Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informatieavond Groep 8 2012-2013

No description
by

Jeroen Karstens

on 12 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informatieavond Groep 8 2012-2013

18 september 2014
Informatieavond Groep 8 2014-2015
Algemene Informatie
juf Lieke Bouber:
maandag en dinsdag;
woensdag wel op school, andere taken;
vrijdag groep 5;
meester Jeroen Karstens:
woensdag t/m vrijdag
Werkt niet op maandag
dinsdag: ict-coördinator en ondersteuning groep 8
Voorstellen
Ochtenden van 08:30 tot 12:00 uur (ma t/m vr)
Middagen van 13:15 tot 15:15 uur (ma, di, do en vr)

Gym: maandag- en dinsdagmiddag en donderdagochtend.
Schooltijden
In de ochtend bijna altijd taal, spelling en rekenen;
Engels: maandag & vrijdag (2x 30 min.)
Hoekenwerk: 1x op maandag of donderdag, de andere keer is voor tekenen/handvaardigheid;
Geschiedenis: dinsdag
Spreekbeurten: dinsdag
Nieuwsbegrip: woensdag
Aardrijkskunde & topografie: donderdag
Leefwereld: vrijdag
Dagindeling
Informatie over de vakken
4 leerlijnen in Taalverhaal:
Spreken / luisteren, o.a. begrijpend luisteren
Woordenschat (wordt getoetst)
Stellen / schrijfvaardigheid
Taalbeschouwing en woord- en zinsbouw (wordt getoetst)
Taal
Taalbeschouwing:
O.a. beeldspraak/clichés, directe en indirecte rede (leestekens!), bloemrijk/zakelijk taalgebruik, enz.
Woord- en zinsbouw:
Zinnen ontleden en zinsdelen benoemen
(pv, gez, ond, lvw en mvw. De rest is az (ander zinsdeel))
Woorden benoemen
(lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord (heel ww en deelwoord), voorzetsel, voegwoord, vraagwoord, eigennaam, voornaamwoord en bijvoeglijk naamwoord.
We gaan werken met een nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen 4.

In de normale rekentaken (3x instructie per week) komt het volgende aan bod:
Getalbegrip;
Handig rekenen;
Cijferend optellen en aftrekken (met kommagetallen);
Cijferend vermenigvuldigen (met kommagetallen);
Cijferend delen (met kommagetallen);
Hoofdrekenen + - x :
Verhoudingen;
Geldrekenen;
zakrekenmachine
Breuken;
Procenten.
Rekenen
In de projectlessen (1x instructie per week) komt o.a. aan bod:
Meten: lengte, oppervlakte, omtrek, inhoud, gewicht, tijd en temperatuur;
Meetkunde, o.a. plattegronden en roosters;
Gemiddelde;
Diagrammen en grafieken aflezen
Projectrekenen
Jacques Hoek-methode;
Heel veel herhaling;
Elke week een dictee.
Elke vrijdag zijn we bezig met werkwoordenspelling
Spelling
3 lessen per hoofdstuk, afgesloten met een toets. De tijden die worden behandeld zijn:
De eeuw der koningen (1814-1890)
Het recht op een stem (ook vrouwenemancipatie, 1848-1919)
Een wereld in oorlog (W.O. I en W.O. II, 1914-1945)
De wereld na 1945 (o.a. de koude oorlog, 1945-1960)
Er komen andere tijden (1960-nu)
De eeuw der koninginnen (bestuur en wetten, 1898-nu)

Na 3 lessen gaat er leerhuiswerk mee naar huis voor de toets.
Geschiedenis
Elke week een actuele begrijpend lezen les
Filmpje jeugdjournaal;
Veel nadruk op voorspellen en voorbereiden op het lezen van de tekst
Er staan 5 strategieën centraal:
Voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden.

