Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELS ECOSISTEMES DE LA TERRA

No description
by

clara bermudez

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELS ECOSISTEMES DE LA TERRA

ECOSISTEMA: TERRESTRE : son aquells en els que els èssers vius poden viure sobre terra ferma, envoltats d'aire
ELS ECOSISTEMES TERRESTRES
ELS ECOSISTEMES TERRESTRES PRINCIPALS
EXEMPLES D'ESCOSISTEMES TERRESTRES HUMANITZATS
ELS FACTORS ABÒTICS EN MEDIS TERRESTRES
La distribució dels organismes en els ecosisitemes terrestres depén principalmentde certs factors abióticrelacionats amb el clima:
- TEMPERATURA: en un mateix lloc , pot presentar grans variacions diàries i estacionals
- LLUM: te una gran influencia sobre les plantes,ja que permet dur a terme la fotosíntesis
- HUMITAT: es la quantitat d'aigua present en l'aire.
segons les condicions climàtiques, es diferencien tres grans zones: sona freda, zona temperada i zona càlida.
ELS ECOSISTEMES DELA TERRA
CLARA BERMÚDEZ ALBERT AGUDO LAURA BALDEVELL
JESSICA SIBINA

Els ecosistemes solen establir-se segons la vegetació dominant.
ZONA CLIMÀTICA: Freda
ECOSISTEMES: -desert fred
- tunda
- Taigà
ZONA CLIMATICA: Temperada
ECOSISTEMES:
- estepa
Bosc caducifoli
-Bosc mediterrani
ZONA CLIMATICA: càlida
ECOSISTEMES:
-Bosc equatorial
-Bpsc tropical
- sabana
- desert calid

CONREUS: Els conreus conreats amb cereals o altres plantes herbàcies, són ecosistemes que acullen una biocenosi rica.
Una part molt important d’aquests ecosistemes són els marges dels camps er arbres i herbes, en aquestes zones viuen i s’alimenten molts éssers vius diferents.
PARCS I JARDINS.
En aquests ecosistemes la presencia humana és molt important. Aquests ecosistemes, per la proximitat i la facilitat per ascendir-hi, són ideals per fer observacions sobre el biòtop i la biocenosi

ELS ECOSISTEMES AQUATICS
Els ecosistemes aquàtics són aquells éssers vius que estan envoltats per l’aigua. S’agrupen en dos tipus: -Els marins i els d’aigua dolça.
ELS FACTORS ABIÒTICS EN MEDIS AQUÀTICS.
Els ecosistemes aquàtics tenen més influencia en la distribució dels organismes són els següents:
LA LLUMÉs un dels factors més importants, perquè condiciona la presència dels organismes fotosintètics i disminueix la profunditat i és distingeix una zona fòtica i una zona afòtica.
LA TEMPERATURAÉs menys variable que en els ecosistemes terrestres. A partir dels 300 metres de profunditat, la temperatura es manté constant a 2 graus, aproximadament.

LA PRESSIÓquan augmenta la profunditat, també ho fa la pressió hidrostàtica, que condiciona la forma dels éssers vius.

LA SALINITATles aigües marines tenen un contingut en sals molt estable, mentre que les aigües continentals són més heterogènies

LA QUANTITTAT D’OXIGENen els ecosistemes aquàtics hi ha molt pocs gasos dissolts a l’aigua i aquest fet comporta una limitació per als éssers vius.

ELS ECOSISTEMES D’AIGUA DOLÇA.
LA VIDA A LES AIGÜES.
Els éssers vius aquàtics es classifiquen en la seva manera de viure:
PLÀNCTONsón petits organismes que viuen surant en les aigües, dins d’aquest grup també hi ha el fitoplàncton i el zooplàncton.
NÈCTONestà format per animals que neden i es desplacen amb facilitat com el peixos.
BENTOSaquests organismes viuen en el fons del mar fixos o desplaçant-s’hi com les estrelles o els coralls.

