Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt

No description
by

xhulia ponari

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt

Projekt
design by Dóri Sirály for Prezi
KORPORATAT

KORPORAT/E,-A (n.lat. corporation, bashkim i shumë personave për realizimin e qëllimit të përbashkët me cilësinë e personit juridik).

Korporata është subjekt juridik që ekziston ndaras nga pronarët e vet.

Parë nga aspekti juridik korporata është person juridik që ka një varg të drejtash dhe detyrimesh të personit të mirëfillitë juridik.


Koorporata si subjekt i ndarë juridik mund të ketë pasuri (të mira,assets) edhe të vetat, mbi emër të vet kështu që pasuria e saj i takon korporatës e jo aksionerëve.

Koorporata ka pozitën e vet juridike në gjykatë, pra mund të padisë por edhe të paditet.

Si subjekt juridik,korporata mund të lidh kontrata, përgjigjet për borxhet e veta dhe paguan tatime mbi fitimet e veta.

Koorporatat kohët të fundit po paraqesin njërën ndër trajtat e organizimit të aktiviteteve ekonomike shtetërore e të menaxhimit me pasurinë publike.
Koorporatat e para shfaqen qysh në Romën e vjetër me emrin corpus ose universitas. Në mesjetë koorporatat shfaqen si organizata të zejtarëve (esnafet) dhe si organizata të tregtarëve (gilde). Në atë kohë këto organizata gëzonin privilegje të caktuara dhe të drejta të monopolit.
Përvec koorporatave “private” shfaqen forma të ndryshme në organizimin korporativ e që kanë karakterin e “korporatave publike”. Këso koorporatash në Angli janë organet e
vetëqeverisjes lokale. Edhe disa organizata religjioze ;si dhe universitetet gëzojnë pozitën e koorporatave.

Përparësitë e trajtës koorporative të bashkimit:


Nuk ka përgjegjësi personale të aksionerëve
Përgjegjësia ndaj kreditorëve mbështetet në pasurinë e korporates e jo në pasurinë e aksionerëve. Shuma e parave që aksionerët i rrezikojnë duke investuar në korporatë kufizohet në lartësinë e investimeve të tyre gjë që e bën joshëse trajtën korporative. 

Lehtësi për mbledhjen (grumbullimin) e kapitalit
Pronësia e korporatës paraqitet në aksione të mbartshme. Me shitjen e aksioneve të korporatës ju mundësohet investitorëve të vegjël të marrin pjesë në pronën e ndërmarrjes. Disa korporata sot kanë më se një milion aksionarë. Ato korporata aksionet e të cilava shiten publikisht emërtohen si korporata publike.

Të metat e bashkimit koorporativ

Tatimi i lartë
Në ortakeri fitimi është i tatueshëm vetëm si të ardhura personale, ndërsa në korporatë tatimin e paguan vetë koorporata. 
Rregullat e rrepta
Koorporata formohet sipas kushteve të ligjeve shtetërore me të cilat rregullohet veprimtaria e koorporates.P.sh. tërheqja e mjeteve nga koorporata është diçka që kufizohet me ligj. Koorporata është e detyruar të bëjë publike veprimtarinë e saj.
Ndarja e pronësisë dhe e kontrollit
Ndarja e funksionit të pronësisë dhe e menaxhmentit në disa raste është përparësi por në disa të tjera mangësi. Në disa raste grup menaxherësh e drejtojnë koorporatën për të përfituar vetë dhe grupi i tyre.

Lënda:Ekonomi
Tema:Letrat me vlere dhe aksionet.
Punoi:Xhulja Ponari , Johana Marku ,
Kejsi Take , Stela Muçaj

Pas luftës së dytë botërore është zhvilluar një formë e re e koorporatave. Statusin e koorporatës e gëzojnë ato institucione të cilat në disa degë të ekonomisë organizojnë veprimatarinë ekonomike të ndërmarjeve shtetërore.

Këto korporata organizohen si trupa te pavarura administrative,operative e financiare por që janë nën mbikqyrjen e organeve shtetëore të cilat i emërojnë anëtarët e këshilleve drejtuese ose pjesën më të madhe të tyre.