XL Leesles
huiswerk
, uiterlijk maken op zondag, thuis of op school, met gebruikersnaam en wachtwoord www.nieuwsbegrip.nl

1x in de 6 weken is er een toetsmoment, hiervoor gaat geen extra huiswerk mee.
Nieuwsbegrip
Zwaartepunt lag in groep 7
Onderhouden van de kennis
Nadruk op fietsen in een groep
Verkeer
Per hoofdstuk altijd 2x huiswerk:
Na les 4: woordenschat
Na les 6: woord- en zinsbouw

Per blok van 4 hoofdstukken zijn er 2 toetsen. Eerst een signaaltoets na 2 hoofdstukken en na 4 hoofdstukken een controletoets. Tijdens het 4e hoofdstuk gaat er extra huiswerk mee als herhaling en voorbereiding op de controletoets.
Huiswerk Taal
Real English, een kleurige methode.
4 lessen per unit in 2 weken (4x 30 minuten);
Daarna een toetsmoment (1x 30 minuten);
Ook spreekvaardigheid wordt 'getoetst';
Daarna Herhaling/Verrijking (1x 30 minuten). Deze les wordt ook regelmatig voor de toets gedaan.

Ter voorbereiding voor de toets gaat er leerhuiswerk mee voor de belangrijkste woorden en grammatica.
Engels
Tijdens de normale lessen gaat er wel eens extra oefenwerk mee naar huis of werk dat niet af was.
Een week voordat er een toets komt, krijgen de kinderen oefenhuiswerk mee met de belangrijkste opgaven van de toets.

De rekentoets heeft 3 onderdelen:
Minimumstof, deze stof moeten de kinderen goed beheersen, 80%-norm;
Projectstof, meten en meetkunde, 60%-norm;
Basisstof, hoeft nog niet beheerst te worden, 60%-norm.
Huiswerk Rekenen
Lessen over natuur (biologie), wetenschap en techniek
3 lesmomenten met 2 hoofdstukken
Daarna afgesloten met een toetsmoment
Kinderen maken zelf hun leerhuiswerk

Wetenschap- & Techniekmiddagen
5 in het schooljaar
Leefwereld
Aardrijkskunde: De wereld in delen
Het 1e hoofdstuk is het meest theoretische en lastigste hoofdstuk
Afrika, Azië en Amerika, sommige landen (China, VS, Indonesië en Suriname) worden uitgebreider behandeld)
Er wordt gewerkt met een weektaak: de kinderen krijgen een week de tijd om de vragen van een half hoofdstuk te maken. Eis: schrijf het zo op dat je er thuis mee kunt leren zonder boek!

Topografie: de hele wereld, behalve Europa
Per 2 weken een overhoring of toets, 1 week om in te vullen, 1 week om te leren, volgende kaart. De 1e kaart is voor het overzicht.
A-topografie is verplicht!! B en C is facultatief
Aardrijkskunde & Topografie
2x in de week: dinsdag en vrijdag
15 minuten lezen in 5 ‘hoeken’
AVI-plus
Tijdschriften
Wereldoriëntatie en documentatiecentrum
Engelse boeken en tijdschriften
Eigen leesboek: schoolbibliotheek, wisselcollectie of leesboek van thuis (kinderen kunnen dan ook nieuwe boeken zoeken vanuit de Rotterdamse bibliotheek)

Na de voorjaarsvakantie: tutorlezen in de groepen 3
Leescircuit
1x in de week: maandag of donderdag

6 hoeken: computervaardigheid, drama, techniek en wereldoriëntatie (o.a. spreekbeurt en werkstuk). Ook taal en rekenen, vooral op de computer of vanuit de Plusbak.

Samenwerken en zelfstandigheid.

Het andere moment is voor tekenen of handvaardigheid.
Hoekenwerk
2x een spreekbeurt
Spreekbeurten zijn gepland, zie de deur van het lokaal
Ongeveer 15 minuten, minimaal
10
m
inuten spreektijd. Zoveel mogelijk uit het hoofd. Gebruik van het digitale schoolbord is mogelijk

2x een werkstuk inleveren
1e met de hand geschreven (uitzonderingen!), uiterlijk inleveren op 16 januari 2015!
2e mag met de computer, uiterlijk op 5 juni 2015!
Wel info van o.a. internet ,maar niet letterlijk overnemen.

