Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Batbayar

Seminar
by

Batbayar Batmunkh

on 22 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Batbayar

УХОХ-ийн төсөл боловсруулах

1-Ерөнхий зүйл
2-Төслийн санал бэлтгэхэд тавигдах шаардлага
3-Төслийг боловсруулах үе шат
4-Төслийн санал боловсруулалтын баримт бичиг
УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ
5. Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоог дараах байдлаар хийж гүйцэтгэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн өнөөгийн цэвэр үнэ /NPV/ гэж төслийн үр ашгийн мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнийн зөрүүг хэлнэ.Тухайн цаг хугацааны үеийн (t) дүнг хорогдуулалтын хувиар (i) үржүүлж өнөөгийн үнийг тодорхойлно. Төслийн үр ашгийн урсгалын өнөөгийн үнийг дараах байдлаар тооцно.


Төслийн өртгийн өнөөгийн үнийг дараах байдлаар тооцоолно.


NPV-ийн тооцооллыг илүү хялбаршуулах үүднээс үр ашиг, зардлыг нэг томьёололд нэгтгэж болно.
Нэг. Ерөнхий зүйл

1. МУ-ын ЗГ-ын 2010 оны 123 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах нийтлэг журам"-д заасан улсын хөрөнгө оруулалтын төслийг боловсруулахад энэхүү аргачлалыг мөрдөнө.

2. Энэхүү аргачлалын дагуу боловсруулагдсан тухайн төсөл нь УХОХ-ийн шаардлагыг хангаж буй эсэхийг үнэлж, дүгнэх, эрэмбэлэхэд ашиглагдах үндсэн мэдээлэл болно.

3. УХОХ-ийн төсөл боловсруулах энэхүү аргачлал, маягт нь яам, агентлагууд, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд адил байна.
Пусть метель серебристой порошею
Заметает любую беду.
Я желаю вам, только хорошего
В наступающем Новом Году!
Гурав. Төслийг боловсруулах үе шат

1-р үе шат:
Төслийн эрэлт, хэрэгцээг тодорхойлох
2-р үе шат:
Төслийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох
3-р үе шат:
Бодлого баримт бичгүүдтэй нийцэж буй байдлыг тодорхойлох
4-р үе шат:
Төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоололтыг боловсруулж гарах үр дүнг тодорхойлох
4-р үе шат:

Төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоололтыг боловсруулж гарах үр дүнг тодорхойлох

Дөрөв. Төслийн санал боловсруулах баримт бичиг
4. Эдийн засгийн хувьд ашигтай ашиглалтын хугацаа нь дууссан ихэнхи хөрөнгө оруулалтын төсөл тодорхой үнэ цэнэтэй байдаг. Үүнийг үлдэгдэл үнэ цэнэ /residual value/ гэх бөгөөд төслийн санхүү, эдийн засгийн шинжилгээний сүүлийн жилд хамааруулдаг.
Энэ нь хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ буюу тухайн хөрөнгийн борлуулалтын үнийг илэрхийлнэ.
3. Төслийн ашиглалтын нийт хугацааг тооцохдоо дор дурдсан нормативыг баримтлана.

Хоёр. Төслийн санал бэлтгэхэд тавигдах шаардлага

1. Төсөл нь эрэлт, хэрэгцээнд үндэслэгдсэн байх

2. Төсөл нь үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээлэлд тулгуурласан байх

3. Төслийн санал нь тодорхой боловсруулагдаж, тухайн төслийг үнэлж, дүгнэх нөхцлийг хангасан байх

4. Төсөл нь "УХОХ боловсруулах нийтлэг журам"-ын 2.3, 2.4, 2.5-д заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх.

5. Шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг зөв тодорхойлсон байх

6. Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг үндэслэлтэй тодорхойлсон байх.
6. "Эдийн засгийн шинжилгээ гэж" Зардал-үр ашгийн шинжилгээгээр (cost-benefit analysis) тухайн төслөөс эдийн засагт үзүүлэх цэвэр нөлөөллийг тооцох бөгөөд нийгмийн зардал-үр ашгийн шинжилгээ нь нийгэм эдийн засагт эзлэх тухайн төслийн үнэ цэнийг тодорхойлно.
Төслийн санал боловсруулалтын баримт бичиг

1- Тухайн төслийн хэрэгжүүлэх үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсон танилцуулга, дүгнэлт.

2- Төслийн мэдээллийн маягт
"ТММ №1"-А хэсэг-Төслийн үндсэн болон нарийвчилсан мэдээлэл,
"Б" хэсэг-Төслийн өртөг, санхүүгийн эх үүсвэрийн маягт

3- Төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоололт. Төслийг хэрэгжүүлэх өртөг, зардал, мөнгөн урсгалын тооцоо

4- Эдийн засгийн шинжилгээ 10 тэрбум ба түүнээс их өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын төслийг "томоохон төсөл" гэж үзэх бөгөөд Техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн эдийн засгийн шинжилгээг хийнэ.7. Төслийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнг тодорхойлох
Үүнд:
Тухайн төслийг хэрэгжүүлснээр бүс нутгийн хөгжил, салбарын хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл
Хүн амын амьжиргааны түвшин, нийгэм эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлно.
Орон нутгийн хөгжлийн ялгааг арилгахад нөлөөлөх нөлөөлөл
4-р үе шат:

Төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоололтыг боловсруулж гарах үр дүнг тодорхойлох

1. "Эдийн засгийн тооцоололт" гэж тухайн төслийн хөрөнгө оруулалтын нийт өртөг зардал, ү ашиг, ашиглалтын хугацаа, өртгөө нөхөх хугацаа, зах зээлийн үнийн чиг хандлага зэрэг эдийн засгийн үзүүлэлттэй холбоотой тооцооллуудыг хэлнэ.

2. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тооцохдоо тухайн төслийн нийт төсөвт өриөг дээр төслийн ашиглалтад оруулахад шаардагдах урсгал зардлыг нэмж тооцно.
II-р баг
Анхаар тавьсанд баярлалаа...
ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ
ХОАВ ХОАВ ХОАВ...
II-р баг
Б.Батбаяр
М.Одмөнх
С.Ононбаяр
П.Оргилсайхан
Т.Баярцэцэг
С.Одончимэг
А.Янжмаа
Full transcript