Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GMO

No description
by

Małgorzata Denysiuk

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GMO

Do zalet wynikających ze stosowanie GNO należą:
– odporność na choroby powodowane przez wirusy, grzyby i bakterie,
– odporność na owady szkodniki,
– tolerancja na wybrane herbicydy, czyli środki chwastobójcze,
– odporność na niekorzystne warunki środowiska (np. na mróz),
– poprawa cech jakościowych lub uzyskiwanie nowych cech zwiększających atrakcyjność GMO dla konsumenta; są to np. modyfikacje polegające na zwiększeniu zawartości beta-karotenu lub ograniczeniu zawartości nikotyny
i substancji rakotwórczych w tytoniu
– zwiększenie plonowania,
– produkcja ludzkich białek i przeciwciał oraz jadalnych szczepionek
(np. wprowadzenie do sałaty genów warunkujących wytwarzanieszczepionki przeciwko żółtaczce, uzyskanie aktywnej doustnej szczepionki przeciwko cholerze w ziemniakach).
- dłuższy okres trwałości produktów
- modyfikacje do celów naukowych zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurów,- owce wytwarzające wełnę toksyczną dla moli i nie kurczącą się
w praniu,- lepsza jakość mięsa, mleka,- transgeniczne koty dla alergików - ich sierść nie powoduje alergii,- transgeniczne rybki akwariowe z genami
z meduzy, dzięki którym fluoryzują w ciemności. Podsumowując: Korzyści i zagrożenia
inżynierii genetycznej Czym jest GMO?

Jest to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. Korzyści Zagrożenia Czym jest działalność zwana inżynierią genetyczną?

To celowa ingerencja w organizm, która polega na wprowadzeniu do genomu żywego organizmu nowych informacji genetycznych, czyli przenoszeniu genów z jednego organizmu do innego, bądź na zmodyfikowaniu genomu poprzez izolowanie lub eliminację genów. Czy organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) to pojęcie równoznaczne
z organizmy transgeniczne?

Te dwa terminy nie mają dokładnie takiego samego znaczenia. GMO to organizm, w którym manipulacje genetyczne wystąpiły w obrębie jego genomu poprzez izolację lub usunięcie genów lub wprowadzenie obcego genu do organizmu. Organizmy transgeniczne to tylko takie, w których modyfikacje genetyczne nastąpiły przez przeniesienie genu jednego organizmu na drugi. Wobec tego GMO jest pojęciem szerszym niż organizm transgeniczny. Każdy organizm transgeniczny jest genetycznie modyfikowany, ale nie każdy genetycznie modyfikowany jest transgeniczny. GMO to problem?
Produkty nowoczesnej biotechnologii coraz częściej pojawiają się na rynku, budząc wiele kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa tych produktów dla zdrowia człowieka i ewentualnego ich wpływu na inne organizmy w środowisku.
Należy z bliska przyjrzeć się temu zagadnieniu w kontekście jego zalet i możliwych wad. W związku z tym, że rozmiar i zasięg produkcji GMO jest ogromny, konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że otrzymywane z roślin modyfikowanych genetycznie produkty mogą być importowane i komponowane jako żywność, składniki żywności lub pasze dla zwierząt hodowlanych. Stąd łatwo i bez przeszkód dostają się do naszych organizmów! Dostają się, w małych dawkach, ale wprowadzamy je sami, często nieświadomie, bo na etykiecie produktu musi być stosowna informacja tylko wtedy gdy składnik żywności będący składnikiem genetycznie modyfikowanym występuje w ilości większej niż 0,9%.
A co ze zwierzętami, którym jest podawana pasza np. z modyfikowanej genetycznie soi? Pośrednio spożywamy produkty inżynierii genetycznej. Wobec tego faktu należy zastanowić się nad tym czy GMO to problem? Jakie są zalety i wady, korzyści i zagrożenia, wątpliwości i kontrowersje. • Ekonomiczne- tańsza produkcja przy wzroście plonów; możliwość wydajnej produkcji na terenach gdzie występuje deficyt żywności; poprawa estetyczności produktów np. barwa kwiatów

• Agrotechniczne- ułatwienie sposobu uprawy przez zwiększenie odporności roślin na szkodniki, zwiększenie odporności na herbicydy
i stresy pogodowe (możliwość uprawy genetycznie modyfikowanego ryżu na nie nawodnionym gruncie, uodpornienie roślin na mróz); podniesienie wartości użytkowej; zwiększenie bioróżnorodności

