Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Taktika pojam predmet odnos sa drugim i subjekti

No description
by

Zvonimir Ivanovic

on 23 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Taktika pojam predmet odnos sa drugim i subjekti

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Криминалистичка тактика
Проф. др Звонимир Ивановић
VI stepen
Виша школа унутрашњих послова
1995-1998

VII stepen, VII/2 i VIII
Pravni fakultet u Kragujevcu
1998-2001, 2004-2009, 2009-2011

Uviđajno - operativni radnik
UKP VIII Odeljenje
Ljuta operativa
OUP Čukarica
Stručni saradnik
VŠUP
Saradnik u nastavi, asistent, docent, vanredni profesor...
KPA
Агенција за борбу против корупције – генеза
НГО – НВО
Детективске канцеларије?
“Независни експерти”
Независни органи
Управа такође настоји да у сарадњи са другим државним органима и обвезницима утврди потребе за даљом обуком, која се реализује кроз семинаре и радионице, а има за циљ успешнију примену закона у свим његовим аспектима. Управа за спречавање прања новца тежи да у сарадњи са другим државним органима допринесе јачању система за откривање и спречавање прања новца у Србији и очувању интегритета финансијског система државе.
Државни органи
Управа је члан и међународног удружења финансијских обавештајних служби – Егмонт групе од јула 2003. године. Чланство је потврда да је Управа задовољила међународно признате критеријуме и да је у могућности да ефикасно и сигурно размењује финансијске обавештајне податке са сродним институцијама широм света. Сви размењени подаци имају карактер службене тајне и могу се користити само у сврхе и на начин прописан законом.
Државни органи
Управа обавештава надлежне државне органе (полиција, правосудни и инспекцијски органи), ради предузимања радњи и мера из њихове надлежности.
Прање новца је процес прикривања незаконитог порекла новца или имовине стечених криминалом. У случајевима када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела, криминалац или организована криминална група, траже начин да користе стечени новац или имовину тако да својим активностима не привлаче пажњу надлежних органа. Стога врше читав низ трансакција са крајњим циљем да се наведени новац или имовина прикажу као законито стечени. Новац у овом процесу често мења свој облик и пребацује се са једног на друго место. Прање новца је процес који превазилази националне границе, те и механизми борбе против овог облика криминала морају имати међународни карактер.
 
