Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

No description
by

Kasia Klich-Charicka

on 19 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
OBOWIĄZKI
PRAWA
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA PRAWO DO
:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;

pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
UCZEŃ MA PRAWO DO:
informacji dotyczącej form i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sposobów uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

informacji na temat kryteriów oceniania zachowania oraz warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności;
UCZEŃ MA PRAWO DO:
pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie – według potrzeb i na podstawie przeprowadzonej diagnozy;

wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

uzgodnienia z nauczycielami liczby klasówek - nie więcej niż pięć w tygodniu - klasówka powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; w/w nie dotyczą krótkich sprawdzianów obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji;

UCZEŃ MA PRAWO DO:
wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;

dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;

pisania sprawdzianu w warunkach dostosowanych do potrzeb ucznia z dysfunkcjami – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;

zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami;
UCZEŃ MA PRAWO DO:
UCZEŃ MA PRAWO DO:
zwolnienia go z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach jego uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas określony w tej opinii;

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania oraz ustalonych sposobów kontroli postępów nauce zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem;

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony dyrekcji, wychowawcy klasy, nauczycieli, pedagoga, psychologa, logopedy terapeutów pedagogicznych oraz innych specjalistów pracujących w szkole nauczycieli;

korzystania z opieki zdrowotnej;
UCZEŃ MA PRAWO DO:
reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa – zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” oraz "Etyka" na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować na zewnątrz;

znać hymn i patrona szkoły;

przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, w stosownych regulaminach oraz stosować się do zasad dobrego zachowania podczas przerw i pobytu w szkole;

uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia;

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;

przygotowania się do zajęć edukacyjnych;

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych,

wykonywania zarządzeń Dyrekcji szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia,

właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
dostosowania się do organizacji nauki w szkole,

przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,

bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły,

podporządkowania się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących – zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu szkolnego - w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od Dyrekcji szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia;
dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, wnoszenia, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim;

troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek i czystość na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego podczas całego roku szkolnego, bez względu na pogodę - w przypadku braku zmiennego obuwia uczeń zobowiązany jest do zakupienia jednorazowych ochraniaczy dostępnych w szkole;

pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki) i pieniądze;
bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych;

poszanowania praw, wolności, przekonań i poglądów oraz własności innych osób;

czynnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgaryzmu i agresji;

przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego, jego mienia i terenu wokół szkoły, za które rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do jego naprawy lub pokrycia kosztów zakupu nowego mienia;
rzetelnego pełnienia dyżurów w klasach i w innych pomieszczeniach szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;

opuszczenia szatni szkolnej po zmianie odzieży i obuwia;terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców ucznia.
Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych osobiście niezwłocznie po przyjściu do szkoły – nie dłużej niż w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane;


dbania na co dzień o schludny wygląd

Chłopcy:
koszulki, T-shirty, koszule, bluzy; spodnie długie lub w sezonie letnim krótkie za kolano; dopuszczalne spodnie dresowe,
Dziewczęta:
bluzy, bluzki, koszulki, T-shirty nieprześwitujące, bez dekoltów, przynajmniej do bioder; w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i plecy; spodnie długie lub minimum do kolan; dopuszczalne spodnie dresowe dopasowane do sylwetki.
WŁOSY
- czyste, kolor naturalny bez farbowania oraz wystrzygania. Długie włosy powinny być utrzymane w sposób nie powodujący ograniczenia pola widzenia.
PAZNOKCIE
- naturalne, czyste, krótkie, bez kolorowych lakierów i zdobień.
BIŻUTERA
- skromna, bezpieczna: kolczyki tylko w uszach.
MAKIJAŻ
- obowiązuje całkowity zakaz makijażu oraz tatuaży.
OBUWIE
- w szkole obowiązuje obuwie zmienne o jasnej podeszwie spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny.
posiadania stroju galowego:

Dziewczęta
– ciemna spódnica do kolan lub spodnie i biała bluzka bez dekoltu,
Chłopcy
– ciemne spodnie i biała koszula) i noszenia go podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych,

samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów – zabrania się kozystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
wyłączenia podczas pobytu w szkole, w autobusach szkolnych telefonu komórkowego i innych urządzeń grających;

przestrzegania bezwzględnego zakazu fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę;

w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w powyższych punktach , uczeń jest zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny lub inne urządzenie nagrywające, grające do depozytu Dyrekcji szkoły – odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
UCZEŃ MA PRAWO DO:
UCZEŃ MA PRAWO DO:
odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;

wiedzy o swoich obowiązkach i środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia;

wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.
korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna;

zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli, dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia;

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
UCZNIOWIE
Full transcript