Në SHBA dhe në vende të tjera të zhvilluara ndërmarjet e mëdha kanë dalë nga emetimi i aksioneve. Këto shoqëri janë në pronësinë e një numri aksionerësh që menaxhohen nga ekspertë të specializuar.

Aksionet pronësore mbarten lehtë
Pronësia mbi aksionet mbartet lehtë me shitjen e tyre. Aksionet e korporatave të mëdha,investitorët mund t’i shesin apo t’i blejnë në tregjet e organizuara si p.sh. New York Stock Exchange. Përparësia e këtyre investimeve ka të bëjë me likuiditetin e tyre pasi pronarët e aksioneve mund t’i shëndrojnë lehtë ato në para .

Afatqëndrimi i gjatë
Korporata është subjekt i ndarë me qëndrueshmëri të pandërprerë. Pa marrë parasysh ndryshimin e pronësisë korporata vazhdon të veprojë.

Menaxhimi profesional
Aksionerët janë pronarë të korporatës por ata nuk e drejtojne atë. Aksionerët zgjedhin këshillin drejtues i cili e udhëheq veprimtarinë e korporatës. Këshilli e punëson drejtorin dhe nënpunësat tjerë që e drejtojnë veprimtarinë e saj.
 

Themelimi i korporatës
Korporata konsiderohet e themeluar kur merr vendimin-kontratën e themelimit (charter) nga shteti.
Shpenzimet e themelimit
Këto shpenzime i ngarkojnë llogarinë e pasurisë dhe emërtohen shpenzime themeltare apo shpenzime të organzimit.

Struktura tipike e organzimit te koorporatës duket keshtu:


Me shprehjen “ vlera nominale” kuptohet kapitali që ndërmarrja e paraqet si mjete të veta e që trajtohet si kapital ligjor për një aksion.

Me vlerën nominale përcaktohet lartësia (madhësia) e kapitalit aksionar. Me shitjen e aksioneve mbi ketë vlerë realizohet një mbivlerë e aksionit që emërtohet si fitim kapital. Vlera nominale mund të kuptohet edhe si një sigurim i kapitalit pronësor që shërben si mbrojtje e kreditorëve .

Meqë vlera nominale është e lidhur me kufizime ligjore,koorporatat duhet ta paraqesin ndaras si vlerë nominale e aksioneve të emetuara. Mirëpo nga kjo nuk mund të kuptohet se vlera nominale ka ndonjë rëndësi të madhe meqë në koorporata të mëdha vlera nominale në ekuitetin aksionare merr pjesë me një përqindje fare të vogël,madje të parëndësishme.

Vlera nominale e aksioneve


Me autorizimin për emetimin e aksioneve nuk krijohet pasuria apo kapitali.

Marrja e autorizimit nga shteti për emetimin e aksioneve vetëm krijohen mundësinë e përfitimit të pasurisë me anë të shitjes së aksioneve.

Kur aksioni të jetë shitur sipas vlerës nominale,llogaria e kapitalit aksionar në anën e kredisë evidencon shumën e vlerës nominale të aksioneve të shitura.

Shitja e aksioneve sipas vlerës nominale

Aksionet pa vleren nominale
Disa shtete iu lejojnë koorporatave shitjen e aksioneve pa vlerën nominale. Në këso rastesh kur shiten këto aksione kapitalin aksionar e përbën shuma e tërësishme e aksioneve të shitura sipas çmimit të shitjes.

Aksionet e rregullta dhe aksione të preferuara
Kapitali aksionar ka përdorim të gjërë kur një koorporat shet vetëm një lloj aksionesh.
Mirëpo, shumë koorporata për të tërhequr sa më shumë investitor shesin disa lloje të aksioneve.
Kuptohet se llojet e ndryshme të aksioneve kanë të drejta dhe mundësi të ndryshme.

Aksionet e rregullta

Aksionet e rregullta janë aksione të rëndomta (ashtu edhe shpeshherë emërtohen).
Të drejtat që dalin nga këto aksione janë, tradicionalisht të përcaktuara, si e drejta e votës, e drejta të merr pjesë në fitim (dividendin) dhe e drejta për kërkes reziduale për pasuri në raste kur koorporata likuidohet.