Државни органи
Управа за спречавање прања новца је финансијска обавештајна служба (ФОС) Републике Србије, надлежна за спровођење Закона о спречавању прања новца. Управа прикупља, анализира и чува податке и информације добијене од обвезника. У случају када утврди да у вези неког лица или трансакције постоји сумња да се ради о прању новца,
Државни органи
Организовање, спровођење и надзирање извршења заводских санкција (казне затвора, малолетничког затвора, мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и наркомана, као и васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом) у надлежности је Управе за извршење заводских санкција.
КПУ
Apelacioni sudovi jesu:
1) Apelacioni sud u Beogradu, za područja viših sudova u Beogradu, Valjevu, Pančevu i Smederevu,
2) Apelacioni sud u Kragujevcu, za područja viših sudova u Jagodini, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Požarevcu, Čačku i Užicu,
3) Apelacioni sud u Nišu, za područja viših sudova u Vranju, Zaječaru, Negotinu, Leskovcu, Nišu, Prokuplju i Pirotu,
4) Apelacioni sud u Novom Sadu, za područja viših sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Šapcu.
Апелациони судови
Основни судови јесу:
4) Prvi osnovni sud u Beogradu, za teritoriju gradskih opština Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski venac i Stari grad,
5) Drugi osnovni sud u Beogradu, za teritoriju gradskih opština Voždovac, Grocka, Rakovica i Čukarica,
6) Treći osnovni sud u Beogradu, za teritoriju gradskih opština Zemun, Novi Beograd i Surčin,
Viši
1) Viši sud u Beogradu, za područje Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Lazarevcu, Osnovnog suda u Mladenovcu i Osnovnog suda u Obrenovcu,
2) Viši sud u Valjevu, za područje Osnovnog suda u Valjevu, Osnovnog suda u Mionici i Osnovnog suda u Ubu,
3) Viši sud u Vranju, za područje Osnovnog suda u Bujanovcu, Osnovnog suda u Vranju i Osnovnog suda u Surdulici,
ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013)
Судови – уређење и надлежност
Osnovno pravo i osnovna dužnost javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela.
Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, javni tužilac je nadležan da:
1) rukovodi predistražnim postupkom;
2) odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja;
3) sprovodi istragu;
4) zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju;
5) podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom;
6) odustane od optužbe;
7) izjavljuje žalbe protiv nepravnosnažnih sudskih odluka i da podnosi vanredne pravne lekove protiv pravnosnažnih sudskih odluka;
8) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.
ЈТ
Јавни тужилaц и заменик јавног тужиоца је самосталан у вршењу својих овлашћења.
Забрањен је сваки утицај на рад јавног тужилаштва и на поступање у предметима од стране извршне и законодавне власти, коришћењем јавног положаја, средстава јавног информисања или на било који други начин којим може да се угрози самосталност у раду јавног тужилаштва.
ЈТ
Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.
Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.
“Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014)
ЈТ
Закон о полицији
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, втк, ратних злочина
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
Закон о одговорности правних лица за извршење кривичних дела
Законик о кривичном поступку...
Закони
легислативни органи,
органи унутрашњих послова,
јавна тужилаштва,
судови и
казнено поправне установе
државни органи
“Независне институције”
Органи у супростављању криминалу
Бројне невладине организације
Центар за едукацију омладине и сузбијање адолесцентске наркоманије, Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма и секти, ASTRA - anti sex trafficking action, Саветовалиште против насиља у породици, Склониште за жене жртве трговине људима
и грађани
НГО – НВО
На међународном плану, Управа активно учествује у раду Манивала (MoneyVAL), једног од комитета Савета Европе који окупља стручњаке за проблематику спречавања прања новца и који функционише на принципу узајамних евалуација држава чланица.
Државни органи
Војска Србије, пореска полиција, министарство финансија – Управа царина, управа за спречавање прања новца, инспекцијски органи, центри за социјални рад, пореска полиција, комунална полиција, републички фонд за бригу о деци и други имају такође важну улогу у спречавању и сузбијању криминалитета.
Државни органи
Изрицањем одговарајућих кривичних санкција (прилагођених тежини дела и личности учиниоца), суд уједно доприноси остваривању њихове опште сврхе, која се састоји у сузбијању друштвено опасних делатности којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством.
КПУ
Судови су самостални државни органи који штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост. Закон о уређењу судова (члан 1), “Службени гласник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011 i 101/2013).)