Er is 1 verplicht onderwerp: een historisch persoon. Het onderwerp van een spreekbeurt en een werkstuk mag gelijk zijn (minimaal 2 onderwerpen per schooljaar).
Spreekbeurt & Werkstuk
Bij de zaakvakken werken wij regelmatig met een weektaak. De kinderen hebben dan een week de tijd die taak te doen en (vaak) in te leveren.

Doel:
Vooraf: de kinderen hebben zich alvast verdiept in de lesstof, waarna ze gerichte vragen kunnen stellen tijdens het lesmoment;
Achteraf: Verwerking van de lesstof.

O.a. bij geschiedenis, nieuwsbegrip (als huiswerk), aardrijkskunde & topografie en leefwereld.

Nieuw dit jaar: met rekenen wordt er nu ook aan een weektaak gewerkt!
Weektaken
Samenvattend:

2 à 3 keer per week, regelmatig ook meer. Zowel maakwerk en leerwerk.

Taak leerlingen:
goed noteren in de agenda, controle steekproefsgewijs;
Op tijd inleveren!!!

Taak ouders: agenda controleren en begeleiden. Veel huiswerk komt ook op de website te staan: kopje Leerlingen, Agenda Groep 8
Huiswerk
Een goede voorbereiding op weg naar het VO, samen met leerlingen en ouders;
Iedere leerling op de juiste plaats, daar waar de slaagkans het grootst is;
Een zelfstandige leerling;
Hard werken maar ook veel leuke dingen;
Doelstelling Groep 8
Taak van de leerkrachten: begeleiden en helpen waar nodig en ‘achter de
vodden zitten’;

Taak van de leerling: goed meedoen en vragen als er iets niet wordt gesnapt.
Tussenrapport kan altijd worden ingezien.

Taak van de ouders: uw kind goed begeleiden en het huiswerk in de gaten houden. Indien nodig leerwerk overhoren. Ook praten met uw kind over de toekomst (naar wat voor school??). Contact zoeken met de leerkrachten als er problemen zijn.
Portfoliogesprekken;
10-minutengesprek 27 november: ouders vragen naar hun inschatting van het niveau van de leerling.
Verschillende gesprekken over VO in de klas;
4 bezoeken VO, nog geen data bekend:
Roncalli MAVO, Theoretische Leerweg, december;
Ijsselcollege, Basisberoeps en Kaderberoeps, januari;
Emmaus College, HAVO/VWO, 27 januari 2015;
Accent Praktijkonderwijs, PRO, nog geen datum;
Scholenmarkt Zevenkamp: nog geen datum;
CITO M8 toetsen, januari/februari 2015;
Adviesgesprekken: 27 en 29 januari 2015 (voorlopige datum!);
Aanmelden bij VO vanaf adviesgesprek . Bij KoersVO (= recht op extra ondersteuning in het VO) kan dit eerder bij scholen die LWOO aanbieden.
Aanmeldperiode Rotterdam: vanaf 2 maart 2015;
Altijd belangrijk: bezoek de open dagen van meerdere scholen voordat de keuze wordt gemaakt!! Er komt nog een informatiegids daarover.
Centrale Eindtoets: 21 & 23 april 2015 (Drempelonderzoek)
Stappen naar het VO
Sector Zorg en welzijn:
Uiterlijke verzorging, Verzorging, Zorg en welzijn, Sport Dienstverlening en Veiligheid.
Sector Techniek:
Bouwtechniek timmeren, Bouwtechniek metselen, Bouwtechniek schilderen, Bouwtechniek-breed, Elektrotechniek, Grafische techniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Transport en logistiek, Voertuigentechniek, Instalektro, Metalektro, Techniek-breed.
Sector Economie:
Administratie, Consumptief horeca, Consumptief bakken, Consumptief-breed, Economie, Handel en verkoop, Handel en administratie, Mode en commercie.
Sector Landbouw:
Landbouw en natuurlijke omgeving Plantenteelt, Groene ruimte, Bloembinden en –schikken, Dierhouderij en –verzorging, Verwerking agrarische producten, Agrarische bedrijfseconomie, Agrarische techniek en Landbouw breed.
VMBO Sectoren
In het adviesgesprek laten wij u weten wat ons schooladvies is voor uw kind, niet welke school, maar welk niveau (VMBO-BB/VMBO-KB/VMBO-TL/HAVO/VWO)

Schooladvies = leerkrachten groep 8 + directie + IB + leerkracht groep 7. We kijken naar werkhouding en inzet, resultaten methodetoetsen en CITO LVS (Groep 5 t/m 8).

