Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

LËVIZJET DREJTVIZORE

No description
by

Lindita Nebiu

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LËVIZJET DREJTVIZORE

Kinematika studion lëvizjen mekanike të trupave , d.m.th zhvendosjen e trupave ose të pjesëve të tyre në lidhje me njëri-tjetrin, pa analizuar faktorët që e shkaktojnë atë.
LËVIZJET E NJËTRAJTSHME DREJTVIZORE
Lëvizjet e njëtrajtshme
janë të gjitha ato, ku pika materiale për intervale të njëjta të kohës përshkon rrugë me gjatësi të barabarta.
PARAQITJA GRAFIKE E LËVIZJEVE DREJTVIZORE
Vartësia e shpejtësisë
v
dhe rrugës
s
te lëvizje e njëtrajtshme nga koha
t
mund të paraqitet grafikisht.
SHPEJTËSIA DHE NXITIMI SI MADHËSI VEKTORIALE
Shpejt
ësia
.Për përshkrimin e lëvizjes së trupit nuk mjafton të dihet vetëm madhësia e shpejtësisë.Nevojitet të njihet shpejtësia si
madhësi vektoriale
.Përmes përkufizimit për shpejtësi,rrugen e kemi dhënë vetëm i
madhësi skalare
.Përmes zhvendosjes,madhësitë vektoriale të cilat përshkruajnë ndryshimin e pozitës në njësi të kohës, mund të përcaktohet drejtimi dhe kahu i shpejtësisë, përkatësisht mund të përkufizohet shpejtësia si
vektor
.
PËRKUFIZIMI I NXITIMIT
Lëvizjet njëtrajtësisht të ndryshueshme karakterizohen me ndryshimin njëtrajtshëm të shpejtësisë në intervale të njëjta kohore.Madhësia e këtillë quhet

nxitim
ose
akceleracion
dhe shënohet me simbolin
a
.
LËVIZJET E LAKUARA.SHPEJTËSIA TE LËVIZJET E LAKUARA
TRAJEKTORJA DHE RRUGA
Kur ndonjë trup lëviz, ai e ndërron pozitën e vet, prandaj mund të themi se lëvizja është ndërrim relativ i pozitës ndaj mjedisit.Vija e cila i bashkon të gjitha pikat në hapësirë nëpër të cilat kalon pika materiale gjatë lëvizjes quhet
trajektore
.Trajektorja mund të jetë drejtë ose e lakuar, prandaj lëvizj sipas formës së trajektores mund të jetë
e

drejtë
ose
e

lakuar
, prandaj lëvizja sipas formës së trajektores mund të jetë
drejtvizore
ose
vijëperkulët
.Pjesa e trajektores,p.sh nga pika A deri në pikën B të cilën e kalon pika materiale në interval të caktuar kohor quhet
rrugë
.
PËRKUFIZIMI I SHPEJTËSISË
Shpejtësia mesatare
KONCEPTI PËR VEKTORËT.MBLEDHJA DHE ZBRITJA E VEKTORËVE
2.LËVIZJET DREJTVIZORE
PIKA MATERIALE.LËVIZJET MEKANIKE
Lëvizja e çdo pike materiale mund të njihe nëse përcaktohen:
Trajektorja e lëvizjes
,që është vija e përshkruar në hapësirë nga pika materiale në lëvizje
Origjina e lëvizjes
, që është pikë e çfarëdoshme e zgjedhur mbi trajektore .
Ekuacioni i lëvizjes
,që është ekuacioni

s=s(t)
, i cili shpreh ndryshimin e rrugës
s
që përshkon pika materiale në lëvizje në vartësi të kohës.
Trajektorja është bashkësia e të gjitha pikave ncëpër të cilat kalon pika materiale e cila lëviz; ajo është vendi gjeometrik i skajeve të vektorit.
Pozita e një pike materiale në hapëaieë përcaktohet përmes kordinatave
x
,

y
,
z
ose përmes rrezevektorit.

Disa madhësi fizike janë përcaktuar tërësisht nëse janë të njohura vlerat e tyre numerike. Madhësitë e tilla fizike quhen madhësi
skalare
ose
skalarë
.
Një numër i madh i madhësive fizike nuk mund të përcaktohet vetëm me vlerën numerike, përkatësisht me intesitetin.Madhësitë e tilla quhen madhësi
vektoriale
ose
vektorë
.

Dy vektorë janë të barabartë nëse kanë intensitete të njëjta, drejtime paralele dhe kahe të njëjta
Mbledhja e vektorëve drejtimet e të cilëve formojnë një kënd ndërmjet tyre mund të bëhet në dy mënyra:
Mbledhja e vektorëve sipas paralelogramit dhe
Mbledhja e vektorëve sipas poligoni të vektorëve të dhënë
a) Mbledhja e vektorëve sipas paralelogramit :
Nëse vektorët formojnë një kënd në mes veti , atëherë konstruktojmë paralelogramin dhe diagonalja e paralelogramit paraqet rezultanten.
b) Mbledhja e vektorëve sipas poligonit të vektorëve

Në qoftë se janë dhënë disa vektorë , mbledhja e tyre mund të bëhet duke ndërtuar një poligon me vendosjen e vektorëve njëri pas tjetrit, pa ua ncryshuar interesin , drejtimin dhe kahun.

c) Zbritja e dy vektorëve :


