Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

samenvatting meerjarenstrategie 2011-2015

hoofdlijnen van de meerjarenstrategie 2011-2015 van ROCvA, ROC F en VOvA
by

johan de jong

on 3 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of samenvatting meerjarenstrategie 2011-2015

portals: werken & leren
ROCvAMBO 1 tm 4VOvAE & I met:inburgeringalfabetiseringvavo
kabinetsbeleid:per 01/01/2014betalen inburgeraars huncursus zelf =reductie WI geldtot 0 in 2014
inburgering stoptvavo naar vovaen vavo naar rocfalfabetisering overdragen
mbo 2,3en mbo 4
focus op vakmanschap:drempels voor niveau 2onderwijsintensivering: 1000 uur, max 250 uur BPV en verkorting MBO 4leeftijdsgrens op 30 jaarlandelijke examinering kernvakken (nl,r,e)examens onder keurmerkvavo onder rijksbekostigingprofessioneel statuuttevredenheid ieder jaar meten en benchmarkenversterking intern toezicht
mbo 4:kaderopleiding èndoorgaan naar HBOtopconceptengebruik leerplaatsen in bedrijvenstudenten uitdagenspecifiek leerklimaat per leergroepplusaanbod voor talentnl,r en e naar HBO niveau
mbo 2 en 3:overalmbo 4:centres of excellence
ambitie:we horen binnen4 jaar bij de top 5van ROC's:tevredenheid studententevredenheid bedrijven/instellingentevredenheid medewerkersrendement onderwijskwaliteit meedewerkerskwaliteit gebouwen en infrastructuur
tevredenheidmedewerkersstudentenbedrijven
Amsterdam wil inVO (RPO-eisen)goede locatiekwaliteit van onderwijskwantiteit is substantieel
VOvA:entreevakmanschapscollegevm2doorgaande leerlijnen (v)mbo(v)mbo plusHyperion
beleidsintensiveringen budgetneutraal dusproductiviteitsverhoging is noodzakelijkverdere aanscherping PP:SP naar 80: 20groei is nodig om reductie 30 + te compenserenhoe wachtgeldclaim voor inburgering opvangen?claim bij het rijkinzet bij gemeenteinzet bij mbo
ENTREE
voor zwaaroverbelaste jongerenvoor overbelaste jongerenuitstroom naar niveau 1 en naar arbeidsmarktaparte entiteit van ROC
Locaties ENTREE:apart voor specifieke groepanderen naar MBO locatieskoppelen aan aanbod MBO college
krachtenbundeling met ESPRITarrangementen op:EntreeVM2doorstroom MBO 2/3MBO 4 kaderMBO/HBOVWO
concurrentie VOkrimp in vmbo, groei in AVOgrote clusters met totaal aanbodinvloed gemeente
ambitie VO:binnen twee jaareen belangrijker speler in Amsterdamdoor onderscheidendearrangementenèn vaste binding met hofleveranciers voor MBO
kwaliteit personeel:professionele beroepshoudingaanspreekbaar op resultatenverantwoordelijkheden helder en eenduidig in de teamsinzetbaarheid sterk bepaald door vraag onderwijsgoede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten
portals:TSN zorg collegeSchipholCollegeBusiness College
waar zijn weover 5 jaar?