Het VO (= de wet) heeft een objectief toetsgegeven nodig naast het advies. Op De Vliedberg namen we daarvoor het Drempelonderzoek af. Er komt nu een verplichte centrale eindtoets taal/rekenen voor alle leerlingen in de periode april/mei. Dit schooljaar kunnen we nog 1 keer het Drempelonderzoek doen, daarna beslist het bestuur van de school.

Het hoort zo te zijn dat het schooladvies belangrijker is dan de uitslag hiervan. Bij een groot verschil beslist het VO of er nog extra getoetst wordt. Er wordt ook contact gezocht met de basisschool. Er kan dan een mondelinge toelichting worden gegeven.
Schooladvies
Weegt mee in het schooladvies:

Werkhouding, Doorzettingsvermogen, Capaciteit;
Belangstelling, Nauwkeurigheid ,Tempo;
Verzorging, Huiswerkhouding.
Leerling eigenschappen
Ouderbijdrage
OuderRaad: elk schooljaar per kind
€ 45, - voor allerlei zaken, o.a. de schoolreis. De factuur is al meegegeven.
'Vrijwillige' Ouderbijdrage
Traditie op de Vliedberg:
Musical in een zaal;
Afscheidscadeau
Uitje met de groep met een bus naar een pretpark

Dit kost veel geld. Geld dat wij als school hiervoor niet hebben. Dat wordt vooral betaald door de ouders van groep 8.
Afscheid Groep 8
Hulp nodig?

http://www.leergeld.nl/rotterdam

U kunt het bedrag ook in termijnen betalen!
Financiële hulp
Musical + zaal + dvd : ± € 1500,-
Afscheidscadeau : ± € 500,-
Uitje + bus + disco : ± € 1300,-

Totaal: ± € 3300,- = € 110,- per leerling!

Er komt een bijdrage vanuit de OR en de school, maar dat is niet genoeg!

Extra bijdrage per leerling van groep 8 met alles: € 70,-

Er zijn misschien mogelijkheden om de kosten te drukken:
Ouders rijden naar het pretpark (wel extra entree);
Busje voor de musicalspullen niet huren maar...?
Overzicht van de kosten
Willen de ouders van deze groep 8 dit ook weer op deze manier georganiseerd hebben of niet??

Vanuit onze ervaring van vorige jaren:
er komt een brief met antwoordstrookje, dan kunt u erover nadenken.
De grote vraag!
Rondvraag
Klassenouder(s): ja graag!
Hulpouder(s) techniekmiddagen
Afsluiting
Portfolio
Dit jaar gaan we verder met de portfoliogesprekken. Alle kinderen komen 2x op gesprek.

Dit gebeurt o.a. tijdens de gymtijden, maar kan ook plaats vinden in de lunchpauze of na schooltijd. Een gesprek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Voor de gesprekken zullen we met de kinderen een rooster maken.
Protocollen
Elke school heeft veel zaken vastgelegd over hoe om te gaan met. Op De Vliedberg vinden we de volgende protocollen erg belangrijk:
Dyslexieprotocol;
Anti-Pestprotocol;
Gedragsprotocol.
Protocol PO-VO (aanpassingen)

Deze zijn altijd in te zien en komen binnenkort ook op de website.
Taken van leerkrachten, leerlingen en ouders
Inloopspreekuur
Dit schooljaar voor het eerst.

Doel: extra aandacht voor alle kinderen.

1x in de week wordt uw kind op school verwacht voor een extra half uurtje (ma, di of do). In dit half uur kunnen we kinderen extra helpen of krijgen ze de kans om b.v. weektaken te doen. De inhoud staat nog niet vast, ook de organisatie staat nog in de steigers.
Full transcript