• Technologiczno- zdrowotne- możliwość uzyskania żywności
o obniżonej alergenności; możliwość uzyskania żywności
o podwyższonej wartości odżywczej (np. czekający na pozwolenie obrotu w UE tzw. „złoty” ryż, któremu wszczepiono gen żonkila i jest żółtej barwy- zawiera beta-karoten, czyli prowitaminę A, której nie posiada jego naturalny odpowiednik); produkcja nowych antybiotyków, przeciwciał oraz szczepionek jadalnych Produkcja GMO w liczbach
•produkcja GMO jest tańsza od upraw konwencjonalnych średnio o 10-15%
•uprawy GMO zajmują 8% powierzchni upraw na świecie, co daje w przybliżeniu 120 mln hektarów
•GMO uprawia 12 mln rolników
•GMO jest produkowane w 23 krajach świata, jednak aż 99% powierzchni upraw jest zlokalizowane w 6 krajach- USA, Argentyna, Kanada, Chiny, Brazylia, RPA
•99% roślin genetycznie modyfikowanych stanowią 4 gatunki- soja
(60% produkcji światowej), kukurydza (25% produkcji światowej), bawełna
(12% produkcji światowej), rzepak (5% produkcji światowej)
•w Europie rośliny genetycznie modyfikowane uprawiane są w 8 krajach- Hiszpania, Francja, Portugalia, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia- w sumie 108 tys. hektarów
•największe uprawy GMO w Europie znajdują się w Hiszpanii- 80 tys. hektarów
•pierwszą rośliną poddaną modyfikacji genetycznej był tytoń, 1984r.
•obecnie ponad 210 gatunków roślin jest poddawanych modyfikacji genetycznej Podsumowując: •Zdrowie- możliwość pojawienia się nowych alergenów; użycie wirusów jako nośników w transgenicznych roślinach i zwierzętach (możliwość mutacji tych wirusów); możliwość uodpornienia się na antybiotyki- stosowanie antybiotyków jako genów markerowych może spowodować wytworzenie genów odpornych na te antybiotyki; istnieje hipotetyczna możliwość koncentracji herbicydów (a są to związki toksyczne)
w żywności i wodzie (a w konsekwencji w organizmie człowieka) jako skutek zwiększenia odporności roślin GMO na działanie tych herbicydów

•Środowisko- możliwość powstawania krzyżówek międzygatunkowych nie występujących w przyrodzie- zagrożenie dla bioróżnorodności; rozprzestrzenianie się pyłków roślin z upraw GMO może skazić plantację roślin uprawianych ekologicznie; możliwość wywołania niekontrolowanych przez inżynierię genetyczną mutacji
i powstanie np. „superchwastów”
•Etyka- wprowadzanie genów ludzkich do innych organizmów; wystąpienie tzw. efektu ciągłości- zanieczyszczenia genami, w przeciwieństwie do skażeń chemicznych nie da się usunąć; wprowadzenie genów zwierzęcych do organizmu roślinnego- co na to wegetarianie?
Zagrożenia i konserwencje wynikające ze stosowania GMO:
– nie ma możliwości współistnienia upraw konwencjonalnych z uprawami roślin GMO, ponieważ praktycznie niemożliwe jest wprowadzenie skutecznej izolacji pomiędzy tymi uprawami,
– w produkcji rolnej zapylenie upraw ekologicznych pyłkiem roślin zmodyfikowanych genetycznie oznacza dyskwalifikację plantacji ekologicznej i poważne straty dla rolnika, który taką uprawę prowadził,
– nie do końca poznane są efekty uboczne rozprzestrzeniania się GMO w środowisku i ich wpływ na bioróżnorodność,
– rośliny genetycznie zmodyfikowane pod kątem odporności na szkodniki i zawierające gen warunkujący syntezę białka toksycznego dla owadów mogą być toksyczne również dla owadów pożytecznych (złotooków, pszczół), dla ptaków zjadających zatrute w ten sposób owady, dla mikroorganizmów glebowych, a nawet dla niektórych ludzi,
– istnieją doniesienia naukowe wskazujące na to, że:
a) konsumpcja żywności pochodzącej z GMO może być u ludzi przyczyną alergii i poważnych schorzeń przewodu pokarmowego,
a nawet spowodować uaktywnienie procesów nowotworowych
b) pasze zawierające GMO mogą negatywnie wpływać na zdrowie i produkcyjność zwierząt.c) plony roślin transgenicznych mogą być obniżone w stosunku do plonów odmian konwencjonalnych w związku z brakiem stabilności genetycznej GMO, polegającym na tym, że w odmianie transgenicznej mechanizm obronny genów rodzimych powoduje
osłabienie lub zablokowanie funkcji genów obcych,
– dyskusyjne są metody prowadzenia badań organizmów transgenicznych,
od których uzależnione jest ich dopuszczenie do obrotu.
Przykładowo, przy badaniach pasz pozyskiwanych z GMO zwrócono uwagę na nieodpowiedni dobór gatunkowy zwierząt użytych
w doświadczeniach, zbyt niski udział GMO w karmie podawanej badanym zwierzętom oraz zbyt krótki czas trwania badań,
– istnieją wątpliwości natury etycznej, wskazując, że życie nie może być traktowane jako swoisty chemiczny produkt i być patentowane, uprawa roślin GMO może zaś wymagać corocznegozakupywania nasion lub licencji u producenta nasionGMO. Prowadzi to do uzależniania drobnych producentówrolnych od wielkich koncernów, które stają się monopolistamiw dziedzinie materiału siewnego.
Full transcript