Судови
Član 44
Svi organi koji učestvuju u predistražnom postupku dužni su da o svakoj radnji preduzetoj u cilju otkrivanja krivičnog dela ili pronalaženja osumnjičenog obaveste nadležnog javnog tužioca. Policija i drugi državni organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela dužni su da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca.
Ako policija ili drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će odmah obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, Vladu ili nadležno radno telo Narodne skupštine.
Ako u roku od 24 časa od kada je primljeno obaveštenje iz stava 2. ovog člana, policija i drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca iz stava 1. ovog člana, javni tužilac može zatražiti pokretanje disciplinskog postupka protiv lica za koje smatra da je odgovorno za nepostupanje po njegovom zahtevu.
ЈТ
Органи унутрашњих послова су кључни носиоци прве фазе у сузбијању криминалитета, откривању и пријављивању кривичних дела.
Они су обавезни да, када постоје основи сумње да је кривично дело за које се гони по службеној дужности извршено, предузму потребне мере да се учинилац кривичног дела пронађе, односно да се онемогући да се он или његови саучесници сакрију или побегну. Затим, да предузму радње у циљу откривања или обезбеђења трагова кривичног дела и предмета који могу послужити као доказ и да предузму мере за прикупљање свих обавештења која могу корисно послужити у кривичном поступку.
Органи унутрашњих послова - полиција
законодавни органи - Скупштина Србије и условно речено АП Војводине
Прописивањем кривичних санкција и одређивањем граница у којима оне могу бити одмерене у сваком конкретном случају, одређује се интензитет друштвене реакције на последицу коју је учинилац проузроковао остварењем кривичног дела
Скупштински одбори односно друга скупштинска радна тела (комисије, анкетни одбори)
Легислативни органи
Однос криминалистике и кривичног материјалног и кривично процесног права - као однос садржине, форме и метода, који се у складу са њима примењује.
Ови односи нису једносмерни, криминалистика, са друге стране, може пружити вишеструке повратне везе. Нови појавни облици, у пракси кривичних дела и њихова инкриминација од стране законодавца могу бити реакција криминалистике у кривичном праву.
КМП
Као одговор на савремене тенденције у науци и практичној проблематици као садржај тактике се одређује:
учење о криминалистичким верзијама и планирање оперативног рада на расветљавању кривичног догађаја,
криминалистичка тактичка мишљења и препоруке о спровођењу одређених мера и радњи
препоруке о примени (начину, условима, околностима, броју итд.) стручних и специјализованих знања и стручних лица у поступку расветљавања кривичне ствари
Садржај тактике
Систем криминалистике
три криминалистичке дисциплине,
ТАКТИКА МЕТОДИКА И ТЕХНИКА
Питање оперативе, опште теорије криминалистике (или Криминалистичке теорије), али и већ поменуто питање криминалистичке стратегије
Систем
откривање, истраживање и проучавање закономерности настанка, трајности, прикупљања (фиксирања), испитивања и коришћења оперативних и доказних информација о кривичном делу и учиниоцу у кривичном догађају;
изучавање, анализа и уопштавање делинквентске праксе (тактике и технике извршења и прикривања кривичних дела), како би се уочиле закономерности, опште и типичне (криминалистичка методика);
проучавање (истраживање) оперативне, истражне и судске праксе. Криминалистика не истражује правну (процесну) страну праксе, јер то улази у предмет науке кривичног процесног права. Она изучава садржинску, спознајну страну те праксе и
изучавање примене у пракси постојећих криминалистичко-стратегијских, превентивних, тактичких мера и техничких средстава (нпр., алармни системи, хемијске клопке).
Предмет криминалистике обухвата
три основна задатка криминалистике као науке:
а) гносеолошки – спознаје закономерности које улазе у предмет њеног изучавања;
б) конструктивни – проналази нове методе стратегијског и тактичког поступања и усавршава техничка средства како би се унапредила оперативна, судска пракса и превенција криминалитета и
в) комуникативни – научне резултате преточене у моделе најоптималније практичне делатности преноси практичарима, студентима, грађанима (како би се умањила опасност од виктимизације и повећала њихова одбрамбена способност).
Задаци
Криминалистика и судска медицина се међусобно допуњују у области крвних и сексуалних деликата и свих других кривичних дела са елементима насиља. Судска медицина има за предмет изучавања услове и узроке насилне, сумњиве, незнане смрти, задеса као и подручје телесних повреда.
Методе судске медицине примењују се у криминалистици, и обратно различите методе и средства криминалистике се користе у судској медицини
СМ
