Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EU-forrásból megvalósított közbeszerzések, zöld közbeszerzés

No description
by

Orsolya Barna

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EU-forrásból megvalósított közbeszerzések, zöld közbeszerzés

EU-forrásból megvalósított közbeszerzések

Közösségi intézményi és jogi háttér
Közösségi eljárási rend a magyar Kbt. keretei között
Bíróság
27 bíró
3 / 5/ 13 tagú tanácsokban jár el
8 főtanácsnok

A közösségi jogforrási és támogatási rendszer
Közösségi és nemzeti jog viszonya:

Közösségi jog autonómiája
Elsőbbség
Előfoglalás elve
Jogforrási hierarchia

A közbeszerzések tervezése
A közbeszerzési eljárás előkészítése
Kell-e alkalmaznom a Kbt.-t – kivételi kör vizsgálata
Beszerzés tárgyának meghatározása
Eljárási rend kiválasztása
Becsült érték, egybeszámítás
Eljárási típus kiválasztása
Egyéb előkérdések
EU-s forrás esetén: speciális feltételek
Anyagi fedezet
Engedélyek megléte

Eljárási típusok a közösségi eljárási rendben
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos (hiredetménnyel/hirdetmény nélkül
Versenypárbeszéd

Altípusok: gyorsított, keretmegállapodásos
Kizáró okok, alkalmasság
Detail 1
Detail 2
Detail 3
dr. Barna Orsolya
ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó
kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu

AZ EU közbeszerzési céljai kapcsolódó intézmények
Egységes belső közbeszerzési piac létrehozása (átláthatóság, egyenlő elbánás, diszkrimináció tilalma, verseny)
Pénzért valódi értéket elv, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat – hatékony közpénzfelhasználás
Más szakpolitikai célkitűzések támogatása
egyes ágazatok támogatása
környezetvédelmi megfontolások
szociális szempontok
innovatív beszerzések
kkv-k helyzetbe hozása
Összesített statisztikai jelentési kötelezettsége a KH-nak
Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról
Ajánlatkérőkről
Kérésre összegezés, tájékoztatás eljuttatása

A Bizottság eljárás kezdeményezési joga:
Eljárási típusok:
169. cikk: Bizottság tagállam ellen
170. cikk alapján: tagállam tagállamot perel
173-174 cikk alapján: semmissé nyilvánítási eljárás
200 cikk: előzetes döntési eljárás

Az eljárás menete:
Az ítéletek sajátosságai:
Minden bíró aláírja
Nincs párhuzamos vélemény
Nincs különvélemény
Indokolják az ítéletet, de nem konkrét, az absztrakt jogkérdésre ad választ
EuB ítélete ellen nincs fellebbezés.

Nem precedens jog, korábbi ítéleteihez nincs kötve!

Támogatási rendszer
Közbeszerzési jogforrások a közösségi jogban:
( korábban: 6 irányelv )
18/2004/EK irányelv: átültetési hi.:
2006. január 31.
17/2004/ EK irányelv: átültetési hi.:
2006. január 31.
2151/2003/EK rendelet
2195/2002/EK rendelet
1564/2005/EK rendelet
A Bizottság ajánlásai

Források:
www.europa.eu.int – intézmények honlapjai, TED adatbank, Official Journal
www.taiex.com
www.europa.lap.hu
www.nfu.hu

A Kbt. személyi hatálya
- az ajánlatkérői minőség
- kormányzati/közüzemi ajánlatkérők
- bejelentési kötelezettség
- kedvezményezetti konzorcium ajánlatkérői oldalon
- speciális státusz: Kbt. 6. § (1) g) pont
A Kbt. tárgyi hatálya
építési beruházás
árubeszerzés
szolgáltatás megrendelése
építési koncesszió
szolgáltatási koncesszió
Kivételi körök
- általános kivételek
- beszerzés tárgyától függő kivételek
- értékhatártól függő kivételek
- sajátos esetkör: ügyvédi szolgáltatás

Eljárási enyhítés:

- 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások
Viszterhesség kérdésköre
Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).

Anyagi és/vagy közvetlen gazdasági érdek

A Kbt. kógenciája
3. § E törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. (…)

Nemzeti jogszabályok
2011. évi CVIII. Törvény
végrehajtási rendeletek
(alapjuk: Kbt. 182. §)

Fontosabb vhr.-ek:
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Zöld közbeszerzésekről szóló kormányrendelet
Szociális szempontú beszerzésről szóló kormányrendelet


Tipikus kikerülése a Kbt.-nek – szankció!
Kormányzati AK:
valamennyi a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzése esetében az általános szabályok alkalmazandóak
Közüzemi AK:
Kizárólag a releváns tevékenységéhez kapcsolódó beszerzések esetében járhat el a különös szabályok szerint (értékhatárok)
Minden egyéb esetben az általánost kell alkalmaznia!

Bejelentési kötelezettség:
Amennyiben a szervezet a Kbt. 6.§ hatálya alá tartozik, be kell jelentkezni, függetlenül attól, hogy kíván-e közbeszerzési eljárást lefolytatni, avagy sem.
A bejelentkezés elmulasztása a törvény megkerülésének minősül.