HRM beleid1. teamontwikkeling en werkoverleg2. professionaliseren alle individuele medewerkers (opleidingskalender)3. versterking sturing en verbinding management4. werving, selectie en beoordelenals borgingsinstrument kwaliteit5. inzet mensen en middelen in overeenstemming brengen
concurrentie MBOvakinstellingen: specifiekAOC's: brederMBO's met alleen3 en 4vakcolleges commercieelprivate aanbieders bij 30 +vrije vestiging ROC's
ambitie personeel:koppelen kwaliteitonderwijs aan kwaliteitpersoneelprofessionele teams enindividuenmanagement stuurt vooral op kwaliteitstudenten krijgen vakcoachingen studiecoaching
productiviteitomhoog
VO in regio:doorgaande leerlijnenpartnerscholen bindenmbo plus
strategie naar HBO'sdoorstroomprogramma'sopnieuw ontwerpen
beleid OC&W op VMBO:succesvol maatwerkvroeg of later gericht kiezen (loopbaanoriëntatie)aansluiting vervolgonderwijs (samenwerking) (doorstoom- programma's) (taal en rekenen) (doorstroomcijfers)
ROCFMBO 1 tm 4BVE met:inburgeringwerken en lerenvavo
mbo 2 en 3:hogere kwaliteit in maatwerkexcellentie en uitdaging op vakmanschapbpv maximaal benutten a;ls onderwijs in de praktijkspecifiek leerklimaat per leergroeptopconceptenkernteams met gastdocentendoorlopende leerlijn met vmbo basis en met VM2
Voortgezet Onderwijs
prestatiebox:kwaliteitrendementverlaging voortijdig schoolverlaten
rendement en kwaliteit
meerjaren financiën:dalen inkomsten ROCvA: € 2,5 mio ROC F: 1 miobesparingen: € 13 miokwaliteitsintensiverirngen: € 10 mioreductie educatie van € 40 mio en € 7 mio niet afwentelen op MBOonduidelijke financiering ENTREE opleidingen (gemeente en rijk)levenlang leren valt weg: 30 + opleidingen gereduceerd
vraaguit demarkt
portalsmet bedrijven
impulsen uit onze omgeving
reacties in beleid
reacties in onderwijsaanbod
tussenstand meerjarenstrategie
ROCvAMBO 1 tm 4E & I met: inburgering alfabetisering vavowerken en lerenVOvA
ROCFMBO 1 tm 4BVE met: inburgering werken en leren vavo
huidig aanbod (2011)
strategie is gerichtop sturen in condities terverbetering prestaties
67 %van de effectiviteitzit in relatie docent-student
logistiek& organisatie
voorzieningeno.a. huisvesting
5 %
8 %
HRM
managementsturing
leer-materiaal
financiën
10 %
10%
welke prestaties over 2010?jaarresultaat ROCvA ROC Fniveau 1 76,5% 76,1% niveau 2 62,4% 57,1%niveau 3 59,0% 58,8% niveau 4 64,3% 65,7%totaal 62,7% 59,8%
tevredenheid studenten
ROCvA
ROCF
cijfer opleidingcijfer school
6,8
6,0
5,6
5,3
voortijdig schoolverlaten
ROCvA
ROCF
medewerker tevredenheid
ROCvA
ROCF
6,7
cijfer
6,3
wat vragen onze stakeholders?
bedrijven en instellingen:
ouders:
aangenaam, betrouwbaar,aandachtig en uitdagend
docenten:
niveau, efficiency, contact
veiligheid en betrouwbaarheid
studenten:
autonomie en structuur
overheid:
kwaliteit, hoger niveau,minder schoolverlaters,doelmatigheid
1.prestaties omhoog
2. ambitieus leerklimaat
3. goed opgeleide docenten en managers
4. resultaten inzichtelijk
5. doelmatigheid en focus
maximaal 26.000 schoolverlaters in 2016 loopbaanbegeleiding systematiseren vm2 (vm3 en vm4) regulier zo veel mogelijk verkorten mbo 4 opleidingen inrichten Entree opleidingen + drempel voor niveau 2 werkscholen na Praktijkonderwijs niveau 1: 65% jaarresultaat (in 2015) niveau 2: 70% jaarresultaat niveau 3: 70% jaarresultaat niveau 4: 75% jaarresultaat
onderwijstijd alle leerjaren naar 1000 uur (ip.v. 850)BPV: minimaal 250 uur
sterk hrm- en kwaliteitsbeleidopleidingsniveau omhooglerarenregisterpeer review
examinering taal (Nederlands en Engels) en rekenenkeurmerk beroepsgerichte examensmeten tevredenheid studenten/medewerkers/bedrijvenkwaliteitszorg systematischintern toezicht MBO: versterken positie RvT
speciaal arrangement voor 30 + BBLinterne (regionale) regulering van macrodoelmatigheid
wanneer ?