Веза са криминалном психологијом (која изучава психологију учинилаца кривичних дела) али и судском психологијом (која истражује психичке активности учесника кривичног поступка) и судском психијатријом (која се бави психичким факторима који доводе до криминалног понашања душевних болесника, и установљавањем узрока и услова неурачунљивости учинилаца кривичних дела у кривичном поступку)
Криминална психологија
Криминална политика као научна дисциплина, критички проучава укупност поступака којима организовано друштво одговара на изазове криминалитета и изналази најцелисходније одговоре на криминалитет, дефинишући, при томе, принципе чије се поштовање сматра нужним и незаобилазним у сваком, па и у криминалистичком раду (хуманизам, сразмерност, слобода, једнакост и ефикасност поступања уз гаранцију правне државе)
Криминална полититка
Криминологија је, такође, значајно везана за криминалистику и обратно а најближа веза је у области криминалне феноменологије – која је предмет истраживања обе ове науке. Криминална феноменологија прикупља и систематизује: 1) појавне облике кривичних дела (делинквентску технику и тактику), 2) животне форме преступника и 3) сазнања о посебним појавама код сваке поједине врсте кривичног дела (криминална морфологија, криминографија)
Обе науке изучавају и етиолошке димензије, као и виктимолошке аспекте криминалитета, разуме се, свака у свом домену. Чињенице и сазнања криминологије се у криминалистици операционализују у циљу разраде криминалистичких карактеристика, установљавања корелација међу њеним елементима, одређивања највероватнијих облика и начина извршења кривичних дела, времена спровођења криминалистичких мера и радњи
Криминологија
најближе везе са кривично – процесним, кривичним правом, криминологијом, криминалном политиком, судском психологијом, судском медицином и пенологијом
пошто криминалистика спада у кривичне науке она има заједнички општи објекат научне обраде – кривични догађај – могуће кривично дело, нарочито могуће законитости које постоје између тријаса кривично дело (евентуално могуће кривично дело – кривични догађај), учинилац и жртва
У кривично –процесном праву су најразличитије ове повратне спреге, од указивања на неефикасности појединих процесних решења у пракси и иницијативе за изменом постојећих до пружања добрих повратних информација о одређеним институтима кривично процесног права и уклањања одређених прекобројних мера или додавања појединих у циљу побољшања одређених резултата у пракси.
КПП
Она методе друштвених, техничких и природних наука усваја и непосредно користи тек када буду у потпуности прилагођени основним задацима криминалистике – спречавања и сузбијања криминалитета. Тиме методи преузети од других наука и тако прилагођени нису више део тих наука, већ постају део криминалистике.
У једној групи наука јесте: философија, логика, етика, психологија, социологија, статистика, у другој: математика, физика, хемија, биологија, информатика, антропологија, у трећој: теорија државе и права, правна историја, уставно право, кривично, кривично – процесно право, грађанско право, грађанско – процесно право, право извршења кривичних санкција, четврта: криминологија, криминална политика, судска медицина, судска психијатрија, судска психологија и слично.
Свака од поменутих наука има даље или ближе везе са криминалистиком.
Однос
криминалистика настала као резултат потребе да се оптимално организује поступак расветљавања кривичне ствари
научна организација делатности органа гоњења и суда јесте основни предмет овако схваћене и ревидиране криминалистике
Потреба да се развију најцелисходнији, најефективнији и најефикаснији облици метода оперативне и истражне делатности. Према свом смислу и циљевима тактика за предмет има криминалистичко размишљање и организацију рада органа гоњења (и суда) као и остварење те делатности и непосредног рада са доказним материјалом.
Однос криминалистике и других наука
Криминалистичка стратегија у ширем смислу речи, састоји се у операционализовању криминално политичких концепата сузбијања криминала у целини или појединих форми, али применом криминалистичких мера и од стране носилаца криминалистичких активности
Стратегија
Методика
Криминалистичка тактика је научна дисциплина коју чини систем научних метода развијених на основима тактичких поступања, препорука или комбинација у погледу организацијских аспеката, планирања преткривичног и кривичног поступка, одређивања праваца поступања лица, спровођења оперативно тактичких и процесних (истражних) радњи у погледу проналажења, прикупљања и фиксирања доказа у утврђивању материјалне истине у поступку. Систем криминалистичке тактике обухвата две групе фактора, опште појмове и тактике спровођења конкретних мера и радњи.
Тактика
Тактика
Техника
криминалистика непосредно
не расветљава и не истражује кривична дела.