Pra të drejtat e aksioneve të regullta janë:

-E drejta e votës
-E drejta e pjesëmarrjes në fitim (dividend) dhe
-E drejta e kërkesës reziduale

Në raste kur ndonjëra nga këto të drejta modifikohet atëherë kemi të bëjmë me aksione të privilegjuara.

Aksionet e privilegjuara


Karakteristikat kryesore të aksioneve të privilegjuara janë:

-Privilegje në pagimin e dividendeve
-Të drejta mbi dividendët kumulativ
-Privilegjet lidhur me pasurinë në raste të likuidimit të kompanisë
-Mundësia e revokimit me kërkesën e koorporatës
-Nuk mbajnë të drejtën e votës.

Aksionet e privilegjuara kanë disa përparësi ndaj aksioneve të rregullta. Ato kanë prioritet me rastin e pagimit të dividendit dhe në raste të likuidimit të koorporatës. Mirëpo nuk mbajnë edhe të drejtën e votës gjë që bën që mos të kenë ndikim në menaxhment.

Pronarëve të aksioneve të privilegjuara nuk iu bëhet kurrfar premtimi se gjithnjë do t’i marrin dividendët e caktuar.

Koorporata do të jetë e detyruar t’i paguaj dividendët vetëm kur këshilli drejtues e voton dividendin.
Për ta paguar dividendin koorporata duhet të ketë një rezultat pozitiv financiar dhe të ketë para.

Aksione të privilegjuara kumulative
Aksionet kumulative kanë të bëjnë me dividend.Nëse në tërësi ose pjesërisht dividendët kanë kapërcyer pa u paguar,ato paguhen kumulativisht.

Përparësit që kanë aksionet e privilegjuara kanë të bëjnë me dividend kumulative.

Nëse në tërësi ose pjesërisht dividendët janë kapërcyer në një vitë, atë dividend duhet paguar në vitin e ardhshëm.
Dividendët e papaguar duhet të zbardhen(shpalosen) në bilancin e koorporatës dhe shenimet shpjeguese.
Kjo shënohet në shtyllën e shënimeve.

Bursa e Tiranës
Bursa e Tiranës është i vetmi treg i organizuar i titujve (letrave me vlerë) në Shqipëri. Themeluar në vitin 2002 në formën e shoqërisë aksionare, Bursa e Tiranës funksionon në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.9901 dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe të ligjit Nr.9879 dt.21.02.2008 “Për titujt”.

Objekti i veprimtarisë së Bursës së Tiranës sh.a është krijimi i një tregu kapitalesh apo titujsh duke krijuar një sistem tregtimi me anë të të cilit “ofertat për shitje, blerje apo këmbim të titujve kryhen apo pranohen rregullisht; oferta apo kërkesat kryhen rregullisht kur janë oferta apo kërkesa të paracaktuara apo janë te pritshme, që rezultojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi në bërjen apo pranimin e ofertave për shitje, blerje, apo këmbim të titujve ose; jepet informacion rregullisht lidhur me çmimet dhe shpërblimet që persona apo grupe të veçanta propozojnë apo presin të shesin, të blejnë apo të këmbejnë tituj”

Bursa e Tiranës është liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare “për të ushtruar veprimtarinë si treg i letrave me vlerë të borxhit të Qeverisë, të borxhit të shoqërive dhe të aksioneve në Shqipëri” me Nr. Liçensë 78/1, datë 13.07.2007, për një periudhë pa afat.
Organet e shoqërisë aksionere
Organet e shoqërisë aksionare, kryesisht, trajtohen në kontekstin (marrëveshjen) e punëve juridike tregtare dhe të drejtës tregtare .
Organet e shoqërisë aksionare janë :
- kuvendi i aksionarëve,
- këshilli drejtues(bordi drejtues),
- drejtori (menaxheri),
- këshilli mbikëqyrës.