* verkorting en intensivering MBO
01/08/2013
* centrale examinering niveau 4 taal en rekenen* voor niveau 2 en 3
* instellingsexamen Engels voor MBO 4
01/08/2013
01/08/2012
* leeftijdsgrens in MBO op 30 jaar
01/08/2012
01/08/2014
* invoeren ENTREE opleiding en drempel niveau 2
01/08/2013
* invoeren prestatiebox
01/08/2012
educatie & inburgering
vavo onder rijksbekostiging inburgeraars betalen vanaf 2014 zelf landelijk budget voor laaggeletterden
* VAVO onder Rijksbekostiging
* inburgeringsbudget verdwijnt
01/01/2013
01/01/2014
antwoord ROCvA/ROCF en VOvA
onze visiewij verzorgen onderwijsdat je uitdaagt je te ontwikkelen totgewaardeerd vakman,actief burger en succesvolstudent
* invoering passend onderwijs = afschaffing rugzakjes in MBO
* structurele samenwerking vmbo-mbo
01/08/2013
01/08/2013
* domeininschrijving mogelijk
01/08/2012
1.prestaties omhoog
2. ambitieus leerklimaat
3. goed opgeleide docenten en managers
4. resultaten inzichtelijk
5. doelmatigheid en focus
2173
(125 % boven taak)
(275% boven taak)
kernwaarden
1. De MBO Colleges en VOvA scholen kennen een uniek eigen portfolio en profileren zich daarmee in de omliggende regio. Het portfolio kenmerkt zich door onderscheidende schoolsoorten en opleidingsniveaus varierend van algemeen vormend onderwijs tot de vier niveaus van middelbaar beroepsonderwijs en opleidingen waarin al werkend wordt geleerd. Profilering geschiedt ook door de keuze die een MBO College maakt uit de profielkenmerken internationalisering, ondernemerschap en sport. Door middel van een gerichte intake vindt een zorgvuldige matching plaats tussen het onderwijsaanbod en de kwaliteiten en talenten van onze studenten. 2. MBO Colleges en VOvA scholen realiseren een eigen gezicht in bestaande en in nieuwe gebouwen. In de gebouwen van de MBO Colleges is de beroepspraktijk volop herkenbaar. De locaties vormen ontmoetingsplekken voor leerlingen en studenten waar zij zich in een prettige en veilige omgeving kunnen ontwikkelen.3. Enkele MBO Colleges onderscheiden zich ook in het aanbieden van ENTREE opleidingen, waar ongediplomeerden hun eerste schreden naar een beroepsopleiding en naar de arbeidsmarkt zetten.4. Het VOvA richt zich op samenwerking met de strategische partners. De samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs richt zich op verbetering van de doorstroom naar het mbo.5. De MBO Colleges geven op een creatieve en uitdagende manier invulling aan de intensivering van het beroepsonderwijs. Alle MBO 4 opleidingen zijn drie jaar of korter zodat een snelle doorstroom naar arbeidsmarkt en vervolgonderwijs wordt bereikt. In een aantal gerichte gevallen biedt het MBO ook marktrelevante opleidingen aan die op niveau 5 worden afgesloten (Ascociate Degree).6. De VAVO komt bij ROCvA onder aansturing VOvA, bij ROCF onder aansturing MBO.7. In de MBO teams en de teams van het VOvA gaan de prestaties omhoog op onderwijskwaliteit, op vermindering schoolverlaten en op het niveau van taal en rekenen. De resultaten worden per jaar hoger. Ook op het gebied van tevredenheid van alle belanghebbenden. De teams zijn de dragers van betere resultaten. 8. Het verbeteren van onze prestaties is het resultaat van substantiële inspanningen op het gebied van professionalisering. Dat begint bij selectie en beoordeling en wordt voortgezet met permanente ontwikkeling in een uitdagend leerklimaat, ook voor medewerkers. Docenten zijn vakmensen, streven naar ten minste HBO niveau en hanteren bij hun ontwikkeling het lerarenregister/een professioneel paspoort.9. De inrichting van onze organisaties gaat uit van een centrale positie van de teams. Alle medewerkers tonen resultaatverantwoordelijkheid en weten de kernwaarden van onze organisaties te vertalen in gedrag in de dagelijkse praktijk. Er is sprake van een verlaging van de overhead.