Препорукама, смерницама и правилима специфичним методама и средствима деловања, фиксирања, ислеђивања и извођења доказа доприноси утврђивању истине, повећавајући ефикасност у борби против криминалитета и тиме, даје свој допринос у укупности свих кривичних наука.
Смисао
закономерности механизма настанка кривичног дела
и
прикупљања доказа и сваке доступне информације о кривичном делу
У оквиру првог питања – механизма настанка дела: предмет је проналажење специјалних средстава, начина, метода и препорука у вези расветљавања и превенције кривичних дела.
У оквиру другог питања прикупљања података о делу – предмет је: истрага, оцена и извођење доказа, као и свих других чињеница, у циљу утврђивања чињеничног стања, од значаја за расветљавање дела, слободну судску оцену доказа и превенцију кривичних дела
Предмет криминалистике
наука која проучава, проналази и усавршава научне и на практичном искуству засноване методе и средства, најпогоднија за откривање и разјашњавање кривичног дела, откривање и привођење кривичној санкцији учиниоца, обезбеђење и фиксирање свих доказа у циљу утврђивања (објективне) истине, као и да се спречи извршење будућих кривичних дела
Појам
Криминалистика је наука која се бави изучавањем
метода откривања и расветљавања кривичних дела и развојем стратегија супротстављања криминалитету; проучава начине извршења кривичних дела; методе практичног сузбијања криминалитета (репресивне и превентивне); унапређује информационе токове у оквиру свих фаза предистражног и истражног поступка; проналази најефикасније начине предузимања оперативних радњи и радњи доказивања у оквиру важећих законских оквира; оптимизира употребу техничких метода и средстава и доприноси стварању нових и изучава закономерности настанка, проналажења, обраде и вредновања доказних информација
је наука која се бави изучавањем стратегије, тактике, методике и технике откривања, сузбијања и превенције криминалитета на нивоу појединог кривичног дела и појаве у целини
Појам
проф. др Звонимир Ивановић
Криминалистичка тактика
Криминалистичка техника проучава, развија и, из техничких и природних наука, преузима најподеснија средства кojа служе за проналажење, изазивање, обезбеђење, фиксирање и разматрање трагова кривичних дела; за формирање база криминалистичких информација, као и за превенцију кривичних дела. Методама примене криминалистичко-техничких средстава с циљем проналажења, изазивања, фиксирања и испитивања материјалних трагова кривичних дела, као и изучавањем закономерности настанка свих врста трагова кривичних дела бави се криминалистичка трасологија.
Криминалистичка тактика је емпиријска дисциплина која изучава и усавршава општа криминалистичка правила и радне методе у циљу њихове практичне примене у супротстављању криминалитету. Она се бави појавним облицима кривичних дела, учиниоцима, мотивима и циљевима њиховог извршења; стручним знањима, вештинама, обичајима, способностима, навикама, схватањима, начином живота и психологијом извршиоца кривичних дела; усавршава сва она основна правила и радне методе, који служе откривању и раветљавању извршених и спречавању кривичних дела, а нису техничке природе и „органски повезује техничке и тактичке начине рада“.
Криминалистичка методика (посебна тактика) је дисциплина криминалистике. Док криминалистичка тактика проучава и разрађује основна правила и радне методе, опште и заједничке, типичне за откривање, истраживање и разјашњавање свих врста кривичних дела – криминалистичка методика истражује и проучава посебности (специфичности), оно што је важеће само за откривање, истраживање и разјашњавање одређене врсте кривичног дела. Криминалистичка тактика изучава опште принципе за вршење појединих радњи, а криминалистичка методика се бави специфичним аспектима ових радњи у конкретним кривичним делима. Обично се говори да је методика посебна тактика. Она за циљ има примену метода и средстава криминалистичке тактике и технике на конкретну врсту кривичних дела. При томе, криминалистичка методика изграђује и усавршава сопствене методе и средства прилагођавајући их специфичностима конкретних врста кривичних дела.
Криминалистичка тактика ова сазнања уопштава и доноси апстрактна криминалистичка правила применљива на, углавном, све случајеве спречавања, односно откривања и расветљавања кривичних дела, откривања и лишења слободе њихових учинилаца
Термин тактика потиче из грчког и означава вештину поступања. У руској криминалистици се одређује као искуство припреме и вођења борбе.
Формиран је у оквиру војних наука и значи учење о вођењу чета. Примена овог термина у криминалистици има условни карактер. Супарништво, ривалитет између оперативаца, припадника полиције, органа гоњења на једној страни и криминалаца на другој, и овоме пратећа ситуација неопходности деловања у тактички ризичној ситуацији и потпуног искоришћавања фактора изненађења у циљу остваривања правог резултата, све говори у прилог примене овог термина, тактика, јер и помињано има карактер борбе, рата.

- zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad i gradsku opštinu;
- vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada i gradske opštine;
- podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
rečni linijski prevoz;
parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.).


obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);


Бројне невладине организације
Центар за едукацију омладине и сузбијање адолесцентске наркоманије, Фондација за борбу против наркоманије, алкохолизма и секти, ASTRA - anti sex trafficking action, Саветовалиште против насиља у породици, Склониште за жене жртве трговине људима
и грађани

НГО – НВО

- pružanje pomoći nadležnim organima Grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
- preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
- učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.- zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;


- zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:
javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.);
auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
kontrola upotrebe simbola i imena Grada.kontrola uklanjanja snega i leda;
sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;

Комунална полиција


sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;


zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;


КП

УЗСППНОд децембра 2010. године, изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Управе је добила надлежност у инспекцијском надзору одређених обвезника: ревизора, рачановођа, предузетника и правних лица који се баве факторингом или форфетингом, пореских саветника и др.

Управа је члан и међународног удружења финансијских обавештајних служби – Егмонт групе од јула 2003. године. Чланство је потврда да је Управа задовољила међународно признате критеријуме и да је у могућности да ефикасно и сигурно размењује финансијске обавештајне податке са сродним институцијама широм света. Сви размењени подаци имају карактер службене тајне и могу се користити само у сврхе и на начин прописан законом.Државни органи

Управа обавештава надлежне државне органе (полиција, правосудни и инспекцијски органи), ради предузимања радњи и мера из њихове надлежности.
Прање новца је процес прикривања незаконитог порекла новца или имовине стечених криминалом. У случајевима када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дела, криминалац или организована криминална група, траже начин да користе стечени новац или имовину тако да својим активностима не привлаче пажњу надлежних органа. Стога врше читав низ трансакција са крајњим циљем да се наведени новац или имовина прикажу као законито стечени. Новац у овом процесу често мења свој облик и пребацује се са једног на друго место. Прање новца је процес који превазилази националне границе, те и механизми борбе против овог облика криминала морају имати међународни карактер.
 Државни органи

УСПН

Када постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма Управа може започети поступак прикупљања података, информација и документације у складу са законом, као и извршити друге радње и мере из своје надлежности и на основу писмене и образложене иницијативе суда, јавног тужиоца, полиције, Безбедносно информативне агенције, Војнообавештајне агенције, Војнобезбедносне агенције, Пореске управе, Управе царина, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Агенције за приватизацију, надлежних инспекција и државних органа надлежних за државну ревизију и борбу против корупције

Управа за спречавање прања новца је финансијска обавештајна служба (ФОС) Републике Србије, надлежна за спровођење Закона о спречавању прања новца. Управа прикупља, анализира и чува податке и информације добијене од обвезника. У случају када утврди да у вези неког лица или трансакције постоји сумња да се ради о прању новца,

