Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poluge lokomotornog sistema kod čovjeka

No description
by

Ajla Hamidovic

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poluge lokomotornog sistema kod čovjeka

Model krutog tijela
Model- treba da objasni sve osobine modelovanog objekta ili procesa.

Model krutog tijela- idealizovano tijelo koje se ne deformiše pod utjecajem sila.
Moment impulsa
Intenzitet momenta impulsa materijalne tačke mase m u odnosu na neku tačku O, jednak je proizvodu impulsa p i normalne udaljenosti tačke O od pravca impulsa (r).
Primjena poluga kroz historiju
Vidre- otvaranje školjki kamenjem
Majmuni- upotreba štapića pri otvaranju bodljikavih voćki
Poluge kao oruđe
Izgradnja piramida
Moment sile
je vektorski proizvod sile i kraka te sile.Intenzitet
momenta sile jednak je proizvodu intenziteta sile i kraka sile:


Krak sile (d) je najkraća udaljenost ose rotacije od pravca djelovanja sile.
Pravac
momenta sile je pravac ose rotacije.
Smjer
je određen "pravilom desne šake".
Poluge lokomotornog sistema kod čovjeka
Ajla Hamidović
Sarajevo, 2014.

Arhimed- prvi pisani dokument o polugama

"Dajte mi oslonac i dovoljno dugačku polugu i pomjerit ću svijet."
Kretanje krutog tijela
je kombinacija dva osnovna tipa kretanja:
TRANSLATORNOG
KRETANJA
ROTACIONOG KRETANJA
Linijsko ubrzanje
-
omjer promjene linijske brzine i vremenskog intervala tokom kojeg se ta promjena dogodila.
Povezanost sile i linijskog ubrzanja- Drugi Njutnov zakon/ Zakon sile: Ako na tijelo mase m djeluje okolina silom F, tijelo se kreće ubrzanjem

Linijska brzina
-

omjer puta i vremenskog intevala u kojem je taj put pređen.
sve tačke tijela imaju podudarne putanje
dovoljno posmatrati kretanje samo jedne tačke-
CENTRA MASE (CM)
.
CM se u polju Zemljine teže poudara sa težištem tijela
Veličine koje opisuju translatorno kretanje:
Sila
Linijska brzina
Linijsko ubrzanje
Sila
-

fizička veličina koja opisuje međudjelovanje tijela i njegove okoline.
Djelovanje sile:
statičko
dinamičko

Jedinica za silu je 1N (Njutn).
Ugaono ubrzanje
- promjena ugla u jedinici vremena.
kretanje kod kojeg sve tačke tijela opisuju koncentrične kružnice koje leže u paralelnim ravnima, okomitim na
osu rotacije
.
Veličine koje karakterišu rotaciono kretanje:
Ugaona brzina
Ugaono ubrzanje

Ugaona brzina
-
promjena ugla u jedinici vremena.

Intenzitet
ugaone brzine se računa po formuli:Pravac
ugaone brzine je duž ose rotacije.
Smjer
ugaone brzine se određuje uz pomoć "pravila desne šake".
Intenzitet
ugaonog ubrzanja računa se po formuli:Pravac
ugaonog ubrzanja je isti kao i pravac ugaone brzine.
Smjer
ugaonog ubrzanja i ugaone brzine je
isti
ako se tijelo kreće ubrzano, a
suprotan
ako se tijelo kreće usporeno.


Moment inercije
Moment inercije

je mjera tromosti tijela pri promjeni stanja obrtnog kretanja.

Moment inercije materijalne tačke mase m koja se nalazi na normalnoj udaljenosti r od ose obrtanja, jeSteinerovo pravilo
odnosi se na momente inercije tijela za ose koje su paralelne osi rotacije koja prolazi kroz CM.