Egybeszámítás vizsgálata – a 18. § (2) bekezdés változásai
Korábbi szöveg:
Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét.
Új szöveg:
Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni .
Eljárási rend kiválasztása:
Közösségi eljárásrend:
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos (hirdetménnyel vagy anélkül)
versenypárbeszéd
Nemzeti eljárásrend:
122. § szerint
+ 122. § (7) bekezdése!(áru és szolg. 25M alatt, építési beruházás 150M alatt – 3 ajánlattevős) 122/A. §
123. § szerint önálló eljárási szabályokkal

Éves közbeszerzési terv:
Minden év március 31.-ig,
Nem vonja maga után az eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A kivételi kör és az értékhatár alatti beszerzések továbbra sem jelennek meg benne
Közbeszerzési terv két változata
Eljárás anyagi fedezete
Becsült érték - anyagi fedezet
Piacfelmérés jelentősége
Kormányzati szervekre nézve: 46/2011. (III.25.) Kormányrendelet, egyébként: Áht. miatt is rendelkezésre kell állnia
Továbbá: bontás új szabályai!
40. §: a feltételes eljárás lehetőségét az új Kbt. Is fenntartja!

Eljárás ideje
jogszabály által meghatározott minimum értékek

rövidítési lehetőségekre jogtechnikai megoldások:
Tervezés: előzetes összesített tájékoztató
Hirdetményellenőrzés mellőzése (ha fennállnak a feltételek)
Eljárási határidők optimalizálása
Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása



Az eljárás megindítása - a felhívás
A Kbt. szakít a korábbi szabályozás azon logikájával, hogy az egyes eljárási típusoknál külön tárgyalta a régi Kbt. az ajánlati és a részvételi felhívás kötelező elemeit. A törvény a továbbiakban egységesen, egy törvényi helyen kezeli az eljárást megindító felhívás minimális, kötelező tartalmát.
A felsorolás azonban nem zárt, maga a törvény tartalmaz az egyes eljárási fajták szabályai között további speciális tartalmi elemeket.

Felhívás típusai, tartalma
- ajánlati felhívás a nyílt eljárásban;
- részvételi felhívás a meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban, valamint versenypárbeszéd esetében;
- ajánlattételi felhívás a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Felhívás tartalma:
39. § (1) Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.
(2) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.

Felhatalmazó klauzula:
60. § (1) Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Ehhez kapcsolódó jogintézmények:
- Ajánlatkérői kötöttség
Ajánlattevői kötöttség
Jogorvoslat lehetősége

Dokumentáció:
Közösségi rezsimben kötelező, nemzeti rezsimben csak építési beruházás esetében kötelező
Dokumentáció tartalma:
A dokumentáció tartalmára vonatkozóan a törvény több helyen is tartalmaz rendelkezéseket, a dokumentáció tartalmának legfontosabb részét képezik az alábbiak:
- szerződéstervezet;
- műszaki leírás;
- az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához kapcsolódóan az értékelés során a pontkiosztás módszerének részletes leírása;
- építési beruházás esetében az árazatlan költségvetés;
- egyéb információk, így különösen a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke.


Kizáró okok rendszere
Közösségi eljárásrend:
56. §
Új kizáró okok, elsősorban az off-shore cégek ellen
Törlésre került: önkormányzati adótartozás!

Nemzeti eljárásrend:
Mind a 122. §, mind a 123. § esetében:
legalább egy kizáró ok, és az 56. §(1) k) pont és 56. § (2) kötelezően alkalmazandó


A kizáró okok rendszere:
Kbt.:
Az egyes kizáró okok meghatározása
56-57. §
122. § (1) bekezdés
Jogi akadályok

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet:
A kizáró okok igazolásának részletszabályai


Kizáró okok típusai:
Kötelezően alkalmazandó:
56. § (1) bekezdés
56. § (2) bekezdés
Építési beruházás esetében speciális szabály: 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. §

AK választása szerint:
57. § (1) bekezdés

Igazolási mód:
Közösségi eljárásrend:
Teljes körűen kötelező igazolni
Közjegyzői nyilatkozat
NAV igazolás
Egyéb nyilatkozatok

Nemzeti eljárásrend:
Elegendő az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata

Magyarországi letelepedésű ajánlattevő:
általános szabályok szerint
Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő:
E-Certis
(http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

Fenntartható közbeszerzések
Európa 2020 stratégia
Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
Cél a magas foglalkoztatottság és termelékenység elősegítése, valamint a társadalmi kohézió erősödése.
Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé
a foglalkoztatás,
az innováció,
az oktatás,
a társadalmi befogadás
az éghajlat/energiapolitika területén,

amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani.

 A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik, amelyek egyike az uniós közbeszerzési szabályozás felülvizsgálata.

Innovatív beszerzések
Fenntartható, illetve zöld közbeszerzési cselekvési tervek említik
- Finnország, Hollandia, Egyesült Királyság, (Norvégia)
Precommercial- procurement
Bizottság szerepköre
AZ EU versenyhatósága

Jogszabály kezdeményezés:
Jogalkotási hatáskör
Végrehajtás
Költségvetés előkészítése
Külső képviselet
Full transcript