
'70 - nu
Illegaliteit
Illegaal
Iemand die zonder geldig vergunningen in ons land verblijft.
Lampedusa
Strafbaar stellen?
Vluchtelingen
Asielzoekers
Politieke motieven:
Vervolging vanwege politieke overtuiging
Oorlog
Asielprocedure
officiële manier waarop onderzocht wordt of een asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning
Vreemdelingenwet 2000
Geldige identiteitspapieren
Uitzetting moet levensgevaarlijk zijn
Om humanitaire redenen niet terug kan worden gestuurd.
Immigratie vanwege gezin/familie
GezinsherenigingGezinsvorming
Iemand die legaal in Nederland is en zijn gezin over laat komen.
Een inwoner van Nederland trouwt met een buitenlander en sticht hier een gezin.
6. Botsende culturen en grondrechten
Hoe kun je als verschillende cultuurgroepen naast elkaar leven?
Segregatie
Het opdelen van de samenleving in gescheiden delen.
'Hokjes'
Vaak onder overheidsdwang
Onderdrukking en discriminatie
Assimilatie
Een bevolkingsgroep past zich zo volledig aan aan een andere groep dat de eigen culturele identiteit verdwijnt.
'Te Ver?'
Nederlandse overheid heeft dit niet als doel.
--> wel in bepaalde onderdelen: ABN (taal)
Vb. Iran
Assimilatie onder dwang
Integratie
Een gedeeltelijke aanpassing aan de dominante cultuur van een land met behoud van eigen cultuurkenmerken.
'Aanpassen &
behouden'
inburgeringscursussen
taalcursussen
eigen religieuze gebouwen
Wederzijdse aanpassing
Nieuwkomers nemen delen van de Nederlandse cultuur over en de Nederlandse bevolking doet dat met delen van de nieuwe cultuur
De Problemen
1. Discriminatie
Mensen van een bepaalde groep worden anders behandeld op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn.
Huidskleur/ras
Leeftijd
Seksualiteit
Sekse
Geloof
Uiterlijk
De Problemen
2. Culturele spanningen
Doordat verschillende culturen samenleven en daarbij de verschillen duidelijk worden, kunnen er spanningen ontstaan (uit onbegrip).
Religieuze vrijheid
Positie van de vrouw

Huwelijk en seks
Vrijheid van Meningsuiting
(Biblebelt & polio-epidemie, vrouwenbesnijdenis)
(SGP & vrouwenparticipatie, vrouwelijke docenten en de Islam)
(Familie-eer, gearrangeerde huwelijken etc.)
(waar liggen de grenzen van de persoonlijke vrijheid? Art 7 & de grenzen)
7. Sociale Cohesie
Op welke manieren zijn mensen in de samenleving met elkaar verbonden?
Sociale Cohesie
Als er een onderlinge verbondenheid bestaat tussen (groepen) mensen.
Het 'wij'-gevoel
Is 'sociale cohesie' noodzakelijk?
Vrienden?
School?
Bedrijf?
Nederland?
Bindingen
Sociale cohesie is afhankelijk van de hoeveelheid bindingen die we met elkaar hebben.
1) Affectieve Bindingen
Mensen hebben elkaar nodig voor vriendschap steun en liefde. Ook het gevoel ergens bij te horen werkt hieraan mee. Het zorgt ervoor dat mensen voor elkaar opkomen en samen trots zijn.
2) Economische Bindingen
Voor onze behoefte voedsel, onderdak en kleding zijn we afhankelijk van anderen. Voordat we dit immers krijgen, gaat er heel wat aan vooraf.
Economische afhankelijkheid
Dankzij globalisering is onze economische afhankelijkheid toegenomen.
We zijn dus economisch verbonden met de gehele wereld, dankzij globalisering.
3) Cognitieve Bindingen
Voor het verwerven van kennis ben je ook afhankelijk van anderen. Met die mensen heb je een cognitieve binding.
Toegang tot kennis
Niet iedereen kan even goed leren of heeft toegang tot alle kennis, die een ander wel heeft.
Gemeenschappelijke kennis
Onze overheid zorgt door haar beleid ervoor dat elke Nederlander bepaalde vormen van kennis krijgt. Bijv.
Basisonderwijs (taal en rekenen)
Canon van Nederland
Verplicht inburgeringsexamen
4) Politieke Bindingen
Mensen zijn afhankelijk van elkaar omdat ze simpelweg niet alles zelf kunnen regelen,.
Sociaal contract
een soort stilzwijgende afspraak van de bevolking om zich te houden aan de regels (rechten en plichten) die door politici worden vastgesteld.
Basis voor onze rechtsstaat.
Invloed globalisering op sociale cohesie (de bindingen)
Alles wordt internationaler... ook onze bindingen. Dankzij social media, globalisering etc. De binding met het geboorteland wordt langzamer-hand steeds minder.
Is dat erg??
Full transcript