Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VISION OG MISSION

No description
by

Line Freja Rasmussen

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VISION OG MISSION

Udgangspunk
VIdensorganisationen !!!
Vision g mission


VISI N

Faglige Selskaber
-mindsettet

HVAD VED VI EGENTLIG OM VORES MEDLEMMER ??

Udviklingsfase
i 2014
Pilot test i 2015
Beskrivelse
og indstilling
til HBKONGRESBESLUTNING

2016
Afsluttes med en HB indstilling
udgangen af 2014
Vidensopsamlinger
Voksenhandicap
Børn og Unge
Socialpædagogerne
- en vidensorganisation


Socialpædagogisk
Faglighed i fokus
Den brændende platform

Afspecialisering
Eksterne formål:
Faglig Selskaber skal
-Styrke socialpædagogikken som
selvstændig faglighed

-Bidrage til at opbygge faglige
vidensområder

-Bidrage til øget kvalitet i indsatsen via dokumentation på selskabet område

-Øge medlemmernes
kompetencer
og de kan indtage nye positioner
og funktioner
Interne formål
Styrke socialpædagogernes arbejde og
profileringen heraf

Bidrage til fastholdelse og rekruttering af medlemmer gennem et
unikt fællesskab

Adgangsgivende til et relevant
fagligt netværk

Styrke samarbejdet mellem
forbund, medlemmer
og kredsene
Nationale forskningsprogram
for Socialpædagogik
Ny pædagoguddannelse
2 1/2 års specialisering
,

Det er IKKE
Det er gerne
En ny repræsentativ
struktur

En opdeling i arbejdsplad-
ser

En opdeling i stillings-
betingelser.

Små specialiserede
medlemsgrupper ell. "klubber"
Fællesskaber på tværs af arbejdspladser

Fællesskab stærkt uden mursten

Vidensdeling på me-
toder og praktisk
teori

Socialpædago-
iske fagområder med specialisering
PRÆMIS OG PROCES
Ingen beslutning er taget på forhånd
Men det skal afprøves !
HVORFOR


Vi har jo de
faglige netværk

Viden om
faget
Viden
om organisering
Viden om
medlem
merne


Noget nyt -
der bygger på vores viden og erfaringer!
Efaringerne fra netværkenes
arbejde
Pædagogiske specialer
i netværk med hinanden
Bedre udnyttelse af synergieffekterne
mellem forbund, kredse og medlemmer

Medlemsrettede initivativer, der samler og udnytter den viden, der allerede er!

Faglige selskaber
Et tilbud til alle

medlemmer

Faglige
Selskaber
2014-2015

Kernefagligheds
projektet
Hvem er målgruppen ?
Hvad er deres behov ?
Hvordan skal processen tilrettelægges?

Hvad har vi undersøgt ?
Delundersøgelser:
Indsamling af kvantitiv data om medlemmerne
Indsamling af viden
om medlemmernes
ønsker og behov

Komparative cases
Ergoterapeuterne
Fysioterapeuterne
Sygeplejeskerne

Medlemsundersøgelsen fra 2013
konklusion:

"Middel tilfredshed med Socialpædagogernes landsforbund."


Løsning:

- En fagforening, der er på forkant med udviklingen indenfor det socialpædagogiske arbejdsfelt.


- En Fagforening, der bidrager til profilering af medlemmernes fælles holdning til socialpædagogiske problemstillinger.
Envidere kan Socialpædagogernes Landsforbund med fordel forbedre sit omdømme overfor sine eksisterende medlemmer, ved at styrke medlemmernes opfattelse af Socialpædagogernes Landsforbund som en organsation, der forstår deres arbejdsfelt, og som kan være talerør for deres faglige holdninger.
"
"
Anbefaling
Baggrund
Her er Jytte :
Mellem
50 og 59 år
Medlem af A-
kasse og fag-
forening
Uddannet pædagog
arb. indenfor VH-området
Har IKKE deltaget
de sidste 12 mnd.
i et arrangement
Er IKKE medlem af et netværk
Hvad får jeg for
mit kontingent ?
=
i start 50'erne
Tidligere
TR'er
Godt tilfreds
med sin fagforening
Deltager i netværksmøder
er evt. medlem af af ledelsen
Ildsjæl
En af de 1.000
ud af 34.000
Her er Anders:
60 % svarer, at have gjort brug af netværkene :
Inspiration
Erfaringsudveksling
udveksling af konkrete udfordringer
Hvad optager ?
Aktuelle betingelser:
System
: Nye reformer; Kontanthjælps og førtidspen-sion, regeringens psykiatriplan, praktikvejlederuddannelsen, socialt tilsyn mv.