strategische antwoorden
profileren positionerenprofessionaliserenpresteren
financiël€ kaders
* per 01/01/2014 nieuwe bekostigingsystematiek (o.a. factor 1,2)
* vsv: voortzetting convenanten
* Entree: mogelijkheden
* bekostiging naar verblijfsduur
* loopbaan en burgerschap: inspanningsverplichting
01/08/2012
maatregelen
* bbl 30 +: uitgewerkt
* nieuwe normen onderwijstijd en bpv
* in 2013 geld voor intensivering onderwijstijd
* na 2015 ombuiging
kaders Entree:
* max. 2 jaar verblijfsduur* alleen zonder diploma toegang* bekostigingsfactor 1e jaar: 1,2 2e jaar: 0,6 * VOA geld gaat hier in op* ook voor 30 +, dan 1 jaar maximaal
kaders bbl 30 +
* maximaal 47.000 deelnemers* cursusgeld is € 1261,- (is voor instelling)* bekostiging: 1 jaar Entree + specialist (niveau 3) 2 jaar niveau 2 + 4* WVA (belastingvoordeel) hoger wanneer werkgever € 1000 of meer betaalt
onderwijstijd + bpv
* 1000 uur per leerjaar* eerste jaar minimaal 700 lesuren (entree 600) * minimaal 550 lesuur in volgende jaren* bpv : minimaal 250 uur in 1e jaar* bpv: 450 uur begeleid in volgende jaren* evenwichtig programma onder verantwoordelijkheid teams* 240 uur BBL
(23/09/2011)
VOvA
* kleine en veilige gebouwen* gedegen basiskennis* goede begeleiding* in contact met ouders* uitdagen op excellentie* vanzelf naarde volgende stap
helpt je eenstevige stap te zetten
* onderwijs biedt structuur en veiligheid* helpt bij maken van keuzes* veel persoonlijke aandacht* onderwijs is gericht op burgerschap en op het assisteren in beroepen
helpt je te kiezen
ENTREE
NT1alfabetisering
* stedelijke voorziening* professioneel en vriendelijk
VAVO
* tweede weg en* tweede kans* van jongere naar volwassene* entree voor HBO, WO en MBO* betrokken en ouderwets goed
MBO 2 en 3
* onderwijs biedt structuur* daagt uit kwaliteiten te laten zien* hoogwaardige praktijk* vakmanschap (verstaat zijn vak)* én burgerschap* prikkelt nieuwsgierigheid naar oplossingen op vakgebied
* specialisatie op vakgebied en/of leidinggeven * inzicht waarom oplossingen werken * hoogwaardige praktijk * kennis op niveau * uitdaging om verder te leren (niveau 5) * meer zelfstandigheid * plusaanbod voor talent * klaar voor ondernemerschap
MBO 4
helpt je vakman te worden
helpt je specialist, middenmanagerondernemer of hbostudent te worden
* HRM tool voor bedrijven en instellingen* match tussen vraag werkgevers en ontwikkeling werknemer * up to date in nieuwste ontwikkelingen
TSN ZorgcollegeSchiphol CollegeBusiness College
* selectie en werving gericht op topniveau* onderhoud en ontwikkeling van professionaliteit is standaard* competentieprofiel uit wet BIO is uitgangspunt * op weg naar docentenregister en professioneel paspoort* in 2011-2012 scholen van 600 docenten in Lc* scholen in taal & reken didactiek* opleidingskalender voor ROC medewerkers* optimale benutting scholingstijd
kwaliteit medewerkers:* meer focus op excellentie * professionele beroepshouding * professional handelt vanuit de kernwaarden* docent is minimaal hbo geschoold* medewerkers zijn verantwoordelijk voor resultaten * specifieke expertise op verschillende doelgroepen* permanente ontwikkeling
helpt je een nog betere professional te worden
VO -strategie In AMSTERDAM:intensieve samenwerking met ESPRIT met arrangementen op:EntreeVM2doorstroom MBO 2/3MBO 4 kaderMBO/HBOVWO verdere samenwerking met partnerscholenverbeteren doorstroom naar ROCvA
VO strategie in REGIOdoorgaande leerlijnenpartnerscholen bindenmbo plus accentueren
mbo collegewestpoort
mbo collegenoord
mbo collegecentrum
mbo collegeamstelland
mbo collegeairport
mbo collegewest
mbo collegezuid
mbo collegezuidoost
mbo collegealmere poort
mbo collegealmere
mbo collegelelystad
mbo collegedronten
Meerjarenstrategie 2011-20150. wat komt op ons af? 1. de core business2. onze omgeving3. missie, visie, kernwaarden4. strategische antwoorden met de 4 p's 5. profileren6. positioneren7. professionaliseren8. presteren
presteren in de teamsrendementtevredenheid kwaliteit onderwijs / examens
kwaliteit
bedrijfsvoering
deelnemersaantalfinancieelziekteverzuimwettelijke vereisten
ROC's
welke MBO prestaties 2011?jaarresultaat ROCvA ROC Fniveau 1 72,2% 72,0% niveau 2 63,0% 63,8%niveau 3 62,9% 56,4% niveau 4 66,2% 65,0%totaal 65,4% 62,9%
welke MBO prestaties nu (oktober 2011)?