Kuvendi i aksionarëve
, kryesisht ka këto të drejta dhe obligime: nxjerrjen dhe detyrimet e statutit të shoqërisë, zgjedhjen dhe revokimin e anëtarëve të këshillit drejtues dhe atij mbikqyrës, kontrollin e përgjithëshëm mbi afarizmin e shoqërisë, verifikimin e bilancit, shpërndarjen e fitimit të shoqërisë, marrjen e vendimit mbi shtimin ose pakësimin e kapitalit kryesor të shoqërisë etj.

Këshilli drejtues
, zakonisht konstatohet në ligjet krahasuese se këshilli drejtues zgjidhet obligimisht në shoqërit aksionare të cilat i kanë më shumë se njëqind (100) të punësuar (punëtor dhe nënpunës). Fushëveprimi i këshillit drejtues zakonisht përqendrohet në këto çështje si organ me rëndësi:
- Përgatit propozimet e vendimeve për kuvendin e shoqërisë dhe i zbaton ato vendime;
- Përgatit nxjerr aktet e përgjithëshme të cilat nuk i nxjerr kuvendi i shoqërisë aksionare;
- Përkujdeset për përgatitjen e llogarisë vjetore dhe aprovimin e saj;
- I përgatit rekordimet vjetore të kontabilitetit, raportet lidhur me afarizmin dhe zbatimin e politikës afariste;
- Propozimin ndarjen e fitimit të shoqërisë;
- E zgjedh kryetarin e këshillit drejtues nga radhet e veta;
- E emëron dhe e shkarkon drejtorin e shoqërisë;
- I jep udhëzime drejtorit për realizimin e politikës afariste të shoqërisë aksionare;
- Vendos për politikën e vazhduar të bashkëpunimit afarist me firmat tjera;
- Nxjerr vendimet lidhur me investime, nëse me statut nuk është rregulluar ndryshe;
- Nxjerrë rregulloren mbi punën e vet;
- Kryen edhe punë të parapara me ligj, me statut si dhe aktin e themelimit.

Drejtori
është organ i obligueshëm i shoqërisë. Këtë e emërton këshilli drejtues. Drejtori i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar i kryen funksionet e njejta, si drejtori i shoqërisë aksionare udhëheq me procesin e punës së shoqërisë, kryen vendimet e organeve qeverisëse të shoqërisë, paraqet dhe përfaqëson shoqërinë, kujdeset për ligjshmërinë në punën e shoqërisë.Këshilli mbikëqyrës
Këshilli mbikëqyrës përbëhet së paku nga tre anëtarë. Kryetarin dhe anëtarët i zgjedh kuvendi i shoqërisë aksionare.
Këshilli mbikëqyrës obligimisht zgjidhet në shoqëritë aksionare të cilat ushtrojnë veprimtari me interes të gjërë publik. Kushtet për zgjedhje janë profesionalizmi, përshtatshmëria deri te deponimi i aksioneve garantuese ne fondin e përgjegjësisë për dëmet e shkaktuara etj.
Fushëveprimet e ushtrimit të funksionit të këshillit mbikëqyrës janë:
- Bën mbikëqyrjen e ligjshmërisë të punës së udhëheqësisë së shoqërisë aksionare.
- I shikon llogaritë periodike dhe vjetore dhe vërteton nëse janë krijuar në pajtim me dispozitat ligjore dhe statutore.
- Konstaton nese janë duke u udhëhequr librat afariste në pajtim me ligjin.
- Lajmëron për rekordimet vjetore të kontabilitetit të cilat i paraqiten kuvendit
- Jep mendimin lidhur me propozimin e ndarjes së fitimit.
- Nxjerr rregulloren për punën e vet si dhe i kryen edhe punët tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut të shoqërisë aksionare.
- Këshilli mbikëqyrës është i obliguar që të përpiloje raporte mbi gjendjen të cilën e ka konstatuar gjatë mbikqyrjes. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës përgjigjen në mënyre të njejte si anëtarët e administratës dhe anëtarët udhëheqës të shoqërisë aksionare dhe kështu bëhet: revokimi i tyre ( masë juridiko-politike), përgjigjen materialisht, e kompensojnë dëmin të cilin ia kanë shkakëtuar shoqërisë aksionare, por përgjigjen edhe penalisht.
Full transcript