Државни органи

1) оперативни продор у организације, групе и институције; 2) тајно прибављање и откуп докумената и предмета; 3) тајни увид у евиденције података, у складу са законом; 4) тајно праћење и надзор лица на отвореном простору и јавним местима уз коришћење техничких средстава; 5) тајни електронски надзор телекомуникација и информационих система ради прикупљања задржаних података о телекомуникационом саобраћају, без увида у њихов садржај; 6) тајно снимање и документовање разговора на отвореном и у затвореном простору уз коришћење техничких средстава; 7) тајни надзор садржине писама и других средстава комуницирања, укључујући и тајни електронски надзор садржаја телекомуникација и информационих система; 8) тајни надзор и снимање унутрашњости објеката, затворених простора и предмета (чл. 12). Примену посебних поступака и мера уређује министар одбране, на предлог директора ВБА, уз мишљење Савета за националну безбедност. Ако се мишљење не достави у року од 30 дана од дана пријема поднетог захтева, сматраће се да је мишљење позитивно. (Члан 12)


Посебни поступци и мере тајног прикупљања података из надлежности ВБА су:

Jав­ни ту­жи­лац је над­ле­жан да:

ру­ко­во­ди предистражним по­ступ­ком; одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења; спроводи истрагу; закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу; подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом; одустане од оптужбе; изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука; предузима друге радње када је то одређено закоником (чл. 43, ст. 8 ЗКП)
3. Управа за извршење санкција је:
а. у оквиру Министарства правде
б. министарства унутрашњих послова
в. министарства за дијаспору

Питања

1. Најважнији субјект у супростављању криминалитету је:
а. полиција
б. ЈТ
в. органи унутрашњих послова
2. ЈТ је:
а. Руководилац преткривичног поступка
б. руководилац предистражног поступка
в. руководилац предистраге


Питања

Субјекти

31.10.2014


Агенција за борбу против корупције – генеза
НГО – НВО
Детективске канцеларије?
“Независни експерти”

Независни органи

Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:
- neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;


Komunalna policija

Управа такође настоји да у сарадњи са другим државним органима и обвезницима утврди потребе за даљом обуком, која се реализује кроз семинаре и радионице, а има за циљ успешнију примену закона у свим његовим аспектима. Управа за спречавање прања новца тежи да у сарадњи са другим државним органима допринесе јачању система за откривање и спречавање прања новца у Србији и очувању интегритета финансијског система државе.


Државни органи

На међународном плану, Управа активно учествује у раду Манивала (MoneyVAL), једног од комитета Савета Европе који окупља стручњаке за проблематику спречавања прања новца и који функционише на принципу узајамних евалуација држава чланица.

Државни органи


УСПН

Управа за спречавање прања новца прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са За­ко­ном о спре­ча­ва­њу нов­ца и финансирања тероризма и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом Слу­жбе­ни гла­сник РС, бр. 20/09 и 72/09 и 91/2010.


ПП

По­ре­ској по­ли­ци­ји, као по­себ­ној ор­га­ни­за­ци­о­ној је­ди­ни­ци По­ре­ске упра­ве, у над­ле­жност је ста­вље­но из­вр­ша­ва­ње по­сло­ва на от­кри­ва­њу и при­ја­вљи­ва­њу по­ре­ских кри­вич­них де­ла (не­у­пла­ћи­ва­ње по­ре­за по од­бит­ку – чл. 173, неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит – чл. 173а, угрожавање наплате пореза и пореске контроле – чл. 175, недозвољен промет акцизних производа – чл. 176, недозвољено складиштење робе – чл. 176а)

БИА

Агенција обавља послове који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање, прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и друге послове одређене законом (чл. 2).

Министарство финансија

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca dužni su da odbiju svaku radnju koja predstavlja uticaj na samostalnost u radu javnog tužilaštva.
Инспекција је орган у саставу, унутрашња организациона јединица или
инспектори органа државне управе, односно органа аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе или другог субјекта са јавним
овлашћењима, која врши инспекцијски надзор;
Закон о инспекцијском надзору
Инспекцијски органи
Ако се у вези са вршењем инспекцијског надзора основано очекује да ће надзирани субјекат пружи отпор или се он пружи и инспектору онемогућава или битно отежава вршење инспекцијског надзора, инспектор може да захтева помоћ полиције и комуналне полиције.
Ваша очекивања?
Су*:
Име, презиме,индекса и
потпис
Full transcript