Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

No description
by

Lucia pilipová

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Diskusia

- výtvarne nadaní študenti viac vnútorne motivovaní, ako bežná populácia
- zhoda s výskumom A. E. Gottfrieda (1996) - nadaní majú významne vyššiu vnútornú motiváciu

T. M. Amabileová (1996)
- výtvarníci sú motivovaní k tvorivosti, pričom ich motívom je sebaaktualizácia vyjadrená v umeleckých dielach

Použitá literatúra
BOROŠ, J. 2000 Psychologické aspekty zmyslu a kvality ľudského života so zreteľom na stredoškolákov, vysokoškolákov a dôchodcov. In Pedagogická revue. 2000, roč. 52, č. 1, s. 52-62
BOROŠ, Július: Motivácia a emocionalita človeka. Bratislava: Odkaz, 1995. KLEIN, V. 2006. Motivácia k celoživotnému vzdelávaniu. Žilina : Euroformes. 60 s. ISBN 80-89266-07-X.
LOKŠOVÁ, L.; LOKŠA, J. 1999. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost detí ve škole: cvičení pro rozvoj soustrědění a motivace žáků. Portál, Praha.
McCOMBS, B. 1997. The learner-centered classroom and schol. San Francisco, California: Jossey-Bass, Inc.
VASIĽOVÁ, I. 2011/2012. Správa zo štatistického spracovania výsledkov dotazníka D-M-V. NÚCEM, Bratislava.
VIŠŇOVSKÝ, J. 2000. Manažment ľudských zdrojov. Učebná pomôcka pre študentov FEM SPU – študijnej špecializácie Krízový manažment. Nitra: SPU, 2000. 154 s.
DANIŠKOVÁ, K. Vnútorná motivácia a motivácia k tvorivosti ako charakteristiky nadania. Psychologické dny: Já & my a oni. Ružomberok.
ŠTÚDIA
-Klaudia Danišková

-aspekty motivácie vo vzťahu k špecifickému druhu pohybového a výtvarného nadania

-vplyv nadania na vnútornú motiváciu a na motiváciu k tvorivosti

- 146 participantov
Motivácia
Boroš (1995):
-celkové postavenie a úloha človeka v spoločnosti

-komplex vzájomne prepojených a ovplyvňujúcich sa motívov

-určuje smerovanie, pretrvávanie a úroveň aktivácie daného správania
(Višňovský, 2000)

pozitívna a negatívna motivácia

primárna a sekundárna motivácia

vonkajšia a vnútorná motivácia

Motív
J.Janoušek, I. Slaměník
- človek si neuvedomuje svoje motívy vždy

- odlišnosť v kultúrach

- vnútorný zdroj motivácie

- určuje smer a intenzitu správania v zmysle ako aktuálne pôsobiaa sila a ako dispozícia k jeho vzniku a uplatneniu

Boroš (1995):
-"to, čo niekoho podnecuje k činnosti, alebo to, čo potvrdzuje a dáva smer činnosti"

- "všetko, čo aktivizuje človeka do činnosti, určuje smer a cieľ činnosti, t.j. môžu to byť potreby, hodnoty, plány, ktoré si človek uvedomuje
VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
Lucia Pilipová
Vnútorná motivácia

-
stav, ktorý núti človeka robiť niečo alebo sa učiť niečo pre vlastnú potrebu

-vlastný záujem

-túžba a výtýčenie cieľov

-najdôležitejšia pre život človeka
(Klein, 2006)

-McComsová (1997)

- závisla od toho, či žiak vníma učebnú činnosť alebo skúsenosť ako zmysluplnú a či má možnosť aktívne sa podieľať na výbere cieľov, metód a hodnotenia učenia
Vonkajšia motivácia

Valachová, Zelina:

-vyšší výkon / krátkodobo

-nízka kvalita výkonu

-krátka doba zapamätania

-učenie pre odmenu / vyhnutie sa trestu

(Klein, 2006)
Výskumný problém

- predpoklad, že participanti v tomto výskumne budú motivovanejší k tvorivosti ako bežná populácia
- prejav ich nadania vo zvýšenej vnútornej motivácií

Charakteristika súboru

- 146 participantov (57 mužov, 89 žien)
- stredné a vysoké školy

Metódy zbierania údajov

-dotazníky
-identifikácia motivácie: PSMI-CMS (Torrance, 1971) - 30 výrokov
- vnútorná motivácia: IMI (Ryan, 1982)
Výsledky

-U test - nadaní študenti motivovanejší ako bežná populácia študentov k tvorivosti

- subtesty - záujem a schopnosť

-výtvarne nadaní študenti sú viac vnútorne motivovaní k činnosti

-vyšší záujem o vykonávanú činnosť u nadaných

-celkové skóre: žiadny významný rozdiel medzi nadanými a bežnými študentmi

- nezistil sa významný rozdiel medzi skupinami nadaných a kontrolnou skupinou v motivácií k tvorivosti

-nezistil sa žiaden významný rozdiel v motivácií k tvorivosti medzi skupinami pohybovo a výtvarne nadaných
Full transcript