(cijfers 2010-2011)
(cijfers instellingsprofiel 2010)
72,7%66,1%65,1%69,6%67,5%
(cijfers instellingsprofiel 2010/JOB2010)
(cijfers MO 2010)
tevredenheid bedrijven
ROCvA
ROCF
cijfer
6,3
(cijfers bpv onderzoek 2009)
(cijfers augustus 2011)
72,7%66,1%65,1%69,6%67,5%
student aantaal telling 2011: ROCvA: + 2% (totaal: 26.563)ROC F: - 3 % (totaal: 6.115)
welke MBOprestaties in 2010?jaarresultaat ROCvA ROC Fniveau 1 76,5% 76,1% niveau 2 62,4% 57,1%niveau 3 59,0% 58,8% niveau 4 64,3% 65,7%totaal 62,7% 59,8%
ROC's
(cijfers instellingsprofiel)
bestrijding voortijdigschoolverlaten
(cijfers oktober 2011)
ROCvA
ROCF
welke MBO prestaties in 2012?
tevredenheid studenten
tevredenheid bedrijven
tevredenheid medewerkers
bestrijding voortijdigschoolverlaten
financieel
Q2 2011: op koers t.o.v. begroting 2011
ziekteverzuim
wettelijke vereisten
presteren in de teams
6,3
6,7
6,3
2173
ROCvA ROCF
bestrijding voortijdigschoolverlaten
tevredenheid studenten
tevredenheid bedrijven
tevredenheid medewerkers
476
1984
cijfer opleidingcijfer school
tevredenheid studenten
cijfer opleidingcijfer school
tevredenheid bedrijven
6,0
6,8
5,6
5,3
641
(cijfers augustus 2011)
(cijfers eigen meting 2011)
(cijfers instellingsprofiel 2010)
tevredenheid medewerkers
ROC's
6,9
6,4
ROC's
6,9
6,4
5,8
5,6
5,6
5,3
(beloftes: mijn school, organisatie, gezien worden en leren)
begroting 2012 en focus op vakmanschap
(ambitie: 289)
(ambitie: 1732)
ambitie: 281
ambitie: 1734
ROCvA
ROCF
5,8 %
6,2 %
641
mbo collegehilversum
(cijfers 2010-2011)
mbo colleges
bedrijfsvoering
ambitie: 1732
ROCvA
ROCF
ambitie: 281
MBO jaarresultaat ROCvA ROC Fniveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal
op weg naar landelijke norm
school: 6,5opleidiing: 7,0
6 of hoger
algemene beeld minimaal 6,2facetten van het werk 6,9
vova scholen
10 teams
mbo collegewest
mbo collegezuid
8 teams
mbo collegeamstelland
5 teams
mbo collegenoord
4 teams
mbo collegecentrum
6 teams
cijfers VOvA 2010
ambitie VOvA:binnen twee jaareen belangrijker speler in Amsterdamdoor onderscheidendearrangementenén vaste binding met hofleveranciers voor MBO
Strategie ROCvA/ROCF t.o.v. VO• richten op groei in het voortgezet onderwijs in Amsterdam en regio, verzekeren en vergroten instroom in MBO• verbeteren samenwerking met VO onderwijs d.m.v. sterke leerarrangementen (topconcepten) op alle niveaus: entree-opleiding (ongediplomeerd), vm2, vakmanschapscolleges, mhbo (voor havisten en vmbo-t)• VOvA is hèt voorbeeld: dus optimale doorstroom
resultaten instellingsprofielvwo/havovmbo-tvmbo kadervmbo beroepsgerichttevredenheid leerlingentevredenheid ouderstevredenheid afnemende scholen
prestaties VOvA in 2012
kwaliteit
ziekteverzuim
bedrijfsvoering
werken met, en aan kernwaarden,stimuleertbetrokkenheid
aandachtigbetrouwbaarambitieusprettigdaadkrachtig / vakkundig
kernwaarden in gedrag tot uiting brengen + stimuleren van betrokkenheid + professionaliseren = presteren
+
=
doel is groei conform demografische ontwikkeling
doel is licht negatief resultaat in 2012en licht positief resultaat in 2013
doel is maximaal 5%
doel is overal voldoen aan wettelijkevereisten
strategie is gerichtop sturen in condities terverbetering prestaties
