Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ideologie i doktryny

Ideologie i doktryny polityczne
by

Maciek Sado

on 30 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ideologie i doktryny

IDEOLOGIE Klasyczne ideologie liberalizm konserwatyzm socjalizm chrzecijańska demokracja agraryzm komunizm ekologizm zrównoważony rozwój kultura-natura zielona gospodarka ruch społeczny racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych pacyfizm Instytut Nauk Politycznych
Zakład Filozofii i Teorii Polityki Maciej Sadowski rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemoc przyszłe pokolenia koszty zewnętrze socjaldemokracja stanowisko socjal-liberane prawa mniejszości progresja podatkowa prawa pracownicze liberalizm światopoglądowy państwo świeckie tolerancja państwo piekuńcze kosmopolityzm potępienie wojen redukcja sił zbrojnych (docelowo: zupełne zniesienie) przeciwko proliferacji broni atomowej proliferacja – zjawisko przemytu, transferu, rozprzestrzeniania (broni masowego rażenia). prawo międzynarodowe - rząd światowy historia: już w komedii Arystofanesa "Lizystrata" ruch hippisowski Lew Tołstoj - Bertrand Russell - Mahatma Gandhi - Martin Luther King John Lennon ideologia zbiór wartości, przekonań i zasad postępowania odniesionych do sfery stosunków politycznych. Intelektualne i moralne podłoże zbiorowych działań politycznych. wizja świata - postulat lepszego świata funkcja wyjaśniająca kształtuje grupową świadomość polityczną mobilizuje do WSPÓLNYCH działań
określa wartości i cele polityki
tłumaczy świat religia spójna wizja dobra i zła Pismo Święte
interpretacje Ojców Kościoła
Bulle i Encykliki
katechizmy kościelne
personalizm chrześcijański wymiar spoleczny partie masowe filozofia thatcheryzm Ronald Reagan odnowa moralna poprzez wartości religijne interwencjonizm Milton Friedman państwo:
państwo minimalne
stróż nocny
wolności obywatelskie
trójpodział władzy
idea rządu ograniczonego własność prywatna
indywidualizm
homo oeconomicus
leseferyzm
utylitaryzm
społeczeństwo obywatelskie John Stuart Mill, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville John Locke, "Dwa traktaty o rządzie" problemy społeczne mają moralne podłoże
idea złotego wieku vs. idei postępu
szacunek wobec tradycji
krytyka rewolucji i gwałtownych przemian
wolność i własność
akceptacja silnej władzy
elitaryzm wymagają one działań zgodnych z pewną moralnością pochwała tradycyjnej obyczajowości polemika z liberalizmem
potępienie rewolucji, komunizmu i marksizmu
rodzina

ale:

walka z jaskrawą nierównością społeczną
solidaryzm społeczny
pomocnicza rola państwa
praca jest powołaniem człowieka, a nie towarem subsydiarność
ubezpieczenia społeczne
płaca minimalna
maksymalny czas pracy Partia "Centrum"
Prusy, 1852 encykliki papieża Leona XIII,
np. "Rerum novarum", 1891 Jan Paweł II, "Laborem exercens" i "Centesimus Annus" Jacques Maritain łac. liber - wolny rewolucja burżuazyjna
antyabsolutyzm oświecony
oświecenie Adam Smith "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776) Robert Nozick uprzemysłowienie
rozwój kapitalizmu egalitaryzm
labour union
walka z jaskrawą nierównością społeczną
solidaryzm społeczny
państwo opiekuńcze idea uspołecznienia środków produkcji łac. socius - pobratymiec John M. Keynes państwo dobrobytu Ferdynand Lassalle Karol Kautsky Eduard Bernstein,
"Zasady socjalizmu i zadania socjaldemokracji" (1899) powstanie proletariatu jako świadomej klasy (?) Karol Marks (1818-1883) Fryderyk Engels (1820-1895) "Manifest komunistyczny" (1848) materializm historyczny walka klas rewolucja społeczeństwo bezklasowe Edmund Burke (1729-1797) libertarianizm rolnictwo przed przemysłem obrona interesów chłopskich samorząd - gmina praca ziemia Albert Schäffle 2 połowa XIX USA - ruralizm społeczny solidaryzm wymiar metafizyczny wymiar ekonomiczny a a a a ideologia Wspóczesne ideologie i doktryny polityczne feminizm neofaszyzm/neonazim nowa prawica (neo)liberalizm gospodarczy konserwatyzm światopoglądowy ekologizm pacyfizm socjaldemokracja nowa prawica 1 2 3 5 alienacja pracy rys historyczny główni twórcy i dzieła podstawowe idee DOKTRYNY POLITYCZNE i Instytut Nauk Politycznych WDiNP podejście naukowe bez gniewu i dociekliwie sine ira et studio wybrana bibliografia:
A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon Politologii, Wrocław 2002
W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996 a doktryna polityczna łac. doctrina - nauka wyraża metody osiągania celów politycznych (także tych definiowanych przez IDEOLOGIE)
wyznacza ramy geograficzne i perspektywę czasową uporządkowany zbiór poglądów wyznaczających cele i przebieg działań politycznych w ściśle określonym miejscu i czasie, stanowiących wykładnię działania partii politycznych lub masowych ruchów społecznych (Zbigniew Tymoszuk)

uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele. Doktryna musi zawierać wskazania teoretyczne i praktyczne, jak realizować te poglądy w określonym czasie i przestrzeni (Władysłw T. Kulesza) typologia doktryn
politycznych: Podział ze względu na stosunek do idei równości: elitarne egalitarne solidarystyczne Podział klasyczny projekt ustanowienia "nowego człowieka" i idealnego ładu społecznego restauracja starego porządku przeciwne zmianom, pełzająca reforma zgodna z wartościami (najczęściej religijnymi) skłonność do ewolucyjnych reform, odrzucenie rewolucji całkowita zmiana ustrojowa (dopuszczająca rozwiązania siłowe) konserwatywne reformistyczne utopijne rewolucyjne reakcyjne 1 2 IDEOLOGIA 4 Maciek Sadowski propagatorzy pacyfizmu: powodzenia na egzaminach
i do zobaczenia na studiach!
Full transcript