Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Udział świeckich w kapłańskiej misji Kościoła

No description
by

Kamil Hołyst

on 26 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Udział świeckich w kapłańskiej misji Kościoła

Udział świeckich w kapłańskiej misji Kościoła
KK 31. Pod nazwą świeckich rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i
uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele
i w świecie.

Posługi i funkcje wiernych świeckich.
Jak jest w teorii.
Jak jest w praktyce.
KK 33. Apostolstwo świeckich jest uczestnictwem w samej
zbawczej misji Kościoła i do tego właśnie apostolstwa
sam Pan przeznacza wszystkich przez
chrzest
i
bierzmowanie
.
Udział świeckich w Liturgii.
W jaki sposób wierni świeccy mogą
uczestniczyć w kapłańskim urzędzie Chrystusa?
KK 34. Chrystus daje również udział wiernym świeckim w swej funkcji kapłańskiej (munus sacerdotale) dla
sprawowania kultu duchowego
, aby Bóg był wielbiony, a ludzie zbawieni.
Poprzez wszystkie uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienną pracę, wypoczynek ducha i ciała, a szczególnie poprzez czynny udział w Liturgii ponieważ jeśli tylko są wykonywane w Duchu, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa.
W liturgii każdy powinien czynić tylko to
i wszystko to, co należy do niego.
Por. OWMR
Posługa (ministerium),
jest stała, odnosi się do konkretnej osoby i jest wyrazem jej powołania w Kościele. Poprzedzona formacją i obrzędem wprowadzającym.
Funkcja (munus),
jest tymczasowa (dorywcza), określa zadanie, czynność, którą dana osoba spełnia w ramach wyjątkowej potrzeby chwili.
Kto w "polskim Kościele" pełni posługę lektora lub akolity?
Ustanowienie do takiej posługi poprzez obrzęd w nią
wprowadzający stosowane jest w praktyce zazwyczaj wobec alumnów seminarium duchownego.

Oznacza to, iż właściwie tylko księża i klerycy, są tymi którzy powinni podejmować pewne działania w liturgii i poczuwać się do odpowiedzialności za nie. Akolici (nadzwyczajni szafarze komunii świętej) choć obecni w polskim Kościele nie są jednak odpowiednio doceniani i posługa ta nie jest niestety traktowana jako stan normalny.
Ostatecznie „w Królestwie niebieskim najważniejsze
miejsce zajmują nie szafarze, lecz święci”.

Ważne więc, by w pełnieniu misji kapłańskiej świeccy angażowali się ofiarnie we współdziałaniu dla dobra wspólnego.

Zaangażowanie wiernych świeckich nie może się ograniczać do czynnego udziału w samej tylko Liturgii ale musi mieć też realny wpływ na życie Kościoła.
Świecki to:
- chrześcijanin nie będący członkiem stanu kapłańskiego czy zakonnego
- uczestnik kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusa

Na mocy motu proprio Pawła VI Ministeria quaedam,
urzędy lektoratu i akolitatu posiadają własną autonomię i stałość
i mogą być powierzane także świeckim, ale tylko mężczyznom. Posługa słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, rozdzielanie Komunii świętej, zgodnie z przepisami prawa (KPK Kan. 230, par. 3) mogą być wykonywane także przez świeckich nie będących lektorami czy akolitami.
KPK Kan. 230

§ 1. Mężczyźni świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła.

§ 2. Świeccy mogą być czasowo wyznaczeni do pełnienia funkcji lektora w czynnościach liturgicznych, podobnie wszyscy świeccy mogą wykonywać funkcje komentatora, kantora lub inne, zgodnie z przepisami prawa.

§ 3. Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa.
Wprowadzenie do liturgii określa, że spośród funkcji liturgicznych, można wyróżnić trzy ich rodzaje:

- funkcje związane ze Słowem Bożym (ministri verbi divini), np. lektor, psałterzysta,

- asystujących celebransowi: (np. akolita, diakon, ceremoniarz, ministranci ),

- usługujących ludowi wiernemu w odpowiednim przeżywaniu celebracji (np. komentator, kantor, organista),

Wszystkie funkcje niższe od tych, które należą do diakona, mogą wykonywać także świeccy mężczyźni, choćby nie byli formalnie ustanowieni. Funkcje spełniane poza prezbiterium rektor kościoła, kierując się roztropnością, może powierzyć kobietą. Określenie "poza prezbiterium" należy rozumieć jako wskazani miejsca pełnienia posługi, a nie jej ważności. Posługi wykonywane poza prezbiterium: posługa śpiewu, komentatorka, służba ładu, służba darów posługa procesyjna. /OWMR nr 70/
Biskupi zebrani podczas II Polskiego Synodu Plenarnego w Liturgii Kościoła po Soborze Watykańskim II nr 84 dają wytyczne, kryteria jakie muszą spełnić kandydaci do pełnienia posługi akolity i lektora:

"Mężczyźni świeccy, którzy ukończyli przynajmniej dwadzieścia pięć lat, cieszą się dobrą opinią, posiadają odpowiednie przymioty i są przygotowani do swych zadań poprzez odpowiednią formację, mogą być przyjęci do posługi stałego akolity. Posługę lektora można udzielać w wieku wcześniejszym".

Natomiast Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z dnia 2.10.2007 oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej z dnia 27.11.2008 precyzują różne kwestie związane z doborem i formacją kandydatów na lektorów i akolitów, wyznaczając im różne zadania we wspólnotach parafialnych.
Dziękujemy za uwagę.

Autorzy prezentacji: Kamil Hołyst, Radosław Hempel
Full transcript