waar gaan we aan werken?1. anticiperen:E&I personeel in MBO teams vanaf 01/01/2012in MBO teams intensiveren onderwijs per 01/08/2012Entree inrichten per 01/08/2012 Samenwerking met VO scholen praktisch maken2. profileren: onderwijsaanbod is onderscheidend en verschillend (VOvA,Entree, MBO 2 en 3, MBO 4 portals voor leren en werken, VAVO en NT1/alfabetisering). Teams werken aan helder profiel wat betreft aanbod.3. positioneren: teams werken binnen MBO colleges aan helder profiel voor omgeving in bestaande en nieuwe gebouwen (5 nieuwe gebouwen worden betrokken tm 2013)4. professionalisering: voorwaardelijk voor verhogen rendement5. kernwaarden komen tot uitdrukking in gedrag: voorwaardelijk voor tevredenheid6. teams nemen verantwoordelijkheid: voorwaardelijk voor betrokkenheid7. groei studentenaantal gaat mee met demografische ontwikkeling metropoolregio8. de prestaties gaan omhoog
professionalisering
kernwaarden
profilering
positionering
vervolg proces meerjarenstrategie 2011-2015op 12 en 13/10 in Management team ROCvA/ROCFop 24/10 in RvTop 25 en 26/10 in MT VOvA11/2011: in MT's van MBO colleges, ronde door RvB. Verschillende uitwerking vanwege verschillende contexten: dialoog over ieders uitdaging. 11/2011 met directeuren van dienstenvanaf 10/2011 uitwerking in jaarplannen MBO colleges en hun teamsvanaf 10/2011gesprek met OR 12/2011: prestaties vastleggen in managementcontracten 201212/2011 meerjarenstrategie is inzet voor gesprek met procesmanagement ministerie OC& W12/12/2011 in RvTvoorjaar 2012: meerjarenstrategie biedt kaders voor 2013 en volgende jaren09/2012: evaluatie en bijstelling
nu:rocva:1,17rocf: 1,15
aandachtbetrouwbaarambitieusprettigdaadkrachtig/vakkundig
werken tegenlage kostenbudget - 30%
Top 5 ROC's door verbeterenkwaliteit
Verhogen productiviteit
Verdunning coördinatie en ondersteuning
Verminderde bureaucratie
Betrokken enPrestatiegericht
Rersultaatsturing
Pro-actief
Selecteren personeelPrestaties metenBijdrage zichtbaarBijdrage beoordelenConsequenties trekken
Meer betrokkenheidleidt tot minder behoefte aancoordinatie en ondersteuning eneen pro-actieve instelling
Een pro-actieve houdingmaakt resultaatsturing mogelijken leidt tot minder bureaucratieEfficiënte communicatie en overleg
Missie, visie, kernwaarden enleiderschap
DisciplineringVoorbeeldgedrag
VOvA (okt. 2011): - 5,5% (totaal: 2. 862)
aantal leerlingen
focus op uitdaging en excellentie
uitdagend voor vmbo-t, havo4 en afstroom HBOassociate degree breder inzetten
stelsel
onderwijstijd
toelatingseisen
bekostiging
bbl en 30 +
onderwijstijd bekostiging en verblijfsduurbbl en 30 +
ambitieus
daadkrachtig
prettig
betrouwbaar
aandacht
vakkundig
visie op beroepsonderwijs
herkenbaarheid per niveauzorgvuldige intakejuiste plaatsing
naar een hoger niveaupermanente ontwikkelingvakmanschap
onderscheidende gebouwenberoepspraktijk herkenbaarprettig leerklimaat
kwaliteittevredenheidrendement
(bbl 30 +)
aandachtig, betrouwbaar, ambitieus, prettig,daadkrachtiig/vakkundig
weet wat werkt op school
effecten
presteren
strategische antwoorden
kwaliteittevredenheidrendement
onderscheidende gebouwenberoepspraktijk herkenbaarprettig leerklimaat
naar een hoger niveaupermanente scholingvakmanschap
herkenbaarheid per niveauzorgvuldige intakejuiste plaatsing
start bij werving en selectie
docentschap als vak
invoering lerarenregister /professioneel paspoort
onderwijstijd
verblijfsduur
resultaatverantwoordelijkheid
Marzano:'wat werktop school'
mbo college airport
8 teams
mbo college hilversum
en plezier?