Prema ovom pravilu, moment inercije tih osa je:
Uslovi ravnoteže krutog tijela
Kruto tijelo je u ravnoteži ako je linearno ubrzanje CM jednako nuli i ako je njegovo ugaono ubrzanje oko bilo koje nepomične ose u tom sistemu nula.
Da bi se osigurala ravnoteža moraju se ispuniti dva uslova!
TRANSLACIONI USLOV
ROTACIONI/OBRTNI USLOV
LOKOMOTORNI SISTEM
Lokomotorni sistem je koštano-zglobno-mišićni sistem koji omogućava voljne mehaničke pokrete i promjenu položaja.
Ovaj sistem ima
aktivni
i
pasivni
dio.
SKELETNI MIŠIĆI
KOSTI I ZGLOBOVI
Kosti
-ne generišu sopstvene, već prenose vanjske sile.
Sa biomehaničkog aspekta, kosti su krute, koštane poluge čija je osnovna funkcija prenošenje mišićnih i drugih sila čime se obezbjeđuje održavanje raznih ravnotežnih položaja..

Na osnovu
oblika
, dijele se na:
DUGE KOSTI (humerus, femur)
KRATKE KOSTI (kosti šake, stopala, kičmeni pršljenovi)
PLJOSNATE KOSTI (kosti lobanje, karlične i grudne kosti)

mjesta spajanja dvaju ili više kostiju
omogućavaju kostima da se pokreću u raznim pravcima uz veoma malo trenja
hrskavica
sinovijalna tečnost
ZGLOBOVI
Prema pokretljivosti, dijele se na:
POKRETNE
POLUPOKRETNE (pršljenovi)
NEPOKRETNE (šavovi lobanje)
Pokretni zglobovi mogu rotirati oko jedne, dvije ili tri ose.
Prema tome, postoji i sljedeća podjela zglobova:

JEDNOOSNI (zglob lakta, koljena i prsta)
DVOOSNI (zglob korijena šake)
VIŠEOSNI ZGLOBOVI (zglob ramena i kuka)
ligamenti
-pokretači i fiksatori zglobova
MIŠIĆI
U ljudskom tijelu nalaze se tri vrste mišića:

SKELETNI/POPREČNO-PRUGASTI MIŠIĆI (pokreću skelet)
GLATKI MIŠIĆI (mišići unutrašnjih organa)
SRČANI MIŠIĆI (mišići srca)
tonus
mišića- napetost mišićnog vlakna u stanju mirovanja
KARAKTERISTIKE MIŠIĆA:

NADRAŽLJIVOST
KONTRAKTILNOST
ELASTIČNOST


Funkcija mišića:
KRETANJE
ODRŽAVANJE SKELETA
ODRŽAVANJE TJELESNE TEMPERATURE
Poluge lokomotornog sistema čovjeka
Poluga je svako čvrsto tijelo koje može da se obrće oko nepokretnog oslonca.
Svaka cjevasta kost našeg tijela ponaša se kao poluga.

Elementi poluge:
PIVOT, TAČKA OSLONCA (engl. fulcrum, joint)
TERET, SILA OPTEREĆENJA (engl, resistance, load)
AKTIVNA SILA, NAPOR (engl, effort)

Koeficijent prenosa/ mehanička prednost poluge (k)- odnos sile opterećenja i aktivne sile.
Na osnovu vrijednosti koeficijenta prenosa, poluge se dijele na:

POLUGE SILE (k>1)
POLUGE BRZINE (k<1)
Na osnovu rasporeda pivota, tereta i aktivne sile, razlikuju se
tri
vrste poluge:

POLUGE PRVE VRSTE
POLUGE DRUGE VRSTE
POLUGE TREĆE VRSTE

Poluga prve vrste
je dvokraka poluga kod koje je pivot smješten između aktivne sile i tereta, tj. sile opterećenja.

Poluga sile
ili
poluga brzine
Primjeri: makaze, klackalica, kliješta..

Poluga druge vrste
je jednokraka poluga kod koje je sila opterećenja/ teret smještena između pivota i aktivne sile mišića.
Poluga sile
Primjer: tačke

Poluga treće vrste
je jednokraka poluga kod koje je napadna tačka aktivne sile smještena između pivota i napadne tačke sile opterećenja.
Poluga brzine
Primjer: dizalica
Anatomski primjer poluge prve vrste- glava.
Anatomski primjer poluge druge vrste- noga
Anatomski primjer poluge treće vrste-podlaktica
Hvala na pažnji!
saznanja iz ove oblasti pomažu pri izradi proteza
Mehaničke proteze za gornje ekstremite dijele se na:
šačne
podlakatne
lakatne
ramene

Proteze za donje ekstremitete dijele se na:
stopalne
potkoljene
natkoljene
Full transcript