ELS ECOSISTEMES AQUATICS.
Els ecosistemes marins es poden classificar segons la profunditat i la distància la costa.
Segons la profunditat es distingeixen tres zones:
ZONA PELÀGICAes una zona il•luminada amb plàncton i organismes nedadors.
ZONA BATIALhi abunden els animals nedadors adaptats a la manca de llum.
ZONA ABISSALes caracteritza per l’absència de llum i les altres pressions. Hi ha organismes bentònics i peixos abissals.
Segons la distància a la costa, es diferencien dues zones:
ZONA NERÍTICAes propera a la costa, situada sobre la plataforma continental.
ZONA D’ALTA MARés la més allunyada de la costa situada més enllà de la plataforma continental.

En aquestes aigües continentals hi ha menys diversitat d’espècies que als marins. Es distingeixen dos tipus:
AIGÜES CORRENTS son els rius i els torrents, els organismes estan adaptats perquè aquestes corrents no els arrossegen.
AIGÜES ESTANCADESson llacs, les basses i els pantans, distinguim:
ZONA LITORNALes de poca profunditat, es la zona més habitada per els ocells, insectes, amfibis, plantes aquàtiques...
ZONA D’AIGÜES LLIUREShi predomina el fitoplàncton i diversos perixos i petits crustacis.
ZONA PROFUNDAno conté vida vegetal. Els ocupants principals són els bacteris i alguns animals com peixos i larves d’insectes.

ELS FONS SORRENCS POC PROFUNDS
EXEMPLES D'ECOSISTEMES MARINS
ZONA INTERMARIAL:
El biòtop es caractaritza per quedar sumergit i sotmès a l'onatge durant la marea alta, i quedar al descobert a la marea baixa
Es un biotop permanentmen submergit, al qual hi arriba força llum i que conté oxigen en abundància, ja que està sotmes al onatge
EXEMPLES D'ECOSISTEMES D'AIGUA DOLÇA
RIUS I RIEROLS:
Els cursos d'aigua són biòtops que, si no estan contaminats , es caracteritzen per tenir llum abundant i molt oxigen dissolt en l'aigua, a casusa de l'agitació
LLACS I AIGUAMOLLS:
Aquestes masses d'aigua, que en alguns casos són salades si estan prop de la costa, es caracteritzen per la poca profunditat, fins i tot algunes vegades arriben a secar-se
VALORACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
En aquestes aigües continentals hi ha menys diversitat d’espècies que als marins. Es distingeixen dos tipus:
AIGÜES CORRENTS son els rius i els torrents, els organismes estan adaptats perquè aquestes corrents no els arrossegen.
AIGÜES ESTANCADESson llacs, les basses i els pantans, distinguim:
ZONA LITORNALes de poca profunditat, es la zona més habitada per els ocells, insectes, amfibis, plantes aquàtiques...
ZONA D’AIGÜES LLIUREShi predomina el fitoplàncton i diversos perixos i petits crustacis.
ZONA PROFUNDAno conté vida vegetal. Els ocupants principals són els bacteris i alguns animals com peixos i larves d’insectes.

EL SÒL COM A ECOSISTEMA
El sòl és la capa de superfície que cobreix l’escorça terrestre i esta format per minerals sòlids que procedeixen de de l’alteració de les roques.
En el biòtop del sòl es troben sòlids ( sorra), líquids (aigua) i gasos ( aigua contingut als porus).
I les característiques fisicoquímiques del sòl són el clima (com a condicionant de la seva formació), una temperatura estable, el pendent del terreny i la poca llum.
La biocenosi del sòl són les plantes que produeixen matèria orgànica, els petits mamífers com les musaranyes, insectes, fongs i bacteris.
La formació del sòl és un procés dividit en quatre parts:
1. Els fenòmens atmosfèrics cauen sobre les roques de la superfície provocant la meteorització
2. S’instal•len éssers vius que col•laboren disgregant les roques i proporcionant compostos orgànics.

3. es forma una capa superior
4. Amb el sòl desenvolupat fa que la vegetació sigui més gran i que s’instal•lin animals.
La destrucció del sòl és un fenomen geològic natural a causa de diferents activitats humanes com per exemple la tala d’arbres.

Full transcript