en Plezier?
mbo collegealmere
mbo college lelystad
12 teams
11 teams
strategie in welk gedrag? van mij en mijn team
profilering
presteren
professionalisering
positionering
kernwaarden
aandachtbetrouwbaarambitieusprettigdaadkrachtig/vakkundig
aandachtbetrouwbaarambitieusprettigdaadkrachtig/vakkundig
profilering
presteren
professionalisering
positionering
kernwaarden
strategie in welk gedrag? van mij en mijn team
ik wil dat mijnstudenten zichmij herinneren als een voorbeeld
ik maak eeneigen scholingsplan
ik organiseermijn eigen docentenstage
wij houden elkaar scherp
ieder teamlid werkt aanzijn bijscholing
wij volgen gastlessen vanvakmensen uit onze branche
ik sleep demoeilijkste student er door heen
onze maniervan werken verbetert voortdurend
onze studentengeven ons een 8
wij horen tot de top 3in onze sector wat betreftjaarrendement
strategie in welk gedrag? student
professionalisering
mijn docent is een voorbeeldin ons vak
mijn docent kan goedlesgeven
presteren
ik haal hier het beste uit mezelf
ik geef dezeschool een 8
ik haal mijn diplomazo snel mogelijk
strategie in welk gedrag? bestuur/management
professionalisering
presteren
ik ben op de hoogtevan de dilemma's van de docent
ik werk voortdurend aan mijn kennis van modern leiderschap
ik hanteer voor mijneigen werkeen hoge standaard
wij behoren tot de 5beste ROC's van NL
strategie in welk gedrag? bestuur/management van mij en mijn team student
profilering
aandachtbetrouwbaarambitieusprettigdaadkrachtig/vakkundig
kernwaarden
positionering
professionalisering
presteren
10 Stappen intensivering1. Directie MBO-college gaat in gesprek met teams over meerjarenstrategie en intensivering2. Teams verwerken/ downloaden de informatie3. Teams brengen in kaart waar de uitdagingen liggen voor nieuwe onderwijsprogramma's4. Teams formuleren dilemma's en kansen m.b.t. verbeteren onderwijskwaliteit + realiseren hogere prestaties5. Teams voeren over gesignaleerde dilemma's en kansen dialoog met opleidingsmanagers en directie6. Teams bespreken prototypes voor oplossing diliemma's en het grijpen van kansen. Assortiment wordt vastgesteld.7. Teams starten met herprogrammering opleidingen en ondersteuningsvraag wordt uitgezet.8. Teams maken herontwerp van opleidingen en testen gedeeltes uit onder studenten en bedrijven. Bijstelling waar nodig.9. Opstellen studiewijzers en examenplannen 2012/ 201410. Start nieuwe opleidingen cursusjaar 2013/ 2014.
Ron van BeekOM Zorg en Gezondheid
Leerwerkafdeling
Wat deden we goed
team betrokken
probleem lijst gemaakt en weggewerkt
veel geoefend
e n iedereen werkbegeleider
-als WB moet je kennis op peil blijven vanwege veel vragen stagaires-clienten extra aandacht-tijd voor extra activiteiten-door meer aandacht is integreren theorie en praktijk beter geintergreed
Positieve ervaring werkbegeleiders (WB)
-denken dat het alleen om de verpleging gaat (iedereen van de afdeling, medisch en para-medisch menemen) -te weinig aandacht besteden aan inwerken-te lang wachten met evalueren (meteen en vaak de vinger aan de pols)-projectklaar -> regie stoppen-op 1 lijn lastig (wb-ers)-te lang wachten met ziekteverzuim aanpakken-motivatie / extra aandacht voor regels, gedragcodes, normen en waarden
wat niet doen
-clienten heel tevreden-kwaliteit van zorg-verjonging van medewerkers -meer stageplaatsen
wat is de winst
wat nu:-welke kennis is gewenst -welke vaardigheden zijn gewenst-
Three
(cc) photo by medhead on Flickr
Verpleeghuis Gooizicht
Presentatie Leerwerkafdeling Fleovoziekenhuis. 3 juli 2012
Full transcript