Zbritja e dy vektorëve mund të bëhet duke bërë mbledhjen e tyre.
Shpejtësi mesatare
të trupit quajmë herësin e rruges së kaluar dhe intervalit kohor për të cilin trupi e ka kaluar atë rrugë.
Shpejtësia e çastit
Shpejtësia e çastit
e trupit i cili kryen lëvizje të ndryshueshme quhet shpejtësia mesatare në intervale kohore sa është e mundur më të vogla.
Shpejtësia e çastit
është e barabartë me shpejtësinë mesatare në intervalin kohor në pambarim të vogël.
Sipas intensitetit të shpejtësisë së çastit, lëvizjet ndahen në :
a) lëvizje të njëtrajtshme
b) lëvizje të ndryshueshme
Mund të merret një sistem i kordinatave në mënyrë që njëri bosht të përputhet me drejtimin e rrugës dhe origjina e sistemit të kordinatava të përputhet me fillimin e lëvizjes si në figuren e dhënë.
Ekuacini i lëvizjes së trupit mund të përshkohet vetëm në drejtimin e boshtit
Ox
, sepse vlerat në drejtimet
Oy
dhe

Oz

janë

zero
:s=x=vt.

Ky ekuacion matematikisht paraqet një funksion linear, ku koeficienti i drejtimit është vlera konstante e shpejtësisë:


s
v=---
t
Nga ekuacioni i fundit mund të llogaritet koha:


s
t=---
v
Veqori e këtyre lëvizjeve është:
shpejtësia konstante
dhe
rruga drejtvizore
.
Herësi i ndryshimit të shpejtësisë dhe intervalit kohor në të cilin është kryer ai ndryshim i shpejtësisë quhet
nxitim mesatar
.
Nxitimi mesatar në intervale kohore shumë të vogla quhet

nxitim i çastit
.
Kur shpejtësia rritet me kohën,nxitimi është
pozitiv
dhe kur shpejtësia zvoglohet me kohën, nxitimi është
negativ
.
Nxitimi pozitiv shpeshherë quhet
shpejtim
, kurse nxitimi negativ shpeshherë quhet
ngadalësim
.Pra nxitimi mund të jetë
konstant
dhe
i ndryshueshëm
.
Lëvizjen me nxitim konstant e shqyrtojmë në veçanti.Mund të themi: trupi ka nxitim të njësisë nëse për çdo sekond i ndryshohet shpejtësia për
1m/s
.
Lëvizjet i ndajmë në lëvizje
drejtvizore
dhe
të lakuara
.
Lëvizjet drejtvizore janë p.sh. lëvizjet e automjeteve nëpër rrugë të drejtë, e ashensorit, rënia e lirë etj.
Në natyrë dhe në jetën e përditshme shumë më të shpeshta janë
lëvizjet e lakuara
.Në ato raste shprejtësia mund të ndryshohet si nga drejtimi ashty edhe nga intensiteti.
Të gjitha lëvizjet e lakuara, pa marrë parasysh a e ndërrojnë vetëm drejtimin ose jo, edhe intensitetin e shpejtësisë, në të vërtetë janë

lëvizje të ndryshuara
.
Herësi
quhet shpejtësia mesatare e trupit për kohën t.
Vlerë kufitare quajm shpejtësinë e trupit në çastin e dhënë ose shkurt
shpejtësi e çastit
.
LËVIZJA DREJTVIZORE ME NXITIM KONSTANT
Të lëvizjet e ndryshueshme trupi për intervale të njëjta kohore përshkon
rrugë të ndryshme
.
Trupi lëviz në drejtim të boshtit
0x
me nxitim konstant
a
, atëherë për kohën
to=0
trupi do të ndodhet në pozitën
xo
dhe shpejtësia e tij fillestare është
vo
.
Rruga e çfarëdo lëvizjeje të ndryshueshme mund të llogaritet me formulën:s=vm╧t


Duke u bazuar në përkufizimin e shpejtësisë mesatare nuk është vështirë të konstatohet që shësia mesatare e lëvizjeve njërajtësisht të ndryshueshme është e dhënë me relacionin:


vo + v

vm=-------
2
ku jan
ë
vo
shpejtësia fillestare dhe v shpejtësia e çastit.
Çiftet që i fitojm
ë
zakonisht i shënojmë në tabelë:
Linjën e pandërprerë e quajm grafik i rrugës te lëvizjet
e një trajtshme drejtvizore
.
Ne figurë kemi paraqitur paraqitjen grafike e vartësisë së shpejtësisë dhe kohës, përkatësisht (v-t)-diagrami.
Nxitimi
.Gjatë lëvizjes shpejtësia mund të jetë
konstante
dhe
e ndryshueshme
. Zmadhimi, përkatësisht zvogëlimi i shpejtësisë, në disa raste është më
i shpejtë
e në disa raste të tjera më
i ngadalshëm
.Meqenëse shpejtësia është
vektor
,ajo mund ta ndërrojë edhe drejtimin dhe kahun e saj.Prandaj,me ndryshimin e shpejtësisë kuptojmë ndryshimin e
intensitetit të saj
,
drejtimit
ose
kahut
.Madhësia fizike përmes së cilës përshkruhet ndryshimi i shpejtësisë, quhet
nxitim
dhe është
madhësi vektoriale
.
Full transcript