Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Troonrede Telegraaf 2015

Mr.Prezident en De Telegraaf hebben speciaal voor jou een handige en interactieve Prezi gemaakt die de speech van de koning uitlegt in een notendop.
by

Mr.Prezident .com

on 17 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Troonrede Telegraaf 2015

"De dreiging van radicalisering en
terroristische aanslagen in Europa
zet de samenleving onder druk."

VEILIGHEID - RADICALISERING & TERRORISME
De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Het kabinet reserveert structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.
"Nederland staat er goed voor."
PERSPECTIEF
Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Er is echter nog geen reden om achterover te leunen.
Het vertrouwen kan terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.
Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfs-investeringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt.
"De regering kiest voor internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak."
NAVO - KRIJGSMACHT
Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren.
Volgend jaar 220 miljoen euro extra voor krijgsmacht, 345 miljoen in latere jaren.
Structureel extra geld voor Nederlandse deelname aan militaire missies.
"Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg."
ZORG
Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag.
"De vluchtelingenstroom duldt geen afwachtende houding.”
MIGRATIE - VLUCHTELINGENSTROOM
De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten.
Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren.
"Werkloosheid is nog te hoog."
ECONOMIE - WERKGELEGENHEID
De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt
weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen
werk vinden.
"Impuls aan koopkracht
van mensen."

ECONOMIE - KOOPKRACHT
Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen.
"Minder gaswinning Groningen."
ECONOMIE - GASWINNING
Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen.
De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk.
"Kinderopvangtoeslag omhoog."
ECONOMIE - KINDEROPVANG
Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog.
"Goed pensioen voor werkenden."
ECONOMIE - PENSIOENEN
Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen.
Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.
“Nederland als bruggenbouwer."
EUROPA - NEDERLANDSE EU-VOORZITTERSCHAP
Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema's die ook het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen. Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn.
"Innovatief Europa nodig."
EUROPA - INNOVATIE
Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld.
"Meer aandacht voor studenten."
ONDERWIJS
Het hoger onderwijs krijgt er ongeveer 4000 docenten bij en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht.
Daarnaast zorgt het voor intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt.
Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.
“Minder uitstoot schadelijke
stoffen”
MILIEU - VN-KLIMAATTOP
Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990.
"Sterke punten wetenschap uitbouwen."
WETENSCHAP
De Nationale Wetenschapsagenda wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers. Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen.
Dit geeft een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten.
Ook impuls aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.
"Integriteit mag niet ter discussie staan."
INTEGRITEIT
De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken.
De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden.
Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.
Door lagere inkomstenbelasting wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden.
Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.
De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd.
Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid
Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders.
Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.
Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht."
Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.
Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen.
Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel en een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land.

Daarnaast een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.
In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.
Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeld-functie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde.

De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.
Full transcript