Indsatser
:
Dokumentation, recovery, rehabilitering,
Gruppebaseret støtte, etik, kost og motion, PTSD og minoriteter mv.

Arbejdsmiljø og kompetencer:

Vold og trusler, videreuddannelse mulig indenfor arbejdstiden, bevaring af arbejdspladser, kendskabet
til socialpsykiatrien
MØDER !
Hvad er dine erfaringer
med netværkene ?
Hvordan kan de
faglige selskaber hjælpe ?
Flere kurser og møder.

Vidensdeling, særlige indsatser, fokus på (min) faglighed, formidler af den nyeste viden, profilering af faget.

Hvad skal de faglige selskaber tilbyde
?

Mange ideer til, hvad aktiviteterne skal indeholde.
Men er MØDET altid den bedste form ??
Hvad vil medlemmet
så tilbyde ?
Anders vil bruge omkring 1-2 timer om mnd. på netværksarbejdet!

Men spg. er om dette er realistisk og for hvilken "gruppe"

Profilering
Husk de igangværende initiativer
De ved, hvad de vil have......men ikke hvordan de vil ha det...
Kommunikationsopgave - men kan den løses taktisk ?
Hvad vil medlem
-met have ?
Forskningsprojekt
Vidensbank
Kernefaglighed
SPIF....mv.
Nye
former
for aktiviteter
Synergieffekter med
det bestående
Profilering
lokalt og nationalt

Case: Fysioterapeuterne
Baggurnd
Internt ønske om specialebærende selskaber.
Masser af politisk medvind (psykiatri).
Tættere på SST.

Organisering
Oprettet eget sekretariat som paraplyselskab.
En målrettet konverteringsproces hvor ledelserne har været meget ansvarliggjorte.
Digitale platforme for vidensdeling ikke afgørende.
Føler sig tættere på forbundet, i sær i kraft af sekretariatet og den systematiske inddragelse i høringssvar.

Aktiviteter
Kurser, temadag og GF.
Tilslutningen er ikke blevet større, men det giver mere mening som medlem af bestyrelsen.

Proces:
Organisationen i centrum
Oppefra og ned - først en tidsplan så et forløb. Nogen har følt et stort pres.


Har været i gang i 3 år.

Baggrund:
Et ydre pres fra SST - mange nye udvalg under styrelsen.
Et indre pres for adskillelse mellem politik og faglighed.
Bedre udnyttelse af indre ressourcer.

Organisering
Har mange forskellige former for fora; netværk, klubber og selskaber.
1:1 fra netværk til selskab.
Ingen lokal forankring, men tæt kontakt til ETF's fagkonsulenter og næstformand.
.

Aktiviteter
Kontingent for medlemsskab på 300 kr. årligt
Især det faglige indhold er i centrum og jo mere relevant temaerne er, desto større villighed fra arbejdsgiver side.
Vigtigst for netværksmedlemmet er dog oplevelsen af faglig anerkendelse Oplevet anerkendelse og betydning af omverdenen.


Proces
Inddragende og lyttende - men meget ad hoc.
Vil det hele på engang. Alle får alt, men måske mindre af det??
Hvor der var en interesse, var der en mulighed - startede med de størte selskaber.
Netværksbestyrelserne blev ambassadører og tovholdere for selskabsimplementeringen.
Mange netværk var på forhånd meget store, og havde kendskab til hinanden på tværs af arbejdspladser.

Case Ergoterapeuterne
Balancen mellem individ og faget
Balancen mellem det nye og kendte
INDIVIDUELLE FOKUS
FAGETS UDVIKLING
(det fælles)

Jo mere kvalificerende en
aktivitet desto bedre

Det generelle fokus på fagets udvikling.


" If I had asked peopel what they wanted, they would
have said faster horses."
(Henry Ford)
UDVIKLINGSFASE
2014
PILOTTEST I 2015
2 Selskaber afprøves
KONGRESBESLUTNING
2016
Loyalitet og tilfredshed
Fagligt selskab om mennesker med fysisk, psykisk og sansemæssig funktionsnedsættelser.

fagligt selskab om beskæftigelse, samværstilbud og tilbud til voksne i almensektoren.

Fagligt selakb om mennesker med senhjerneskade

Faglige selskab om mennesker med sindslidelser og personlighedsforstyrrelser

Fagligt selskab om anbragte børn og unge

Fagligt selskab om børn og unge med behov for støtte

Fagligt selskab om voksne med sociale vanskeligheder og misbrug.
Fælles faglig identitet

Nye former for vidensdeling

Det lokale

Synliggørelse
Kommunikation

Faglig afdeling

Medlemsskab
Full transcript