Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

metodolohiya

No description
by

Apple Garay

on 7 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of metodolohiya

Iba't Ibang Metodo
Metodolohiyang QuanlitativeQuantitative
Metodolohiya At Dalumat ng Pag-aaral
Metodolohiya sa Pananaliksik
Metodolohiya - kalipunan ng pamamaraan o metodo na gagamitin o ginagamit ng mananaliksik upang maisakatuparan ang ginagawang pag-aaral.
Tatlong Uri ng Metodolohiya

Mga Uri ng Pananaliksik at mga Metodong Maaring Gamitin

•Archival research- paghahanap ng mga materyal tulad ng aklat, journal, pahayagan, at magazine sa loob ng aklatan.
•Oral na kasaysayan-ito ay ginagamit sa impormasyong nagmumula mismo sa mga taong kasangkot sa pangyayaring nakaraan na o pangyayaring malaki ang naging ambag sa ating kasaysatan.
•Panunuring pampanitikan- Karaniwang binabasa natin ang isang akda upabg malaman ang kwento at maaliw dito.
•Pilosopikal na analisis –Ginagamit ito ng mga dakilang palaisip o pilosopo upang maging gabay sa gagawing pasusuri o pamimilosopiya.
•Focus group discussion (FGD) –isang uri ng panayam na may apat hanggang 16 na kalahok.


Panunuod ng mga palabas- nagsisimula ang ispup noong 1999 at kasalukuyan paring pinapalabas samantala ang eto na ang susunod na kabanata naman ay nagsimula sa taong 2001 subalit nawala rin ito sa ere pagsapit ng setyenbre nang taong din iyon. Dahil dito, ang mga mananaliksik ay nakapagtala nang ilang tema at plat sa mga nagdaang episode na may kaugnayang sa tesis na ito.
Qualitative- ang metodolohiya kung hinihingi datos ay hinggil sa opinyon,
persepsyon, at pananaw ng mga kalahok sa pamamagitan ng interbyu, focus group discussion, obserbasyon, at paglahok-obserbasyon.
Quantitative-ito ay kung saan ay hinihinging datos ay empirikal batay sa persepsyon, pananaw, at pagtataya ng mga kalahok sa pamamagitan ng sarbey at paggamit ng estadistika.
Pinagsamang Metodolohiya (Qual-Quan)-kung sa kabuuan ng pananaliksik ay ginagamit ang parehong uri upang makita sa iba't ibang anggulo o perspektiba ang magiging resulta ng pag-aaral.

A.Pagpopook ng pananaliksik -pangunahing populasyon ng pag-aaral ng ito ang mga estudyangteng nasa mga pamantasan sa kamaynilaan
B .disenyo ng pananaliksik -Gagamit ang pag-aaral ng magkahalong metodo ng qualitative at quantitative. Sa pananaliksik-panlipunan,kilala rin itong trigulation method. Sa unang bahagi sarbey, sa ikalawang bahagi gagamitan ng interbyu at focus grioup discussion (FGD).
C. Sampling ng Populasyon - ayon kay Neuman (1997:206) maaaring gamitin ito sa sitwasyonng kailangang imbestigahan nang malaliman ang isang penomenon.
D.Instrumento- Maghahanda ng pormulasyon(questionnaire) sa unang bahagi. Lahat ng tanong ay masasagot ng oo at hindi; o di kya'y batay sa iskalang 1-5.Tatangkain ng pag-aaral na makakalap ng datos hinggil sa :edad ng gumagamit,kasarian,relihiyon,paaralang pinapasukan,dalas ng paggamit,tirahan,lokasyon o iba pa.
E. Analisis ng Estadistika -Bubuo ng mga tsart,graph, at talahanayan para maipakita ang relasyon ng mga varyabol sa ginagawang pag-aaral.
Metodolohiyang Ginagamit sa Pag aaral
Nabubuo ang paksa at kunsemptong ito at nagiging isang tesis sa tulong ng mga sabjek at kurso sa panitikan ng pilipinas at pilosopiya sa ilalim ng araling filipino.
Magbibigay linaw sa pagsasadalumat at pagbasa sa impersonasyon bilang pantawag pananaw
Estralahiya ng pangangalap ng datos
Archival research- sa kasaysayan at tradisyon ng panitikan at dula, gagamit ang mananaliksik ng datos, kung saan manggagaling sa mga silid aklatan ng mga kolehiyo at pamantasan.
Metodo gamit sa pag-aaral
Kung saan ang mga mananaliksik
ay gagamit ng magkahalong metodolohiya ng qualitative at quantative na dulong ng agham panlipunan at humanidades/mga araling kultura.

Dalumat- binubuo ang dalumat ng mga konsepto, ideya, o teoryang inihain at binigyang kahulugan ng mga skolar,inteletwal,at mananliksik.
Konsepto ideya-binibigyang katuturan ito ang maraming bagay,nangyayari sa tao at kapaligiran,mga hinuha,obesrbasyon at repleksyon ng tao sa pamamagitan ng lohikal,simple at matalinong paliwanag.
Teorya sistematikong binubuo ng mga konsepto o ideya upang ipaliwanag ang relasyon ng mga bagay,sanhi, bunga ng pangyayari at penomenong
iniulat nina:
Apple Joy Garay, Marjorie
Javier at Sam Marjori Namo
Full transcript